Συναξάριον Ἁγίων 8ου-10ου αἰ.

Σημ: Οἱ σύνδεσμοι μὲ κεφαλαῖα γράμματα δὲν ἔχουν ἑτοιμασθεῖ ἕως τώρα.

 1. Μαρτύριον τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ὁμολογητοῦ καὶ θαυματουργοῦ Ἀνδρέου τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου βασιλέως (700-767)
 2. Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ Ἱεροσολυμίτου, ἀρχιεπισκόπου γενομένου Κρήτης (660-740)
 3. Βίος τῆς ὁσίας Ἄννης τῆς ἐν τῷ Λευκάτῃ (829-920)
 4. Βίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ἄννης τῆς νέας, τῆς μετονομασθείσης Εὐφημιανός (750-825)
 5. Βίος τῆς Ἁγίας Ἀνθούσης θυγατρὸς τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου (757-809)
 6. Βίος τῆς ἁγίας Ἀνθούσης τῆς συστησαμένης τὴν εὐαγεστάτην μονὴν τοῦ Μαντινέου (700-775)
 7. Βίος ἐγκωμίῳ συμπεπλεγμένος εἰς τὸν μέγαν ἐν ἀρχιερεῦσιν θεοῦ καὶ θαυμαστὸν ἐν πατριάρχαις Ἀντώνιον (800-901)
 8. Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου (785-865)
 9. Βίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ἀθανασίας καὶ μερικὴ τῶν αὐτῆς θαυμάτων διήγησις (800-850)
 10. ATHANASIOS OF ATHOS (A) (925-1000)
 11. ATHANASIOS OF ATHOS (B) (925-1000)
 12. ATHANASIOS OF METHONE (825-899)
 13. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Ἀθανασίου τοῦ Παυλοπετρίου (750-826)
 14. Βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Τραϊανοῦ (850-926)
 15. BAKCHOS THE YOUNGER (770-788)
 16. BLASIOS OF AMORION (830-912)
 17. CHRISTOPHER AND MAKARIOS (900-1000)
 18. CONSTANTINE THE JEW (825-886)
 19. Βίος καὶ πολιτεία καὶ διήγησις περὶ τῶν τρισμακάρων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Δαβίδ, Συμεὼν καὶ Γεωργίου (716-845)
 20. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις καὶ θαυματουργοῦ πατρὸς ἡμῶν Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Χυτρίδων (829-913)
 21. Βίος τοῦ ὁσίου ἀειμνήστου ὁμολογητοῦ Δουναλέ, τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἀγγελικῷ σχήματι ἐπονομασθέντος Στεφάνου (900-950)
 22. Ὑπόμνημα καθ᾿ ἱστορίαν τῆς ἀθλήσεως τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἠλία τοῦ νέου, τοῦ ἀπὸ Ἡλιουπολιτῶν, ἐν Δαμασκῷ μαρτυρήσαντος (759-779)
 23. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἠλίου τοῦ Σπηλαιώτου (864-960)
 24. Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἠλίου τοῦ νέου (823-903)
 25. Βίος καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐστρατίου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Αὐγάρου (791-886)
 26. EUTHYMIOS OF SARDIS (754-831)
 27. Βίος τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (843-917)
 28. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (823-898)
 29. EVARISTOS (819-897)
 30. Μαρτύριον τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα δύο τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων (800-845)
 31. Μαρτύριον τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ (800-845)
 32. GEORGE BISHOP OF MYTILENE (776-821)
 33. Βίος τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Λιμναιώτου (635-730)
 34. Βίος σὺν ἐγκωμίῳ εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν καὶ θαυματουργὸν Γεώργιον τὸν ἀρχιεπίσκοπον Ἀμάστριδος (750-807)
 35. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ νεοφανοῦς καὶ θαυματουργοῦ (900-975)
 36. Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γερμανοῦ, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁμολογητοῦ (650-750)
 37. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερμανοῦ τοῦ συστησαμένου τὴν σεβασμίαν μονὴν τῆς Κοσηνίτρης (800-899)
 38. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ (753-843)
 39. GREGORY OF DEKAPOLIS (797-842)
 40. Βίος τοῦ ὁσίου Ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων (775-846)
 41. Βίος τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν καὶ ὁμολογητῶν Ὑπατίου καὶ Ἀνδρέου (675-730)
 42. Βίος τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου τοῦ γενομένου τετάρτου ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος τοῦ λεγομένου Βαθυρύακος (925-990)
 43. Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (798-877)
 44. Βίος τοῦ μακαριωτάτου καὶ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωαννικίου (ὑπὸ Πέτρου) (762-846)
 45. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωαννικίου (ὑπὸ Σάββα) (762-846)
 46. Βίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης ἡγουμένης μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου (840-940)
 47. JOHN EREMOPOLITES (700-800)
 48. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (675-750)
 49. Βίος τοῦ ὁσίου Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας (700-800)
 50. Βίος τοῦ ὁσίου Ἰωάννου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Καθαρῶν (770-835)
 51. Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐπισκόπου Πολυβότου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ ὁμολογητοῦ (750-838)
 52. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Ἰωάννου τοῦ Ψιχαΐτου (760-825)
 53. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου (815-886)
 54. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Καλλινίκου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (650-706)
 55. KLIMENT OF OHRID (840-916)
 56. Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Κοσμᾶ καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ τῶν ποιητῶν (675-750)
 57. Ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ φοβερὰ καὶ ὠφέλιμος (880-950)
 58. Βίος τοῦ ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ Λαζάρου τοῦ ζωγράφου (800-860)
 59. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης (650-780)
 60. LOUKAS THE STYLITE (879-979)
 61. Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ θαυμάτων ἐξήγησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουγοῦ Λουκᾶ τοῦ νέου τοῦ ἐν Ἑλλάδι κειμένου (896-953)
 62. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μακαρίου, ἡγουμένου γεγονότος μονῆς τῆς ἐπονομαζομένης Πελεκητῆς (760-840)
 63. Ἄθλησις τῶν ἐκ Θράκης ἁγίων μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου, Λέοντος, Μαρίνου, Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν τριακοσίων ἑβδομήκοντα ἑπτά (750-815)
 64. Ἀνάμνησις τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ τελειωθέντων χριστιανῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐπὶ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως (775-811)
 65. MARY THE YOUNGER (875-903)
 66. Ὑπόμνημα τῆς θεαρέστου πολιτείας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (787-847)
 67. Διήγησις ὠφέλιμος περὶ γεωργοῦ τινος Μετρίου λεγομένου (800-899)
 68. Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἄσκησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μιχαὴλ τοῦ Μαλεΐνου (894-961)
 69. Βίος τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μιχαὴλ ἡγουμένου μονῆς λεγομένης Ζώβης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τριάκοντα ἓξ ἁγίων μοναχῶν (700-785)
 70. Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἀγῶνες τοῦ ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ Μιχαὴλ πρεσβυτέρου καὶ συγκέλλου γεγονότος πόλεως Ἱεροσολύμων (761-846)
 71. Διήγησις μερικὴ τοῦ βίου καὶ πολιτείας τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ναοὺμ τοῦ ἐν Ἀχρίδι (840-910)
 72. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Νικολάου, ἡγουμένου τῆς εὐαγεστάτης μονῆς τῶν Στουδίου (793-868)
 73. Διήγησις ὠφέλιμος περὶ Νικολάου μοναχοῦ τοῦ ἀπὸ στρατιωτῶν (780-825)
 74. Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ῥώμης (750-828)
 75. NIKEPHOROS OF MEDIKION (755-813)
 76. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου μοναχοῦ καὶ ἐπισκόπου Μιλήτου (920-1000)
 77. Ἐγκώμιον εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν καὶ ὁμολογητὴν Νικηφόρον ἡγούμενον τῆς Σεβαζῆ (775-829)
 78. Ἐπιτάφιος εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν καὶ ὁμολογητήν, Νικήταν τῆς τῶν Μεδικίων (760-824)
 79. NIKETAS PATRIKIOS (761-836)
 80. Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις τοῦ ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ Νίκωνος μυροβλύτου τοῦ Μετανοεῖτε (930-1000)
 81. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Παύλου ἐν τοῖς Καϊουμᾶ ἐπὶ τῶν εἰκονομάχων ἀθλήσαντος (700-775)
 82. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ (900-955)
 83. Βίος τοῦ ὁσίου Παύλου μοναχοῦ τοῦ ὑποτακτικοῦ (900-1000)
 84. PETER OF ARGOS (860-930)
 85. PETER OF ATHOS (800-899)
 86. PETER OF ATROA (773-837)
 87. Βίος τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐκ Γαλατίας (814-886)
 88. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πέτρου πατρικίου γενομένου, τοῦ ἐν τοῖς Εὐάνδρου (780-853)
 89. PHANTINOS THE YOUNGER (902-974)
 90. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος (702-792)
 91. Λόγος ἐπελευστικὸς βίου τοῦ κατὰ τὸν ἅγιον Φιλόθεον τὸν Ὀψικιανόν (~700-1000)
 92. Ἐπιτάφιος εἰς τὸν ὅσιον Πλάτωνα τῆς Μονῆς τῶν Σακκουδίων (735-814)
 93. PROKOPIOS OF DEKAPOLIS (780-826)
 94. Βίος καὶ πολιτεία πατρὸς ἡμῶν Σάβα τοῦ νέου (950-995)
 95. Βίος τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου καὶ μακαρίου Σεργίου μαγίστρου τοῦ Νικητιάτου (800-866)
 96. Μαρτύριον τῶν ἁγίων ἑξήκοντα νέων μαρτύρων τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν πόλει ἐπὶ τῆς τυραννίδος τῶν Ἀράβων μαρτυρησάντων (675-725)
 97. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ νεολαμποῦς, τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Ἀντίπᾳ κειμένου (839-911)
 98. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ κτίσαντος τὴν μονὴν τοῦ Χηνολάκκου (700-750)
 99. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκόπου Σουγδαίας (675-750)
 100. Βίος τοῦ ὁσίου Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου (725-794)
 101. Βίος καὶ μαρτύριον τοῦ παμμάκαρος καὶ ὁσίου μάρτυρος Στεφάνου τοῦ νέου, μαρτυρήσαντος ἐπὶ τοῦ ἀσεβοῦς εἰκονοκαύστου βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ καὶ Κοπρωνύμου (715-767)
 102. Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου γεγονότος τῆς θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως (730-806)
 103. Βίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς ἀπὸ Καισαρίδος (700-750)
 104. Βίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς μυροβλύτιδος τῆς ἀγωνισαμένης ἐν Θεσσαλονίκῃ (812-892)
 105. Βίος σὺν ἐγκωμίῳ τῆς μακαρίας καὶ ἁγίας Θεοδώρας τῆς βασιλίδος (815-867)
 106. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Σαβαΐτου καὶ ἀρχιεπισκόπου πόλεως Ἐδέσης (776-856)
 107. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κυθηρίᾳ ἀσκήσαντος (870-922)
 108. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοδώρου ἡγουμένου μονῆς τῶν Στουδίου (759-826)
 109. Βίος τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως (675-726)
 110. Βίος τῆς ἁγίας Θεοκλητοῦς τῆς θαυματουργοῦ (800-850)
 111. THEOKLETOS OF LAKEDAIMON (800-890)
 112. THEOKTISTE OF LESBOS (850-910)
 113. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοφάνους (760-818)
 114. Βίος καὶ πολιτεία τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου θαυματουργοῦ βασιλίδος Θεοφανοῦς (866-896)
 115. Βίος τοῦ ἁγίου Θεοφίλου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ (700-750)
 116. THEOPHYLAKTOS OF NIKOMEDEIA (V.ANONYMI) (765-840)
 117. THEOPHYLAKTOS OF NIKOMEDEIA (V.THEOPHYLACTI) (765-840)
 118. THOMAIS OF LESBOS (900-950)
 119. Βίος τοῦ ὁσίου Θωμᾶ τοῦ Δεφουρκινοῦ (800-900)

Τὰ κείμενα ἐληφθησαν ἀπὸ τὴν ἁγιογραφικὴ βάση http://www.doaks.org/hagio.html

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ