Περὶ Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου,
Ὁμιλία εἰς τὸ «ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου» καὶ εἰς τὴν ἀπογραφὴ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου, Migne PG, τόμος 50, στίχος 796.
Joannes Chrysostomus Scr. Eccl. : In illud: Exiit edictum [Sp.] : Vol 50, pg 796, ln 52-59.

Προέλαβεν τὴν Καινὴν ἡ Παλαιὰ,
καὶ ἡρμήνευσε τὴν Παλαιὰν ἡ Καινή.
Πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο Διαθῆκαι,
καὶ δύο ἀδελφαὶ, καὶ δύο παιδίσκαι,
τὸν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῦσι.
Κύριος παρὰ Προφήταις καταγγέλλεται,
Χριστὸς ἐν Καινῇ κηρύσσεται·
οὐ καινὰ τὰ καινά·
προέλαβε γὰρ τὰ παλαιά·
Οὐκ ἐσβέσθη τὰ παλαιά·
ἡρμηνεύθη γὰρ ἐν τῇ Καινῇ.
Ἐπρόλαβε καὶ προεδήλωσε τὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ Παλαιά
καὶ ἑρμήνευσε τὴν Παλαιὰ ἡ Καινή.
Εἶπαν πολλὲς φορές, ὅτι δύο Διαθῆκες (Παλαιὰ καὶ Καινή)
καὶ δύο νεαρὲς κόρες καὶ δύο ἀδελφὲς
ἀκολουθοῦν ὡς δορυφόροι τὸν ἴδιον αὐθέντη.
Κύριος κηρύσσεται καὶ ἀναγγέλλεται ἀπὸ τοὺς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
Χριστὸς κηρύσσεται στὴν Καινὴ Διαθήκη.
Δὲν εἶναι καινούργια τὰ νέα κηρύγματα ποὺ ἐξαγγέλλονται στὴν Καινὴ Διαθήκη,
διότι ἐλέχθησαν προηγουμένως σκιωδῶς τὰ παλαιά.
Δὲν ἔσβησαν καὶ δὲν κατηργήθησαν ὅσα ἐδιδάχθησαν κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
διότι ἑρμηνεύθησαν στὴν Καινὴ Διαθήκη.