Ὀρθοδοξία

Προσευχητάριον - Ἑρμηνευτικά - Ἁγιολογία -Ἐκκλ. Ἱστορία - Ἔργα Πατέρων - Γεροντικόν - Θρησκεῖαι - Ἀφιερώματα - Συνδέσεις - Ἀρχικὴ Σελίδα


Προσευχητάριον

Τὸ καμίνι τῶν θλίψεων

Τὸ καμίνι τῶν θλίψεων, μετάβαλέ το εἰς δρόσον·
Κύριε, ἀξίωσέ μας νὰ μὴν πτοούμεθα ἀπὸ τὰ πυρὰ
τῶν δυσκολιῶν μας, ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογός,
ἂς στεκώμαστε καὶ ἐμεῖς ὅπως οἱ τρεῖς παῖδες
ψάλλοντες· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.


Ἑρμηνευτικά

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ
οἶκον τῶν ἀρετῶν,
μάτην κοπιῶμεν,
τὴν δὲ ψυχὴν σκέποντος,
οὐδεὶς ἡμῶν πορθεῖται τὴν πόλιν.


Ἁγιολογία

Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας· ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

The Dormition of Our Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary

Troparion (Tone 1)

In giving birth thou didst preserve thy virginity; in thy dormition thou didst not forsake the world, O Theotokos. Thou wast translated unto life, since thou art the Mother of Life; and by thine intercessions dost thou deliver our souls from death.

Успение Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы И Приснодевы Марии

Тропарь

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

ءجاحصتسدرذ

;;;سةإأصإضإشدذءحةشسةر× سءجصدةرصتصدشا×صإحاشثاء×ةجراشءذ


Παρθένε Θεοτόκε, τὸν εὔσπλαγχνον Κύριον ἐκδυσώπησον, τοῦ ἀποστρέψαι τὰς βουλὰς τῶν ἀθέων ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἀποστεῖλαι μέγα ἔλεος, τοῦ εἰρηνεῦσαι τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία


Ἔργα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦτό ἐστι τὸ καύχημα ἡμῶν, ἡ πίστις ἡμῶν. Μετὰ ταύτης Θεῷ
παραστῆναι ἐλπίζομεν καὶ τῶν ἡμαρτημένων λαβεῖν ἄφεσιν.
Ταύτης δὲ ἄνευ, οὐκ οἶδα ποία δικαιοσύνη τῆς αἰωνίου
κολάσεως ἡμᾶς λυτρώσεται. Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός

Γεροντικόν

Ὅπου πίστις ἐκεῖ ἀγάπη
ὅπου ἀγάπη ἐκεῖ εἰρήνη
ὅπου εἰρήνη ἐκεῖ εὐλογία
ὅπου εὐλογία ἐκεῖ ὁ Θεός,
ὅπου ὁ Θεὸς ἐκεῖ οὐδεμία ἀνάγκη
ὅπου ὁ Θεὸς ἐκεῖ τὰ πάντα καλὰ λίαν.

Θρησκεῖες


Ἀφιερώματα


Προτεινόμενες θρησκευτικὲς διευθύνσεις


Επιστροφή