Περὶ γυναικὸς πονηρᾶς

Εὑρέθη εἰς τὸν χειρ. Λαυρ. κώδ. Λ. 34 φύλ. 119

Ἐκ τοῦ περιοδικοῦ Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη, ἔτος ζ´ (1942-1943), σελ. 15

Ἡ πονηρὰ γυνὴ ἐστὶ πηγὴ κακῶν, θησαυρὸς ῥυπαρίας· θανατηφόρος συντυχία· ὀφθαλμῶν ὄλισθος· καρδίας λόγχη· νέων ἀπώλεια.

Ἡ πονηρὰ γυνὴ ἐστὶ ψυχῆς ὄλεθρος· σκῆπτρον ᾄδου· κρημνώδης τόπος· ταραχὴ ἐσωτερικῆς ἀναπαύσεως· ὄφεως διαβολή.

Ἡ πονηρὰ γυνὴ ἐστὶν ἀπαρηγόρητος ὀδύνη· ἀθεράπευτος κακία· σῳζομένων σκάνδαλον· καθημερινὴ ζημία· σκοτίας ὁδηγός· παραπτωμάτων σκάνδαλον· ζοφερῶν μυστηρίων θρίαμβος.

Ἡ πονηρὰ γυνὴ ἐστὶν ἀναίσχυντον θηρίον· ἀχαλίνωτον στόμα· ἀπόλαυσις πονηρά· κολάσεως αἰωνίου πρόξενος· γήϊνον φρόνημα· ἀνδρῶν ῥᾳθυμία.