ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΓΙΟΙ
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ


Τὸ κέντρο τῶν προσευχῶν μας, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Θὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Πατέρα Θεὸν ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ λαβαίνουμε (ἐὰν βέβαια καλῶς ζητοῦμε) κατὰ τό: «Ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν» (Ἰω. ιε´ 16).

Μετὰ ὅμως τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἂς παρακαλοῦμε καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, διότι ἔχει μεγάλη παρρησίαν εἰς τὸν Υἱόν της.

Ἐν συνεχείᾳ καὶ τοὺς Ἁγίους τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν παρὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διάφορα χαρίσματα κατὰ τὸ μαρτύριόν τους καὶ σπεύδουν εἰς βοήθειάν μας. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἔχουν παρρησία ἔναντι τοῦ Θεοῦ, «διὰ πᾶν ἔργον ἀγαθὸν» καὶ πᾶσαν νόσον. Οἱ ἅγιοι ἐκφράζουν (μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἄθλησή τους ὁ καθένας) τὸ μεγάλο νόημα τῆς διαλεκτικῆς μεταξὺ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς.

Μερικῶν ἐξ αὐτῶν (τῶν 80 περίπου ἀναφερομένων Ἁγίων) τὰ «ἰδιαίτερα» χαρίσματα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

 1. Ὁ Ἅγιος Κυπριανός, ἡ Ἁγία Ἰουστίνη ἡ Παρθένος (2/10) καὶ ἡ Ἁγία Θωμαῒς (14/04) βοηθοῦν στὴν καταπολέμηση τῶν σαρκικῶν πειρασμῶν, ὅλων τῶν εἰδῶν τῆς μαγείας, στὴ λύση (διάλυση) αὐτῶν, καὶ ἐν γένει μάχονται κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων.
 2. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος καὶ ἡ Ἁγία Ἀθανασία (9/10) βοηθοῦν τὰ ἀνδρόγυνα ποὺ θέλουν νὰ ἐγκρατευθοῦν γιὰ ἀνώτερη πνευματικὴ διαβίωση.
 3. Ἡ Ἁγία Φωτεινὴ (26/02) βοηθεῖ στοὺς πονοκεφάλους, ἀλλὰ καὶ τῶν ὀργάνων τῆς κεφαλῆς.
 4. Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ (Προστάτις τῶν ὀφθαλμιάτρων), ἡ Ἁγία Ἐριφύλη καὶ ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος (20/12) βοηθοῦν σ᾿ ὅλες τὶς ἀσθένειες τῶν ὀφθαλμῶν.
 5. Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ (26/07) καὶ γιὰ τὶς συζυγικὲς ἔριδες-προστριβὲς (χρήσιμο νὰ ὑπάρχει ἡ εἰκόνα της).
 6. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (26/09) γιὰ τὶς παθήσεις τῆς γλώσσας, βραδυγλωσσία, τραυλότητα, γιὰ διάφορα πρηξίματα-οἰδήματα καὶ γιὰ τὶς ἀϋπνίες.
 7. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (26/09), ἡ Ἁγ. Παρασκευή (26/07) καὶ ὁ Ἅγ. Κλέαρχος βοηθοῦν τὰ πάσης φύσεως ἐγκαύματα.
 8. Ὁ Ἅγ. Παντελεήμων (27/07) γιὰ αἱμορραγίες τοῦ σώματος, ρινὸς κ.λπ., καθὼς καὶ γιὰ στηθικά.
 9. Ἡ Ἁγία Δωροθέα γιὰ τὶς ἀσθένειες τοῦ προσώπου καὶ γιὰ τὴ μὴ παραμόρφωσή του.
 10. Ἡ Ἁγία Μαγδαληνὴ (22/07) γιὰ τὴν τριχόπτωση καὶ τοὺς πόνους τῶν δακτύλων.
 11. Ὁ Ἅγιος Ἀντίπας (11/04) γιὰ ἀσθένειες ὀδόντων. Προστάτις ἅγιος τῶν ὀδοντιάτρων.
 12. Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητὴς (8/03) γιὰ πόνους λαιμοῦ.
 13. Ὁ Ἅγιος Ἀββακοὺμ (2/12) γιὰ πόνους αὐτιῶν.
 14. Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος (10/02) γιὰ στομαχικὲς καὶ ἐντερικὲς ἐνοχλήσεις, λοιμώδεις νόσους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς λυπηρὲς σκέψεις - διαλογισμούς.
 15. Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ἀμασεύς (20/10), γιὰ ρευματισμοὺς χεριῶν, ποδιῶν, μέσης, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπελπισία καὶ τὶς ἀπογοητεύσεις.
 16. Ἡ Ἁγία Ξενία (ἢ ὁσία Ξένη) (24/01) γιὰ τὶς παθήσεις τῆς καρδιᾶς, γιὰ κάθε εἶδος νευρασθενειῶν, ἐξανθημάτων, γιὰ κάθε εἶδος μαγείας, γιὰ ἐργασιακὲς ἐπιτυχίες.
 17. Ἡ Ἁγία Βαρβάρα (4/12) βοηθάει στὰ δερματικά (εὐλογιά, ἱλαρά, ἀνεμοβλογιά, λέπρα κ.λπ.). Ἐπίσης βοηθάει ὅσους ταξιδεύουν μὲ αὐτοκίνητο, τραῖνο, ἀεροπλάνο, ἀλλὰ καὶ ὅσους χειρίζονται κάθε μηχανοκίνητο μέσον. Προστάτιδα τοῦ Μηχανικοῦ (στρατοῦ).
 18. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης (8/02), γιὰ κάθε εἴδους ἐκζέματα (ὁμοίως καὶ ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Τήρων).
 19. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων (17/02) βοηθάει καὶ στὴν ἀνεύρεση ἐξαφανισθέντων προσώπων.
 20. Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς (11/11) βοηθάει στὸν ἴκτερο (τὴν λεγομένην «χρυσήν»). Ἐπίσης γιὰ τὴν ἀνεύρεση ἀπωλεσθέντων πραγμάτων ἢ ἀποπλανηθέντος (ξελογιασμένο) πρόσωπο. Ἀκόμη προφυλάττει ἀπὸ πυρκαϊὲς καὶ ἀπὸ κλέπτες.
 21. Ὁ Ἅγιος Φανούριος (27/08) γιὰ ὅλα τὰ ἀπολεσθέντα. (Οἱ Μοναχοὶ ἐπικαλοῦνται καὶ τὸν Ἅγ. Μηνᾶ).
 22. Ὁ Ἅγιος Τρύφων (19/04), ὁ Ἅγ. Ἱερόθεος ὁ ἐξ Ἀθηνῶν (4/10), ὁ Ἅγ. Χαραλάμπης (10/02) καὶ ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ (8/12 ἢ 6/05) βοηθοῦν γιὰ τοὺς κήπους, ἀγρούς, σπαρτά, δένδρα, φυτά, σταφυδαμπέλους κ.λπ. Ὁ Ἅγιος Τρύφων εἶναι προστάτης γεωργῶν καὶ τῶν πτηνοτρόφων.
 23. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος (6/12 καὶ 20/06), προστάτης τῶν Ναυτικῶν (καὶ ὅσων ταξιδεύουν μὲ πλοῖο), χηρῶν, ὀρφανῶν καὶ παρθένων. Προστατεύει ἀπὸ βροχὴ ὁδοιπόρους καὶ διαλύει (κακοὺς) λογισμοὺς ὅσων τὸν ἐπικαλοῦνται.
 24. Ἡ Ἁγία Ἀνθία (15/12) βοηθᾶ ἐπίσης ὀρφανά, χῆρες καὶ παρθένους.
 25. Ἡ Ἁγία Πολυξένη (23/09) βοηθάει-προστατεύει τοὺς ἐργαζομένους σὲ σκαλωσιές, ὅσους ὑποφέρουν ἀπὸ ναυτία (ταξιδεύοντας), ἀλλὰ καὶ ἐγκύους γιὰ νὰ μὴν ἀποβάλουν.
 26. Οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη (Τρίτη τῆς Διακαινησίμου), Ἅγιος Νεκτάριος (9/11) θεραπεύουν πολλοὺς ἀσθενεῖς (διαφόρων παθήσεων).
 27. Ὁ Ἅγιος Στυλιανὸς (26/11) γιὰ προστασία τῶν παιδιῶν, βρεφῶν καὶ γιὰ ἀπόκτησή τους. Ὅταν διαβάζεται ἡ παράκληση τοῦ ἁγίου, σταματοῦν διαπληκτισμοὶ ἀδελφῶν κάθε ἡλικίας.