Ταμιεῖον Καινῆς Διαθήκης

http://users.otenet.gr/~gmcr/
[ὑπὸ + Γεωργίου Μακρῆ (1966-2011)]

Ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἡ χαρμονὴ τοῦ θερισμοῦ,
Ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος οἱ καρποὶ τῶν ἐδεσμάτων
καὶ ἐκ τῶν Γραφῶν διδαχὴ ζωοποιός.
(Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου)

ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΙΑ

ΔΕΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΧΩΡΙΑ

  1. Ἡ ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Κυρίου (Ἰω. ιζ´)
  2. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος», τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Πάσχα (Ἰω. α´ 1-10)
  3. Οἱ Μακαρισμοὶ ἐκ τῆς ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίας (Ματθ. ε´ 3-12)
  4. Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου (Λουκ. ιε´ 11-32)
  5. Ἡ νυκτερινὴ συνομιλία τοῦ Κυρίου μὲ τὸν Νικόδημο (Ἰω. γ´ 1-21)
  6. Ἡ ᾠδὴ (θ´) τῆς Παρθένου, τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παρακλήσεως (Λουκ. α´ 46-55)
  7. Ὁ ὕμνος τῆς Ἀγάπης (Α´ Κορ. ιγ´ 1-13)
  8. Ὁ ὕμνος τῆς Πίστεως (Ἑβρ. ια´)
  9. Ἡ δέησις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ἐφεσ. γ´ 14-21)
  10. Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις (Πράξ. ιζ´ 22-31)

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Περιεχόμενα Καινῆς Διαθήκης - Διαγράμματα βιβλίων