ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Ἀπὸ τὸ τευχίδιο μὲ
Προσευχές γιά κάθε μέρα (Κείμενο - μετάφραση)
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἔκδοσις Α´ 1986, Β´ 1997 (βελτιωμένη καί μέ νέα στοιχειοθεσία)
Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως· Κωνσταντῖνος Π. Παπαθανασίου

[Πρόλογος] [Πρωινὴ Προσευχή] [Γεῦμα] [Δεῖπνο] [Βραδινὴ Προσευχή]


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἀγαπητό μου παιδί,

Αὐτό τό τευχίδιο σκοπό ἔχει νά σοῦ ὑπενθυμίσει καί νά σοῦ τονίσει ἕνα πολύ σημαντικό θέμα γιά τή ζωή σου, τό ὁποῖο βέβαια γνωρίζεις, ἀλλά ἴσως ὄχι τή μεγάλη ἀξία πού ἔχει γιά σένα προσωπικά. Τὸ θέμα αὐτό εἶναι ἡ προσευχή.

Ἀπό τίς λίγες σκέψεις πού ἀκολουθοῦν, θέλω νά προβληματιστεῖς καί νά κάνεις βίωμά σου τή συχνή καί θερμή προσευχή.

Ἀλλά τί εἶναι προσευχή; Προσευχή εἶναι τό μέσο ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Εἶναι ἕνας διάλογος δικός σου, μέ τόν ἴδιο τό Θεό. Εἶναι τό «τηλέφωνο» τοῦ Θεοῦ, εἶναι τά νεῦρα τῆς ψυχῆς σου, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὅπως δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς ἀναπνοή, ἔτσι δέν μποροῦμε νά ζήσουμε πνευματικά χωρίς τήν προσευχή. Ἡ προσευχή εἶναι τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς. Εἶναι πράξη λατρείας. Καί τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς;

Μέ τή θερμή σου προσευχή κρατᾶς στά χέρια σου τό κλειδί τοῦ οὐρανοῦ, μᾶς λέει ἕνας ἄλλος ἅγιος, ὁ Αὐγουστίνος. Κι ἕνας ἐπιστήμονας βιολόγος καί γιατρός, ὁ Γάλλος Παστέρ, λέει, ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται, ἔχει στά χέρια του μιά κινητήρια δύναμη, ἕνα ὅπλο, γιά νά ἀντιμετωπίσει τό κακό. Ἀκόμη μέ τή σωστή προσευχή, πού κάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί στούς τόπους λατρείας, τίς ἐκκλησίες, ὁ καθένας ξεχωριστά δέχεται τή θεία Χάρη μέ τά Μυστήρια, ὅπως εἶναι τό Βάπτισμα, ἡ Θεία Μετάληψη, ἡ ἱερή Ἐξομολόγηση καί τ᾿ ἄλλα. Ἁπλοί ἄνθρωποι μποροῦν νά σέ βεβαιώσουν, γιά τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς.

Εἴδη προσευχῆς - ὅροι γιά νά εἰσακουστεῖ. Ἴσως ρωτήσεις· Πῶς; Ποῦ; Πότε; Καί τί πρέπει νά προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος;

Ἡ προσευχή δέν εἶναι κάτι πού μπαίνει σέ καλούπια, ἤ πού νά μπορεῖ ἤ νά πρέπει νά δεχθεῖ διάφορους περιορισμούς, οὔτε θά πρέπει νά φοιτήσει σέ ἀνώτερες σχολές ὁ ἄνθρωπος, γιά νά μάθει νά προσεύχεται. Ἀπαραίτητο εἶναι ἡ προσευχή νά βγαίνει ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς σου, νά πιστεύεις ἀπόλυτα ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ νά πραγματοποιήσει αὐτό πού τοῦ ζητᾶς, ἐφόσον εἶναι λογικό καί γιά τό συμφέρον σου. Νά προσεύχεσαι μέ ταπείνωση καί μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Θεό, πού εἶναι καί Πατέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἕνας μεγάλος Ἀπόστολος, ὁ Παῦλος, προτρέπει ὅλους νά προσευχόμαστε λέγοντας «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε». Δηλαδή σέ κάθε εὐκαιρία καί σέ ὁποιοδήποτε μέρος. Ἔτσι λοιπόν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προσεύχεται στό Θεό καί ὅταν ἐργάζεται καί ὅταν ξεκουράζεται καί ὅταν πηγαίνει περίπατο καί στό παιχνίδι καί σέ κάθε του ἐκδήλωση. Ἀλλά ὑπάρχουν καί ὁρισμένες στιγμές, πού πρέπει νά προσεύχεται ὁ κάθε ἄνθρωπος καί ἑπομένως καί τά παιδιά. Εἶναι ἡ ὥρα πού θά ξυπνήσει καί θά ἑτοιμασθεῖ νά πάει στό σχολεῖο. Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ἡ ὥρα πρίν ἀπό τόν ὕπνο.

Καί ὄχι μόνο ὧρες καί στιγμές, ἀλλά καί χῶροι ἰδιαίτεροι γιά προσευχή ὑπάρχουν. Χῶροι ὅπως μπρός ἀπό τό εἰκονοστάσι στό σπίτι καί μάλιστα ὁ ναός, ἡ ἐκκλησία, ὅπου μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι, μικροί καί μεγάλοι, μορφωμένοι καί ὀλιγογράμματοι, νά προσευχηθοῦμε.

Παρακάτω σοῦ προσφέρεται ἕνα καθημερινό πρόγραμμα προσευχῆς, πού μπορεῖς, ἄν θέλεις, νά τό χρησιμοποιεῖς, μαζί μέ τίς δικές σου προσευχές. Περιλαμβάνει τήν πρωϊνή προσευχή, τήν πρίν καί μετά ἀπό τό μεσημεριανό φαγητό, τήν προσευχή πρίν καί μετά τό βραδινό φαγητό καί τήν προσευχή πρίν ἀπό τόν ὕπνο.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ´).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα. Καὶ νῦν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, προσπίπτομέν σοι, Ἀγαθέ, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι, Δυνατέ· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

* * *

Ἡ Μεγάλη Δοξολογία

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (ἐκ γ´).

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).

Δόξα. Καὶ νῦν.

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Στ᾿ ὄνομα τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Δόξα σέ Σένα Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός καί ἡ ἐλπίδα μας, δόξα σέ Σένα.

Ἅγιο Πνεῦμα, Σύ πού εἶσαι ὁ Βασιλιάς τ᾿ οὐρανοῦ, πού δίνεις παρηγοριά, πού εἶσαι πηγή καί δάσκαλος τῆς ἀλήθειας, πού εἶσαι παντοῦ παρών καί ὅλα τά γεμίζεις μέ τήν παρουσία Σου, πού γιά τούς καλούς εἶσαι θησαυρός καί δίνεις ζωή, ἔλα, κάθισε στή καρδιά μας, καθάρισέ μας ἀπό κάθε ἁμαρτία καί σῶσε τίς ψυχές μας. Ἀμήν.

Ἅγιος εἶσαι Θεέ Πατέρα μας, Ἅγιος εἶσαι Υἱέ Δυνατέ, Ἅγιο εἶσαι Ἀθάνατο Πνεῦμα, ἐλέησέ μας (τρεῖς φορές).

Δόξα στόν Πατέρα, στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

Παναγία Τριάδα, ἐλέησέ μας, Κύριε Θεέ Πατέρα δεῖξε εὐσπλαχνία γιά τίς ἁμαρτίες μας. Δέσποτα Υἱέ συγχώρεσε τίς ἀνομίες μας. Ἅγιο Πνεῦμα ἐπίσκεψε καί θεράπευσε τίς ἀδυναμίες μας, χάρη τοῦ ὀνόματός Σου.

Κύριε ἐλέησε, Κύριε ἐλέησε, Κύριε ἐλέησε.

Δόξα... Καί τώρα...

Πατέρα μας, πού εἶσαι στούς οὐρανούς, ἄς εἶναι ἅγιο τό ὄνομά σου. Ἄς ἔλθει ἡ κυριαρχία σου. Ἄς γίνει τό θέλημά σου, ὅπως στόν οὐρανό ἔτσι καί στή γῆ. Ἀξίωσέ μας νά ᾿χουμε τό καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τά σφάλματά μας, ὅπως καί μεῖς συγχωροῦμε, ὅσους μᾶς ἔβλαψαν. Καί μήν ἐπιτρέψεις νά παρακινηθοῦμε στήν ἁμαρτία, ἀλλά προφύλαξέ μας ἀπό τόν πανοῦργο διάβολο. Ἀμήν.

Ἀφοῦ σηκωθήκαμε ἀπό τόν ὕπνο κάνουμε τήν προσευχή μας σέ Σένα Καλέ καί Δυνατέ Θεέ καί λέμε φωναχτά τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλων· Εἶσαι Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Θεός· μέ τή μεσολάβηση τῆς Θεοτόκου σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐλεήσεις.

* * *

Ἡ Μεγάλη Δοξολογία

Δόξα σέ Σένα πού φανέρωσες τό φῶς.

Δόξα στό Θεό, πού εἶναι στόν οὐρανό, καί στή γῆ ἄς ἔρθει ἡ εἰρήνη, διότι ὁ Θεός ἔδειξε στούς ἀνθρώπους τήν ἀγάπη του.

Σέ ὑμνοῦμε, σ᾿ εὐλογοῦμε, σέ προσκυνοῦμε, σ᾿ ἐγκωμιάζουμε μέ ὕμνους καί σ᾿ εὐχαριστοῦμε, Κύριε, γιά τή μεγάλη Σου δόξα.

Κύριε, πού εἶσαι οὐράνιος Βασιλιάς, Θεός Πατέρας Παντοκράτορας, μοναχοπαίδι, πού τ᾿ ὄνομά Σου εἶναι Ἰησοῦς Χριστός καί Ἅγιο Πνεῦμα.

Κύριε καί Θεέ, Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Γιὸς τοῦ Θεοῦ, πού ἐξαφανίζεις τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ἐλέησέ μας.

Σέ παρακαλοῦμε νά δεχθεῖς τήν προσευχή μας, Σύ πού κάθεσαι στά δεξιά τοῦ Πατέρα καί νά μᾶς ἐλεήσεις.

Διότι σύ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶσαι ὁ μοναδικός Ἅγιος καί Κύριος γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός Πατέρας. Ἀμήν.

Κάθε μέρα θά προσεύχομαι σέ Σένα καί θά σ᾿ ἐγκωμιάζω γιά πάντα.

Κύριε, σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀξιώσεις τή σημερινή μέρα νά διατηρηθοῦμε καθαροί χωρίς ἁμαρτία.

Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε, Σύ, ὁ Θεός τῶν Πατέρων μας, καί τό ἅγιο ὄνομά σου εἶναι ἔνδοξο καί ἄξιο νά ὑμνεῖται αἰώνια.

Κύριε, ἡ συμπάθειά σου ἄς εἶναι μαζί μας, ὅπως ἀκριβῶς ἐλπίσαμε.

Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε· ὑπόδειξέ μου τίς δίκαιες ἀπαιτήσεις πού ἔχεις ἀπό μένα (τρεῖς).

Κύριε, πάντοτε ἤσουν τό καταφύγιό μας. Γιαυτό ἐγώ παρακάλεσα νά μέ συμπονέσεις· νά θεραπεύσεις τήν ψυχή μου, διότι ἁμάρτησα σέ Σένα.

Κύριε, σέ Σένα κατέφυγα· δίδαξέ με νά πράττω τό θέλημά σου, διότι Σύ εἶσαι ὁ Θεός μου.

Διότι σέ Σένα ὑπάρχει ἡ πηγή τῆς ζωῆς· καί μέ τό δικό σου φωτισμό θά δοῦμε τό ἀληθινό φῶς.

Συνέχισε νά δείχνεις τή συμπάθειά Σου σ᾿ ἐκείνους πού σέ ἀναγνωρίζουν.

Ἅγιος εἶσαι Σύ, ὁ Θεός Πατέρας, Ἅγιος ἰσχυρός ὁ Υἱός, Ἅγιος ἀθάνατος, τό Ἅγιο Πνεῦμα, σέ παρακαλοῦμε ἐλέησέ μας (τρεῖς).

Δόξα... Καί τώρα...

Ἅγιος ἀθάνατος, τό Ἅγιο Πνεῦμα, σέ παρακαλοῦμε ἐλέησέ μας.

Μέ τίς εὐχές τῶν ἁγίων Πατέρων μας, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι Θεός μας, ἐλέησέ μας. Ἀμήν.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ´).

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα.

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν· μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας· ἀλλ᾿ ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ᾿ ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Πατέρα μας, πού εἶσαι στούς οὐρανούς, ἄς εἶναι ἅγιο τό ὄνομά σου. Ἄς ἔλθει ἡ κυριαρχία σου. Ἄς γίνει τό θέλημά σου, ὅπως στόν οὐρανό ἔτσι καί στή γῆ. Ἀξίωσέ μας νά ῾χουμε τό καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τά σφάλματά μας, ὅπως καί μεῖς συγχωροῦμε, ὅσους μᾶς ἔβλαψαν. Καί μήν ἐπιτρέψεις νά παρακινηθοῦμε στήν ἁμαρτία, ἀλλά προφύλαξέ μας ἀπό τόν πανοῦργο διάβολο. Ἀμήν.

Δόξα... Καί τώρα... Κύριε ἐλέησε (τρεῖς).

Χριστέ Θεέ μας, εὐλόγησε τό φαγητό καί τό ποτό τῶν δούλων σου, διότι εἶσαι Ἅγιος πάντοτε· καί τώρα καί πάντα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

Εὐχαριστία μετά τό γεῦμα.

Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός μας, σ᾿ εὐχαριστοῦμε πού μᾶς χόρτασες ἀπό τά καλά σου, πού βρίσκονται στή γῆ, μή μᾶς στερήσεις ἀπό καλά τῆς οὐράνιας Βασιλείας σου, ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς βρέθηκες στό μέσο τῶν μαθητῶν σου, σύ πού εἶσαι Σωτήρας, προσφέροντας σ᾿ αὐτούς τήν εἰρήνη, ἔτσι νά ἔλθεις καί σέ μᾶς καί νά μᾶς διαφυλάξεις ἀπό κάθε κακό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ

Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται· καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ´).

Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχαριστία μετὰ τὸ δεῖπνο.

Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα. Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε· ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσομεν· ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ

Ὅσοι ἀναζητοῦν τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί φτωχοί ἄν εἶναι θά φᾶνε ἀπό τ᾿ ἀγαθά του καί θά χορτάσουν καί θά τόν εὐχαριστήσουν· ἡ ψυχή τους θά ζήσει αἰώνια.

Δόξα... Καί τώρα... Κύριε ἐλέησε (τρεῖς).

Χριστέ Θεέ μας, εὐλόγησε τό φαγητό καί τό ποτό τῶν δούλων σου, διότι εἶσαι Ἅγιος πάντοτε· καί τώρα καί πάντα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.

Εὐχαριστία μετά τό δεῖπνο.

Κύριε, μᾶς ἔχεις δώσει χαρά μέ τά δημιουργήματά σου καί μέ τά ἔργα σου εἴμαστε εὐχαριστημένοι. Τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε, μᾶς σημάδεψε· μεγάλη χαρά μᾶς ἔδωσες. Χορτάσαμε ἀπό τούς καρπούς τῶν ἔργων σου, τοῦ ψωμιοῦ, τοῦ κρασιοῦ καὶ τοῦ λαδιοῦ. Εἰρηνικά ἐπίσης θά πέσουμε γιά ὕπνο καί θά κοιμηθοῦμε· διότι σύ, Κύριε, στόν καθένα ἀπό μᾶς κατοίκησες μέ ἐλπίδα.

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρί καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, μηδὲ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου· μὴ δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Στ᾿ ὄνομα τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Τό Σύμβολο τῆς Πίστης.

Πιστεύω σ᾿ ἕνα Θεό, Πατέρα παντοκράτορα, δημιουργό τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί ὅλων ὅσα φαίνονται καί δέ φαίνονται.

Πιστεύω καί στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τό μοναχοπαίδι τοῦ Θεοῦ, πού ἀπό τόν Πατέρα προαιώνια γεννήθηκε· στό φῶς πού γεννήθηκε ἀπό τό φῶς, στόν ἀληθινό Θεό πού προέρχεται ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, πού γεννήθηκε καί δέν πλάστηκε, πού εἶναι τῆς ἴδιας οὐσίας μέ τόν Πατέρα, καί διαμέσου τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκαν ὅλα.

Αὐτός γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τή σωτηρία μας κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς καί πῆρε σάρκα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ἔγινε ἄνθρωπος.

Καί σταυρώθηκε καί βασανίστηκε καί τάφηκε γιά μᾶς στήν ἐποχή τοῦ Ποντίου Πιλάτου.

Καί ἀναστήθηκε σύμφωνα μέ τή Γραφή μετά ἀπό τρεῖς μέρες.

Καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς καί κάθισε στά δεξιά τοῦ Πατέρα.

Καί πάλι θά ῾ρθει μέ δόξα γιά νά δικάσει καί τούς ζωντανούς καί τούς νεκρούς καί ἡ ἐξουσία του δέ θά ῾χει τέλος.

Πιστεύω καί στό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἔχει κυριότητα, δίνει ζωή, πού στέλνεται ἀπό τόν Πατέρα, πού προσκυνεῖται καί τιμᾶται ἰσότιμα μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἰό, πού καθοδήγησε τούς Προφῆτες.

Πιστεύω καί στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική.

Παραδέχομαι ἕνα Βάπτισμα μέ τό ὁποῖο συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες.

Περιμένω τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Καί τήν αἰώνια ζωή. Ἀμήν.

Εὐχή στό φύλακα Ἄγγελο

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ προστάτης τῆς κακῆς ψυχῆς μου καί ταλαίπωρης ζωῆς μου, μή μ᾿ ἐγκαταλείψεις τόν ἁμαρτωλό, οὔτε νά φύγεις ἀπό κοντά μου, ἐπειδή εἶμαι ἀσυγκράτητος μήν ἐπιτρέψεις στό διάβολο νά μέ κυριεύσει μέ τή τυραννία τοῦ σώματος, πού εἶναι θνητό. Κράτησε τό κακό κι ἐξαντλημένο χέρι μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο τῆς σωτηρίας. Πραγματικά, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πού εἶσαι φύλακας καί σκεπαστής τῆς ἁμαρτωλῆς μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ὅλα νά τά συγχωρέσεις ὅσα ἔκανα μέχρι σήμερα καί μέ τά ὁποῖα σ᾿ ἐπίκρανα. Νά μέ προστατεύσεις κι αὐτή τή νύχτα ἀπό κάθε κακή διάθεση τοῦ ἀντιπάλου, γιά νά μή λυπήσω τό Θεό μέ κάποιο σφάλμα. Καί νά μεσιτεύεις γιά μένα στόν Κύριο γιά νά μέ στηρίξει στό σεβασμό ἀπέναντί Του καί νά μέ κάνει ἄξιο ὑπήκοο τῆς καλοσύνης Του. Ἀμήν.

Μέ τίς εὐχές τῶν ἁγίων Πατέρων μας, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι Θεός μας, ἐλέησέ μας. Ἀμήν.