«Ἰσότης», Ἀπάνθισμα ἐκ τοῦ Κορανίου

Ἀφήνοντας ἐκτὸς τῆς παρούσης μελέτης ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στὸν θάνατο τῶν ἀπίστων καὶ τὴν αἰχμαλωσία τῶν γυναικῶν, προχωροῦμε
σὲ ὁδηγίες ποὺ παραδίδονται στοὺς πιστοὺς τοῦ Ἰσλὰμ γιὰ τὸ πῶς θὰ δίνουν τὸ λόγο τους καὶ πῶς ὑποχρεοῦνται νὰ φέρονται στὶς γυναῖκες.
Φυσικά, ὅσο πολιτισμένα κι ἂν φέρονται, ὁ πόλεμος τζιχὰντ εἶναι διαρκὴς καὶ ὀφείλουν νὰ πολεμοῦν γιὰ τὴ νίκη καὶ τὴ λαφυραγώγηση...


Β. Σούρα Ἐλ Μπάκαρα (Ἡ Ἀγελάδα)

221. Καὶ μὴν παντρεύεστε ἄπιστες γυναῖκες (εἰδωλολάτρισσες) μέχρις ὅτου πιστέψουν. Μιὰ σκλάβα ποὺ πιστεύει, εἶναι καλύτερη ἀπὸ μία ἄπιστη, ἀκόμα κι ἂν σᾶς γοητέψει. Οὔτε νὰ παντρεύετε τὶς κόρες σας μὲ ἄπιστους, μέχρις ὅτου (αὐτοὶ) πιστέψουν. Ἕνας σκλάβος ποὺ πιστεύει εἶναι καλύτερος ἀπὸ ἕναν ἄπιστο, ἀκόμα κι ἂν σᾶς γοητέψει. Γιατὶ οἱ ἄπιστοι σᾶς καλοῦν στὴ Φωτιά, ἐνῷ ὁ ΑΛΛΑΧ σᾶς γνέφει μὲ τὶς διαταγές Του πρὸς τὸν Παράδεισο καὶ στὴ συγγνώμη, κι ἐξηγεῖ καθαρὰ τὰ Σημεῖα Του στοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ μνημονεύουν τὴ Δόξα Του.

222. Σὲ ρωτᾶνε γιὰ τὴν περίοδο τῶν γυναικῶν. Ἀπάντησε: Εἶναι βλαβερὴ μόλυνση...

223. Οἱ γυναῖκες σας εἶναι γιὰ σᾶς, ὅπως ἡ καλλιεργήσιμη γῆ. Καλλιεργῆστε την ὅποτε κι ὅπως θέλετε. Ὅμως προηγούμενα κάνετε μία καλὴ πράξη γιὰ τὴν ψυχή σας καὶ νὰ σεβαστεῖτε τὸν ΑΛΛΑΧ, καὶ μάθετε ὅτι πρόκειται νὰ Τὸν συναντήσετε (στὴ μέλλουσα Ζωή). Κι ἀνάγγειλε (ὦ Μουχάμμεντ) στοὺς Πιστοὺς τὰ καλὰ νέα.

224. Νὰ μὴν σᾶς ἐμποδίζουν οἱ ὅρκοι μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ΑΛΛΑΧ νὰ κάνετε τὸ καλό... [ποὺ σημαίνει ὅτι μπορεῖτε νὰ λέτε καὶ νὰ ξελέτε...]

242. Ἔτσι ὁ ΑΛΛΑΧ ἐξηγεῖ καθαρὰ τοὺς νόμους Του σὲ σᾶς, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ τὰ καταλάβετε.

Γ. Σούρα Ἀλ Ἰμράν (Οἶκος Ἰμράν)

36. Κι ὅταν τὴν γέννησε εἶπε: Ὤ! Κύριέ μου! Κοίτα! Λευτερώθηκα ἀπὸ μία κόρη. Ὁ ΑΛΛΑΧ βέβαια γνώριζε τί γέννησε. Καὶ μὲ κανένα τρόπο τὸ ἀγόρι δὲν ἐξισώνεται μὲ τὸ κορίτσι. [ποὺ σημαίνει ὅτι εἶναι περιττὸ βάρος]

Δ. Σούρα Ἐλ Νισά (Οἱ γυναῖκες)

3. Κι ἂν φοβᾶστε ν᾿ ἀδικήσετε τὶς ὀρφανὲς (σὲ περίπτωση γάμου) τὰ ὀρφανά, τότε νὰ παντρεύεστε ἄλλες δυὸ ἢ τρεῖς ἢ τέσσερις γυναῖκες τῆς ἐκλογῆς σας. Κι ἂν ὅμως φοβᾶστε ἀκόμη μήπως τὶς ἀδικήσετε τότε, νὰ παντρεύεστε μόνο μία, ἢ ὅποιες ἔχετε αἰχμάλωτες κι αὐτὸ γιὰ νὰ σᾶς προφυλάξει ἀπ᾿ τὸ νὰ φερθεῖτε ἄδικα.

11. Ὁ ΑΛΛΑΧ σᾶς διατάζει ὅσον ἀφορᾶ (στὴ μοιρασιὰ τῆς κληρονομιᾶς) στὰ παιδιά σας. Γιὰ τὸ ἀρσενικὸ ἕνα μερίδιο ἴσο μὲ τὸ μερίδιο δυὸ θηλυκῶν... Αὐτὰ εἶναι νόμιμα μερίδια ποὺ καθορίστηκαν ἀπ᾿ τὸν ΑΛΛΑΧ! Γιατὶ ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι Παντογνώστης, Πάνσοφος.

15. Καὶ ὅσες ἀπὸ τὶς γυναῖκες σας εἶναι ἔνοχες μοιχείας τότε καλέστε τέσσερις μάρτυρες ἀπὸ σᾶς. Ἂν αὐτοὶ μαρτυρήσουν, τότε περιορίστε τες στὰ σπίτια, ὥσπου ὁ θάνατος νὰ τὶς διεκδικήσει, ἐκτὸς ἂν ὁ ΑΛΛΑΧ διατάξει γι᾿ αὐτὲς κάποιο ἄλλο μέσο σωτηρίας.

24. Ἐπίσης ἀπαγορεύεται νὰ παντρεύεστε μὲ ἔγγαμες γυναῖκες, ἐκτὸς αὐτὲς ποὺ τὸ δεξί σας χέρι ἐξουσιάζει (ὡς αἰχμάλωτες) [ἐννοεῖ καὶ τὶς ἄπιστες ποὺ πείθονται νὰ σᾶς ἀκολουθήσουν]. Αὐτὸς εἶναι γραπτὸς νόμος τοῦ ΑΛΛΑΧ γιὰ σᾶς. Καὶ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς σᾶς ἐπιτρέπονται ὅλες οἱ ἄλλες γυναῖκες μόνο ν᾿ ἀναζητήσετε τὶς γυναῖκες σας γιὰ γάμο, μὲ δῶρα ἀπ᾿ τὴν περιουσία σας... Κι ἀπ᾿ τὸ γεγονὸς ὅτι ὠφεληθήκατε ἀπ᾿ αὐτές, δῶστε τουλάχιστον τὴν προίκα, ποὺ ἔχετε ὁρίσει. Δὲν σᾶς καταλογίζεται ἁμαρτία ἂν μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν προίκα, δεχτήκατε κι οἱ δυὸ νὰ τὴν μεταβάλετε. Γιατὶ ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι Παντογνώστης, Πάνσοφος.

34. Οἱ ἄνδρες, εἶναι οἱ προστάτες κι οἱ κύριοι τῶν γυναικών, γιατὶ ὁ ΑΛΛΑΧ ἔχει χαρίσει ἀνώτερο βαθμὸ στοὺς ἄνδρες ἀπ᾿ τὶς γυναῖκες, κι ἐπειδὴ ξοδεύουν ἀπ᾿ τὶς περιουσίες τους. Γι᾿ αὐτὸ οἱ ἐνάρετες γυναῖκες πρέπει νὰ εἶναι μὲ εὐσέβεια πειθαρχικές, κι ὅταν ὁ ἄνδρας τους ἀπουσιάζει πρέπει νὰ προστατεύουν ὅ,τι τοὺς ἀνέθεσε ὁ ΑΛΛΑΧ νὰ φυλάγουν. Ὅσο γιὰ τὶς γυναῖκες ἐκεῖνες, ποὺ φοβάστε γιὰ τὴν παρακοὴ τοὺς συμβουλέψτε τες πρῶτα, ἔπειτα ἀρνηθεῖτε νὰ μοιραστεῖτε μαζί τους τὸ κρεβάτι τους καὶ τέλος νὰ τὶς δείρετε ἐλαφριά. Ἂν ὅμως ἐπιστρέψουν, στὴν ὑπακοή, μὴν χρησιμοποιῆστε ἐναντίον τους μέσα ἐνοχλητικά, γιατὶ ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι Πανύψηλος, Μεγάλος, πάνω ἀπ᾿ ὅλους σας.

43. Ὤ! Σεῖς ποὺ πιστεύετε! Μὴ πλησιάζετε τὴν προσευχὴ μεθυσμένοι (μὲ μυαλὸ σκοτισμένο) μέχρις ὅτου νὰ μπορεῖτε νὰ καταλαβαίνετε ὅλα ὅσα λέτε. Καὶ μὴν μπαίνετε στὰ τζαμιὰ ἂν βρίσκεστε σὲ κατάσταση ἀκαθαρσίας, ἐκτὸς ἂν πεζοπορεῖτε, μέχρις ὅτου πλύνετε ὅλο τὸ σῶμα σας. Ἂν εἶστε ἄρρωστοι ἢ ταξιδεύετε ἢ ἦλθε κανεὶς ἀπὸ τοὺς τόπους τῆς φυσικῆς ἀνάγκης, ἢ ᾔλθατε σ᾿ ἐπαφὴ μὲ γυναῖκες, καὶ δὲν βρήκατε νερό, τότε πάρτε γιὰ τὸν ἑαυτό σας καθαρὸ χῶμα καὶ τρίψτε μ᾿ αὐτὸ τὰ πρόσωπά σας καὶ τὰ χέρια σας. Γιατὶ ὁ ΑΛΛΑΧ δίνει ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, συγχωρεῖ ἐπανειλημμένα.

Ε. Σούρα Ἐλ-Μάτντε (τὸ στρωμένο τραπέζι)

5. Σήμερα, σᾶς ἐπιτρέπονται ... γιὰ γάμο οἱ ἁγνὲς γυναῖκες ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δόθηκαν τὰ βιβλία πρὶν ἀπὸ σᾶς - ἐφ᾿ ὅσον ὅμως τὶς προικίσετε ... [σημαίνει τὶς ἄπιστες ποὺ αἰχμαλωτίζετε μὲ κάθε μέσο] καὶ μόνο μὲ τὶς αἰχμάλωτες νὰ ἔχετε τὴν ἀκολασία καὶ τὶς κρυφὲς πονηριές. Ὅποιος ἀρνηθεῖ τὴν πίστη, ἄκαρπο θὰ εἶναι τὸ ἔργο του καὶ στὴ Μέλλουσα Ζωὴ θὰ βρίσκεται ἀνάμεσα μ᾿ ἐκείνους ποὺ ἔχουν χάσει.

ΚΓ´. Σούρα Ἐλ-Μου᾿νιμούν (οἱ πιστοί)

55. Μήπως λογαριάζουν ὅτι, ἐπειδὴ τοὺς ἔχουμε χορηγήσει ἄφθονο πλοῦτο καὶ ἀγόρια... [διαφορετικὲς προτιμήσεις...]

ΚΣτ´. Σούρα Ἐλ-Σου᾿αρά (οἱ ποιητές)

133. Σᾶς ἔχει χορηγήσει ἐλεύθερα μὲ (κοπάδια) ἀπὸ ζωντανὰ καὶ ἀγόρια... [γιουσουφάκια...]

ΛΓ´. Σούρα Ἐλ-Ἐζχάμπ (τὰ κόμματα)

50. Ὤ! Ἐσὺ ὁ Προφήτης! Ἔχουμε ἐπιτρέψει γιὰ σένα τὶς συζύγους σου, στὶς ὁποῖες ἔδωσες τὴν ἀμοιβὴ (τὴ προίκα τους), κι ἐκεῖνες ποὺ ἐξουσίασε τὸ δεξί σου χέρι (τὶς ἀγόρασες) τὶς αἰχμάλωτες (τοῦ πολέμου) ποὺ ὁ ΑΛΛΑΧ σοῦ ἔχει ἐκχωρήσει - καὶ τὶς θυγατέρες τῶν θείων σου (ἀδελφῶν του πατέρα) καὶ τὶς θυγατέρες τῶν θείων σου (ἀδελφῶν της μητέρας), ποὺ μετανάστευσαν μαζί σου (ἀπὸ τὴ Μέκκα), καὶ κάθε πιστὴ γυναίκα ποὺ ἀφιέρωσε τὴν ψυχή της στὸν Προφήτη, ἂν θελήσει ὁ Προφήτης - βέβαια - νὰ τὴν συζευχθεῖ. Προνόμιο -εἰδικὰ- γιὰ σένα, κι ὄχι γιὰ τοὺς (ἄλλους) πιστούς. Γνωρίζουμε ὅ,τι ἔχουμε ὁρίσει γι᾿ αὐτοὺς (ἀναφορικὰ μὲ) τὶς συζύγους τους, καὶ (τὶς αἰχμάλωτες) ποὺ τὸ δεξί τους χέρι ἐξουσιάζει. Ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει ἐμπόδιο (ἐνοχὴ) γιὰ σένα. Κι ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας.

52. Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται (νὰ νυμφευθεῖς ἄλλες) γυναῖκες μετὰ ἀπ᾿ αὐτὲς (ποὺ ἔχεις). Κι οὔτε νὰ τὶς ἀνταλλάξεις μὲ ἄλλες συζύγους, ἀκόμα κι ἂν ἡ ὀμορφιά τους σ᾿ ἔχει ἐντυπωσιάσει, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς αἰχμάλωτες ποὺ τὸ χέρι σου ἐξουσιάζει. Ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι Ἐλεγκτὴς τῶν πάντων.


Μετα-Δημοκρατία, Γεωπολιτικὴ καὶ Ἰσλὰμ

http://www.actionnemesis.com/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=862&Itemid=51


Ἡ θεωρία τῆς Σαχαρασίας

http://www.saharasia.org/

Σαχαρασία ὀνομάζεται τὸ ἀπέραντο κομμάτι τῆς ἐρήμου ποὺ σκεπάζει τὴν Β. Ἀφρική, τὴ Μ. Ἀνατολὴ καὶ τὴν Κ. Ἀσία. Ἡ Σαχαρασία δὲν εἶναι μόνο ἡ πιὸ τραχιὰ ἔρημος τοῦ πλανήτη, ἀλλὰ καὶ ἕνας τόπος ὅπου ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ ἦταν καὶ εἶναι στὸν ἔσχατο βαθμὸ δεσποτικὰ πατριαρχική. Αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ πλανήτη ἀνέκαθεν γεννοῦσε τὶς ἀνατολίτικες αὐταρχικὲς ἐξουσιαστικὲς καὶ πλέον ἀπάνθρωπες κουλτοῦρες.


Βίντεο

Οἱ 150 ἀπὸ τὶς 450 σελίδες τοῦ Κορανίου εἶναι γεμάτες ἀπὸ ἐντολὲς τοῦ στὺλ «σκότωσε τοὺς ἄπιστους (δηλ. μὴ Ἰσλαμιστὲς) καὶ θὰ πᾶς στὸν παράδεισο».


Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν: Σαρκικὲς σχέσεις μὲ τὶς ἄπιστες

Ἀπὸ τὴν σελίδα http://nihilspot.blogspot.com/2007_01_01_archive.html

«Μὴν διατηρεῖτε τὶς σχέσεις σας μὲ ἄπιστες γυναῖκες. Ζητῆστε πίσω αὐτὰ ποὺ τοὺς ἔχετε δώσει καὶ ἀφῆστε τις στοὺς ἄπιστους. Τέτοιος εἶναι ὁ νόμος ποὺ ὁ Ἀλλὰχ θεσπίζει γιὰ σᾶς». Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ γράφονται στὸ ἱερὸ -γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους- βιβλίο τοῦ Κορανίου, φαίνεται ὅτι ἐνστερνίστηκε ὁ νεαρὸς Ὀσάμα, ἀφήνοντας τὶς δυὸ Ἰσπανίδες φίλες -μὲ τὶς ὁποῖες ἀναπαρίστανε κάθε βράδυ τὶς περισσότερες στάσεις τοῦ Κάμα Σούτρα- στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ γιὰ νὰ ἀκολουθήσει, ὅπως εἶναι γνωστό, τὰ σκληροτράχηλα βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια.

Εἶναι πασίγνωστη ἡ φωτογραφία ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἱσπανικὴ ἐφημερίδα «El Correo Espaňol», ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν στὴν Ὀξφόρδη, ὅταν ἦταν 14 χρόνων. Ὁ Μπὶν Λάντεν ἐμφανίζεται σ᾿ αὐτὴ μὲ δυὸ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς του καὶ δυὸ νεαρὲς Ἰσπανίδες. Φοιτοῦσαν ὅλοι τους σ᾿ ἕνα θερινὸ τμῆμα Γλώσσας τῆς Ὀξφόρδης. Τὴ φωτογραφία αὐτή, μαζὶ καὶ μὲ μερικὲς ἄλλες βρῆκε σ᾿ ἕνα παλιὸ ἄλμπουμ της ἡ μία ἀπὸ τὶς δυὸ Ἰσπανίδες.

Ἡ γυναίκα στὴν ὁποία ἀνήκουν οἱ φωτογραφίες εἶχε σημειώσει δίπλα τους πὼς ὁ Λάντεν ἦταν «ἕνα χαρούμενο παιδὶ» καὶ εἶχε «μιὰ μητρικὴ» σχέση μὲ τὶς δυὸ φίλες. «Εἶχε καλοὺς τρόπους καὶ ἦταν πολὺ βαθὺς γιὰ τὴν ἡλικία του», εἶπε στὴν ἱσπανικὴ ἐφημερίδα. «Μᾶς ἔλεγε ὅτι ἡ μητέρα του ἦταν πολὺ ὄμορφη καὶ τὸν ἔθλιβε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμεῖς δὲν ἤμασταν γυναῖκες τοῦ Κορανίου, ἀλλὰ ἐρωμένες. Μᾶς ἔκανε συνέχεια κομπλιμέντα, ἂν καὶ ἔδειχνε νὰ προτιμάει περισσότερο τὴ φίλη μου».

Ὁ Λάντεν προκειμένου νὰ τὶς «ρίξει» στὸ κρεβάτι τοὺς ἔλεγε ὅτι εἶναι Σουδάραβας πρίγκηπας. «Μιὰ μέρα μᾶς προσκάλεσε νὰ πᾶμε γιὰ κωπηλασία στὸν Τάμεση. Ἤμασταν μεγαλύτερες ἀπὸ αὐτὸν καὶ μᾶς διασκέδαζε τὸ γεγονὸς ὅτι ἤθελε νὰ πληρώσει ἐκεῖνος γιὰ νὰ νοικιάσουμε τὶς βάρκες». Τελικά, τὸ ἀντίτιμο ἦταν ἕνα ἐρωτικὸ τρίγωνο στὸ δάσος τοῦ πανεπιστημίου- ὅπως, ἔχουν νὰ λένε οἱ ἡδονοβλεψίες συμφοιτητὲς τοῦ τότε μελλοντικοῦ τρομοκράτη.


Islam᾿s not for me

They tried to tell me my religion was wrong.
They tried to tell me to follow Islam.

They said their «Prophet» was a righteous dude,
But I found out none of their words were true.

I read the Qur᾿an and I read the Hadith,
And the sickness of Mohammed was apparent to me.

He justified perversion in the name of Allah,
When he married a girl too young for a bra.

She was playing with dolls when the «Prophet» came.
Her childhood was stolen in Allah᾿s name.

Aisha was nine when he took her to bed.
Don’t tell me that fool᾿s not sick in the head.

I ain᾿t gonna follow no child molester,
sex offender, Prophet pretender.
I ain᾿t gonna follow no child molester!
Islam᾿s not for me!
Islam᾿s not for me!

The sickness of the Islamic mind,
Has caused some mullas to be blind.

To justify their «Prophet» they will justify sin,
So the sins of the «Prophet» are repeated again.

All over the world in Islamic states,
Nine year old girls suffer cruel fate,

Sold into marriage to twisted men,
And Aisha’s sad story is repeated again.

I ain᾿t gonna follow no child molester,
sex offender, Prophet pretender.
I ain᾿t gonna follow no child molester!
Islam᾿s not for me!
Islam᾿s not for me!

Do you care about women all over the world?
Do you care about those little girls?

Better stand up and fight for human rights,
Speak out against the laws of Islam!

I ain᾿t gonna follow no child molester,
sex offender, Prophet pretender.
I ain᾿t gonna follow no child molester!
Islam᾿s not for me!
Islam᾿s not for me!
Islam᾿s not for me!


Ἀφιερωμένο μὲ πολὺ οἶκτο σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ψόφιες δικές μας,
τὶς τάχα ἀνοιχτόμυαλες, ποὺ ἀναζητοῦν -ντὲ καὶ καλά- τὸ ...ἀλλιώτικο...