Περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς

Εὑρέθη εἰς τὸν χειρ. Λαυρ. κώδ. Λ. 34 φύλ. 79

Ἐκ τοῦ περιοδικοῦ Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη, ἔτος ζ´ (1942-1943), σελ. 3

Περὶ τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας σώματος καὶ ψυχῆς

Ἡσυχία ἠθῶν καὶ αἰσθήσεων κατάστασις· λογισμῶν ἐπιστήμη, πηγὴ νοημάτων ἀγαθῶν, ἡσυχαστικῶς, γνωστικῶς καὶ πλῆθος προσευχῶν.

Περὶ τῆς ἱερᾶς μητρὸς προσευχῆς

Ἡ τῶν ἀρετῶν τῆς μακαρίας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ νοερᾶς παραστάσεως προσευχή· ἕνωσις ἀνθρώπου πρὸς Θεόν, κόσμου σύστασις, Θεοῦ καταλλαγή, δακρύων μήτηρ, ἁμαρτιῶν ἱλασμός· πηγὴ ἀρετῶν, ἡ βασίλισσα τῶν ἀγαθῶν· ὁ ἐν ὥρᾳ εὐχῆς ἀσχολούμενος ὑπὸ δαιμόνων ἐμπαίζεται.