Προσευχὴ τοῦ αὐτοκινητιστῆ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Σὲ λατρεύουμε καὶ ζητοῦμε τὴν προστασία Σου καὶ τὴν εὐλογία Σου.

Χάρισέ μας τὴν ἀρετὴ τῆς φρονήσεως, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀνεκτικότητας, ἀρετὲς ποὺ μᾶς εἶναι τόσο χρήσιμες γιὰ τὴν καλὴ ὁδήγηση.

Μὴν ἐπιτρέπεις νὰ παραβιάζουμε τοὺς νόμους τῆς τάξεως καὶ τῆς πειθαρχίας, ἀλλὰ νὰ φερώμεθᾳ πρὸς ὅλους με σεβασμό, προσοχὴ καὶ ἀγάπη καὶ ἔτσι νὰ φθάνουμε πάντα ἤρεμοι, σῶοι καὶ ἀβλαβεῖς στὸν προορισμό μας.

Ἀπομάκρυνε ἀπὸ μᾶς, κάθε κίνδυνο σωματικὸ καὶ πνευματικό.

Προφύλαξέ μας ἀπὸ κάθε σφάλμα κι ἀτύχημα.

Προστάτευσέ μας σὲ κάθε δύσκολη στιγμή, ὅταν ταξιδεύομε κι ὅταν σταθμεύομε.

Κι αὐτὰ ὅλα Σοῦ τὰ ζητοῦμε μὲ τὴ μεσιτεία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιὰ νὰ δοξάζεται τὸ εὐλογημένο ὄνομά Σου στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν.

Προσευχὴ τοῦ ὁδηγοῦ

Κύριε, πρὶν πάρω σήμερα τὸ τιμόνι στὰ χέρια μου, σοῦ ζητῶ αὐτὴν τὴ χάρη.

Βοήθησέ με νὰ χρησιμοποιήσω τὸ αὐτοκίνητο μὲ νηφαλιότητα καὶ φρόνηση, ὄχι ἀνυπόμονα, ὄχι ἐγωϊστικά, ἀλλὰ γιὰ ἥρεμη καὶ εὐγνώμονα ἐξυπηρέτηση καὶ ὄχι γιὰ ἐπίδειξη, ἢ νευρικὴ ἐκτόνωση, ἢ ἀχόρταγη ἀπληστία πολυπραγμοσύνης.

Βοήθησέ με περάσω σῶος καὶ ἀβλαβὴς ἀπὸ ὅλους τοὺς ποικίλους κινδύνους τῆς ἀσφάλτου, ἔχοντας στὸ πλάϊ μου «Ἄγγελον εἰρήνης, πίστον ὁδηγόν» καὶ συμπαραστάτη.

Προστάτευσε καὶ ὅσους θὰ μεταφέρω, ὥστε νὰ φθάσουμε μὲ ἀσφάλεια στὸν προορισμό μας. Τόνωσε τὸ χέρι καὶ τὴν ὅρασή μου, γιὰ νὰ μὴν προκαλέσω πειρασμό, ζημιὰ ἢ καὶ τὸ θάνατο ἐνδεχομένως σὲ ἀθῴους... Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀκρισίες ἄλλων ὁδηγῶν προστάτευσέ με.

Χριστέ μου, Πλαστουργέ μου, Κυβερνῆτα τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων!

Δῶσε μου χέρια σταθερά, μάτια δυνατὰ κι᾿ ἐπαγρύπνηση ἀκέρια, ὥστε καμμιὰ ἐνέργειά μου νὰ μὴν καταστρέψει τὴ ζωὴ ἢ τὴν ὑγεία τοῦ ἄλλου, αὐτὰ τὰ μεγάλα δῶρα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ Σένα.

Φύλαξέ με ἀπὸ κάθε πειρασμό, ποὺ θὰ διασαλεύσει τὴν εἰρήνη στὴν ψυχή μου ἢ στὶς ψυχὲς ἄλλων. Φώτισε νὰ ὁδηγῶ πάντα ψύχραιμα, συνετά, πειθαρχημένα, εἰρηνικά, εὐγενικὰ καὶ μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς εὐθύνης, ποὺ μοῦ ἐμπιστεύθηκες, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων.

Πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου Μητρός, τῶν φωτοειδῶν Ἀγγέλων, τοῦ Μάρτυρος Χριστοφόρου καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.