ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ἀπὸ Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

1 Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
33 Σταύρωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Πεντηκοστή
34 Μαρτύριον τοῦ Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου
36 Κλήσις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
50 Ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Πρώτη Εὐρωπαϊκὴ Ἐκκλησία)
52 Ἡ ἐν Ἱερουσαλὴμ Ἀποστολικὴ Σύνοδος - Κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις
64 Ὁ ἐπὶ Νέρωνος Διωγμὸς καὶ Μαρτύριον τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου
67 Μαρτύριον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ρώμῃ
81 Ὁ ἐπὶ Δομετιανοῦ Διωγμός
95 Ἐξορία Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς Πάτμον
101 Ἡ Μετάστασις Ἀποστόλου Ἰωάννου ἐν Ἐφεσῳ
107 Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας
112 Ὁ ἐπὶ Τραϊανοῦ Διωγμός
166 Μαρτύριον Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης
202 Ὁ ἐπὶ Σεπτιμίου Σεβήρου Διωγμός
249 Ὁ ἐπὶ Δεκίου Διωγμός
258 Ὁ ἐπὶ Οὐαλεριανοῦ Διωγμός
303 Ὁ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ Διωγμός
313 Διακήρυξις (Διάταγμα) Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν Μεδιολάνοις
325 Α´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ
326 Εὕρεσις τοῦ Τίμιου Σταυροῦ ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης
381 Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
431 Γ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ. Ἀνακήρυξις Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας Κύπρου ὑπὸ Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
451 Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Χαλκηδόνι
553 Ε´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
626 Ἄβαροι καὶ Πέρσαι προσβάλλουν τὴν Κωνσταντινούπολιν (Ἀκάθιστος Ὕμνος)
628 Ἀναστήλωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ Αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (14 Σεπτεμβρίου)
681 Στ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
691 Ἡ ἐν Τρούλλῳ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
787 Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ
843 Ἡ ἀναστηλώσασα τὰς Ἁγίας Εἰκόνας Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
863 Διάδοσις τοῦ Χριστιανισμοῦ, διὰ Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου, εἰς τοὺς Σλαύους
879 Ἡ ἐπὶ Φωτίου Μεγάλη Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
963 Ἵδρυσις Ἱερᾶς Μονῆς Μ. Λαύρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ τοῦ Κοινοβιακοῦ Μοναχικοῦ Βίου ὑπὸ τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου
975 Βάπτισις τῆς Ρωσίδας Ὄλγας καὶ ἐκχριστιάνισις τῶν Ρώσων
1054 Τὸ Σχίσμα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας
1099 Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴμ ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων
1204 Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων
1261 Ἀνάκτησις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων
1274 Ἡ ἐν Λυὼν ψευδὴς ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν
1439 Ἡ ἐν Φλωρεντίᾳ ψευδὴς ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν
1440 Ἐφεύρεσις τῆς Τυπογραφίας
1443 Σύνοδος τῶν Ἀνατολικῶν Πατριαρχείων ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀποκηρύσσει τὴν Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν τὴν διὰ ἐν Φλωρεντίᾳ Συνόδου
1453 Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων
1461 Ἅλωσις τῆς Τραπεζοῦντος ὑπὸ τῶν Τούρκων
1476 Ἐκτύπωσις τοῦ Πρώτου Ἑλληνικοῦ Βιβλίου (Γραμματικὴ Κ. Λασκάρεως)
1561 Α´ Ἔκδοσις τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς Ἑλληνικὸν κείμενον ἐν Εὐρώπῃ (ὑπὸ τοῦ Ἐράσμου)
1517 Ἡ Μεταρρύθμισις τοῦ Λουθήρου
1589 Ἵδρυσις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου
1660 Ἐγκατάστασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Φαναρίῳ
1638 Μαρτυρικὸς Θάνατος Κυρίλλου τοῦ Λουκαρεως
1721 Κατάργησις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου
1789 Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις
1821 Ἡ μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις
1837 Ἵδρυσις Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1843 Ἵδρυσις Ῥιζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἐν Ἀθήναις
1844 Ἵδρυσις Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης
1850 Ἔκδοσις Πατρ. Τόμου Ἀνακηρύξεως Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
1850 (Σεπτεμβρίου 2). Ὁ Νεόφυτος Ε´ Μεταξᾶς (ἀπὸ Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς) μετονομάζεται Μητροπολίτης Ἀθηνῶν.
1852 Ἔκδοσις τῶν Καταστατικῶν Νόμων Σ´ καὶ ΣΑ´
1862 (Ἰανουαρίου 1). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μισαὴλ Α´ Ἀποστολίδη (ἀπὸ Πατρῶν καὶ Ἠλείας).
1862 (Αὐγούστου 8). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Θεοφίλου Α´ Βλαχοπαπαδοπούλου (ἀπὸ Αἰτωλοακαρνανίας).
1869 Κήρυξις τοῦ Ἀλαθήτου τοῦ Πάπα ἐν τῇ Α´ ἐν τῷ Βατικανῷ Συνόδῳ
1870 Ὁ Παλαιοκαθολικισμός
1871 Κατάργησις τοῦ Κοσμικοῦ Κράτους τοῦ Πάπα ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν
1872 Βουλγαρικὸν Σχίσμα
1874 (Μαΐου 27). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Προκοπίου Α´ Γεωργιάδη (ἀπὸ Μεσσηνίας).
1879 Ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ Τόμου περὶ Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Σερβίας
1885 Α´ Φάσις Προνομιακοῦ Ζητήματος ἐπὶ Ἰωακεὶμ Γ´.
Ἔκδοσις Πατρ. Τόμου περὶ Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Ρουμανίας
1889 (Ἰουλίου 5). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Γερμανοῦ Β´ Καλλιγᾶ (ἀπὸ Κεφαλληνίας).
1891 Λύσις τοῦ Προνομιακοῦ Ζητήματος ἐπὶ Διονυσίου Ε´
1896 (Ὀκτωβρίου 17). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Προκοπίου Β´ Οἰκονομίδη.
1910 Ψήφισις τοῦ Πρώτου Ἐνοριακοῦ Νόμου ἐν Ἑλλάδι
1912 Βαλκανικοὶ Πόλεμοι
1913 Ἵδρυσις τοῦ Πρώτου Κατηχητικοῦ Σχολείου ἐν Ἑλλάδι
1914 Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τετραετής)
1917 Ἀνασύστασις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου
1918 Ὁ κομμουνισμὸς ἐν Ρωσίᾳ
1919 Ἑλληνικὴ ἀπελευθέρωσις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
1922 Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ Διωγμὸς τῶν Χριστιανῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Θρᾴκης. Μαρτυρικὸς θάνατος τῶν Μητροπολιτῶν Σμύρνης Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν Γρηγορίου, Μοσχονησίων Ἀμβροσίου, Ζήλων Εὐθυμίου καὶ Ἰκονίου Προκοπίου
1923 (Μαρτίου 8). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.
1923 Ἔκδοσις τῶν περιοδικῶν «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» καὶ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
1924 Διαρρύθμισις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος (10/23 Μαρτίου)
1925 Ἵδρυσις τοῦ Ρουμανικοῦ Πατριαρχείου
1928 Ἔκδοσις Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Πράξεως περὶ τῆς Διοικήσεως τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου (Νέων Χωρῶν) ἐν Ἑλλάδι
1930 Ἵδρυσις Ο.Δ.Ε.Π.
1930 Ἵδρυσις Τ.Α.Κ.Ε.
1931 Νομὸς περὶ Ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ Ἐφημεριῶν
1933 Ἵδρυσις Ἀποστολικῆς Διακονίας
1937 Ἵδρυσις Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας
1938 (Δεκεμ. 13). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Χρυσάνθου Α´ Φιλιππίδη (ἀπὸ Τραπεζοῦντος).
1939 (Σεπτ. 1). Ἀρχὴ τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου.
1940 (Αὐγούστου 15). Τορπιλλισμὸς τοῦ εὐδρόμου «ΕΛΛΗ» ὑπό τῶν Ἰταλῶν, εἰς τὸν λιμένα τῆς Τήνου.
1940 - 1944 Ἡ Ἰταλία κηρύττει τὸν πόλεμον κατά τῆς Ἑλλάδος (1940 Ὀκτ. 28). Ἡ Γερμανία κηρύττει τὸν πόλεμον κατά τῆς Ἑλλάδος (1941, Ἀπρ.6). — Εἴσοδος τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ εἰς Ἀθήνας (1941, Ἀπρ. 27). — Ἀποχώρησις τῶν Γερμανῶν ἐξ Ἑλλάδος 12 Ὀκτωβρίου 1944. Τελεία ἧττα αὐτῶν (Μάϊος 1945).
1944 (Δεκ.). Ὁ Ἀθηνῶν Δαμασκηνός ἀναλαμβάνει τὴν Ἀντιβασιλείαν.
1945 (22 Φεβρ.). Ἄρσις τοῦ Βουλγαρικοῦ σχίσματος.
1945 Ἀνακάλυψις τῆς διασπάσεως τοῦ ἀτόμου.
1948 (Μαρτίου 7). Ἐπίσημος ἐνσωμάτωσις τῆς Δωδεκανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος.
1949 (Ἰουνίου 4). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος Α´ Βλάχου (ἀπὸ Ἰωαννίνων).
1953 (Ἰουνίου 1). Ἡ διά πανελληνίου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας διενεργηθέντος ἐράνου ἀνοικοδόμησις χιλίων Ἱερῶν Ναῶν καταστραφέντων κατά τά πολεμικά γεγονότα τῆς προηγηθείσης δεκαετίας.
1953 Καταστρεπτικοὶ σεισμοὶ (Ἰόνιοι Νῆσοι - Κεφαλονιά - Ζάκυνθο - Ἰθάκη -10 Αὐγούστου, Κύπρος - Θεσσαλία 10 Σεπτ.)
1955 (Σεπτεμβρίου 6). Ἐκδιωγμός τῶν Ὁμογενῶν Ἑλλήνων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως
1956 (Μαρτίου 29). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Δωροθέου Κοτταρᾶ (ἀπὸ Λαρίσης).
1956 Καταστρεπτικοὶ σεισμοὶ στὸ Αἰγαῖο (εἰδικὰ στὴ Νῆσο Θήρα) 9 Ἰουλίου
1957 (Αὐγ. 7). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Θεοκλήτου Β´ Παναγιωτοπούλου (ἀπὸ Πατρῶν).
1961 (Ἰουλ. 21). Ἀναγνώρισις ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς «Πατριαρχικῆς ἀξίας καὶ περιωπῆς» τῆςὈρθοδόξου Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας.
1961 Α´ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Ρόδῳ (24 Σεπτ. - 1 Ὀκτωβρ.).
1962 (Ἰανουαρίου 13). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Ἰακώβου Γ´ Βαβανάτσου (ἀπὸ Ἀττικῆς).
1962 (Φεβρ. 14). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Β´ Χατζησταύρου (ἀπὸ Φιλίππων).
1962 Α´ περίοδος τῆς Β´ Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ (Β´ περ. 1963, Γ´ 1964, Δ´ 1965).
1963 Ἑορτασμός Χιλιετηρίδος Ἁγίου Ὄρους.
1963 Β´ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Ρόδῳ (26-29 Σεπτεμβρίου).
1964 (Ἰαν. 5). Συνάντησις τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Παύλου Ϛ´ καὶ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐν Ἱεροσολύμοις.
1964 Γ´ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Ρόδῳ (1-15 Νοεμβρίου).
1965 Ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1054 ἐν Ρώμῃ καὶ Κωνσταντινουπόλει.
1966 Πανορθόδοξος Διάσκεψις Θεολογικῶν Ἐπιτροπῶν ἐν Βελιγραδίῳ.
1966 Ἑορταὶ ἐν Ἱ. Μονῇ Σινᾷ ἐπὶ τῇ 1600ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
1966 Ἑορταὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐπὶ τῇ 1100ῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Μοραβίαν ἀποστολῆς τῶν ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.
1967 (Μαΐου 14). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου Κοτσώνη.
1967 Ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα Ρώμης Παύλου ΣΤ´ εἰς ΚΠολιν.
1968 Δ´ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ.
1969 (Ἰουλ. 20). Πρώτη Προσεδάφισις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν Σελήνην.
1971 (Ἰουλ. 4). Ἐκλογὴ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου.
1974 (Ἰαν. 12). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφείμ Τίκα (ἀπὸ Ἰωαννίνων).
1974 (Ἰουλ. 20). Εἰσβολὴ Τουρκικῶν στρατευμάτων καὶ βιαία κατάληψις βορείου τμήματος ἀνεξαρτήτου Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
1975 (Ἰουν. 11). Τὸ νέον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος δι᾿ οὗ κατωχυρώθησαν συνταγματικῶς 1) ὁ Πατριαρχικός Τόμος τοῦ 1850 καὶ 2) ἡ Πατριαρχικὴ Πρᾶξις τοῦ 1928.
1977 (Μαΐου 31). Νέος Καταστασικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Νόμος 590/77 (Φ.Ε.Κ. 146 τεῦχος πρῶτον 31.5.77).
1977 (Νοεμ. 12). Ἐκλογὴ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.
1977 (Δεκ. 23). Ἐκλογὴ Μακ. Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἠλιού.
1979 (Ἰουλ. 2). Ἐκλογὴ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰγνατίου.
1985 (Ὀκτωβρίου 9-13). Σύσκεψις τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἀθήνας, διά τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς πείνης εἰς τὴν Ἀφρικήν.
1988 Ἑορτασμὸς ἐν ΚΠόλει καὶ Ρωσίᾳ ἐπὶ τῇ χιλιετηρίδι τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώσων.
1988 Ἑορτασμὸς ἐπὶ τῇ 900ετηρίδι ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱ. Μονῆς Πάτμου.
1989 (Μαρτ. 19). Ἵδρυσις Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
1990 (Ἰουν. 7). Ἐκλογὴ Μακ. Πατριάρχου Ῥωσίας κ. Ἀλεξίου τοῦ Β´.
1990 (Μαρτ. 3) Ἵδρυσις Πατριαρχείου Γεωργίας δι᾿ ἐκδόσεως Πατριαρχικοῦ Τόμου.
1990 (Δεκ. 1). Ἐκλογὴ Πατριάρχου Σερβίας κ. Παύλου (ἀπὸ Πρισρένις).
1991 (Ὀκτ. 22) Ἐκλογὴ τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου (ἀπὸ Χαλκηδόνος).
1992 (Μαρτ. 15 — Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας) Α´ Συνάντησις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Κωνσταντινούπολιν.
1992 (Ἰουν. 16-22) Ἐπίσκεψις Πατριάρχου Μόσχας κ. Ἀλεξίου Β´ εἰς Ἐκκλησίαν Ἑλλάδος.
1992 (Ἰουν. 24) Ἐκλογὴ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
1995 (Σεπτ. 26). Ἑορτασμὸς ἐν τῇ ἱ. νήσῳ Πάτμῳ ἐπὶ τῇ 1900ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς συγγραφῆς τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως — Β´ Συνάντησις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ νήσῳ (24-26 Σεπτεμβρίου).
1996 (Φεβρ. 20). Πατριαρχική καὶ Συνοδική Πρᾶξις ἐνεργοποιεῖ τόν Πατρ. καὶ Συνοδικόν Τόμον τοῦ 1923 περὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας.
1998 (Ἀπρ. 28). Ἐκλογὴ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη (ἀπὸ Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ).
1998 (Μαΐου 5). Ἐκλογὴ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Πολωνίας κ. Σάββα.
1998 (Ἰουν. 13-16). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
1998 (Αὐγ. 27). Πατριαρχικὸς καὶ Συνοδικός Τόμος διὰ τὸ Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῶν χωρῶν Τσεχίας καὶ Σλοβακίας.
1998 (Νοεμ. 20-24). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας.
1999 (Ἀπριλίου 21-29). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας.
1999 (Μαΐου 20 - Ἰουν. 5). Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
2000 (Ἀπρ. 14). Ἐκλογὴ τοῦ Μακ. Μητροπολίτου τῶν χωρῶν Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ. Νικολάου.
2000 (Μαΐου 12). Καθιέρωσις τῆς ἑορτῆς τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Συνοδικῇ Διαγνώμῃ, ὡς Θρονικῆς ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
2000 (Μαΐου 20-25). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας.
2000 (Αὐγ. 24-30). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
2001 (Μαΐου 4-5). Ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα Ρώμης Ἰωάννου - Παύλου Β´ εἰς τὴν Ἑλλάδα.
2001 (Μαΐου 5-14). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Ῥωσίας.
2001 (Σεπτ. 7-13). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας.
2001 (Νοέμ.). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
2002 (Ἀπρ. 18). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
2002 (Μάιος). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
2002 (Σεπτ. 5). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Γεωργίας.
2003 (Ἰουν. 4). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ρουμανίας.
2003 (Αὐγ. 17). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας.
2004 (Μάιος). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἠλιού Β´ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
2004 (Σεπτ.). Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰγνατίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
2004 (Ὀκτ. 9). Ἐκλογὴ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β´.
2005 (Αὐγ. 22). Ἐκλογὴ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου.