Γρηγόριος Θεολόγος - Ὕµνος εἰς Χριστὸν µετὰ τὴν σιωπὴν (ἐν τῷ Πάσχα)

Σήµερον1 ἐκ νεκύων Χριστὸς µέγας, οἷσιν ἐµίχθη2,
Ἔγρετο3, καὶ θανάτου κέντρον4 ἀπεσκέδασε5.
Καὶ ζοφεροὺς6 πυλεῶνας7 ἀµειδήτου8 ἀΐδαο9
Ῥήξατο10, καὶ ψυχαῖς δῶκεν ἐλευθερίην.

Σήµερον ἐκ τύµβοιο11 θορὼν12, µερόπεσσι13 φαάνθη,
Οἷς γένεθ᾽, οἷσι θάνεν, οἷς ἔγρετι ἐκ νεκύων,
Ὥς κε παλιγγενέες τε καὶ ἐκ θανάτοιο φυγόντες,
Σοὶ συναειρώµεσθ᾽14 ἔνθεν ἀνερχοµένῳ.

Σήµερον αἰγλήεις15 σε µέγας χορὸς ἀµφιγέγηθεν16
Ἀγγελικός, µέλπων17 ὕµνον ἐπιστέφιον18.
Σήµερον ἦχον19 ἔπνευσα, µεµυκότα20 χείλεα21 σιγιῆ
Λύσας, ἀλλὰ µ᾽ ἔχεις ὑµνοπόλον22 κιθάρην.

Νῷ νόον ἔνδον ἔρεξα, λόγῳ Λόγον· αὐτὰρ ἔπειτα
Ῥέξω23 καὶ µεγάλῳ Πνεύµατι, ἢν ἐθέλῃ.

Ὑποσημειώσεις

1 σήμερον / σήμερα
2 ἐµίχθη (παθ.ἀορ.ρ. µείγνυµι) / ἀναμίχθηκε
3 ἔγρετο (παθ.ἀορ.ρ. ἐγείρω) / σηκώθηκε
4 τὸ κέντρον / κεντρί
5 ἀπεσκέδασε (ἀόρ.ρ. ἀποσκεδάννυµι) / σκόρπισε
6 ζοφερός / σκυθρωπός,
7 ὁ πυλεών = ὁ πυλῶν / στῦλος
8 ἀµείδητος 2 / αγέλαστος
9 ἀΐδαο (γεν. ουσ. ἀΐδης = ᾍδης) / Ἅδης
10 ῥήγνυµι / σπάζω
11 ὁ τύµβος / τάφος
12 θορών (μτχ.ἀορ.ρ. θρώσκω) / ποὺ εἶδε
13 µέροψ, οπος / θνητός
14 συναείρω = συναίρω / κοινόχρηστος
15 αἰγλήεις / ἀκτινοβόλος, ἀπαστράπτων
16 ἀµφιγηθέω / περί, γύρω
17 µέλπω / ᾄδω, τραγουδῶ
18 ἐπιστέφιος / στέψις
19 ὁ ἦχος / ὀρυμαγδός, πάταγος
20 µυκάοµαι / βρυχῶμαι, κράζω
21 τὸ χεῖλος
22 ὑµνοπόλος / ὑμνοποιητής
23 ῥέξω / θυσιάζω, ἔγκειμαι