ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Προέλευσις: http://www.imalex.gr/3371D267.el.aspx

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

. .

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

κεφ. 1-2 Καταγωγή και νηπιακή ηλικία του Ιησού Χριστού
κεφ. 3-4 Προετοιμασία του κηρύγματος του Ιησού Χριστού
κεφ. 5-7 Αρχή του κηρύγματος (η επί του όρους ομιλία)
κεφ. 8-10 Σημεία και διδασκαλία του Ιησού στη Γαλιλαία
κεφ. 11-13,52 Αντιδράσεις κατά του ευαγγελίου από τους Φαρισαίους
κεφ. 13,53-18 Ωρίμανση του ευαγγελίου
κεφ. 19-25 Ανοικτή συνεξήγηση του Ιησού
κεφ. 26-28 Το Πάθος και η Ανάσταση του Χριστού

Σημ. Ο χωρισμός γίνεται από τον ίδιο τον Ματθαίο με τη φράση: «και εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους…» στα 7,28·11,1·13,52·19,1·26,1.

* * *

. κεφ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

κεφ. 1-13 Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού
Α 1,1–1,13 Οι μεσσιανικές απαρχές
Β 1,14-3,6 Τα σημεία του Μεσσία και η αντίθεσή του προς τους Φαρισαίους
Γ 3,7–5,43 Η βασιλεία του Θεού με παραβολές και σημεία
Δ 6,1–8,26 Απόρριψη του Μεσσία από τον Ισραήλ και στροφή προς τους εθνικούς
Ε 8,27–10,52 Αποκάλυψη του Πάθους του Μεσσία προς τους μαθητάς του
Ζ 11-13 Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και οι τελευταίες διδασκαλίες του
κεφ. 14-16 Το Πάθος και η Ανάσταση του Χριστού

* * *

. κεφ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
κεφ. 1-2 Η ενανθρώπιση: Γέννηση Ιωάννου Προδρόμου, Γέννηση και παιδική ηλικία του Ιησού
κεφ. 3-21 Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού
Α 3,1–4,30 Κήρυγμα Ιωάννου, βάπτιση Ιησού, πειρασμοί Ιησού
Β 4,31–9,50 Δράση του Ιησού στη Γαλιλαία με σημεία και διδασκαλίες
Γ 9,51–19,27 Δράση του Ιησού στην Ιουδαία με σημεία και παραβολές
Δ 19,28–21,38 Είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και διδασκαλίες προ του Πάθους
κεφ. 22-24 Το Πάθος, η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού

* * *

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ἡ ἐνανθρώπηση του Χριστού . . .
Πρόλογος ευαγγελίου (Λκ) . . 1,1–1,4
Πρόρρηση της γεννήσεως του Προδρόμου . . 1,5–1,25
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου . . 1,26-1,38
Επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ . . 1,39-1,56
Γέννηση του Προδρόμου και ύμνος του Ζαχαρίου . . 1,57–1,80
Γενεαλογία του Χριστού 1,1-1,17 . 3,13-3,38
Γέννηση του Χριστού 1,18-1,25 . 2,1-2,7
Προσκύνηση των ποιμένων . . 2,8–2,20
Περιτομή του Χριστού . . 2,21
Υπαπαντή του Χριστού και προφητεία Συμεών και Άννας . . 2,22-2,39
Προσκύνηση των μάγων 2,1-2,12 . .
Η φυγή στην Αίγυπτο 2,13–2,15 . .
Η σφαγή των νηπίων 2,16-2,18 . .
Επιστροφή από την Αίγυπτο στη Ναζαρέτ 2,19–2,23 . .
Ο Ιησούς 12ετής στα Ιεροσόλυμα . . 2,40–2,52
Το κήρυγμα Ιωάννου του Βαπτιστού 3,1-3,12 1,1-1,8 3,1–3,20
Η βάπτιση του Χριστού 3,13–3,17 1,9–1,11 3,21–3,22
Οι πειρασμοί του Χριστού 4,1-4,11 1,12-1,13 4,1-4,13
Έναρξη κηρύγματος στη Γαλιλαία 4,12–4,17 1,14–1,15 4,14–4,15
Κλήση των πρώτων μαθητών 4,18-4,22 . 5,1–5,11
Γενική περιοδεία στη Γαλιλαία και θεραπείες 4,23–4,25 . .
Η κλήση των δώδεκα μαθητών Τα ονόματα10,1-10,4 . .
Η επί πεδινού τόπου ομιλία . . 6,17-6,49
Η επί του όρους ομιλία (Μθ 5–7) . .
Οι μακαρισμοί 5,1-5,12 . 6,17-6,26
Το άλας και το φως 5,13–5,16 4,21·9,50 8,16· 11,33,14,34-14,35
Η συμπλήρωση του νόμου 5,17-5,48 9,43–9,48 κ.α 6,27–6,30 κ.α
Η ελεημοσύνη 6,1–6,4 . .
Η προσευχή 6,5-6,15 11,25 11,2-11,4
Η νηστεία 6,16–6,18 . .
Ο θησαυρός και ο λύχνος 6,19-6,24 . 11,34–11,3612,33-12,34
Η μέριμνα και η εμπιστοσύνη 6,25–6,34 . 12,22–12,31
Η κατάκριση 7,1-7,6 4,24 6,37-6,386,41–6,42
Εμμονή στην προσευχή 7,7–7,12 . 11,9-11,13
Οι δύο δρόμοι 7,13-7,14 . 13,23–13,24
Οι ψευδοπροφήτες 7,15–7,20 12,33-12,35 6,43-6,45
Τα δύο θεμέλια 7,21-7,29 . 6,46–6,49
Θεραπεία ενός λεπρού 8,1–8,4 1,40–1,45 5,12-5,16
Θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου 8,5-8,13 . 7,1–7,10
Θεραπεία δαιμονιζομένου στην Καπερναούμ . 1,21-1,28 4,31-4,37
Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων 8,14–8,17 1,29–1,34 4,38–4,41
Διάλογος Ιησού με δύο ασταθείς μαθητές 8,18-8,22 4,35 9,57-9,62
Κατάπαυση της τρικυμίας 8,23–8,27 4,36-4,41 8,22-8,25
Η θεραπεία των δαιμονισμένων των Γαδαρηνών ή (του ενός ) των Γεργεσηνών 8,28-8,34 5,1–5,20 8,26–8,39
Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ 9,1–9,8 2,1-2,12 5,17-5,26
Η κλήση του Ματθαίου 9,9-9,13 2,13-2,17 5,27–5,32
Το «παλαιόν ιμάτιον» και ο «νέος οίνος» 9,14–9,17 2,18-2,22 5,33-5,39
Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου και η θεραπεία της αιμορροούσης 9,18-9,26 5,21–5,43 8,40–8,56
Θεραπεία δύο τυφλών 9,27–9,31 . .
Θεραπεία κωφαλάλου 9,32-9,35 . .
Δευτέρα περιοδεία στη Γαλιλαία (γενικώς) 9,36–9,38 . .
Τα ονόματα των 12 αποστόλων και οδηγίες για ιεραποστολή 10,2-10,410,1-10,42 3,16-3,196,7-6,139,41 6,14-6,169,1-9,610,3-10,1212,51-12,53
Διδασκαλία των μαθητών του Ιωάννου με ερώτηση αυτού και απάντηση του Ιησού 11,1-11,24 . 7,18-7,3510,13–10,15
Δοξολογία του Ιησού 11,25–11,30 . 10,21-10,22
Η κατάργηση της αργίας του Σαββάτου («οι μαθηταί τίλλοντες στάχυας») 12,1-12,8 2,23-2,28 6,1–6,5
Θεραπεία κουλού («ξηράν έχοντος την χείρα») 12,9–12,14 3,1–3,6 6,6-6,11
Θεραπείες διαφόρων ασθενών για εκπλήρωση προφητείας Ησαΐου 12,15-12,21 3,7-3,12 .
Η ανάσταση του υιού της χήρας της Ναΐν . . 7,11–7,17
Η μύρωση του Ιησού από την μετανοημένη πόρνη . . 7,36-7,50
Οι διακονούσες τον Ιησού γυναίκες . . 8,1–8,3
Συζήτηση με τους Φαρισαίους για την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος 12,22–12,37 3,20-3,30 11,14-11,2312,10
Το σημείο του Ιωνά 12,38-12,45 8,11-8,12 11,29-11,3211,24-11,26
Επέμβαση της μητέρας και των αδελφών του Κυρίου 12,46-12,50 3,31-3,35 8,19–8,21
παραβολές της βασιλείας (Ματθ. 13 ) . .
Η παραβολή του σπορέως και ερμηνεία αυτής 13,1–13,23 4,1–4,20 8,4-8,15
Η παραβολή των ζιζανίων και ερμηνεία αυτής 13,24-13,3013,36-13,43 . .
Η παραβολή του «σινάπεως» 13,31–13,32 4,30-4,32 13,18-13,19
Η παραβολή της ζύμης 13,33 . 13,20–13,21
Η παραβολή του κρυμμένου θησαυρού 13,44 . .
Η παραβολή του μαργαρίτου 13,45-13,46 . .
Η παραβολή της σαγήνης 13,47–13,50 . .
Η παραβολή του οικοδεσπότου 13,51-13,52 . .
Επίσκεψη του Ιησού στη Ναζαρέτ 13,53–13,58 6,1–6,6 4,16–4,30
Η παραβολή της γης που καρποφορεί αυτομάτως . 4,26–4,29 .
Η αποκεφάλιση του Ιωάννη Βαπτιστή 14,1-14,12 6,14–6,29 9,7–9,9
Ο χορτασμός των «πεντακισχιλίων » 14,13–14,21 6,30-6,44 9,10–9,17
Ο περίπατος του Ιησού επάνω στη θάλασσα 14,22-14,36 6,45–6,56 .
Συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους για τις παραδόσεις 15,1–15,20 7,1-7,23 .
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας 15,21-15,28 7,24-7,30 .
Θεραπείες διαφόρων ασθενών 15,29–15,31 7,31-7,37 .
Ο χορτασμός των «τετρακισχιλίων» 15,32-15,39 8,1–8,10 .
Τα σημεία των καιρών και το σημείο Ιωνά 16,1–16,4 8,11-8,13 .
Επιτίμηση της ολιγοπιστίας των μαθητών 16,5-16,12 8,14–8,21 .
Η ομολογία του Πέτρου 16,13–16,20 8,27-8,30 9,18–9,21
Πρώτη προόρηση του πάθους του Χριστού 16,21-16,23 8,31-8,33 9,22
Η άρση του σταυρού 16,24–16,28 8,34–9,1 9,23–9,27
Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά . 8,22-8,26 9,28–9,36
Η Μεταμόρφωση του Χριστού και περί Ηλία 17,1-17,13 9,2-9,13 9,37–9,43
Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου 17,14–17,21 9,14–9,29 9,43-9,45
Δευτέρα προόρηση του πάθους του Χριστού 17,22-17,23 9,30–9,32 9,43–9,45
Η πληρωμή του θρησκευτικού φόρου (των διδράχμων) 17,24–17,27 . .
Εκκλησιαστικός λόγος (Ματθ. 18) . .
Λόγοι του Ιησού για ταπεινοφροσύνη και για τα σκάνδαλα (εξ.+ εσ.) 18,1-18,9 9,33–9,50 .
Η παραβολή του χαμένου προβάτου 18,10–18,14 . 15,3-15,7
Η διαγωγή των πιστών προς τους αμαρτάνοντας αδελφούς 18,15-18,20 . 17,3
Η παραβολή του αχαρίστου δούλου 18,21–18,35 . .
Η διέλευση του Ιησού από τη Σαμάρεια . . 9,51-9,56
Η ανάδειξη των Ο’ αποστόλων . . 10,1–10,16
Η επιστροφή των Ο’ αποστόλων από την ιεραπο στολή . . 10,17-10,20
Συζήτηση με τον νομικό περί αγάπης και 22,34-22,40 . .
η παραβολή του καλού Σαμαρείτου . . 10,25–10,37
Η υποδοχή του Ιησού από τη Μάρθα και τη Μαρία . . 10,38-10,42
Η παραβολή του φίλου επισκέπτου . . 11,5–11,8
Ο μακαρισμός της Μαρίας από μια γυναίκα . . 11,27-11,28
Η επιτίμηση του πλεονέκτου αδελφού και η παραβολή του άφρονος πλουσίου . . 12,13–12,21
Ο φόνος των Γαλιλαίων και 18 νεκροί του πύργου Σιλωάμπαράδειγμα για μετάνοια . . 13,1–13,9
Η θεραπεία της συγκύπτουσας . . 13,10–13,17
Η έχθρα του Ηρώδη προς τον Ιησού . . 13,31-13,33
Η θεραπεία του υδρωπικού . . 14,1–14,6
Η παραβολή του ημιτελούς πύργου και πολέμου . . 14,28-14,32
Η παραβολή της χαμένης δραχμής . . 15,8–15,10
Η παραβολή του ασώτου υιού . . 15,11-15,32
Η παραβολή του οικονόμου της αδικίας . . 16,1-16,13
Επιτίμηση της φιλαργυρίας των Φαρισαίων . . 16,14–16,15
Η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου . . 16,19-16,31
Η παρομοίωση των πιστών με εργαζόμενο δούλο . . 17,7–17,10
Η θεραπεία των δέκα λεπρών . . 17,11-17,19
Η παραβολή του αδίκου κριτού . . 18,1–18,8
Η παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου . . 18,9-18,14
Συζήτηση με Φαρισαίους για γάμο και διαζύγιο 19,1-19,12 10,1-10,12 .
Η ευλογία των παιδιών 19,13–19,15 10,13–10,16 18,15–18,17
Ο πλούσιος νέος 19,16-,19,26 10,17-10,27 18,18-18,27
Η αμοιβή των μαθητών 19,27–19,30 10,28–10,31 18,28–18,30
Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος 20,1-20,16 . .
Τρίτη προόρηση του πάθους του Χριστού 20,17–20,19 10,32-10,34 18,31-18,34
Το αίτημα των υιών Ζεβεδαίου 20,20-20,28 10,35–10,45 .
Θεραπεία δύο τυφλών 20,29–20,34 . .
Θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς (Βαρτίμαιου) . 10,46-10,52 18,35–18,43
Η μετάνοια του Ζακχαίου . . 19,1-19,10
Η παραβολή των δέκα μνων 25,14-25,30 . 19,11–19,27
Η επίσημη είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα 21,1–21,11 11,1-11,11 19,28-19,44
Η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό 21,12-21,17 11,15–11,18 19,45–19,46
Η άκαρπη συκιά 21,18–21,22 11,12-11,14 .
Αποστομωτική απάντηση του Ιησού για την εξουσία του 21,23-2127 11,19–11,26 20,1-20,8
Η παραβολή των δύο υιών 21,28–21,32 . .
Η παραβολή των κακών γεωργών 21,33-21,46 12,1-12,12 20,9–20,19
Η παραβολή των γάμων (ή του δείπνου) 22,1–22,14 . 14,16-14,24
Πειρασμός από τους Ηρωδιανούς για τον κήνσο 22,15–22,22 12,13–12,17 20,20–20,26
Πειρασμός από τους Σαδδουκαίους για την ανάσταση 22,23–22,33 12,18-12,27 20,27-20,40
Η μεγάλη εντολή της αγάπης 22,34-22,40 12,28–12,34 .
Πειρασμός από τους Φαρισαίους για τον υιό Δαυίδ 22,41–22,46 12,35-12,37 20,41–20,44
Έλεγχος δριμύς των Γραμματέων και Φαρισαίων (ουαί) 23,1-23,36 12,38–12,40 20,45-20,4711,39–11,52
Θρήνος του Ιησού για την Ιερουσαλήμ 23,37–23,39 . 13,34-13,35
Το δίλεπτο της χήρας . 12,41-12,44 21,1–21,4
Περί της Β΄ παρουσίας (σημεία των καιρών, εγρήγορση, παραβολή φρόνιμου και κακού δούλου) 24,1–24,51 13,1–13,37 12,39-12,4617,20–17,3721,5-21,36
Η παραβολή των δέκα παρθένων 25,1-25,13 . .
Η παραβολή των ταλάντων 25,14–25,30 . 19,11–19,27
Η προφητεία για τη μέλλουσα κρίση 25,31-25,46 . .
Τελευταία (4η) προόρηση του πάθους και το συμβούλιο των Ιουδαίων κατά του Ιησού 26,1–26,5 14,1-14,2 22,1-22,2
Η μύρωση του Χριστού από τη Μαρία 26,6-26,13 14,3–14,9 .
Η συμφωνία της προδοσίας του Ιούδα 26,14–26,16 14,10-14,11 22,3–22,6
Ο μυστικός δείπνος 26,17-26,29 14,12–14,25 22,7-22,23
Πρόρρηση της αρνήσεως του Πέτρου 26,30–26,35 14,26-14,31 22,31–22,34
Η προσευχή του Ιησού στη Γεθσημανή 26,36-26,46 14,32–14,42 22,39-22,46
Η σύλληψη του Ιησού 26,47–26,56 14,43-14,52 22,47–22,53
Η δίκη του Χριστού ενώπιον του Καϊάφα 26,57-26,68 14,53–14,65 22,66-22,71
Η άρνηση και η μετάνοια του Πέτρου 26,69–26,75 14,66-14,72 22,54–22,65
Το τέλος του Ιούδα 27,3-27,10 . .
Η δίκη του Χριστού ενώπιον του Πιλάτου 27,1–27,227,11-27,25 15,1–15,15 23,1-23,523,17–23,25
Ο Ιησούς ενώπιον του Ηρώδου . . 23,6-23,16
Η σταύρωση του Χριστού 27,27–27,56 15,16-15,41 23,26–23,49
Η ταφή του Χριστού 27,57-27,61 15,42–15,47 23,50-23,56
Η ασφάλιση του τάφου με «κουστωδία» 27,62–27,66 . .
Η ανάσταση του Χριστού. Πρώτη εμφάνιση 28,1-28,10 16,1-16,8 24,1–24,12
Η διάψευση της αναστάσεως από τους αρχιερείς 28,11–28,15 . .
Άλλες εμφανίσεις του αναστάντος Χριστού 28,16-28,20 16,9–16,20 24,13-24,53

* * *

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

κεφ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

. Προοίμιον (1,1-1,5 )
κεφ. 1-12 Το βιβλίο των σημείων και των λόγων του Ιησού
κεφ. 1,6-12,50 Η αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού
κεφ. 13-21 Το βιβλίο του πάθους
κεφ. 13-17 Η διαθήκη του Ιησού Χριστού
κεφ. 18-19 Το πάθος
κεφ. 20-21 Η ανάσταση
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-12 .
1,1-1,5 Προοίμιο
1,6-1,18 Πρόλογος
1,19-1,34 Μαρτυρία Ιωάννου Βαπτιστού
1,35-1,51 Γνωριμία μαθητών Ιωάννου με τον Ιησού
2,1-2,11 Το σημείο στο γάμο στην Κανά
2,12-2,25 Ο καθαρισμός του ναού από τον Ιησού
3,1-3,21 Η συνομιλία του Ιησού με τον Νικόδήμο
3,22-3,36 Νέα μαρτυρία του Ιωάννου Βαπτιστού
4,1-4,45 Η συνομιλία του Ιησού με την Σαμαρείτιδα
4,46-4,54 Η θεραπεία του υιού του βασιλικού (Κανά)
5,1-5,15 Η θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά
5,16-5,47 Ο λόγος του Ιησού Χριστού για τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα και οι τέσσερεις μάρτυρες γι’ αυτόν
6,1-6,15 Ο χορτασμός των πεντακισχιλίων
6,16-6,21 Ο περίπατος του Ιησού πάνω στη θάλασσα
6,22-6,59 Λόγος του Ιησού για τον άρτο της ζωής
6,60-6,71 Δισταγμοί μερικών μαθητών και η ομολογία του Πέτρου
7,1-7,13 Άνοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή της σκηνοπηγίας
7,14-7,36 Συζήτηση με τους Ιουδαίους για την προέλευση του Χριστού
7,37-7,53 Λόγος του Ιησού για το ζωντανό νερό
8,1-8,11 Η μοιχαλίδα γυναίκα (απόκρυφο)
8,12-8,20 Λόγος του Ιησού για το φως του κόσμου
8,21-8,30 Λόγος του Ιησού για την καταδίκη των απιστούντων
8,31-8,59 Λόγος του Ιησού για την αλήθεια που ελευθερώνει
9,1-9,41 Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού και ο λόγος του ενώπιον του Ιουδαϊκού συνεδρίου
10,1-10,21 Λόγος του Ιησού για τον καλό ποιμένα
10,22-10,30 Ο Χριστός στην εορτή των εγκαινίων
10,31-10,42 Απόπειρα των Ιουδαίων για να θανατώσουν τον Ιησού
11,1-11,46 Η ανάσταση του Λαζάρου
11,47-11,57 Σχέδια των αρχιερέων και Φαρισαίων για τη σύλληψη του Ιησού
12,1-12,11 Η μύρωση του Ιησού από τη Μαρία
12,12-12,19 Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα
12,20-12,26 Επιθυμία των Ελλήνων (εθνικών) να δουν τον Χριστό
12,27-12,50 Συνοπτική διδασκαλία του Ιησού για την κρίση του κόσμου
13-17 .
13,1-13,20 Πλύση των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού
13,21-13,30 Αποκάλυψη του προσώπου που θα προδώσει τον Ιησού
13,31-13,38 Η εντολή της αγάπης
14,1-14,14 Η γνώση του Θεού Πατέρα δια του Ιησού Χριστού
14,15-14,31 Η υπόσχεση της αποστολής του Αγίου Πνεύματος
15,1-15,17 Η αληθινή άμπελος, ο Χριστός
15,18-15,27 Η στάση του κόσμου έναντι της εκκλησίας του Αγίου Πνεύματος
16,1-16,33 Λόγοι παραμυθητικοί για τον Παράκλητο και τη χαρά
17,1-17,26 Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού
18-19 .
18,1-18,11 Η σύλληψη του Ιησού
18,12-18,27 Η άρνηση του Πέτρου
18,28-18,40 Η ανάκριση του Ιησού από τον Πιλάτο
19,1-19,16 Η καταδίκη του Ιησού από τον Πιλάτο
19,17-19,30 Η σταύρωση του Χριστού
19,31-19,37 Ο λογχισμός του Ιησού
19,38-19,42 Η ταφή του Χριστού
20-21 .
20,1-20,9 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης προ του κενού τάφου
20,10-20,18 Η εμφάνιση του Χριστού στη Μαγδαληνή
20,19-20,31 Η εμφάνιση του Χριστού στους δέκα και στο Θωμά
21,1-21,14 Η εμφάνιση του Χριστού στην Τιβεριάδα
21,15-21,23 Η αποκατάσταση του Πέτρου
21,24 Η μαρτυρία της Εκκλησίας
21,25 Επίλογος

* * *

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

.

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

κεφ. 1-5 Δράση Πέτρου και Ιωάννου
κεφ. 6-7 Δράση Στεφάνου
κεφ. 8 Δράση Φιλίππου
κεφ. 9,1-9,30 Επιστροφή Πέτρου
κεφ. 9,31–12,25 Δράση Πέτρου
.

ΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΥΛΟΥ

κεφ. 13-28 Δράση Παύλου (ή πεδίο δράσεως)
. 1) Ευαγγελισμός περιτομής
κεφ. 1-7 Ευαγγελισμός Ιουδαίων
κεφ. 8-9 Ευαγγελισμός Σαμαρειτών
. 2) Ευαγγελισμός ακροβυστίας
κεφ. 10-12 Ευαγγελισμός έκτακτος των εθνικών
κεφ. 13-28 Ευαγγελισμός εθνών
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-5 .
1,1-2 Προοίμιο
1,3-1,11 Εμφανίσεις και ανάληψη του Χριστού
1,12-1,26 Επιστροφή των αποστόλων στα Ιεροσόλυμα και εκλογή Ματθία
2,1-2,13 Πεντηκοστή
2,14-2,41 Ομιλία του Πέτρου την Πεντηκοστή
2,42-2,47 Η ζωή της πρώτης Εκκλησίας
3,1-3,11 Θεραπεία του χωλού
3,12-3,26 Ομιλία του Πέτρου στο ναό
4,1-4,22 Σύλληψη του Πέτρου και Ιωάννου και απολογία στο Μεγάλο Συνέδριο
4,23-4,31 Απόλυση των δύο αποστόλων
4,32-4,37 Το κοινό ταμείο των πρώτων Χριστιανών
5,1-5,16 Η τιμωρία του Ανανία και της Σαπφείρας και θεραπείες από τους αποστόλους
5,17-5,42 Νέα σύλληψη των δύο αποστόλων, απολογία Πέτρου, συνετή πρόταση Γαμαλιήλ
6-7 .
6,1-6,7 Η εκλογή των επτά
6,8-8,3 Δράση του Στεφάνου, λόγος του ενώπιον του Συνεδρίου, θάνατος αυτού και διωγμός των πιστών
8,4-8,25 Δράση του Φιλίππου στη Σαμάρεια και ο Σίμων ο μάγος
8,26-8,40 Ευαγγελισμός του Αιθίοπα ευνούχου από τον Φίλιππο
9 .
9,1-9,30 Επιστροφή του Παύλου και διέλευσή του από τη Δαμασκό και Ιερουσαλήμ
9,31-12 .
9,31-9,43 Θεραπεία του Αινέα και ανάσταση της Ταβιθά από τον Πέτρο
10,1-10,48 Ευαγγελισμός του εθνικού Κορνηλίου από τον Πέτρο
11,1-11,18 Απολογία του Πέτρου για τον ευαγγελισμό εθνικού
11,19-11,30 Ευαγγελισμός εθνικών στην Αντιόχεια
12,1-12,19 Καταδίωξη της Εκκλησίας από τον Ηρώδη(Αγρίππα), θάνατος Ιακώβου, φυλάκιση και απελευθέρωση του Πέτρου
12,20-12,25 Θάνατος του Ηρώδη
13-28 .
. Πρώτη περιοδεία Παύλου
13,1-13,12 Ιεραποστολή Παύλου και Βαρνάβα από Αντιόχεια και Κύπρο
13,13-13,52 Κήρυγμα του Παύλου στην Αντιόχεια Πισιδίας και στροφή στα έθνη
14,1-14,28 Ιεραποστολή στο Ικόνιο, στα Λύστρα και επιστροφή στην Αντιόχεια
15,1-15,35 Σύνοδος των αποστόλων στα Ιεροσόλυμα
. Δευτέρα περιοδεία Παύλου
15,36-15,41 Παροξυσμός Βαρνάβα και Παύλου
16,1-16,10 Επίσκεψη των εκκλησιών της Μ. Ασίας.Γνωριμία του Τιμοθέου
16,11-16,40 Ιεραποστολή στους Φιλίππους, φυλάκιση και απελευθέρωση Παύλου και Σίλα
17,1-17,9 Ιεραποστολή στη Θεσσαλονίκη
17,10-17,15 Ιεραποστολή στη Βέροια
17,16-17,34 Άφιξη του Παύλου στην Αθήνα και λόγος στον Άρειο Πάγο
18,1-18,17 Ιεραποστολή στην Κόρινθο
18,18-18,23 Επιστροφή Παύλου στη Συρία
18,24-18,28 Γνωριμία Απολλώ με Ακύλα και Πρίσκιλλα
. Τρίτη περιοδεία Παύλου
19,1-19,41 Τριετής δράση του Παύλου στην Έφεσο και επεισόδιο με τον αργυροκόπο Δημήτριο
20,1-20,16 Επίσκεψη των εκκλησιών Μακεδονίας, Ελλάδος, Τρωάδος και μετάβαση στη Μίλητο
20,17-20,38 Αποχαιρετιστήριος λόγος του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου
21,1-21,17 Άφιξη Παύλου στα Ιεροσόλυμα μέσω Τύρου και Καισαρείας
21,18-21,26 Εξηγήσεις του Παύλου στους ζηλωτάς Ιουδαίους Χριστιανούς
21,27-21,40 Ταραχές Ιουδαίων και σύλληψη του Παύλου
22,1-22,21 Λόγος του Παύλου προς τους Ιουδαίους
22,22-22,29 Στιχομυθία Παύλου και χιλίαρχου
22,30-23,11 Απολογία Παύλου ενώπιον του συνεδρίου
23,12-23,22 Συνομωσία των Ιουδαίων κατά του Παύλου
23,23 –23,35 Μεταφορά του Παύλου στην Καισάρεια
24,1-24,26 Απολογία του Παύλου στο Φήλικα
24,27-25,12 Απολογία του Παύλου στο Φήστο
25,13-25,27 Επίσκεψη του Αγρίππα στην Καισάρεια
26,1-26,32 Απολογία του Παύλου στον Αγρίππα
. Ταξίδι Παύλου στη Ρώμη
27,1-27,44 Ταξίδι Παύλου από Καισάρεια μέσω Κρήτης, τρικυμία και ναυάγιο στη Μελίτη
28,1-28,10 Διάσωση Παύλου και δράση του στη Μελίτη
28,11-28,16 Άφιξη του Παύλου στη Ρώμη
28,17-28,31 Διετής φυλάκιση Παύλου στη Ρώμη. Επίλογος

* * *

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

κεφ. 1-11 Ι. Δογματικό μέρος
κεφ. 12-16 ΙΙ. Ηθικό μέρος
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-11 .
1,1-1,15 Προοίμιο
1,16-1,17 Επικεφαλίδα του θέματος της επιστολής
1,18-4,25 Θρησκευτική και ηθική κρίση των εθνικών και των Ιουδαίων
1,18-1,32 Η αμαρτωλή διαγωγή των εθνικών
2,1-3,8 Η θρησκευτική κρίση του Ισραήλ
3,9-3,20 Η ενοχή πάντων των ανθρώπων
3,21-3,31 Η λύτρωση με την πίστη στο Χριστό
4,1-4,25 Βιβλικό παράδειγμα λυτρώσεως ο Αβραάμ
5-11 Η δικαίωση και η κατάκριση (κύριο θέμα επιστολής)
κεφ. 5-8 α) Ο γέρος Ισραήλ της χάριτος
κεφ. 9-11 β) Η τύχη του Ισραήλ που κατακρίθηκε
5,1-5,21 Η δικαίωση και καταλλαγή με το νέο Αδάμ, το Χριστό
6,1-6,23 Η απελευθέρωση του πιστού από την αμαρτία και τη δουλεία δια του βαπτίσματος
7,1-7,25 Η απελευθέρωση από το νόμο (το τελετουργικό του νόμου)
8,1-8,17 Η νέα εν Πνεύματι ζωή του πιστού
8,18-8,30 Η πρόγευση της μέλλουσας δόξας
8,31-8,39 Η αγάπη του Θεού σύνδεσμος ενότητος
9,1-9,29 Η απιστία του Ισραήλ προς τον κυρίαρχο Θεό
9,30-10,4 Αιτία αποτυχίας του Ισραήλ
10,5-10,21 Η δικαίωση πάντων δια της πίστεως
11,1-11,12 Η σωτηρία του λείμματος του Ισραήλ
11,13-11,36 Η σωτηρία των εθνικών δια του μπολιάσματος στον Ισραήλ
12-16 .
12,1-12,8 Η λογική λατρεία και τα χαρίσματα της διακονίας
12,9-12,21 Κανόνες πνευματικής ζωής
13,1-13,7 Υποταγή στην κρατική εξουσία
13,8-13,14 Η αγάπη ως «πλήρωμα του νόμου»
14,1-14,12 Σεβασμός της συνειδήσεως των αδυνάτων
14,13-14,23 Αποφυγή κατακρίσεως λόγω σκανδάλων
14,24-14,26 Δοξολογία
15,1-15,13 Ανοχή στις αδυναμίες των αδελφών
15,14-15,21 Η καύχηση του Παύλου για την ιερουργία του ευαγγελίου
15,22-15,33 Ιεραποστολικά σχέδια του Παύλου, λόγια, προσευχή
16,1-16,16 Προσωπικοί χαιρετισμοί
16,17-16,20 Αποφυγή σκανδαλισμών
16,21-16,27 Νέοι χαιρετισμοί και τελική δοξολογία

* * *

Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

. .ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1,1-1,9 Χαιρετισμός και ευχαριστία
1,10-1,17 Οι μερίδες στην εκκλησία της Κορίνθου
1,18-1,31 Ο λόγος του σταυρού
2,1-2,16 Η σοφία των ανθρώπων και η αποκάλυψη του Θεού
3,1-3,9 Οι σαρκικοί άνθρωποι
3,10-3,23 Το έργο των διδασκάλων και το θεμέλιο της οικοδομής
4,1-4,21 Η διακονία των αποστόλων
5,1-5,13 Ο αφορισμός του αιμομίκτου
6,1-6,11 Αποφυγή της προσφυγής σε ειδωλολατρικά δικαστήρια
6,12-6,20 Αποφυγή της πορνείας
7,1-7,7 Σχέσεις συζύγων στο γάμο
7,8-7,24 Σχέση της κοινωνικής θέσεως του πιστού έναντι της πίστεως
7,25-7,40 Η γνώμη του Παύλου περί των παρθένων (περί αγαμίας)
8,1-8,13 Το πρόβλημα της βρώσεως ειδωλοθύτων
9,1-9,27 Ο Παύλος παράδειγμα χριστιανικής συμπεριφοράς
10,1-10,13 Παραδειγματισμός από την ιστορία του Ισραήλ
10,14-10,33 Αποφυγή της ειδωλολατρίας
11,2-11,16 Το κάλυμμα της γυναίκας και η θέση της στην εκκλησία
11,17-11,34 Η ευταξία κατά το Κυριακό δείπνο
12,1-12,31 Η ποικιλία των πνευματικών χαρισμάτων
13,1-13,13 Η αγάπη «μείζον» χάρισμα (ο ύμνος της αγάπης)
14,1-14,40 Αταξίες κατά την εκδήλωση των χαρισμάτων της γλωσσολαλιάς και προφητείας
15,1-15,58 Η ανάσταση των νεκρών
16,1-16,24 Η «λογία» και χαιρετισμοί

* * *

Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

κεφ. 1-7 Αναφορά στις σχέσεις Παύλου και εκκλησίας Κορίνθου
κεφ. 8-9 Οδηγίες για τη «λογία»
κεφ. 10-13 Απολογία του Παύλου και υπεράσπιση του αποστολικούαξιώματος
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-7 .
1,1-1,7 Χαιρετισμός και ευχαριστία
1,8-1,11 Ο κίνδυνος μέχρι θανάτου του Παύλου στην Ασία
1,12-2,4 Αναφορά στα σχέδια του Παύλου
2,5-2,17 Η λύπη του Παύλου για τους υπαιτίους των δοκιμασιών
3,1-4,6 «Το γράμμα και το πνεύμα του νόμου» ή υπεροχή της διακονίας της νέας διαθήκης έναντι της παλαιάς
4,7-5,10 Οι θλίψεις στη διακονία του κηρύγματος και η δόξα δια της νίκης
5,11-5,21 Η διακονία του κηρύγματος ως καταλλαγή του κόσμου για νέα εν Χριστώ ζωή
6,1-6.,10 Οι δυσχέρειες των αποστόλων στη διακονία
6,11-7,1 Συστάσεις για αγάπη και ομοφροσύνη
7,2-7,16 Παρηγοριά του Παύλου από τα ευχάριστα νέα του Τίτου
8-9 .
8,1-9,15 Η «λογία» για τους πτωχούς, πώς να γίνεται, παράδειγμα ο Χριστός, αποστολή με τον Τίτο
10-13 .
10,1-10,18 Σύγκριση του αποστολικού αξιώματος του Παύλου και των εχθρών του
11,1-11,33 Υπεράσπιση και υπεροχή του αποστολικού αξιώματος του Παύλου
12,1-12,10 Οι οπτασίες και αποκαλύψεις του Παύλου
12,11-12,21 Το καύχημα του Παύλου
13,1 –13,10 Προετοιμασίες για την επικείμενη επίσκεψη του Παύλου
13,11-13,13 Ασπασμοί

* * *

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

κεφ. 1-2 Ο γνήσιος απόστολος και το κατ’ αποκάλυψιν ευαγγέλιο του Παύλου
κεφ. 3-4 Οι πιστοί γνήσια τέκνα του Αβραάμ και όχι οι κατά σάρκα Εβραίοι
κεφ. 5-6 Ελευθερία από το νόμο και πνευματική ζωή
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-2 .
1,1-1,5 Προοίμιο-Χαιρετισμός
1,6-1,10 Παράπονα του Παύλου για τη μεταστροφή των Γαλατών
1,11-1,24 Το δι’ αποκαλύψεως Χριστού ευαγγέλιο του Παύλου
2,1-2,14 Επικύρωση του ευαγγελίου του Παύλου από τους αποστόλους
2,15-2,21 Η δικαίωση δια της πίστεως και όχι με τα έργα του νόμου
3-4 .
3,1-3,18 Βιβλικές αποδείξεις για τη δικαίωση δια της πίστεως
3,19-3,29 Ο σκοπός του νόμου και το αποτέλεσμα της πίστεως
4,1-4,7 Η υιοθεσία από το Χριστό
4,8-4,20 Η επιστροφή στο νόμο είναι έκπτωση
4,21-4,31 Τα τέκνα της Άγαρ και τα τέκνα της ελευθέρας ελευθερία
5-6 .
5,1-5,15 Η πίστη στο Χριστό είναι ελευθερία (ή Χριστός ή νόμος)
5,16-5,26 Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος
6,1-6,10 Πρακτικές προτροπές
6,11-6,18 Ανακεφαλαίωση του θέματος, επίλογος

* * *

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

κεφ. 1-3 Δογματικό μέρος. Ο Ιησούς και η Εκκλησία
κεφ. 4-6 Πρακτικό μέρος. Η πολιτεία των Χριστιανών ως μελών του σώματος του Χριστού
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-3 .
1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,14 Τριαδολογική δοξολογία
1,15-1,23 Ευχαριστία και δέηση του Παύλου για την προκοπή των Εφεσίων
2,1-2,10 Η σωτηρία δια της αγάπης και της χάριτος του Θεού
2,11-2,22 Ο Χριστός καταργεί το μεσότοιχο του φραγμού μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών δια της Εκκλησίας
3,1-3,13 Η διακονία του Παύλου για τη φανέρωση του μυστηρίου της σωτηρίας
3,14-3,21 Προσευχή για την κατανόηση του ευαγγελίου
4-6 .
4,1-4,16 Η ενότητα της εκκλησίας δια των ποικίλων διακονιών
4,17-4,24 Ο παλαιός και νέος άνθρωπος
4,25-5,21 Οι εκδηλώσεις του νέου ανθρώπου
5,22-5,33 Χριστιανικές σχέσεις μεταξύ συζύγων
6,1-6,9 Χριστιανικές σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, δούλων και κυρίων
6,10-6,20 Η πανοπλία του Θεού για τους πιστούς
6,21-6,24 Επίλογος

* * *

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο-χαιρετισμός
1,3-1,11 Ευχαριστία και προσευχή του Παύλου για τους Φιλιππησίους
1,12-1,26 Συνέπειες της φυλακίσεως και πληροφορίες για τη διάδοση του ευαγγελίου
1,27-1,30 Προτροπή για αντάξια ζωή προς το ευαγγέλιο
2,1-2,5 Προτροπή για ενότητα και ταπεινοφροσύνη
2,6-2,11 Χριστολογικός ύμνος. Ο Χριστός παράδειγμα άκρας ταπεινώσεως
2,12-2,18 Η αγωνία του πιστού για τη σωτηρία του
2,19-2,30 Πληροφορίες για τον Τιμόθεο και Επαφρόδιτο
3,1-3,21 «Οι εχθροί του σταυρού του Χριστού». Ιουδαΐζοντες αιρετικοί
4,1-4,9 Προτροπές για χαρά, ειρήνη, προσευχή
4,10-4,20 Ευχαριστίες για βοηθήματα προς τον Παύλο
4,21-4,23 Επίλογος

* * *

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ

κεφ. 1-2 Δογματικό μέρος. Η υπεροχή και κυριότητα του Χριστού και έλεγχος των αιρετικών των Κολοσσών
κεφ. 3-4 Πρακτικό μέρος. Πρακτικά παραγγέλματα (ως Εφεσίους)
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο-χαιρετισμός
1,3-1,14 Ευχαριστία και προσευχή για Κολασσαείς
1,15-1,23 Η κυριότητα του Χριστού και το προσωπικό του έργο επί της κτήσεως
1,24-1,29 Η διακονία του Παύλου για την αναπλήρωση του έργου του Χριστού
2,1-2,23 Η φιλοσοφία και εθελοθρησκεία των αιρετικών των Κολοσσών
3-4 .
3,1-3,17 Ο θάνατος και η ανάσταση του πιστού δια του βαπτίσματος
3,18-4,6 Χριστιανικές σχέσεις μεταξύ συζύγων, γονέων και τέκνων, δούλων και κυρίων και μεταξύ των
4,7-4,18 Προσωπικοί χαιρετισμοί και επίλογος

* * *

Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

κεφ. 1-3 Στοργή και ενδιαφέρον του Παύλου για τους Θεσσαλονικείς
κεφ. 4,1-4,12 Ηθική καθαρότητα και φιλαδελφεία
κεφ. 4,13-5,11 Η ανάσταση των νεκρών
κεφ. 5,12-5,28 Διάφορες προτροπές
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,10 Προοίμιο, ευχαριστία του Παύλου για «το έργον της πίστεως, τον κόπον της αγάπης και την υπομονήν της ελπίδος» στους διωγμούς και τις θλίψεις
2,1-2,12 Οι αγνές προθέσεις του κηρύγματος του Παύλου σε αντίθεση με τους ιδιοτελείς σκοπούς των άλλων κηρύκων
2,13-2,20 Υπόμνηση των διωγμών και ενδιαφέρον του Παύλου για επανεπίσκεψη
3,1-3,13 Παρηγοριά του Παύλου από την επίσκεψη του Τιμοθέου
4,1-4,12 Παραγγέλματα για ηθική καθαρότητα και φιλαδελφεία
4,13-4,18 Η ανάσταση των νεκρών
5,1-5,11 Ο χρόνος της ελεύσεως της β΄παρουσίας και η επαγρύπνηση των πιστών
5,12-5,28 Προτροπές για πνευματική ζωή, επίλογος

* * *

Β΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,12 Ευχαριστία για την περίσσια πίστη και την υπομονή στις θλίψεις
2,1-2,12 Τα προμηνύματα της β΄ παρουσίας με την αποστασία, το μυστήριο της Ανομίας, το κατέχον, τον κατέχοντα και τον άνομο (=αντίχριστος)
2,13-2,17 Νέα ευχαριστία και προτροπή για τήρηση των παραδόσεων
3,1-3,5 Προσευχές για το ιεραποστολικό έργο
3,6-3,16 Προτροπές στους ατακτούντες και μη εργαζόμενους για διόρθωση
3,17-3,18 Υπογραφή του Παύλου και επίλογος

* * *

Α΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,11 Αποφυγή των ετεροδιδασκαλιών
1,12-1,20 Εμμονή στην υγιαίνουσα διδασκαλία
2,1-2,15 Οδηγίες για ευάρεστη λατρεία προς άνδρες και γυναίκες
3,1-3,14 Προσόντα εκλογής κληρικών
3,15-3,16 « Το της ευσεβείας μυστήριον»
4,1-4,5 Η αποστασία από την πίστη των ψευδοδιδασκάλων
4,6-4,10 Η ευσεβής γυμνασία
4,11-4,16 Οδηγίες για την επισκοπική συμπεριφορά του Τιμοθέου
5,1-6,2 Οδηγίες για την συμπεριφορά του Τιμοθέου προς ηλικιωμένους, προς χήρες, προς κληρικούς, προς δούλους
6,3-6,10 Οι ετεροδιδασκαλίες και η αληθινή ευσέβεια
6,11-6,21 Συμβουλές στον Τιμόθεο για τον προσωπικό του αγώνα και για τους πλουσίους

* * *

Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,5 Ευχαριστία για την ανυπόκριτη πίστη του Τιμοθέου
1,6-1,14 Προτροπή για ομολογία και διαφύλαξη της παρακαταθήκης
1,15-1,18 Οι αποστάτες συνεργάτες του Παύλου και ο πιστός Ονησιφόρος
2,1-2,13 Η κακοπάθεια γνήσιο γνώρισμα του ιεραποστόλου
2,14-2,26 Ορθοτόμηση του λόγου της αληθείας και αποφυγή των λογομαχιών
3,1-3,9 « Οι χαλεποί καιροί»
3,10-4,5 Συμβουλές στον Τιμόθεο για μίμηση του παραδείγματος του Παύλου και για έλεγχο των αμαρτανόντων
4,6-4,8 Απολογισμός του έργου του Παύλου
4,9-4,22 Προσωπικά μηνύματα και χαιρετισμοί

* * *

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,4 Προοίμιο
1,5-1,9 Χειροτονία πρεσβυτέρων και προσόντα αυτών
1,10-1,16 Οι ανυπότακτοι ψευδοδιδάσκαλοι
2,1-2,10 Οδηγίες για τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων, των νεωτέρων, των δούλων
2,11-2,15 Η σωτήριος χάρις του Θεού
3,1-3,15 Υποχρεώσεις των πιστών για υποταγή, για ανακαίνιση, για καλά έργα, για αποφυγή μωρών συζητήσεων και χαιρετισμός

* * *

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,3 Προοίμιο
1,4-1,7 Ευχαριστία για την κοινωνία πίστεως με τον Φιλήμονα
1,8-1,22 Παράκληση για επιστροφή και αποδοχή του δραπέτη Ονησίμου
1,23-1,25 Χαιρετισμοί

* * *

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

κεφ. 1-7 Σύγκριση Χριστού ως μεσίτου με τους προηγουμένους του και υπεροχή αυτού
κεφ. 8-10 Σύγκριση των δύο διαθηκών, της ιεροσύνης, των θυσιών
κεφ. 11 Η πίστη προ του νόμου, στο νόμο, μετά το νόμο (ύμνος πίστεως)
κεφ. 12 Η παιδαγωγία των πιστών με τις θλίψεις
κεφ. 13 Προτροπές
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 -7 .
1,1-1,5 Προοίμιο
1,6-2,10 Υπεροχή του Χριστού έναντι των αγγέλων
2,11-2,18 Η προσφορά του Χριστού προς τους αδελφούς του
3,1-3,12 Η υπεροχή του Χριστού έναντι του Μωϋσέως
3,13-4,13 Η πιστότητα στο Χριστό εγγύηση για την κατάπαυσή μας
4,14-5,10 Η υπεροχή του μεγάλου αρχιερέως Χριστού έναντι του Ααρών
5,11-6,12 Το αδύνατον της μετανοίας όσων εκπίπτουν από την τελειότητα και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
6,13-6,20 Βεβαία η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού
7,1-7,28 Ο Χριστός «ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»
8-10 .
8,1-8,13 Η υπεροχή της ιεροσύνης του Χριστού έναντι της Ιουδαϊκής
9,1-9,10 Η σκηνή του μαρτυρίου τύπος της αληθινής σκηνής
9,11-10,18 Η υπεροχή της εφ’ άπαξ θυσίας του Χριστού έναντι των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης
10,19-10,39 Συμπεράσματα και προτροπή για παραμονή στην αληθινή πίστη
11 .
11,1-11,40 Η πίστη προ του νόμου, στο νόμο, μετά το νόμο (ύμνος πίστεως)
12 .
12,1-12,29 Διαπαιδαγώγηση δια των θλίψεων
13 .
13,1-13,17 Παραγγέλματα ηθικά και πειθαρχία στους προϊσταμένους
13,18-13,25 Χαιρετισμοί και ευλογία

* * *

ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

. Δώδεκα διδαχές
1,1-1,18 Α. Εξωτερικός και εσωτερικός πειρασμός
1,19-1,27 Β. Η έμπρακτη και καθαρή θρησκευτικότητα
2,1-2,13 Γ. Η προσωποληψία και οι διακρίσεις προς τους πλουσίους
2,14-2,26 Δ. Η έμπρακτη πίστη και η νεκρή πίστη
3,1-3,12 Ε. Το έργο του διδασκάλου και η χαλιναγώγηση της γλώσσας
3,13-3,18 ΣΤ. Η πνευματική σοφία και η κοσμική σοφία
4,1-4,12 Ζ. Οι ηδονές και η φιλία του κόσμου δημιουργούν έχθρα προς το Θεό
4,13-5,6 Η. Η πλεονεξία και η αλαζονεία του βίου έναντι των πτωχών
5,7-5,11 Θ. Η μακροθυμία των πιστών και των πτωχών
5,12 Ι. Ο όρκος και το ψέμα
5,13-5,18 ΙΑ. Εξομολόγηση, ευχέλαιο, προσευχή
5,19-5,20 ΙΒ. Αγώνας για την επιστροφή των πλανεμένων

* * *

Α' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΠΕΤΡΟΥ

κεφ. 1,1-2,10 Αγιασμός με τον Χριστό, τον ακρογωνιαίο λίθο
κεφ. 2,11-5,9 Συνέπειες του αγιασμού
κεφ. 5,10–5,14 Ευχές, ειδήσεις, χαιρετισμοί
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 –2,10 .
1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,12 Ευχαριστία για την πίστη και παράκληση για σταθερότητα στα ελπιζόμενα αγαθά
1,13-2,10 Η εξαγορά με το αίμα του Χριστού και προσπάθεια για εποικοδόμηση στον ακρογωνιαίο λίθο
2,11-5,9 .
2,11-2,17 Υποταγή στην κρατική εξουσία
2,18-2,25 Υπακοή των δούλων στους κυρίους
3,1-3,7 Η χριστιανική ζωή των συζύγων
3,8-3,12 Ομοφροσύνη και αγάπη μεταξύ των πιστών
3,13-3,22 Η αγαθή συνείδηση των Χριστιανών
4,1-4,11 Η καθαρή ζωή των πιστών
4,12-4,19 Τα παθήματα για το όνομα του Χριστού
5,1-5,5 Συμβουλές προς τους κληρικούς πρεσβυτέρους
5,6-5,9 Ταπείνωση και επαγρύπνηση
5,10-5,14 .
5,10-5,14 Ευχές, ειδήσεις, χαιρετισμοί

* * *

Β' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ ΠΕΤΡΟΥ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,11 Η ζωή και διαγωγή που αρμόζει στους πιστούς
1,12-1,21 Ο Πέτρος αυτόπτης μάρτυρας και βεβαίωση για σταθερή πίστη
2,1-2,22 Έλεγχος των ψευδοδιδασκάλων
3,1-3,13 Απόκρουση της πλάνης των ψευδοπροφητών για την έλευση του Κυρίου
3,14-3,16 Επικύρωση της διδασκαλίας του Παύλου
3,17-3,18 Ευχή

* * *

Α' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,4 Ο αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας του Χριστού, Ιωάννης
1,5-1,10 Φως-σκότος, αλήθεια-ψεύδος και εξομολόγηση και άφεση αμαρτιών με το αίμα του Χριστού
2,1-2,17 Η αγάπη του Θεού, η τήρηση των εντολών του, η νίκη του φωτός κατά του σκότους
2,18-2,29 Περί των αντιχρίστων
3,1-3,12 Η αγάπη του Θεού και η σχετική αναμαρτησία των παιδιών του Θεού
3,13-3,24 Η αληθινή αγάπη με έργα και όχι με λόγια
4,1-4,6 Το αληθινό Πνεύμα και τα ψεύτικα πνεύματα της πλάνης
4,7-4,21 Η αγάπη προς τους αδελφούς απόδειξη της αγάπης προς το Θεό
5,1-5,12 Η πίστη στο Θεό Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα
5,13-5,21 Η παρρησία στην προσευχή για «την μη προς θάνατον αμαρτία»

* * *

Β' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,3 Προοίμιο
1,4-1,11 Τήρηση των εντολών και προσοχή από τη δράση των πλάνων και αντιχρίστων
1,12-1,13 Επίλογος

* * *

Γ' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Γ΄ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,8 Έπαινος για την πίστη και φιλοξενία του Γαΐου
1,9-1,12 Αποφυγή της διαγωγής του Διοτρέφη και μίμηση του Δημητρίου
1,13-1,15 Επίλογος

* * *

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑ

.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1,1-1,2 Προοίμιο
1,3-1,23 Έλεγχος των αιρετικών ψευδοδιδασκάλων και προφύλαξη των πιστών απ’ αυτούς
1,24-1,25 Δοξολογία

* * *

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

κεφ. 1 Προοίμιο, κοινή επιστολή στις παραλήπτριες εκκλησίες, περιστατικά του οράματος
κεφ. 2-3 Οι επτά επιστολές προς τους επισκόπους των επτά εκκλησιών της Μικράς Ασίας
κεφ. 4-22 Το όραμα της αποκαλύψεως του μέλλοντος της Εκκλησίας
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 .
1,1-1,3 Προοίμιο
1,4-1,8 Κοινή επιστολή στις παραλήπτριες εκκλησίες
1,9-1,20 Τα περιστατικά του οράματος
2-3 .
2,1-2,7 Η επιστολή στην εκκλησία της Εφέσου
2,8-2,11 Η επιστολή στην εκκλησία της Σμύρνης
2,12-2,17 Η επιστολή στην εκκλησία της Περγάμου
2,18-2,29 Η επιστολή στην εκκλησία των Θυατείρων
3,1-3,6 Η επιστολή στην εκκλησία των Σάρδεων
3,7-3,13 Η επιστολή στην εκκλησία της Φιλαδελφείας
3,14-3,22 Η επιστολή στην εκκλησία της Λαοδικείας
4-22 .
. Α. Οι επτά σφραγίδες
4,1-4,11 Το όραμα του θρόνου του Θεού
5,1-5,14 Το όραμα του αρνίου του Θεού
6,1-6,17 Το άνοιγμα των έξι σφραγίδων
7,1-7,8 Η σφράγιση των 144.000
7,9-7,17 Το όραμα των λυτρωμένων που προσκυνούν το Θεό
8,1 Το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδος
. Β. Οι επτά σάλπιγγες
8,2-9,21 Τα έξι σαλπίσματα των αγγέλων με τα δεινά που επιφέρουν στην ανθρωπότητα
10,1-10,11 Ο ισχυρός άγγελος με το μικρό βιβλίο
11,1-11,14 Η μέτρηση του ναού και η προφητεία των δύο μαρτύρων
11,15 –11,19 Η έβδομη σάλπιγγα
. Γ. Η πάλη του Χριστού με τις σκοτεινές δυνάμεις
12,1-12,17 Το όραμα της γυναικός και του δράκου και ο πόλεμος με τον Μιχαήλ
13,1-13,18 Το όραμα των δύο θηρίων
14,1-14,20 Η εμφάνιση του αρνίου και των 144.000 και αναγγελία της νίκης από τρεις αγγέλους
. Δ. Οι επτά φιάλες
15,1-15,8 Το όραμα των αγγέλων με τις επτά φιάλες
16,1-16,21 Οι επτά πληγές των επτά φιαλών
. Ε. Η τελική νίκη του Χριστού επί του σατανά
17,1-17,18 Το όραμα της μεγάλης πόρνης και του θηρίου
18,1-18,24 Η πτώση της μεγάλης πόρνης
19,1-19,10 Η νίκη του αρνίου στον ουρανό
19,11-19,16 Ο θρίαμβος του Χριστού σαν λευκού ίππου
19,17-19,21 Η καταστροφή των εχθρών του Χριστού
20,1-20,6 Το δέσιμο του σατανά για χίλια έτη
. ΣΤ. Η ανακαίνιση των πάντων στη βασιλεία του Θεού
20,7-20,10 Το λύσιμο του σατανά και η τελική του καταστροφή
20,11-20,15 Η ανάσταση πάντων και η τελική κρίση
21,1-21,8 «Ο καινός ουρανός και η καινή γη»
21,9-22,5 Η νύμφη του αρνίου, η νέα Ιερουσαλήμ και η αιώνια βασιλεία του Θεού
. Ζ. Επίλογος
22,6-22,21 «Ο Κύριος έρχεται ταχύ» και η προσευχή της εκκλησίας για τον ερχομό του

* * *

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. (Ἰω.α’ 1-17)

2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
(Ἰω. κ’ 19-31)

3. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
(Μαρκ. ιε’ 43-ιστ’ 8)

4. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
(Ἰω. ε’ 1-15)

5. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
(Ἰω. δ’ 5-42)

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
(Ἰω. θ’ 1-38)

7. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ἡ ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ (Ἰω. ιζ’ 1-13)

8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
«...ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με...» (Ἰω. ζ’ 37-52. η’ 12)

9. ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ἁγ. Πάντων)
«...πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί...» (Ματθ. ι’ 32-33. 37-38. ιθ’ 27-30)

10. ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν (Ματθ. δ’ 18-23)

11. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
«...ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστιν ὁ ὀφθαλμός...» (Ματθ. στ’ 22-33)

12. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου. (Ματθ. η’ 5-13)

13. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ θεραπεία τῶν δύο δαιμονισμένων Γεργεσηνῶν. (Ματθ. η’ 28-34. θ’ 1)

14. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Β’-Γ’-Δ’-Ε’ & ΣΤ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝIKHΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Kυριακὴ ἀπὸ 13 μέχρι 19 Ἰουλίου)
Ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία «...ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου...» (Ματθ. ε’ 14-19)

15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Θεραπεία παραλύτου στὴν Καπερναούμ. (Ματθ. θ’ 1-8)

16. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Θεραπεία δύο τυφλῶν. (Ματθ. θ’ 27-35)

17. ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ὁ χορτασμὸς τῶν πέντε χιλιάδων. (Ματθ. Ιδ’ 14-22)

18. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ὁ περίπατος τοῦ Ἰησοῦ πάνω στὰ νερὰ τῆς λίμνης. (Ματθ. ιδ’ 22-3)

19. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ θεραπεία τοῦ παιδιοῦ μὲ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα. (Ματθ. ιζ’ 14-23)

20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ παραβολὴ τοῦ κακοῦ δούλου. (Ματθ. ιη’ 23-35)

21. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
«...νεανίσκος τις προσῆλθε...» (Ματθ. ιθ’ 16-24)

22. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν. (Ματθ. κα’ 33-42)

23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ παραβολὴ τῶν βασιλικῶν γάμων. (Ματθ. κβ’ 2-14)

24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. (Ματθ. κβ’ 35-46)

25. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων. (Ματθ. κε’ 14-30)

26. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Της Χαναναίας (Ματθ. ιε’ 21-28)

27. ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν (Λουκ. ε’ 1-11)

28. ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ
«...καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι...» (Λουκ. στ’ 31-36)

29. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας στὴ Ναΐν. (Λουκ. ζ’ 11-16)

30. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΛΟΥΚΑ-ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Κυριακὴ ἀπὸ 11 μέχρι 17 Ὀκτωβρίου)
Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ σπορέως. (Λουκ. η’ 5-15)

31. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου. (Λουκ. ιστ’ 19-31)

32. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου Γαδαρηνοῦ καὶ ὁ πνιγμὸς τῆς ἀγέλης τῶν χοίρων. (Λουκ. η’ 27–39)

33. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ θεραπεία τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου. (Λουκ. η’ 41-56)

34. ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. (Λουκ. ι’ 25-37)

35. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου. (Λουκ. ιβ’ 16-21)

36. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ θεραπεία τῆς συγκυπτούσης τὸ Σάββατο. (Λουκ. ιγ’ 10-17)

37. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ-ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Ἡ παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου. (Λουκ. ιδ’ 16-24)

38. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν. (Λουκ. ιζ’ 12-19)

39. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ
«...Ἄνθρωπός τις προσῆλθε...πλούσιος σφόδρα». (Λουκ.ιη’ 18-27)

40. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ
Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ στὴν Ἱεριχώ. (Λουκ.ιη’ 35-43)

41. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ
Ὁ Ἰησοῦς καὶ ὁ Ζακχαῖος. (Λουκ.ιθ’ 1-10)

42. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ’ ΛΟΥΚΑ-ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
(Λουκ. ιη’ 10-14)

43. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΛΟΥΚΑ-ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ
(Λουκ. ιε’ 11-32)

44. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Τῆς Κρίσεως (Ματθ. κε’ 31-46)

45. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
«...ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις...» (Ματθ. στ 14-21)

46. ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
«...εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ...» (Ἰω. α’ 44-52)

47. ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. (Μαρκ.β’ 1-12)

48. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
«...ὅστις θέλει ὁπίσω μου ἀκολουθεῖν...». (Μαρκ. η’ 34-θ’ 1)

49.ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἡ θεραπεία τοῦ παιδιοῦ μὲ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα. (Μαρκ. θ’ 17-31)

50. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Πρόρρηση Πάθους-Ἀναστάσεως. Αἴτημα γιῶν Ζεβεδαίου. (Μαρκ. ι’ 32-45)

51. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Τῶν Βαΐων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
«...οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ...» (Ἰω. γ’ 13-17)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
(Μαρκ. η’ 34-θ’ 1)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
«Βίβλος γενέσεως...» (Ματθ. α’ 1-25)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
«Ἀναχωρησάντων τῶν Μάγων...» (Ματθ. β’ 13–23)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
«Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου...» (Μαρκ. α’ 1-8)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
«ἀκούσας ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη...» (Ματθ. δ’ 12-17)

ΟΜΟΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Κυριακὴ Β’ Ματθαίου = Κυριακὴ Α’ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΒ’ Ματθαίου = Κυριακὴ ΙΓ’ Λουκᾶ
Κυριακὴ Γ’ Νηστειῶν = Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Κυριακὴ Δ’ Νηστειῶν = Κυριακὴ Ι’ Ματθαίου