Ῥητὰ περὶ Τιμίου Σταυροῦ (ἀνωνύμου)

* * *

Σημασία τοῦ Σταυροῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο:

1. Νὰ ἀρνηθῇ τὸν κακὸ ἑαυτό του, σταυρώνοντας τὰ πάθη, τοὺς βλαβεροὺς λογισμούς, ἀνωφελεῖς ἐπιθυμίες, ἄσχημα ἔργα.

2. Νὰ σηκώσῃ τὸν σταυρό του, δηλαδὴ θλίψεις, ἀσθένειες κ.ἄ., ποὺ ὅταν τὸ προσπαθῇ μὲ προθυμία, ὁ σταυρὸς γίνεται ἐλαφρύτερος.

3. Νὰ ἐφαρμόσῃ τὶς ἐντολές τοῦ Κυρίου μὲ ὁδηγὸ ἕναν καλὸ πνευματικὸ καὶ νὰ μελετᾷ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ.

* * *

Ὁ Θεὸς θέλει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐλεύθερα θὰ τὸν ἀκολουθήσει:

1. Συνέπεια

2. Ἀποφασιστικότητα

3. Ἡρωϊσμό

4. Προσήλωσι στὸν Χριστό, ὅπως ἐκεῖνος προσηλώθηκε στὸν Σταυρό.

* * *

Ὅταν προσκυνοῦμε τὸν Τίμιο Σταυρό, προσκυνοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ποὺ τὸν ἁγίασε καὶ ἀπὸ φονικὸ ὄργανο τὸν μετέτρεψε σὲ μέσο σωτηρίας καὶ πηγὴ οὐρανίων δωρεῶν.

* * *

Ὁ Σταυρὸς προδίδει ἢ καλύτερα ἀποδεικνύει τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεὸ καὶ στὸν συνάνθρωπο, ἀλλὰ πρωτίστως τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ταλαίπωρο ἄνθρωπο. Ἀγάπη κατὰ Θεὸν καὶ θυσία πᾶνε μαζί.