ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ν. 4149 τῆς 10/16 Μαρτίου 1961
Περὶ καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων (Α´ 41).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. ἄρθρο 13 ΝΔ 4562/1966 (Α´ 210) ὡς πρὸς τῇ μετονομασίᾳ τῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν κλπ.

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´.
Περὶ Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Ἄρθρον 1.[1]

«Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κρήτης, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τὴν κανονικὴν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».[2]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´.
Περὶ Ἱερὰς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης

Ἄρθρον 2.

Τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀνωτάτη διοικητικὴ ἀρχὴ εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης, συγκειμένη ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων τῆς Νήσου.

Ἄρθρον 3.

1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης συνέρχεται εἰς τρεῖς κατ᾿ ἔτος τακτικὰς Συνόδους, τῆς μιᾶς ἐκ τούτων συγκαλουμένης αὐτοδικαίως κατ᾿ Ὀκτώβριον μῆνα τῶν δύο δὲ ἑτέρων συγκαλουμένων εἰς χρόνον ὁριζόμενον ὑπ᾿ Αὐτῆς κατὰ τὴν κατ᾿ Ὀκτώβριον Σύνοδον Αὐτῆς.

Αὕτη συνέρχεται καὶ ἐκτάκτως ὁσάκις συγκληθῇ πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Προέδρου Αὐτῆς ἢ κατ᾿ αἴτησιν τῆς πλειοψηφίας τῶν Ἐπισκόπων ἢ κατ᾿ αἴτησιν τῆς Κυβερνήσεως.

2. Κωλυομένου τοῦ Μητροπολίτου ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων ἔχοντος τὰ Πρεσβεῖα τῆς χειροτονίας ἐν γνώσει ὅμως τοῦ Μητροπολίτου.

Ἄρθρον 4.

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ἐξετάζει τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίαν ζητήματα καὶ ἀποφαίνεται ἐπ᾿ αὐτῶν κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς καθόλου Ἐκκλησίας ἐκδίδουσα διατάξεις, ἰσχυούσας μόνον ἐν Κρήτῃ. Τὰ πρακτικὰ αὐτῆς κοινοποιοῦνται εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἄρθρον 5.

Οὐδεὶς τῶν Ἐπισκόπων δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ, ὅπως προσέλθῃ καὶ μετάσχῃ τῶν ἐργασιῶν τῆς τακτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκτὸς διὰ λόγους ἀσθενείας. Οἱ ἀδικαιολογήτως ἀπουσιάζοντες ὑπόκεινται εἰς τὰς ὑπὸ τῶν Ἱερῶν κανόνων προβλεπομένας κυρώσεις.

Ἄρθρον 6.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεδριάζει τῶν συνέδρων φερόντων ἐγκόλπιον καὶ ἐπανωκαλύμαυχον, ἔχει δὲ ὡς Γραμματέα αὐτῆς ἢ ἐκ τῶν Ἐπισκόπων Κρήτης τὸν κατὰ τὴν χειροτονίαν νεώτερον ἢ ἕνα βαθμοφόρον Κληρικόν, ὁριζόμενον ὑπ᾿ αὐτῆς.

Ἄρθρον 7.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ἐὰν οἱ παρόντες εἷναι πλείονες τοῦ ἡμίσεος. Ἐπὶ μὴ δικαστικῶν ὑποθέσεων ἐν ἰσοψηφίᾳ νικᾷ ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου.

Ἄρθρον 8.

Τὸ ἄρθρο 8 καταργήθηκε μὲ τὴν παρ.7 ἄρθρ.43 Ν.2413/1996 (Α 124).

Ἄρθρον 9.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐργάζεται ἐπὶ τῇ βάσει ἡμερησίας διατάξεως ἡ ὁποία προκειμένου, περὶ τῆς κατ᾿ Ὀκτώβριον τακτικῆς αὐτῆς Συνόδου, καταρτίζεται ὡς ἑξῆς: Οἱ Ἀρχιερεῖς μέχρι τέλους Αὐγούστου στέλλουσιν ὅσα θέματα ἔχουσιν εἰς τὸν Μητροπολίτην. Οὗτος, παραλαμβάνων ταῦτα καὶ προσθέτων ὅσα ἔχει ὁ ἴδιος τὰ κατατάσσει προσηκόντως καὶ πρὸ τριάκοντα τουλάχιστον ἡμερῶν στέλλει τὴν ἡμερησίαν διάταξιν εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς. Ἡ Σύνοδος ὅμως δύναται νὰ ἐπιληφθῇ καὶ τῶν τυχὸν προκυψάντων μέχρι τῆς συγκλήσεως ταύτης ζητημάτων.

Ἄρθρον 10.

1. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μεριμνᾷ περὶ τῆς τηρήσεως τῶν εἰς τὴν πίστιν καὶ τὴν θείαν λατρείαν ἀφορώντων, κατὰ τὰ ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κρατοῦντα καὶ κεκανονισμένα ἐκδιδοῦσα σχετικὰς διατάξεις.

2. Ἀσκεῖ ἔλεγχον ἐπὶ τῶν πράξεων τοῦ Μητροπολίτου καὶ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Νήσου καὶ ἐκδικάζει τὰ μὴ συνεπαγόμενα καθαίρεσιν παραπτώματα τῶν Ἐπισκόπων.

3. Ἐκλέγει, χειροτονεῖ καὶ καθίστησι τοὺς Ἐπισκόπους Κρήτης.

4. Γνωματεύει περὶ συγχωνεύσεως ἢ ἐπανασυστάσεως τῶν Ἐπισκοπῶν καὶ περὶ μεταθέσεως τῆς ἕδρας ἑκάστης Ἐπισκοπῆς καὶ ὑποβάλλει τὴν σχετικὴν αὐτῆς γνωμάτευσιν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

5. Ἀποδέχεται ἢ ἀπορρίπτει τὰς περὶ παραιτήσεως αἰτήσεις τῶν Ἐπισκόπων Κρήτης ἢ τὴν παῦσιν αὐτῶν καὶ ὑποβάλλει τὴν σχετικὴν αὐτῆς ἀπόφασιν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

6. Ἀποφασίζει περὶ τῆς ἱδρύσεως, συγχωνεύσεως ἢ διαλύσεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ τῆς μετατροπῆς αὐτῶν ἀπὸ ἀνδρώας εἰς γυναικείας καὶ τανάπαλιν.

7. Ἐπαγρυπνεῖ ἐπὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς μορφώσεως καὶ τῆς ἀκριβοῦς ἐκπληρώσεως τῶν καθηκόντων τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν καὶ τῆς ἐν γένει πολιτείας αὐτῶν.

8. Μεριμνᾷ περὶ τῆς εὐπρεπείας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῆς τηρήσεως τοῦ ἀρχαίου ἀλλὰ καὶ καλλιτεχνικοῦ τύπου τῶν Ἱερῶν εἰκόνων.

9. Ἐπαγρυπνεῖ ἐπὶ τοῦ κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν διδασκαλίαν βίου τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης διὰ τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου, δι᾿ ἐκδόσεως ἠθικοθρησκευτικῶν βιβλίων, περιοδικῶν καὶ ἄλλων ἐντύπων, διὰ παραινετικῶν γραμμάτων καὶ διὰ παντὸς ἅλλου καταλλήλου τρόπου.

10. Ἀποφασίζει καὶ ἐνεργεῖ τὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Νόμων τοῦ Κράτους ὁριζόμενα κατὰ παντός, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν διεξαγωγὴν ἐνόρκων ἀνακρίσεων ἤθελε διαπιστωθῇ ὅτι εἶναι αἱρετικός.

Προσωπικὸς ἀφορισμὸς ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου μόνον κατὰ αἱρετικοῦ μετὰ προηγουμένην ἔγκρισιν τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

Ἄρθρον 11.

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κρήτης διατελεῖ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν προστασίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, πᾶσαν δὲ γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς λειτουργίας τῆς γνωρίζει τῷ ἁρμοδίῳ Ὑπουργείῳ ἐξᾳιτουμένη τὴν λῆψιν τῶν ὧν αὕτη κρίνει ἀναγκαίων διὰ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς μέτρων. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς ὑποχρεοῦται, ὅπως ὑποβάλῃ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ καθ᾿ ἑκάστην ἐτησίαν τακτικὴν συνεδρίαν αὐτῆς ἔκθεσιν περὶ τῶν πεπραγμένων καὶ περὶ τῆς καθόλου καταστάσεως αὐτῆς ὑποβαλλομένην ἐν ἀντιγράφῳ διὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ.

Ἄρθρον 12.

1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης ἐκδίδει ἐπίσημον δελτίον ἐν Ἡρακλείῳ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀπόστολος Τίτος», ἐν ᾧ δημοσιεύονται πράξεις, ἀποφάσεις καὶ ἐγκύκλιοι αὐτῆς καὶ τῶν Ἀρχιερέων καὶ ἐποικοδομητικὰ ἄρθρα.

2. Ἡ ἐποπτεία τῆς ἐκδόσεως ἀνατίθεται εἰς τριμελῆ ἐπιτροπὴν ὁριζομένην ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.

3. Τὸ δελτίον λαμβάνουσιν αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ οἱ Ἐνοριακοὶ Ναοὶ Κρήτης, ἀναγραφομένης ἐν τοῖς προϋπολογισμοῖς αὐτῶν τῆς ἐτησίας ὑπὲρ τοῦ δελτίου συνδρομῆς.

Ἄρθρον 13.

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης διὰ τοῦ Προέδρου αὐτῆς τηρεῖ ἐνήμερον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπὶ τῶν ἐπὶ σοβαρῶν καὶ ἐκτάκτων ζητημάτων ἐνεργειῶν καὶ διαβημάτων αὐτῆς.

Ἄρθρον 14.

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις καὶ αἱ Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ Κρήτης ἔχουσιν ἑκάστη τούτων ἰδίαν σφραγῖδα, τῆς ὁποίας ὁ τύπος καθορίζεται δι᾿ ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας Συνόδου Κρήτης.

Ἄρθρον 15.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος Κρήτης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις καὶ αἱ Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ Κρήτης ἀλληλογραφοῦσι πρὸς πάσας μὲν τὰς Ἀρχὰς τοῦ Κράτους ἀπ᾿ εὐθείας καὶ ἀτελῶς, πρὸς πάσας δὲ τὰς ἐκτὸς τοῦ Κράτους Ἐκκλησίας διὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ πρὸς τὰς ξένας Πολιτικὰς Ἀρχὰς διὰ τοῦ Ὑπουργείου τῶν ἐξωτερικῶν, τῆς σχετικῆς ἀλληλογραφίας διαβαζομένης διὰ τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας.

Ἄρθρον 16.

Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, δύναται ἐπὶ ἀνεπιδέκτων ἀναβολῆς συνήθων ὑπηρεσιακῶν ζητημάτων νὰ ἐνεργῇ τὰ δέοντα ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναφέρων αὐτὴ κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς Σύνοδον πᾶσαν τοιαύτην αὐτοῦ ἐνέργειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´.
Διοικητικὴ διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Ἄρθρον 17.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐν Κρήτῃ Ἐπισκοπικῶν περιφερειῶν ὁρίζεται εἰς ὀκτὼ κατὰ περιφερείας ὡς ἀκολούθως:

1. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κρήτης περιλαμβάνουσα τὴν πόλιν Ἡρακλείου καὶ τὰς Ἐπαρχίας Πεδιάδος, Τεμένους, Μαλεβυζίου, ὁλοκλήρου καὶ ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Μονοφατσίου τοὺς τέως Δήμους, Μεγάλης Βρύσεως, Τεφελίου καὶ Ἀρκαλοχωρίου.

2. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γορτύνης περιλαμβάνουσα τὰς Ἐπαρχίας Πυργιωτίσσης καὶ Κανουργίου καὶ ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Μονοφατσίου τοὺς τέως Δήμους Σκοινιὰ καὶ Χάρακος καὶ τὰ Χωρία Γκαγκάλες, Λοῦρες, Στόλοι καὶ Ἄνω καὶ Κάτω Μούλια.

3. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου περιλαμβάνουσα τὴν πόλιν Ῥέθυμνον καὶ τὰς Ἐπαρχίας Μυλοποτάμου καὶ Ῥεθύμνης.

4. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου περιλαμβάνουσα τὴν πόλιν Χανιὰ καὶ τὰς Ἐπαρχίας Ἀποκορώνου καὶ Κυδωνίας.

5. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Λάμπης καὶ Σφακίων περιλαμβάνουσα τὰς Ἐπαρχίας Ἀμαρίου, Ἁγίου Βασιλείου καὶ Σφακίων.

6. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας, περιλαμβάνουσα τὰς ἐπαρχίας Ἱεραπέτρας καὶ Σητείας καὶ ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Βιάννου τὸ χωρίον Κάτω Σύμη τοῦ τέως Δήμου Ἁγίου Βασιλείου καὶ ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Μεραμβέλλου τὸ χωρίον Καλὸ Χωρίον.

7. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Πέτρας, περιλαμβάνουσα τὰς Ἐπαρχίας Λασηθίου καὶ Μεραμβέλλου καὶ ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Βιάννου τοὺς Δήμους Βιάννου καὶ Ἁγίου Βασιλείου.

8. Ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Κισσάμου καὶ Σελίνου περιλαμβάνουσα τὰς Ἐπαρχίας Κισσάμου καὶ Σελίνου καὶ τὴν νῆσον Γαῦδον.

Ἄρθρον 18.

Ἔδραι τῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν εἷναι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὸ Ἡράκλειον, Γορτύνης αἱ Μοῖραι, Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου τὸ Ῥέθυμνον, Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου τὰ Χανιά, Λάμπης καὶ Σφακίων τὸ Σπήλι, Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας ἡ Ἱεράπετρα, Πέτρας ἡ Νεάπολις καὶ Κισσάμου καὶ Σελίνου τὸ Καστέλι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´.
Ἐκλογὴ Ἀρχιερέων

Ἄρθρον 19.

1. Ἅμα τῇ χηρείᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης καὶ μέχρις ἐκλογῆς καὶ ἐγκαταστάσεως Μητροπολίτου ἀναλαμβάνει καθήκοντα Τοποτηρητοῦ Αὐτῆς ὁ ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων Κρήτης ἔχων τὰ πρεσβεῖα τῆς ἀρχιερωσύνης, ὅστις καὶ εἰδοποιεῖ περὶ τούτου τὴν Κυβέρνησιν διὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

2. Ἡ Κυβέρνησις διὰ τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ, ἐντὸς τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χηρείας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κρήτης, προτείνει εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τρεῖς ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων Κρήτης, ἡ δὲ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς προτάσεως, ἐκλέγει ἕνα ἐκ τῶν προτεινομένων ὡς Μητροπολίτην Κρήτης καὶ ἀναγγελεῖ τοῦτο εἴς τε τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης καὶ διὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων εἰς τὴν Κυβέρνησιν.

3. Ὁ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγεὶς τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ ἀναγνωρίζεται καὶ ἐγκαθιδρύεται διὰ Βασ. Διατάγματος δημοσιευομένου εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἡ μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ σχετικοῦ Βασ. Διατάγματος ἀναγνώρισις καὶ ἐγκαθίδρυσις ἀνακοινοῦνται τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ καὶ τῇ Ἱερᾷ Ἐπαρχιακῇ Συνόδῳ Κρήτης.

Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης πρὸ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του δίδει ἐνώπιον τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως τὴν ἑξῆς διαβεβαίωσιν.

«Μεγαλειότατε. Διαβεβαιοῦμαι τὴν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα ἐπὶ τῇ Ἀρχιερωσύνῃ μου, ὅτι, ἀείποτε διατελῶν πιστὸς Αὐτῇ ὡς τῷ Βασιλεῖ καὶ Κυριάρχῳ τῆς Πατρίδος μου καὶ εὐπειθὴς εἰς τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους, καταβαλῶ πᾶσαν σπουδήν, σὺν πάσῃ δυνάμει, ἵνα ἐκπληρῶ τῇ θείᾳ χάριτι πάντα τὰ Ἀρχιερατικὰ καθήκοντα τῆς πνευματικῆς ποιμαντορίας τοῦ κατὰ τὴν κληρωθεῖσάν μοι Ἐπισκοπὴν πιστοτάτου Σου λαοῦ, καὶ μάρτυρα ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τῆς διαβεβαιώσεως ταύτης αὐτὸν τὸν ὕψιστον Θεόν, ὃς δώη τῇ Ὑμετέρᾳ Μεγαλειότητι ζωὴν πολυχρόνιον ἐν ἄκρᾳ ὑγείᾳ, διατηρείη δὲ τὴν Ὑμετέραν Βασιλείαν ἀδιάσειστον εὐδαιμονούσαν, αὐξάνουσαν καὶ κρατυνομένην».

Ἄρθρον 20.

1. Ἅμα τῇ χηρείᾳ Ἐπισκοπῆς τινος ὁ Πρωτοσύγκελλος ἢ μὴ ὑπάρχοντος τοιούτου ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αὐτῆς προσλαμβάνων καὶ ἕνα ἀξιωματοῦχον κληρικὸν τῆς Ἐπισκοπῆς καλεῖ τὸν Εἰρηνοδίκην καὶ προβαίνει μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν σφράγισιν καὶ ἐξασφάλισιν τῶν τε πραγμάτων καὶ ἀρχείων τῆς Ἐπισκοπῆς, μέχρις οὗ ἐκλεγῇ ὁ νέος Ἐπίσκοπος, εἰδοποιῶν ἅμα περὶ τούτου τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν.

2. Τὴν διοίκησιν τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς ὁ Μητροπολίτης Κρήτης, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἀναθέτει ἑνὶ τῶν ὁμόρων Ἀρχιερέων τοῦ ἰδίου Νόμου μὴ ὑπάρχοντος δὲ Ἐπισκόπου ἐν τῷ αὐτῷ Νόμῳ ὁ Μητροπολίτης ὁρίζει ἕνα ἐκ τῶν γειτνιαζόντων Ἐπισκόπων. Κατὰ τὴν χηρείαν τῆς Ἐπισκοπῆς μνημονεύεται ἐν αὐτῇ ὁ Μητροπολίτης Κρήτης.

3. Ὁ Τοποτηρητὴς τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς διεξάγει τὴν τρέχουσαν ὑπηρεσίαν μόνον, μὴ δικαιούμενος νὰ προβαίνῃ εἰς μεταβολὰς τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Μονῶν ταύτης, εἰμὴ ἐν ἐκτάκτῳ ἀνάγκη καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης.

Ἄρθρον 21.

1. Ἡ ἐκλογὴ πρὸς πλήρωσιν τῶν χηρευουσῶν Ἐπισκοπῶν Κρήτης ἐνεργεῖται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης κατὰ τὴν ἀμέσως ἑπομένην τῆς χηρείας τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου τακτικὴν ἢ ἔκτακτον Σύνοδον αὐτῆς, ἐξ ὑποψηφίων ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν πρὸς Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

2. Ἡ ἐκλογὴ γίνεται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας ἐν μιᾷ καὶ μόνη συνεδριάσει, ἄνευ διακοπῆς ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, προεδρεύοντος τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης, ἐκτελοῦντος χρέη γραμματέως τοῦ νεωτέρου τῶν παρισταμένων κατὰ τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης Ἀρχιερέως.

3. Ἡ Σύνοδος θεωρεῖται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ ἐνεργεῖ ἐγκύρως τὴν ἐκλογὴν ἂν παρίστανται τὰ 2/3 τῶν μελῶν τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, τῶν μὴ μετεχόντων Ἀρχιερέων γενομένων συμφήφων διὰ ψηφοδελτίων ἀποστελλομένων εἰς τὸν Μητροπολίτην Κρήτης ἐπὶ ἀποδείξει.

Τὰ ψηφοδέλτια τῶν ἀπόντων ἀρχιερέων περιλαμβάνονται τρία ὀνόματα ἐκ τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων, ἐγκλείονται ἐντὸς μικροῦ φακέλλου καλῶς ἐσφραγισμένου ἄνευ οὐδενὸς διακριτικοῦ σημείου ἐπ᾿ αὐτοῦ. Ὁ φάκελλος οὗτος τίθεται ἐντὸς μεγαλυτέρου φακέλου καλῶς ἐσφραγισμένου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται τὸ ὄνομα τοῦ ἀποστέλλοντος ἀρχιερέως. Οἱ ἐξωτερικοὶ οὖτοι φάκελοι, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πρὸς ἐκλογὴν συνεδριάσεως τῆς Συνόδου καὶ μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀπαρτίας αὐτῆς, ἀποσφραγίζονται καὶ καταστρέφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς ἐνώπιον τῶν λοιπῶν συνέδρων καὶ ὁ περιερχόμενος ἐν αὐτοῖς μικρὸς φάκελος, ὁ περιέχων τὸ ψηφοδέλτιον, τίθεται ἐντὸς τῆς ψηφοδόχου. Μετὰ τὴν διαδικασίαν ταύτην καὶ ἐν συνεχείᾳ ψηφίζουσιν καὶ οἱ παρόντες Ἀρχιερεῖς.

«Εἰς περίπτωσιν καθ᾿ ἣν αἱ χηρεύουσαι Ἐπισκοπαὶ εἶναι πλείονες τῆς μιᾶς, ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος συμπληροῦται δι᾿ ἴσου ἀριθμοῦ Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».[3]

4. Ἕκαστος Ἀρχιερεὺς ἀναγράφει ἐν τῷ ψηφοδελτίῳ τὰ ὀνόματα τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ προτεινομένων ὡς ὑποψηφίων καὶ τὸν τίτλον αὐτῶν ἄνευ οὐδενὸς ἑτέρου διακριτικοῦ σημείου.

Τὸ ψηφοδέλτιον ἐγκλείεται ἐντὸς φακέλλου ἄνευ ἀναγραφῆς ἐπ᾿ αὐτοῦ διακριτικοῦ τινος σημείου.

Οἱ φάκελλοι παραδίδονται εἰς τὸν Γραμματέα ὁ ὁποῖος τίθησαν αὐτοὺς ἐντὸς ψηφοδόχου. Μετὰ τὴν παράδοσιν τῶν ψηφοδελτίων, γίνεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἡ ἀποσφράγισις τῶν φακέλλων καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν ψηφοδελτίων. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρόεδρος ἐκφωνεῖ τὰ ἐν ἑκάστῳ ψηφοδελτίων ὀνόματα καὶ ὁ Γραμματεὺς καταχωρεῖ ταῦτα εἰς τὸ Πρακτικόν.

5. «Τὰ ψηφοδέλτια μονογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου».[4]

6. Τὰ ὀνόματα τῶν οὕτωσι ἀνακηρυχθέντων ὑποψηφίων ἀνακοινοῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῖς Συνέδροις καὶ καλοῦνται, ὅπως ἐκ τῶν τριῶν ὑποδείξωσι τὸν ἕνα διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

7. Ἡ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ ἑνὸς ψηφοφορίας διαξάγεται κατὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω διαδικασίαν, ἄρχεται δὲ μετὰ προηγουμένην κατὰ τὰς τυπικὰς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσευχήν.

8. Ἐκλεγεὶς θεωρεῖται ὁ λαβὼν διὰ μιᾶς ψηφοφορίας τὴν πλειοψηφίαν. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας ὁ ἐκλεγεὶς ἀναδεικνύεται διὰ κλήρου μεταξὺ τῶν ἰσοψήφων.

9. Τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλογὴν ἀναγγελεῖ ἐπισήμως ὁ Πρόεδρος εἰς τὸν ἐκλεγέντα, ὅστις ἐν συνεχείᾳ καλεῖται ὅπως δώσῃ τὸ νενομισμένον μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, μεθ᾿ ὃ ἐπακολουθεῖ ἡ χειροτονία αὐτοῦ. Ταύτην ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης δι᾿ ἐγγράφου τοῦ γνωρίζει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὅπερ ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἐκδίδει τὸ Β.Δ. τῆς καταστάσεως καὶ ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κοινοποιεῖται εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης, ἥτις ἀνακοινοῖ τοῦτο διὰ τοῦ Προέδρου αὐτῆς τῷ χειροτονηθέντι.

10. Οἱ ἐκλεγόμενοι Ἐπίσκοποι Κρήτης πρὸ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων αὐτῶν δίδουσιν ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 19 τοῦ παρόντος διαβεβαίωσιν.

Ἄρθρον 22.

1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης καταρτίζει τὸν κατάλογον τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

Ὁ κατάλογος οὗτος, διαρκοῦς ἰσχύος, ἀναθεωρεῖται καθ᾿ ἑκάστην Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης διὰ τῆς προσθήκης εἰς αὐτὸν νέων ἐκλογίμων καὶ τῆς διαγραφῆς ἐξ αὐτοῦ τῶν τυχὸν ἐν τῷ μεταξὺ ἀπολεσάντων ἓν ἢ πλείονα προσόντα.

2. Ἵνα ἐγγραφῇ τις ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων δέον νὰ κέκτηται τὰ κάτωθι προσόντα:

α) Νὰ ἔχῃ ὀρθῶς καὶ ὑγιῶς περὶ τὴν πίστιν καὶ νὰ διακρίνεται ἐπὶ συνέσει καὶ ἀνεπιλήπτῳ βίῳ.

β) Νὰ εἶναι κληρικὸς ἄγαμος, κεχειροτονημένος ἀπὸ δεκαετίας τουλάχιστον.

γ) Νὰ εἶναι Ἕλλην πολίτης ἢ Ἕλλην τὸ γένος.

δ) Νὰ κέκτηται πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

«ε) Νὰ ἔχει συμπληρωμένο τὸ 35ο ἔτος τῆς ἡλικίας του».[5]

στ) Νὰ μὴ ἔχῃ καταδικασθῇ τελεσιδίκως ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν ἢ Ποινικῶν Δικαστηρίων.

Πλέον τούτων:

1. Νὰ ἔχῃ πενταετῆ τουλάχιστον εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ πτυχίου ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐν ἀλλοδαπῇ εἰς μίαν ἢ πλείονας τῶν κάτωθι θέσεων:

α) Ἀρχιγραμματέως ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

β) Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

γ) Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ Ἱεροκήρυκος ἢ Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἢ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

δ) Διευθυντοῦ ἢ Καθηγητοῦ Σχολείου Ἐκκλησιαστικῆς ἢ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, καὶ

ε) Ἡγουμένου Μονῆς τινος τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἐν ᾗ ἐγκαταβιοῦσι τουλάχιστον τριάκοντα (30) ἀδελφοί, ἢ

2. Νὰ εἶναι τακτικὸς ἢ ἔκτακτος Καθηγητὴς ἢ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν ἐν Ἑλλάδι Πανεπιστημίων ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν προσόντων βεβαιοῦνται διὰ πιστοποιητικῶν ἁρμοδίως ἐκδιδομένων, ἡ δὲ ἔλλειψις οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἀπαιτουμένων κατὰ τὰ ἄνω προσόντων καθιστᾷ αὐτοδικαίως ἄκυρον τὴν τυχὸν ἐγγραφὴν ὑποψηφίου εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων.

3. Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων ἐνεργεῖται κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢ τῶν Μητροπολιτῶν Κρήτης, συνοδευομένης ὑφ᾿ ὅλων τῶν ἐγγράφων πιστοποιητικῶν περὶ τῶν προσόντων τῶν ὑποψηφίων καὶ ὑποβαλλομένης μετ᾿ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ προτείνοντος Ἀρχιερέως εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τουλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ὅστις ἀποστέλλει εἰς τοὺς Μητροπολίτας ὀνομαστικὸν πίνακα τῶν προτεινομένων πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἵνα λάβωσι γνῶσιν.

Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων γίνεται διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀπαιτεῖται, ὅπως συγκεντρώσῃ ὁ ὑποψήφιος τὰ δύο τρίτα (2/3) τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ὁ κατὰ τὰ ἄνω καταρτισθησόμενος κατάλογος ὅστις κατὰ τὴν πρώτην ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος, δέον, ὅπως καταρτισθῇ τὸ βραδύτερον ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ καὶ αἱ ἑκάστοτε μεταβολαὶ τούτου, διὰ τῆς προσθήκης ἢ τῆς διαγραφῆς ἐκλογίμων, ὑποβάλλονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων πρὸς γνῶσιν.

«4. Οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Μητροπολῖται τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δύνανται νὰ ἐκλέγωνται εἰς κενὰς Ἐπισκοπικὰς ἕδρας, ἄνευ ἐγγραφῆς εἰς τὸν κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτον κατάλογον τῶν ἐκλογίμων».[6]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E´.
Καθήκοντα Ἀρχιερέων

Ἄρθρον 23.

Ἕκαστος Ἀρχιερεὺς ὡς ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τῆς κληρωθείσης αὐτῷ Ἐπισκοπῆς, ἀσκεῖ τὰ ὑπὸ τῶν ἑπομένων ἄρθρων καὶ γενικῶς ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Διατάξεων καὶ τῶν Νόμων τοῦ Κράτους διαγορευόμενα καθήκοντα.

Ἄρθρον 24.

Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης τηρεῖ τὴν ἐν τῷ Συνταγματίῳ τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θέσιν αὐτοῦ, ὡς καὶ πάσας τὰς ἐν τῇ θέσει αὐτοῦ συμπαρομαρτούσας προνομίας καὶ δικαιώματα προσκαλούμενος δὲ τυχὸν παρακαθῆται ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου.

Ἄρθρον 25.

Ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Κρήτης διατελοῦσιν ὑπὸ τὴν ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Κρήτης, ἐκτελοῦσι δὲ τὰς ἀποφάσεις αὐτῆς.

Διὰ πᾶσαν παράβασιν ἢ ἀμέλειαν περὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ αὐτῶν καθήκοντα ὑπόκεινται εἰς κανονικὴν εὐθύνην καὶ δίδουσι λόγον ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Κατὰ Ὀκτώβριον μῆνα ὑποχρεοῦνται νὰ ὑποβάλωσιν εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον λεπτομερῆ, ἔκθεσιν τῶν πεπραγμένων, τῶν ἀναγομένων εἰς τὰ ποιμαντορικὰ αὐτῶν καθήκοντα καὶ περὶ τῆς ἐν γένει καταστάσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτῶν, ἥτις ἀναγιγνώσκεται εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Ἀντίγραφον ταύτης ἀποστέλλεται διὰ τοῦ Μητροπολίτου εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων. Ἡ παράλειψις τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐκθέσεως εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον συνιστᾷ παράβασιν καθήκοντος.

Ἄρθρον 26.

Ὁ Ἀρχιερεὺς ἐν τῇ ποιμαντορικῇ αὐτοῦ ἐνεργείᾳ ἐν σχέσει πρὸς τὸν ὑπ᾿ αὐτὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ λαὸν καὶ τοὺς ἐν ταῖς Ἱεραῖς ἀσκουμένους μοναχούς, ἔχει καθήκοντα ἀνάλογα πρὸς τὰ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔναντι τῶν ἀρχιερέων ἀσκούμενα.

Πᾶσα ὀργάνωσις πρὸς ἄσκησιν μοναχικοῦ βίου ὑπ᾿ ἀνδρὼν ἢ γυναικῶν, ἐνισχυομένη καὶ διὰ προσφορῶν εὐσεβῶν χριστιανικῶν, ὑπάγεται εἰς τὴν ἐποπτείαν τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ὀφείλουσα νὰ λογοδοτῇ εἰς αὐτὸν περὶ τῆς διαχειρίσεως τῆς περιουσίας αὐτῆς.

Ἄρθρον 27.

Ὁ Ἀρχιερεὺς ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ αὐτοῦ περιφερείᾳ τελεῖ πάντα τὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπιβαλόμενα καθήκοντα αὐτῷ, ἰδία δὲ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια καὶ κηρύττει τὸν θεῖον λόγον, καθιεροῖ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἐποπτεύει ἐπὶ τῆς ἀκριβοῦς ἐκτελέσεως πάσης ἱεροτελεστίας καὶ τῆς κατὰ τὰς τυπικὰς διατάξεις εὐκόσμου διεξαγωγῆς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μεριμνᾷ περὶ τῆς εὐπρεποῦς διακοσμήσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἡ εἰς τοὺς ὁποίους εἰσαγωγὴ καὶ τοποθέτησις ἱερῶν εἰκόνων, ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ τυγχάνῃ τῆς προτέρας ἐγκρίσεως αὐτοῦ, μεριμνᾷ ὡσαύτως περὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν καὶ ἀμφίων καὶ περὶ πάντων ἐν γένει τῶν εἰς τὴν θείαν λατρείαν ἀναγομένων καὶ προτείνει τῇ Ἱερᾷ Ἐπαρχιακῇ Συνόδῳ τὴν ἵδρυσιν, ἀνασύστασιν ἢ συγχώνευσιν Ἱερῶν Μονῶν.

Ἄρθρον 28.

1) Ὁσάκις ἤθελε πληροφορηθῇ θετικῶς, ὅτι ἐπιχειρεῖ τις νὰ διαταράξῃ τὴν ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, δι᾿ ἐτεροδιδασκαλίας ἢ διδαχῆς, προφορικῶς ἢ γραπτῶς, διὰ προσηλυτισμοῦ ἢ ἄλλως πως, ζητεῖ τὴν παύση τοῦ κακοῦ διὰ τῆς Πολιτικῆς Ἀρχῆς καὶ ἐκδίδει παραινετικὰ γράμματα πρὸς τὸν λαὸν πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐκ τοιούτων διδαχῶν προσγινομένης θρησκευτικῆς βλάβης. Περὶ παντὸς ἐλεγχομένου ὡς αἱρετικοῦ διεξάγει ἐνόρκους ἀνακρίσεις καὶ ὑποβάλλει ταύτας εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ τὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Νόμων τοῦ Κράτους ὁριζόμενα.

2) Ὁ Ἀρχιερεὺς ἐπαγρυπνεῖ ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῶν εἰς χρῆσιν τοῦ Κλήρου καὶ τῆς νεολαίας δημοσιευομένων βιβλίων, φυλλαδίων, πινάκων καὶ ἄλλων ἐντύπων πραγματευομένων ἀντικείμενα θρησκευτικά. Ὁσάκις ἤθελε παρατηρήσει ὅτι ταῦτα περιέχουσί τι ἀντικείμενον εἰς τὰ θεῖα δόγματα, τὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Κανόνας, τὴν διδασκαλίαν, τὰς ἱερὰς παραδόσεις, τὰς ἱερὰς τελετὰς καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἢ ἀνευλαβεῖς ἐκφράσεις κατὰ τῆς θρησκείας καὶ τῶν λειτουργῶν αὐτῆς, ζητεῖ τὴν ἐπέμβασιν τῶν ἁρμοδίων Πολιτικῶν Ἀρχῶν, πρὸς ἐνέργειαν τῶν κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους ὁριζομένων.

3) Ἀνάλογα ἰσχύουσι καὶ περὶ παντὸς θεατρικοῦ ἢ κινηματογραφικοῦ ἔργου προσβάλλοντος ἢ χλευάζοντος τὰ δόγματα καὶ τὰς διατάξεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἢ τοὺς λειτουργοὺς αὐτῆς ἢ τὸ ἱερατικὸν αὐτῶν σχῆμα ἢ ἀποδόντος εἰς τὰ χρηστὰ ἤθη.

4) Ὁ Ἀρχιερεὺς μεριμνᾷ περὶ τῆς ἠθικῆς καὶ κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας βιοτῆς τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν χριστιανῶν, καὶ φροντίζει διὰ τὴν εἰς τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπάνοδον τῶν ἐξ αὐτῆς παρεκτρεπομένων.

Ἄρθρον 29.

Τὴν διαχείρισιν τῶν κατὰ τὸν Νόμον εἰσφορῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρὸς συντήρησιν τῶν Μητροπολιτικῶν Γραφείων ἢ ἄλλων προσόδων τῆς Ἐπισκοπῆς, διαξάγει ὑπευθύνως ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης.

Ἄρθρον 30.

Ὁ Ἀρχιερεὺς ὀφείλει νὰ περιοδεύη ἅπαξ τουλάχιστον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ Ἐπισκοπῇ, πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ποιμαντορικῶν αὐτοῦ καθηκόντων.

Ἄρθρον 31.

Μὴ ὑπάρχοντος Πρωτοσυγκέλλου, ὁ Ἀρχιερεὺς ὅταν ἀπέρχεται ἀπὸ τῆς Ἐπισκοπικῆς αὐτοῦ ἕδρας πρὸς διεκπεραίωσιν τῆς ὑπηρεσίας διορίζει ἐπίτροπον αὐτοῦ ἀξιωματοῦχον Κληρικόν.

Ἄρθρον 32.

Ἕκαστος Ἀρχιερεὺς εἰς διαφόρους περιφερείας τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ, κατὰ τὰς ἀνάγκας αὐτῆς, δύναται νὰ διορίζῃ ἐκ τῶν Κληρικῶν, Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους δι᾿ ἔκδοσιν ἀδειῶν γάμου καὶ ν᾿ ἀναθέτῃ αὐτοῖς ἐγγράφως καὶ καθήκοντα ἐποπτείας ἐν τῇ οἰκείᾳ περιφερείᾳ.

Ἄρθρον 33.

Ἕκαστος Ἀρχιερεὺς πρὸς ἰδίαν αὐτοῦ ὑπηρεσίαν δικαιοῦται νὰ χειροτονῇ διά τινα τῶν Ναῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ περιφερείας διάκονον κεκτημένον τὰ κατὰ τὸν νόμον προσόντα. Οὗτος δύναται νὰ χειροτονῆται εἰς Ἐφημέριον ἐνορίας πρὸς ἣν ἔχει τὰ ἀνάλογα προσόντα συμφώνως τῷ περὶ Ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ Ἐφημερίων Νόμῳ.

Ἄρθρον 34.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνέγερσις Ἱερῶν Ναῶν ἄνευ ἀδείας τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

Ἄρθρον 35.

1. Οὐδεὶς τῶν Ἐπισκόπων Κρήτης δύναται νὰ διαμένῃ ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ ἄλλης Ἐπισκοπῆς Ἱερῶν Ναῶν ἄνευ ἀδείας τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως προκειμένου δὲ νὰ μεταβῇ ἐκτὸς τῆς Κρήτης δεῖται τῆς ἀδείας τοῦ Μητροπολίτου, ὡς Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ἐὰν δὲν πρόκειται νὰ ἐξέλθῃ τῶν ὁρίων τοῦ Κράτους ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρει τοῦτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὅπερ τελικῶς ἀποφασίζει.

2. Ἕκαστος ἀρχιερεὺς ὀφείλει νὰ ἐξακριβώνῃ τὰς συστατικὰς ἐπιστολὰς τῶν διὰ τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ διερχομένων κληρικῶν καὶ νὰ ἀποπέμπῃ διὰ τῆς ἁρμοδίας Ἀρχῆς τοὺς ἄνευ λόγου ἢ ἄνευ τῶν κεκανονισμένων ἐγγράφων προσερχομένους ἢ τοὺς πέραν τῆς τεταγμένης ἀδείας παραμένοντας ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ κληρικούς.

3. Ἡ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος μετάβασις τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης γίνεται τῇ ἀδείᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κοινοποιουμένης καὶ τῷ Ὑπουργείῳ Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας.

Ἄρθρον 36.

1. Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ μνηνονεύει τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, οἱ δὲ Ἐπίσκοποι τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτου.

2. Ἅμα τῇ χηρείᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης καὶ μέχρι τῆς κανονικῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου οἱ Ἐπίσκοποι Κρήτης καὶ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μνημονεύουσι τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἄρθρον 37.

1. Αἱ ἀποδοχαὶ τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰς ἀποδοχὰς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου τῶν δὲ λοιπῶν Ἐπισκόπων πρὸς τὰς ἀποδοχὰς Ἀρεοπαγίτου μετὰ τῶν νομίμων προσαυξήσεων, δι᾿ ἃς συνυπολογίζεται ὁ χρόνος τῆς ὑπηρεσίας τῆς προηγουμένης δημοσίας ὑπηρεσίας τοῦ Ἀρχιερέως ὡς καθηγητοῦ ἢ Πρωτοσυγκέλλου ἢ Γραμματέως Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

2. Πᾶσαι αἱ διὰ τοῦ παρόντος καθοριζόμεναι ἐν γένει ἀποδοχαὶ τοῦ Μητροπολίτου καὶ τῶν Ἐπισκόπων Κρήτης καταβάλλονται ὑπὸ τῶν οἰκείων Ὀργανισμῶν Διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Κρήτης ὡς καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ἀπὸ 16.4.1936 Β. Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 229 - Α´) καθοριζόμενα.

3. Οἱ Ἀρχιερεῖς Κρήτης, καλούμενοι εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον ἢ ἀποστελλόμενοί που ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ ὑπηρεσιακῇ ἀποστολῇ δικαιοῦνται τῆς ὑπὸ τῶν σχετικῶν Νόμων ἑκάστοτε ὁριζομένης ἡμερησίας ἀποζημιώσεως καταβαλλομένης ἐν μὲν τῇ πρώτῃ περιπτώσει ὑπὸ τῶν οἰκείων Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐξ ἴσου ὑπὸ τῶν τεσσάρων Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

Ἄρθρον 38.

1. Ἀρχιερεὺς κανονικῶς χειροτονηθεὶς ἢ κατασταθεὶς δὲν ἀποβάλλεται τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ εἰμὴ μετὰ τὴν κατὰ τοὺς Ἱεροὺς κανόνας καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους τελεσίδικον καταστᾶσαν καθαίρεσιν ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος τῆς Ἀρχιερωσύνης ἢ καταδίκην αὐτοῦ εἰς ἰσόβιον ἀργίαν ἢ ἔκπτωσιν ἀπὸ τοῦ θρόνου.

2. Εἰς τοὺς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποβαλλομένους τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτῶν, ἐφ᾿ ὅσον συμμορφοῦται πρὸς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, δύναται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ καθορίζη μηνιαῖον ἐπίδομα.

Ἄρθρον 39.

1. Ἀρχιερεὺς διὰ χρονίαν νόσον ἢ γήρας, μὴ δυνάμενος νὰ ἐπιτελῇ τὰ ποιμαντορικὰ αὐτοῦ καθήκοντα ὡς ταῦτα ὁρίζουσιν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους, ὑποβάλλει τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἔγγραφον κανονικὴν παραίτησιν ἐφ᾿ ἧς ἀποφαίνεται αὕτη.

2. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος Κρήτης δύναται καὶ αὐτεπαγγέλτως νὰ ἀποφανθῇ περὶ τῆς διὰ νόσον ἢ γήρας διαρκοῦς ἀνικανότητος καὶ ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν καθηκόντων τοῦ Ἀρχιερέως τινός, μετὰ προτέραν ἔνορκον πιστοποίησιν τριῶν ἰατρῶν ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου Προέδρου τῶν Πρωτοδικῶν.

Ἄρθρον 40.

Ἀριχιερεύς, παραιτούμενος ἢ ἀπαλλασσόμενος τῶν καθηκόντων αὐτοῦ κατὰ τὴν παράγρ. 2 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου, λαμβάνει ἰσοβίως περίθαλψιν ἴσην πρὸς τὸ σύνολον τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καταβαλλομένην ὑπὸ τοῦ Ταμείου τοῦ οἰκείου Ο.Δ.Μ.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´.
Περὶ βοηθοῦ Ἐπισκόπου

Ἄρθρον 41.

Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης δύναται νὰ προσλαμβάνῃ βοηθὸν Ἐπίσκοπον, ὅπως ἀναπληροῖ αὐτὸν κατὰ τὴν ἑκάστοτε παρεχομένην ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐντολὴν ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὡς πνευματικῆς Ἀρχῆς, ὅστις προσαγορεύεται Θεοφιλέστατος.

Ἄρθρον 42.

Ὁ Μητροπολίτης δύναται νὰ ἀναθέσῃ εἰς τὸν βοηθὸν Ἐπίσκοπον τὰ καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀντιμισθίας.

Ἄρθρον 43.

Ὁ Βοηθὸς Ἐπίσκοπος ἐκλέγεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης ἐκ τριῶν προτεινομένων ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης ἐκ τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων.

Ἄρθρον 44.

Ὁ Βοηθὸς Ἐπίσκοπος δὲν δύναται νὰ ἐκλεγῇ εἰς χηρεύσουσαν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν πρὸ τῆς παρελεύσεως ἐτησίας εὐδοκίμου ὑπηρεσίας ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς οὐδ᾿ ἔχει δικαίωμα ἐκλογῆς διὰ τὴν Μητρόπολιν.

Ἄρθρον 45.

Ὁ Βοηθὸς Ἐπίσκοπος μισθοδοτεῖται ἐκ τοῦ Ταμείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου, ὄντος τοῦ Μητροπολίτου ὑποχρεουμένου πρὸ πάσης ἄλλης δαπάνης νὰ καταβάλῃ τοὺς μισθοὺς τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου καὶ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης, ὁ μισθὸς δὲ αὐτοῦ εἶναι οἷος καὶ τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´.

Περὶ Μητροπολιτικῶν καὶ Ἐπισκοπικῶν Γραφείων

Ἄρθρον 46.

Αἱ θέσεις τακτικῶν ὑπαλλήλων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Γραφείου ἑκάστης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Κρήτης ὁρίζονται ὡς ἑξῆς:

Α´ Κατηγορία Κλάδος Πρωτοσυγκέλων
Μία Πρωτοσυγκέλλου ἐπὶ βαθμῷ 6ῳ-4ῳ.

Κλάδος Γραμματέων.
Μία Γραμματέως ἐπὶ βαθμῷ 8ῳ-6ῳ.

Β´ Κατηγορία
Μία γραφέως ἐπὶ βαθμῷ 11ῳ-7ῳ.

Γ´ Κατηγορία
Μία κλητῆρος ἐπὶ βαθμῷ 13ῳ-9ῳ.

Ἄρθρον 47.

1. Πρωτοσύγκελλος διορίζεται ἄνευ διαγωνισμοῦ κληρικὸς ἄγαμος, πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἢ Θεσσαλονίκης ἢ ἄλλης ὁμοταγοῦς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς.

Οἱ ἐκ τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προερχόμενοι Θεολόγοι κληρικοὶ διορίζονται Πρωτοσύγκελλοι ἐπὶ βαθμῷ ἀντιστοίχῳ πρὸς τὸν ἐν τῇ Μέσῃ Ἐκπαιδεύσει κατεχόμενον, ἡ δ᾿ ἐν αὐτῇ προϋπηρεσία τῶν ὑπολογίζεται διὰ πᾶσαν περίπτωσιν ἐν τῷ κλάδῳ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου.

2. Γραμματεὺς διορίζεται κληρικὸς ἢ λαϊκὸς πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἢ Θεσσαλονίκης ἢ Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Φροντιστηρίου.

3. Γραφεὺς διορίζεται κληρικὸς ἢ λαϊκὸς κεκτημένος ἀπολυτήριον Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἢ Γυμνασίου ἢ Μέσης Δημοσίας Ἐμπορικῆς Σχολῆς.

4. Κλητὴρ διορίζεται ὁ κεκτημένος ἀπολυτήριον δημοτικοῦ σχολείου.

Ἄρθρον 48.

1. Οἱ ἤδη ὑπηρετοῦντες τακτικοὶ ὑπάλληλοι παρ᾿ ἑκάστῳ γραφείῳ ἐκ τῶν ἐν ἄρθρῳ 46 τοῦ παρόντος ἐντάσσονται αὐτοδικαίως ἐπὶ τῷ αὐτῷ ὃν κέκτηνται βαθμῷ εἰς κλάδον ἀντίστοιχον πρὸς τὴν μέχρι τοῦδε κατεχομένην παρ᾿ ἑκάστῳ θέσιν.

2. Τὸ ἄρθρον 22 τοῦ ἀπὸ 23/31 Δεκεμβρίου 1955 Βασ. Διατάγματος «περὶ ἐφαρμογῆς τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικος ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ἐφαρμόζεται ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων τούτων.

Ἄρθρον 49.

Ὁ Νόμος 1811/1951, ὡς προσηρμόσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 23/31 Δεκεμβρίου 1955 Βασ. Διατάγματος «περὶ ἐφαρμογῆς τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικος ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ἐφαρμόζεται ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 46 τοῦ παρόντος προσωπικοῦ ὑπὸ τὰς κάτωθι παρεκκλίσεις:

α) Οἱ ὑπάλληλοι διορίζονται διὰ πράξεως τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου μετ᾿ ἀπόφασιν τοῦ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου.

β) Ὁ διορισμὸς ἀνακοινοῦται δι᾿ ἐγγράφου εἰς τὸ οἰκεῖον Τοπικὸν Συμβούλιον Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

γ) Ἐν ἀδυναμίᾳ πληρώσεως τῆς θέσεως τοῦ γραμματέως διὰ πτυχιούχου, κατὰ τὸ ἄρθρον 47 παρ. 2 τοῦ παρόντος ἐπιτρέπεται ὁ διορισμὸς ἐκτάκτου ἀναπληρωτοῦ γραφέως, ἐπὶ μισθῷ 10ου βαθμοῦ κεκτημένου τὰ προσόντα τοῦ ἄρθρου 47 παρ. 3.

δ) Οἱ διοριζόμενοι δίδουσιν ἐνώπιον τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου ἢ τοῦ κανονικοῦ αὐτοῦ ἀναπληρωτοὺ τὸν ὅρκον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, πλὴν τῶν κληρικῶν διδόντων, ἀντὶ ὄρκου, ἀνάλογον διαβεβαίωσιν.

ε) Τὰ καθήκοντα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἀσκεῖ ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης.

στ) Τὰ καθήκοντα Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου ἀσκεῖ τὸ κατὰ τὸν Ἀναγκ. Νόμον 2200/1940 «περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐφημερίων» οἰκεῖον Μητροπολιτικὸν ἢ Ἐπισκοπικὸν Συμβούλιον συντιθέμενον ὅμως μόνον ὑπὸ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἢ Ἐπισκόπου, τοῦ Πρωτοδίκου ἢ Εἰρηνοδίκου καὶ τοῦ Δημοσίου Ταμίου.

ζ) Πειθαρχικὸς προϊστάμενος εἷναι ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης δυνάμενος νὰ ἐπιβάλῃ εἰς πάντας τοὺς ὑπ᾿ αὐτῶν ὑπαλλήλους τὰς ποινὰς μέχρι καὶ τοῦ προστίμου τῶν ἀποδοχῶν 15 ἡμερῶν.

Ἄρθρον 50.

1. Ὁ Πρωτοσύγκελλος διατελῶν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὑπάλληλοι τῆς Μητροπόλεως ἢ τῶν Ἐπισκοπῶν, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, διευθύνει τὸ γραφεῖον ἀναπληροῖ δὲ κατὰ τὰ διοικητικὰ αὐτοῦ καθήκοντα καὶ κατὰ τὴν ἑκάστοτε παρεχομένην αὐτῷ ἐντολὴν τὸν Ἀριχερέα ἀπόντα ἢ ἄλλως κωλυόμενον.

2. Μὴ ὑπάρχοντος Πρωτοσυγκέλλου ἢ τούτου κωλυομένου τὸν ἀναπληρωτὴν αὐτοῦ ὁρίζει ὁ Ἀρχιερεύς.

Ἄρθρον 51.

1. Ὁ Γραμματεὺς τῆς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἐπισκοπῶν βοηθεῖ τὸν Πρωτοσύγκελλον ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, μὴ ὑπάρχοντος δὲ γραμματέως τὰ καθήκοντα αὐτοῦ ἐκτελεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος.

2. Οἱ Γραφεῖς τῆς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἐπισκοπῶν διατελοῦσιν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Γραμματέως καὶ χρησιμεύουσιν ὡς βοηθοὶ αὐτοῦ καὶ ἐν γένει εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´.
Περὶ Ἱεροκηρύκων

Ἄρθρον 52.

1. Παρὰ τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κρήτης, ὡς καὶ παρ᾿ ἑκάστῃ τῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν, συνιστῶνται δύο θέσεις Ἱεροκηρύκων.

2. Ἱεροκῆρυξ διορίζεται ἄνευ διαγωνισμοῦ κληρικός, ἄγαμος πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἢ Θεσσαλονίκης ἢ ἄλλης ὁμοταγοῦς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς. Ὁ διορισμὸς ἐνεργεῖται διὰ πράξεως τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης μετ᾿ ἀπόφασιν τοῦ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου.

3. Ἐπὶ τῶν Ἱεροκηρύκων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Κρήτης ἰσχύουσιν αἱ ἑκάστοτε ἰσχύουσαι διατάξεις αἱ ἀφορώσαι τοὺς Ἱεροκήρυκας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

4. Αἱ ἀποδοχαὶ καὶ λοιπαὶ ἀπολαυαὶ τῶν Ἱεροκηρύκων τῆς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἐπισκοπῶν Κρήτης καταβάλλονται ὑπὸ τῶν οἰκείων τοπικῶν Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

5. Τὰ καθήκοντα Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου ἀσκεῖ τριμελὲς Συμβούλιον ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ Μητροπολίτου, ὡς Προέδρου, καὶ δύο Ἐπισκόπων ὡς μελῶν, ὁριζομένων ἀνὰ διετίαν μετὰ τῶν νομίμων ἀναπληρωτὼν τῶν ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´
Περὶ Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ἄρθρον 53.

1. Αἱ ἑκάστοτε τὸν Ὀργανισμὸν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διέπουσαι διατάξεις δύνανται νὰ ἐπεκταθῶσι καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κρήτης διὰ Β. Διατάγματος ἐκδιδομένου τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι´
Περὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐφημερίων

Ἄρθρον 54.

Αἱ ἐν τῇ Αὐτοκεφάλῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἰσχύουσαι διατάξεις περὶ ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ Ἐφημερίων ἐφαρμόζονται καὶ ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ´
Περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων

Ἄρθρον 55.

1. Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κρήτης καὶ ἐν ἑκάστῃ Ἐπισκοπῇ Κρήτης καθίσταται πρωτοβάθμιον Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον ἀρμοδιότητα, ἔχον, ἵνα ἐπιλαμβάνηται τῶν ὑποθέσεων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων καὶ Μοναχῶν, ὑπαγομένων εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν ἢ Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν ἀσχέτως τοῦ τόπου ἐκτελέσεως τῆς ἀξιοποίνου πράξεως.

2. Τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον συνεδριάζει ἐν τῇ ἕδρᾳ καὶ ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ Ἐπισκοπῆς, συγκροτεῖται δὲ ἐκ τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως ὡς Προέδρου ἢ κωλυομένου τούτου ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 50 τοῦ παρόντος ὁριζομένου ὡς ἀναπληρωτοῦ του, ὡς Προεδρεύοντος, καὶ ἐκ δύο Πρεσβυτέρων ἀξιωματούχων ἐκ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς ὡς μελῶν, διοριζομένων μετὰ τῶν ἀναπληρωτὼν αὐτῶν ἀνὰ τριετίαν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, προτάσει τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

3. Διὰ τὴν περίπτωσιν τῆς παρ. 2 τοῦ ἑπομένου ἄρθρου τοῦ παρόντος ὁρίζεται ὡς μέλος τοῦ δικαστηρίου καὶ ἕτερος πρεσβύτερος ἀξιωματοῦχος.

Ἄρθρον 56.

1. Ἐν τῷ Ἐπισκοπικῷ Δικαστηρίῳ ἀποφασιστικὴν ψῆφον ἔχει μόνον ὁ Ἀρχιερεύς, τῶν κληρικῶν μελῶν ἐχόντων μόνον συμβουλευτικὴν ψῆφον, δικαιουμένων ὅμως νὰ καταχωρήσωσιν ἐν τοῖς πρακτικοῖς τὴν διαφέρουσαν γνώμην αὐτῶν.

2. Ἐν ἐλλείψει ἢ ἐν ἀπουσίᾳ ἢ λόγῳ ἄλλου κωλύματος τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀναπληρωτοῦ του, τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον συγκροτεῖται τῇ προηγουμένῃ ἐγγράφῳ ἐγκρίσει τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως μόνον ἐκ Πρεσβυτέρων, προεδρεύει δὲ ὑπὸ τοῦ ἐκ τῶν Πρεσβυτέρων ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα τῆς χειροτονίας πάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ ἐχόντων ἀποφασιστικὴν ψῆφον.

Ἄρθρον 57.

Καθήκοντα Γραμματέως παρὰ τῷ Ἐπισκοπιὼ Δικαστηρίῳ ἐκτελεῖ ὁ Γραμματεὺς τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἢ Ἐπισκοπικοῦ Γραφείου, ὃν κωλυόμενον, ἐλλείποντα ἢ ἀπόντα, ἀναπληροῖ ὁ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιερέως πρὸς τοῦτο ἑκάστοτε ὁριζόμενος κληρικός.

Ἄρθρον 58.

Καθήκοντα κλητῆρος παρὰ τῷ Ἐπισκοπικῷ Δικαστηρίῳ ἐκπληροῖ ὁ κλητὴρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἢ Ἐπισκοπικοῦ Γραφείου.

Ἄρθρον 59.

Ποιναὶ ἐπιβλητέαι εἰς Κληρικοὺς καὶ Μοναχούς

1) Ὑπὸ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου δύναται νὰ ἐπιβληθῶσιν αἱ κάτωθι ποιναί:

α) Ἐπίπληξις.

β) Στέρησις τοῦ μισθοῦ μέχρι τριῶν μηνῶν ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Κ.Ε..

γ) Ἀργία ἀπὸ πάσης Ἱεροπραξίας μέχρις ἔτους μετὰ ἢ ἄνευ στερήσεως τοῦ μισθοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἐφημεριακῶν δικαιωμάτων ἢ τῆς συντάξεως προκειμένου περὶ συνταξιούχων.

δ) Ἀργία μέχρις ἑνὸς καὶ ἡμίσεος ἔτους μετὰ παύσεως ἀπὸ τῆς ἐφημεριακῆς θέσεως.

ε) Ἐκπτωσις ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος (Ὀφφικίου).

στ) Σωματικὸς περιορισμὸς εἰς Κληρικοὺς καὶ Μοναχοὺς μέχρις ἑνὸς ἔτους ἐντὸς Ἱερᾶς Μονῆς ἢ ἅλλου εἰδικοῦ διὰ τοὺς Κληρικούς, τοὺς Μοναχοὺς καὶ Ἱερομονάχους Σωφρονιστηρίου.

2) Ἡ ποινὴ τῆς ἐκπτώσεως ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος ἢ τῆς ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας ἢ ἀργίας μετὰ παύσεως καὶ ἡ τοῦ σωματικοῦ περιορισμοῦ δύναται νὰ ἐπιβληθῶσι καὶ ἀθροιστικῶς ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει.

3) Ἐπὶ ἐλαφρῶν παραπτωμάτων ὁ Ἀριχερεὺς μετὰ προφορικὴν ἢ ἔγγραφον ἀπολογίαν ἐπιβάλλει εἰς τὸν παρεκτραπέντα ἀργίαν μέχρι εἰκόσιν ἡμερῶν, ἂν δὲ τὸ παράπτωμα προξενήσῃ σκάνδαλον ὁ Ἀρχιερεὺς δύναται νὰ ἐπιβάλῃ ἀργίαν μέχρι δύο μηνῶν.

4) Ὡς εἰδικὸν σωφρονιστήριον τῶν καταδικαζομένων εἰς σωματικὸν περιορισμὸν ἀγάμων ἢ ἐγγάμων κληρικῶν ἢ μοναχῶν ὁρίζεται δι᾿ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης μία τῶν διατηρητέων Μονῶν. Τὰ ἔξοδα συντηρήσεως τῶν κρατουμένων ἐν τῷ εἰδικῷ σωφρονιστηρίῳ βαρύνουσι τοὺς οἰκείους Ο.Δ.Μ.Π. τῆς περιφερείας τῶν κρατουμένων, εἰδικὸς δὲ κανονισμὸς συνταχθησόμενος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης θέλει ῥυθμίσει τὰ κατ᾿ αὐτῷ.

Ἄρθρον 60.

Ἐὰν κατὰ τὴν ἐνώπιον αὐτοῦ διαδικασίαν τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον ἤθελε κρίνει, ὅτι εἰς τὸν κατηγορούμενον ἱερωμένον εἶναι ἐπιβλητέαι ποιναὶ κατὰ τοὺς ἱεροὺς καὶ θείους κανόνας ἀνώτεραι τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 59ῳ ὁριζομένων κηρύσσει ἑαυτὸ ἀναρμόδιον καὶ παραπέμπει τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὸ Β/θμιον Ἐπισκοπικὸν ἢ Συνοδικὸν (περίπτωσις 2 ἄρθρ. 65 τοῦ παρόντος) Δικαστήριον, αἰτιολογοῦν τὴν παραπομπὴν ταύτην, ὅπερ ἐπιλαμβάνεται πρωτοδίκως τῆς ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως.

Ἄρθρον 61.

1. Ὁ ὑπὸ τοῦ πρωτοβαθμίου Ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου καταδικασθεὶς εἰς ἀργίαν πάσης φύσεως πέραν τῶν ἓξ (6) μηνῶν ἢ εἰς σωματικὸν περιορισμὸν πέραν τῶν τριῶν μηνῶν δύναται νὰ ἐκκαλέση τὴν κατ᾿ αὐτοῦ ἀπόφασιν ἐνώπιον τοῦ Β/θμίου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς κατ᾿ ἀντιμωλίαν δίκης, ἐπὶ δὲ ἐρήμην τοιαύτης ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς τὸν καταδικασθέντα τῆς ἐρήμην ἀποφάσεως.

2. Ὡς πρὸς τὸ δικαίωμα τῆς ἀσκήσεως ἀνακοπῇς τὸ ἀνασταλτικὸν ἀποτέλεσμα ἐπὶ τῆς ἀσκήσεως ἐνδίκων καὶ τὸν τρόπον τῆς ἀσκήσεως τούτων, ἰσχύουσιν αἱ ἑκάστοτε ἀντίστοιχοι διατάξεις «περὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων κλπ

Ἄρθρον 62.

Περὶ δευτεροβαθμίου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου

1. Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κρήτης καθίσταται δευτεροβάθμιον Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον συνεδριάζον ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης καὶ ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, συγκροτούμενον, ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης, ὡς Προέδρου καὶ δύο ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων Κρήτης, ὁριζομένων πάντων μετὰ τῶν ἀναπληρωτὼν τῶν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου κατὰ τὴν τακτικὴν αὐτῆς συνεδρίαν καὶ δι᾿ ἓν ἔτος.

Δι᾿ ἣν ὅμως περίπτωσιν ὁ ὁρισθεὶς Ἐπίσκοπος εἶναι ἐκεῖνος εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ὁ ὑπόδικος κληρικός, ἀντὶ τούτου μετέχει ὁ ἀναπληρωτής του.

2. Ἐὰν τὸ κώλυμα τοῦτο ὑφίσταται διὰ τὸν Μητροπολίτην Κρήτης προεδρεύει τοῦ δευτεροβαθμίου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου ὁ ἐκ τῶν Ἐπισκόπων ἔχων τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, καλούμενος πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου.

Ἄρθρον 63.

Ἐὰν μέλος τοῦ Β/θμίου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου κωλύεται δεδικαιολογημένως νὰ μετάσχῃ τούτου ὀφείλει νὰ εἰδοποιήσῃ ἐγκαίρως τὸν Μητροπολίτην, ὅστις καλεῖ εἰς ἀναπλήρωσίν του τὸν ἕνα τῶν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ὁρισθέντων ἀναπληρωτὼν Ἀρχιερέων.

Μέλος τοῦ Δικαστηρίου ἀπέχον τούτου, ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἱερὰν ἐπαρχιακὴν Σύνοδον, ἥτις ἐν περιπτώσει ἀδικαιολογήτου ἀπουσίας ἐνεργεῖ τὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπὶ παραλείψει καθήκοντος ὁριζόμενα.

Ἄρθρον 64.

1. Τὸ Δευτεροβάθμιον Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον δικάζει τὰ παραπτώματα τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν, ὧν ἡ ἐκδίκασις παρεπέμφθη εἰς αὐτὸ ὑπὸ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου κατὰ τὸ ἄρθρον 60 καὶ τὰς ἐφέσεις τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, ἐπιλαμβανόμενον δὲ κατὰ πρῶτον βαθμὸν δύναται νὰ ἐπιβάλῃ οἵας καὶ τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον ποινὰς μέχρι καὶ τοῦ τριπλασίου αὐτῶν καὶ ἐπὶ μοναχῶν τὴν ποινὴν τῆς ἀποβολῆς ἀπὸ τῆς Μονῆς μετ᾿ ἀφαιρεσεως τοῦ Μοναχικοῦ σχήματος.

Ἐὰν κατὰ τὴν ἐνώπιον αὐτοῦ διαδικασίαν ἤθελε διαπιστώσει ὅτι συντρέχει περίπτωσις ἐπιβολῆς τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως (ἄρθρ. 65 παρ. 2 τοῦ παρόντος) τότε κρίνει ἑαυτὸ ἠτιολογημένως ἀναρμόδιον καὶ παραπέμπει τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον.

2. Αἱ κατ᾿ ἔφεσιν ἐκδιδόμεναι ἀποφάσεις τοῦ Β/θμίου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου εἶναι τελεσίδικοι, αἱ λοιπαὶ ὅμως ἀποφάσεις αὐτοῦ δύνανται νὰ ἐκκαλῶνται ἐνώπιον τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 61 διαγορευόμενα.

3. Τὸ Β/θμιον Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον καλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τοῦ σχετικοῦ φακέλλου πρὸς ἐκδίκασιν.

4. Καθήκοντα Γραμματέως εἰς τὸ Β/θμιον Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον ἐκτελεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης ἢ ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἀναπληρωτής.

5. Καθήκοντα κλητῆρος ἐκπληροῖ ὁ κλητὴρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης.

Ἄρθρον 65.

Συνοδικὸν Δικαστήριον

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης δικάζει ὡς Πρωτοβάθμιον Συνοδικὸν Δικαστήριον τὰ παραπτώματα:

1) Τῶν Ἐπισκόπων Κρήτης ἐπιβάλλουσα τὰς ἑξῆς ποινάς:

α) Μομφήν.

β) Ἀργίαν ἀπὸ πάσης Ἱεροπραξίας μέχρις ἓξ (6) μηνῶν.

2) Τὰ παραπτώματα τῶν Πρεσβυτέρων καὶ Διακόνων τὰ συνεπαγόμενα τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως.

3) Τὰς κατ᾿ ἔφεσιν ἐνώπιον αὐτοῦ ἀγομένας ὑποθέσεις τοῦ Β/θμίου Δικαστηρίου.

Ἄρθρον 66.

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ὡς πρωτοβάθμιον Συνοδικὸν διὰ τοὺς Ἐπισκόπους Κρήτης Δικαστήριον, δύναται νὰ ἀποφανθῇ ἠτιολογημένως ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀφορμὴ πρὸς κατηγορίαν καὶ νὰ ἀναστείλῃ πᾶσαν περαιτέρω καταδίωξιν, ἢ νὰ κρίνῃ ὅτι ἡ ἀνάκρισις χρῄζει συμπληρώσεως, ὁπότε διατάσσει τὴν συμπλήρωσιν τῆς ἀνακρίσεως ὑποδεικνύον καὶ τὰ συμπληρωτέα.

Εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ὁρίζει ὡς Συνοδικὸν Δικαστήριον, τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν πρὸς συζήτησιν καὶ διατάσσει τὴν πρὸ αὐτοῦ κλήτευσιν τοῦ κατηγορουμένου Ἐπισκόπου, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἀποδιδομένη εἰς αὐτὸν πρᾶξις ἐπισύρει τὴν ποινὴν τῆς Μομφῆς ἢ τῆς ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας μέχρις ἓξ (6) μηνῶν.

Ἐὰν ὅμως κριθῇ ὑπ᾿ αὐτῆς ὅτι εἶναι ἐπιβλητέα ἀνωτέρα ποινή, κηρύσσει ἑαυτὸ ἀναρμόδιον καὶ παραπέμπει τὴν ὑπόθεσιν πρὸς ἐκδίκασιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἄρθρον 67.

Ὁ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ὡς Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καταδικασθεὶς Ἐπίσκοπος ἔχει τὸ δικαίωμα ἐφέσεως ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Πατριαρχικῆς Συνόδου.

Ἡ ἔφεσις ἀσκεῖται ὑπὸ τοῦ καταδικασθέντος ἐνώπιον τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἢ αὐτοπροσώπως ἢ διὰ τοῦ λαβόντος πρὸς τοῦτο ἔγγραφον ἐντολὴν κληρικοῦ, ὑποχρεωμένου ὅπως, ἐντὸς 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς, ὑποβάλῃ τὴν περὶ ἐφέσεως ἔκθεσιν μετὰ τῆς δικογραφίας ὁλοκλήρου εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ὅστις ἐπιμελεῖται περὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς ἐντὸς 15 ἡμερῶν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Πατριαρχικὴν Σύνοδον.

Ἄρθρον 68.

Καθήκοντα Γραμματέως παρὰ τῷ Συνοδικῷ διὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς Δικαστηρίῳ ἐκπληροῖ ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ἄρθρον 69.

Καθήκοντα κλητῆρος ἐκπληροῖ ὁ κλητὴρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης.

Ἄρθρον 70.

Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης ἐγκαλούμενος δικάζεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἄρθρον 71.

Ἡ ὑπὸ τῶν Ἐπισκοπικῶν δικαστηρίων ἐπιβληθεῖσα ποινὴ καθίσταται ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐφέσιμος διὰ χάριτος ἀπονεμομένης ὑπὸ τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης:

α) μετὰ τὴν ἔκτισιν τοῦ ἡμίσεος τουλάχιστον τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς,

β) μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως ἢ τοῦ τῆς περιφερείας ἐν ᾗ ἐκτίει οὗτος τὴν ποινήν, ὅτι ἔδειξε καταφανῆ δείγματα βελτιώσεως ἢ διορθώσεως καὶ

γ) μετ᾿ ἀπόφασιν τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου λαμβανομένων κατόπιν ἐξετάσεως τῶν ὡς ἄνω στοιχείων τῆς περὶ ἀπονομῆς χάριτος αἰτήσεως αὐτοῦ καὶ τῆς δηλώσεως ἐμπράκτου μετανοίας.

Προκειμένου περὶ χάριτος εἰς καταδικασθέντα εἰς καθαίρεσιν, αὕτη παρέχεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ποινὴ τῆς καθαιρέσεως κατεγνώσθη δι᾿ ἐγκλήματα μὴ κωλυτικὰ τῆς ἱερωσύνης.

Ἄρθρον 72.

1. Προκειμένου περὶ τῆς διαδικασίας ἐνώπιον τοῦ πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου Ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου ὡς καὶ τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ὡς πρὸς τὴν ἐξαίρεσιν τῶν δικαστῶν, τὰς ποινὰς τῶν ἀδικαιολογήτως μὴ προσερχομένων δικαστῶν πρεσβυτέρων ἢ Ἐπισκόπων, τὸν τρόπον τῶν ἐπιδόσεων, τὰ ἀποδεικτικὰ μέσα, τὸν τρόπον κλήσεως καὶ τὴν ἐν γένει διὰ μαρτύρων ἀποδεικτικὴν διαδικασίαν περὶ πραγματογνωμοσύνης, τρόπου καταρτίσεως ἀποφάσεων, τρόπου διασκέψεως καὶ ψηφοφορίας, τρόπου ἀσκήσεως μηνύσεως καὶ τῶν συνεπειῶν ταύτης, κλῆσιν τοῦ κατηγορουμένου, ἐξέτασιν αὐτοῦ, τὸν τρόπον περαιώσεως τῆς ἀνακρίσεως καὶ περὶ τῆς ἐν γένει διαδικασίας ἐνώπιον τῶν Ἐπισκοπικῶν δικαστηρίων ἰσχύουσιν ἀντιστοίχως αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 32 καὶ ἑπόμενα τοῦ Νόμου «περὶ Ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων κλπ

2. Ὡς πρὸς τὴν διαδικασίαν ἐπὶ κατηγορουμένων Ἐπισκόπων καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, τῆς μεταβολῆς τῶν ποινῶν διὰ χάριτος καὶ τῆς σχέσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς διαδικασίας πρὸς τὴν λαϊκὴν ποινικὴν διαδικασίαν ἐφαρμόζονται ἀντιστοίχως αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 143 καὶ ἑπόμενα τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω νόμου ὡς αὗται ἑκάστοτε ἰσχύουσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ´
Περὶ Γάμου - Μνηστείας

Ἄρθρον 73.

Ἡ ἱερολογία τοῦ γάμου τελεῖται μετὰ προτέραν ἔγγραφον ἄδειαν τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ.

Ἡ παράλειψις ὑπὸ τῶν Ἐφημερίων τῶν ὑπὸ τῶν περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων νόμων ἐπιβαλλομένων αὐτοῖς καθηκόντων τιμωρεῖται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου δι᾿ ἀργίας μέχρι 3 ἐτῶν.

Ἄρθρον 74.

Ὁ ἄνευ Ἐπισκοπικῆς ἀδείας τελέσας γάμον ἱερεὺς τιμωρεῖται ἐκτὸς τῶν ἐπιβαλλομένων αὐτῷ κανονικῶν ποινῶν καὶ διὰ ποινῆς φυλακίσεως ἐξ μηνῶν μέχρις ἑνὸς ἔτους, καταγιγνωσκομένης ὑπὸ τοῦ Πλημμελειοδικείου. Τὸ ἀδίκημα τοῦτο διώκεται αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Εἰσαγγελέως.

Ἄρθρον 75.

Ἡ κεχωρισμένως ἀπὸ τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἱερολογία τῆς μνηστείας ἀπαγορεύεται.

Ἡ κεχωρισμένως τοῦ γάμου ἱερολογηθεῖσα μνηστεία κηρύσσεται πνευματικῶς ἄκυρος, ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας πνευματικῆς Ἀρχῆς, ὁ δὲ τελέσας τὴν ἱερολογίαν ἱερεὺς ὑποβάλλεται εἰς ποινὴν ἀργίας ἑνὸς ἔτους μετὰ στερήσεως τοῦ ἡμίσεος τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ κολάζεται δὲ καὶ διὰ φυλακίσεως τριῶν μηνῶν μέχρις ἑνὸς ἔτους, καταγιγνωσκομένης ὑπὸ τοῦ Πλημμελειοδικείου κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

Ἄρθρον 76.

Τὸ κατὰ τοὺς γάμους κατὰ μὲν τὸ πολιτικὸν μέρος ὑπάγονται εἰς τὰ πολιτικὰ Δικαστήρια κατὰ δὲ τὸ πνευματικὸν εἰς τὰς Ἐκκλησιαστικὰς Ἀρχάς.

Ἄρθρον 77.

Ὅστις τῶν συνεζευγμένων εἰς γάμον ζητεῖ τὴν διάζευξιν ἢ τὸν ἀπὸ τραπέζης καὶ κοίτης χωρισμόν, ὀφείλει ν᾿ ἀποτανθῇ περὶ τούτου δι᾿ ἀναφορᾶς του πρὸς τὸν ἁρμόδιον Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος προσκαλεῖ καὶ τοὺς δύο συζύγους πρὸς ἀπόπειραν συμβιβασμοῦ, καὶ ἀφοῦ ἐντὸς 3 μηνῶν, μεταχειρισθεὶς ὅλα τὰ πρόσφορα πνευματικὰ μέσα, δὲν δυνηθῇ νὰ συμβιβάσῃ ἀμφοτέρους, ἀποφαίνεται περὶ τούτου διὰ πράξεως αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀναφορᾶς, τὴν ὁποίαν διευθύνει εἰς τὸ δικαστήριον τῆς περιφερείας. Τὸ δὲ δικαστήριον, μόνον μετὰ τὴν προσαγωγὴν τῆς ἀναφορᾶς ταύτης καὶ τῆς πράξεως τοῦ Ἐπισκόπου δέχεται αἴτησιν τοῦ ἐπιδιώκοντος συζύγου, καὶ διατάσσει ἄνευ νέας ἀποπείρας ἑνώσεως τὰ παρὰ τῆς πολιτικῆς δικαιοσύνης ὁριζόμενα πρὸς εἰσαγωγὴν τῆς ἀγωγῆς.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς περὶ ἑνώσεως ἀποπείρας ὁ Ἐπίσκοπος δύναται, ἂν θεωρήσῃ τοῦτο ἀναγκαῖον, νὰ δώσῃ ἐγγράφως ἄδειαν εἰς τὴν γυναῖκα νὰ μετοικήσῃ ἀπὸ τὴν οἰκίαν τοῦ ἀνδρὸς εἰς οἰκίαν προσδιοριζομένην παρὰ τῶν συζύγων, ἢ παρὰ τοῦ Ἐπισκόπου, ὅταν οὖτοι διαφωνῶσι, μόνον δὲ μετὰ τὴν χορήγησιν τῆς τοιαύτης ἀδείας τὰ δικαστήρια, κατ᾿ αἴτησιν τοῦ ἑνὸς τῶν συζύγων δύνανται καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς περὶ ἑνώσεως ἀποπείρας νὰ διατάξωσι τὰ ἐν ἄρθρῳ 683 παράγραφοι 3, 4 καὶ 5 τῆς πολιτικῆς δικονομίας διαλαμβανόμενα προσωρινὰ μέτρα, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Ἐὰν δὲ ἡ ἀνωτέρω τρίμηνος διάρκεια παρέλθῃ, χωρὶς νὰ ἀποφανθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὁ ἁρμόδιος Ἐπίσκοπος, τότε δύναται ὁ ἕτερος τῶν συζύγων ν᾿ ἀναφερθῇ πρὸς τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον, τὸ ὁποῖον δέχεται τὴν αἴτησιν, ἀφοῦ πρότερον βεβαιωθῇ περὶ τῆς ἐν καιρῷ ἐπιδόσεως τῆς ἀναφορᾶς εἰς τὸ Ἐπίσκοπον καὶ ἐνεργεῖ τὰ ἐν τῷ πολιτικῷ νόμῳ ὁριζόμενα.

Μετὰ δὲ τὴν ἔκδοσιν τῆς δικαστικῆς περὶ διαλύσεως τοῦ γάμου ἀποφάσεως καταστάσης ἀμετακλήτου ὁ Εἰσαγγελεὺς διευθύνει ἀντίγραφον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν διὰ νὰ κηρύξῃ καὶ αὕτη τὸν γάμον διαλελυμένον πνευματικῶς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ´.
Περὶ Διοικήσεως καὶ Διαχειρίσεως τῆς ἐν Κρήτῃ Μονοστηριακῆς Περιουσίας

Ἄρθρον 78.

Οἱ ὑφιστάμενοι τέσσαρες ἐν Κρήτῃ Ὀργανισμοὶ Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) ἀνὰ εἷς ἐν τοῖς Νόμοις Χανίων, Ῥεθύμνης, Ἡρακλείου καὶ Λασηθίου, μὲ ἕδρας τοῦ Νόμου Χανίων, τὰ Χανιά, τοῦ Νόμου Ῥεθύμνης τὸ Ῥέθυμνον, τοῦ Νόμου Ἡρακλείου τὸ Ἡράκλειον καὶ τοῦ Νόμου Λασηθίου τὴν Νεάπολιν, ἀποτελοῦσι Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ἄρθρον 79.

Σκοπὸς ἑκάστου Ὀργανισμοῦ εἶναι:

1) Ἡ ῥευστοποίησις τῆς Μοναστηριακῆς περιουσίας,
2) ἡ διοίκησις καὶ διαχείρισις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πλὴν τῆς περιουσίας τῶν Ναῶν καὶ
3) ἡ διάθεσις τοῦ προϊόντος τῆς ῥευστοποιήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 80.

Ἕκαστος τῶν ἐν Κρήτῃ Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας διοικεῖται ὑπὸ τετραμελοῦς Τοπικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου:

1) Ἐκ τοῦ Ἱεράρχου τῆς ἕδρας τοῦ Ὀργανισμοῦ ὡς Προέδρου,
2) ἐκ τοῦ ἑτέρου Ἱεράρχου τῆς περιφερείας τοῦ αὐτοῦ Νόμου ὡς Ἀντιπροέδρου,
3) ἐκ τοῦ ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Νόμου Προέδρου τῶν Πρωτοδικῶν καὶ
4) τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης.

Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος, τὸν Πρόεδρον τῶν Πρωτοδικῶν ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἀναπληρωτὴς καὶ τὸν Διευθυντὴν τοῦ Ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης ὁ Ὑποδιευθυντὴς αὐτοῦ ἢ ἐν ἐλλείψει τοιούτου ὁ ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ ὁριζόμενος ὑπάλληλος.

Τὸ Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ παρόντων τουλάχιστον τριῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, αἱ δὲ ἀποφάσεις αὐτοῦ λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐν ἰσοψηφίᾳ νικώσης τῆς ψήφου τοῦ Προέδρου.

Χρέη Γραμματέως ἐκτελεῖ ὁ Γραμματεὺς τοῦ Ὀργανισμοῦ.

Εἰς τὸν Πρόεδρον Ἀντιπρόεδρον, τὰ μέλη καὶ τὸν Γραμματέα παρέχεται ἀποζημίωσις κατὰ συνεδρίαν ἡ ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων προβλεπομένη καὶ καθοριζομένη διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐθν. Παιδείας καὶ Οἰκονομικῶν εἰς δὲ τὸν ἐκτὸς τῆς ἕδρας τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐπίσκοπον καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ τῆς μεταβιβάσεως εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Νόμου καὶ ἐπανόδου εἰς τὴν ἕδραν του.

Ἄρθρον 81.

1. Συνίσταται ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης Κεντρικὸν Ἐποπτικὸν Συμβούλιον ἀποτελούμενον:

1) Ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης ὡς Προέδρου.

2) Ἐξ ἑνὸς ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων Κρήτης ὡς Ἀντιπροέδρου, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου κατὰ τὴν τακτικὴν κατ᾿ ἔτος σύνοδον αὐτῆς ὁριζομένου.

3) Ἐκ τοῦ Νομάρχου Ἡρακλείου.

4) Ἐκ τοῦ Προέδρου Ἐφετῶν Κρήτης.

5) Ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Ὑποκαταστήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος.

Τὸν Νομάρχην ὁ Διευθυντὴς τῆς Νομαρχίας.

Τὸν Πρόεδρον Ἐφετῶν Κρήτης ὁ ἀρχαιότερος τῶν Ἐφετῶν Κρήτης.

Τὸν Διευθυντὴν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ὁ ὑπὸ τούτου ὁριζόμενος.

Χρέη Γραμματέως ἐκτελεῖ ὁ Γραμματεὺς τοῦ Ο.Δ.Μ.Π. Νόμου Ἡρακλείου, εἰς ὃν παρέχεται μηνιαία ἀποζημίωσις ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ὁριζομένη.

Εἰς τὸν Πρόεδρον καὶ τὰ Μέλη τοῦ Κεντρικοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου παρέχεται κατὰ συνεδρίαν ἀποζημίωσις ὁριζομένη διὰ πράξεως τῶν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν.

Εἰς τὰ Μέλη τοῦ Κεντρικοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τὰ ἐξερχόμενα τῆς ἕδρας αὐτῶν ἐπὶ σκοπῶ συμμετοχῆς εἰς τὰς συνεδριάσεις αὐτοῦ παρέχονται καὶ τὰ νόμιμα ὁδοιπορικά.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν κατὰ μῆνα ἀμειβομένων συνεδριάσεων τῶν τε Τοπικῶν Συμβουλίων καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου ὁρίζεται μέχρι τέσσαρας.

2. Περὶ τῶν ἀρμοδιοτήτων τοῦ Κεντρικοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου προβλέπουν αἱ κατωτέρω κατ᾿ ἰδίαν διατάξεις.

Ἄρθρον 82.

Εἷς ἕκαστον τῶν ἐν ἄρθροις 78-81 τοῦ παρόντος Νόμου Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας περιέρχεται αὐτοδικαίως ἡ διοίκησις καὶ διαχείρισις:

1) Ἁπάσης τῆς ὑφισταμένης κινητὴς καὶ ἀκινήτου περιουσίας τοῦ οἰκείου Μοναστηριακοῦ Ταμείου ὡς καὶ ἐκείνης τῶν διαλυθησομένων Μονῶν, ἐξαιρέσει τῆς περιουσίας τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 89 τοῦ παρόντος διατηρουμένων Μονῶν.

2) Τοῦ ἀντιτίμου τῶν μέχρι τοῦδε ἁπαλλοτριωθέντων ἢ ἐκποιηθέντων Μοναστηριακῶν κτημάτων, ὅπερ δὲν καταβληθῇ εἰσέτι εἰς τὰ δικαιοῦχα Μοναστηριακὰ Ταμεῖα.

3) Τῶν ὀφειλομένων εἰσέτι μισθωμάτων τῶν ὑπὸ μίσθωσιν διατελούντων Μοναστηριακῶν κτημάτων καὶ

4) Τῶν ὀφειλομένων εἰς τὰ Μοναστηριακὰ Ταμεῖα κατόπιν τοῦ Νόμου 3345.

Ἄρθρον 83.

Πάντα τὰ Μοναστηριακὰ κτήματα πλὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 90 κρινομένων ὡς διατηρητέων θὰ ἐκποιηθῶσιν ἐπ᾿ ἀνταλλάγματι, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 3250/1924 «περὶ ἀπαγορεύσεως δικαιοπραξιῶν ἐπὶ ἀκινήτων», ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν. 2148/1952 καὶ τοῦ ἀπὸ 22.6.1927 Ν.Δ. «περὶ κυρώσεως τοῦ Ν.Δ. τῆς 5.5.1926 «περὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν. 3250 κλπ

Ἡ ἐκποίησις αὐτῶν γενήσεται διὰ πλειοδοτικῆς δημοπρασίας, ἐνεργηθησομένης ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὑπάρχοντος κτηματολογίου καὶ τῆς ὁποίας τὰ καθέκαστα καθορισθήσονται διὰ Βασ. Διατάγματος, ἐκδοθησομένου τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ μετὰ γνώμην τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, μέχρι δὲ τῆς ἐκδόσεως αὐτοῦ ἐφαρμόζονται αἱ κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος κείμεναι διατάξεις.

Ἄρθρον 84.

Ἐκ τοῦ τιμήματος τῶν ἐκποιουμένων κτημάτων τὸ 20% τουλάχιστον καταβάλλεται ἅμα τῇ ὑπογραφῇ τοῦ Συμβολαίου ἀγοραπωλησίας, τὸ δὲ ὑπόλοιπον δύναται νὰ καταβληθῇ ἐντὸς δέκα ἐτῶν τὸ πολὺ εἰς ἴσας ἐτησίας δόσεις ἐπὶ τόκῳ (8) τοῖς ἑκατόν.

Πρὸς ἀσφάλειαν ἐγγράφεται ὑποθήκη ἐπὶ τοῦ ἐκποιουμένου κτήματος ὑπὲρ τοῦ πωλητοῦ.

Ἄρθρον 85.

Δύναται νὰ γίνῃ ἐκποίησις Μοναστηριακῆς περιουσίας, ἄνευ δημοπρασίας πρὸς ἵδρυσιν Νοσοκομείων, Σανατορίων, Γεωργικῶν Σχολῶν ἢ Κτηνοτροφικῶν Σταθμῶν, ὡς καὶ Σχολικῶν κτιρίων καὶ γυμναστηρίων. Περὶ τῆς τοιαύτης ἐκποιήσεως καὶ περὶ τῆς διαθέσεως τοῦ τιμήματος ἀποφαίνονται Τοπικὰ Συμβούλια, ἡ δὲ ἀπόφασις αὐτῶν ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 86.

Οἱ πόροι τῶν Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Κρήτης, εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Αἱ πρόσοδοι τῆς κινητῆς καὶ ἀκινήτου περιουσίας αὐτῶν.

2) Αἱ πρόσοδοι ἐκ τῆς διαχειρίσεως τῆς ἐκποιήσεως Μοναστηριακῆς περιουσίας.

3) Τὸ 30% ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων ἐσόδων τῶν Ἱερῶν Μονῶν εἰς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν Ο.Δ.Μ.Π.

4) Οἱ τόκοι τῶν ἐν ταῖς Τραπέζαις κατατεθειμένων κεφαλαίων αὐτῶν καὶ οἱ τόκοι τῶν ἐκ τῆς ἐκποιήσεως Μοναστηριακῶν κτημάτων ὀφειλομένων.

Ἄρθρον 87.

Τὰ ἐκ τῆς ἐκποιήσεως τῶν κτημάτων τῶν Ο.Δ.Μ.Π. κεφάλαιον ὡς καὶ τὰ ἐξ ἐκποιήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 83 μοναστηριακῶν κτημάτων κατατίθενται εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν δικαιούχων Ο.Δ.Μ.Π. ἢ Μονῶν καὶ χρησιμοποιοῦνται ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῶν Ο.Δ.Μ.Π. Ταῦτα παραμένουσιν ἄθικτα, δύνανται ὅμως τὰ Τοπικὰ Συμβούλια Ο.Δ.Μ.Π. μετ᾿ ἀπόφασιν τοῦ Κεντρικοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου, προκαλουμένην ὑπὸ τούτων, νὰ μετατρέψωσιν μέρος τῶν κεφαλαίων αὐτῶν, εἰς προσοδοφόρα ἀστικὰ κτήματα.

Ἄρθρον 88.

Οἱ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 86 προβλεπόμενοι πόροι ὡς καὶ οἱ τῶν τοῦ ἄρθρ. 87 κεφαλαίων κατατεθειμένοι εἰς τὴν Ἐθν. Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος διατίθενται ὑπὸ ἑκάστου Ο.Δ.Μ.Π.

1) Διὰ τὴν μισθοδοσίαν τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ὡς καὶ τῶν νομίμως ἀποχωρούντων, καταβολὴν τῶν συνοδικῶν δικαιωμάτων, διὰ τὴν μισθοδοσίαν καὶ τὰς πρὸ αὐτὸ πάσης φύσεως παροχὰς τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Μητροπολιτικοῦ καὶ Ἐπισκοπικῶν Γραφείων καὶ διὰ τὴν ἀποζημίωσιν τῶν μελῶν τῶν Τοπικῶν καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου.

Προτάσει τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου δύναται ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης νὰ ἀποφασίζη τὴν ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς οἰκείας Μητροπόλεως ἢ Ἐπισκοπῆς καταβολὴν τῶν πάσης φύσεως ἀποδοχῶν τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ τῶν γραφείων αὐτῶν.

2) Διὰ τὴν μισθοδοσίαν καὶ τὰς πρὸς αὐτὸ πάσης φύσεως παροχὰς τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ο.Δ.Μ.Π.

3) Διὰ τὴν μισθοδοσίαν τῶν Ἱεροκηρύκων καὶ τὰς πρὸς αὐτοὺς πάσης φύσεως παροχάς.

4) Διὰ τὴν συντήρησιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.

5) Διὰ τὴν θεραπείαν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν, Φιλανθρωπικῶν καὶ Κοινωφελῶν σκοπῶν.

6) Διὰ τὴν καταβολὴν τοῦ πρὸς τὰ Πατριαρχεῖα ἐπιδόματος.

7) Δι᾿ οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν Ἐφημερίων διὰ τῆς παροχῆς βοηθημάτων.

Αἱ ἀνωτέρω δαπάναι καταβάλλονται κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἀναγραφεῖσαν σειρὰν προτεραιότητος καὶ ἐφ᾿ ὅσον ἐπαρκοῦσιν οἱ πόροι.

Ἄρθρον 89.

1. Διατηροῦνται μονίμως ἐν Κρήτῃ αἱ ἑπόμεναι Μοναὶ τῶν λοιπῶν κηρυσσομένων διαλυτέων.

α) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει: Αἱ Μοναὶ Ἐπανωσήφη, Ἀγκαράθου, Ἀνωπόλεως καὶ Ἁγίου Παντελεήμονος Καρδιωτίσσης καὶ Ἁγ. Γεωργίου Γοργολαΐνη.

β) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Γόρτυνος: Ἀπεζανῶν, Ὁδηγητρίας, Κουδουμᾶ καὶ Βροντησίου.

γ) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου: Ἁγίας Τριάδος, Γουβερνέτου καὶ Χρυσοπηγής.

δ) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Κισσάμου καὶ Σελίνου: Κυρίας Γωνίας καὶ Χρυσοσκαλιτίσσης.

ε) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου: Βοσόκου, Ἀρσενίου Ῥουστίκων πρὸς ἣν προσαρτᾶται καὶ ἡ Μονὴ Μυριοκεφάλων, Χαλεπάς, πρὸς ἣν προσαρτᾶται ἡ Μονὴ Διοσκουρίου, Μπαλῆ καὶ Ἀρκαδίου.

στ) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Λάμπης καὶ Σφακίων: Πρέβελης.

ζ) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Πέτρας: Κρουσταλλένιας, Ἀρετίου, Κρεμαστῶν, Βιδιανῆς καὶ Ἁγίας Μονῆς.

η) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Ἱερᾶς καὶ Σητείας: Τοπλοῦ, Φανερωμένης, Ἄρβης Ξακουστῆς καὶ Καψᾶ.

Διατηροῦνται ἐπίσης αἱ γυναικεῖαι Μοναί:

α) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει: Αἱ Μοναὶ Παληανῆς, Σαββαθιανῶν καὶ Ἁγίας Εἰρήνης.

β) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου: Κορακιῶν.

γ) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Κισσάμου καὶ Σελίνου: Ζωοδόχου Πηγῆς (Παρθενῶν).

Ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ Ἱερῶν Μονῶν Σταυροπηγιακαὶ Μοναὶ μὴ διαλυόμεναι ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος εἷναι αἱ ἑξῆς:

α) Ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ Γορτύνης: τῆς Ὁδηγητρίας.

β) Ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου: Ῥουστίκων, Ἀριάνι, Ἀρκαδίου Χαλεπᾶς.

γ) Ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ Κυδωνίας καὶ Ἀπορκώρου, Χρυσοπηγῆς, Γουβερνέτου καὶ Ἁγίας Τριάδος.

δ) Ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας: Τοπλοῦ.

ε) Ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ Κισσάμου καὶ Σελήνου: Κυρίας Γωνίας.

στ) Ἐν τῇ Ἐπ. Λάμπης καὶ Σφακίων: Πρέβελης καὶ

ζ) Ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει: Καρδιωτίσσης.

2. Διατηροῦνται ἀπαραμείωτα τὰ κανονικὰ δικαιώματα τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου ἐπὶ τῶν ἐν Κρήτῃ Ἱερῶν Πατριαρχικῶν καὶ Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, μνημονευομένου ἐν αὐταῖς τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καὶ ἑκάστοτε ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Κρήτης διὰ τοῦ Προέδρου αὐτῆς ἀνακοινουμένης πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τῆς ἐκλογῆς τῶν νέων Ἡγουμενοσυμβουλίων αὐτῶν. Ἀλλ᾿ ἡ διοίκησις τῶν Μονῶν καὶ ἡ ἐν γένει διαχείρισις καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἔλεγχος ὑπάγονται ὑπὸ τὴν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐφαρμοζούσης καὶ ἐπὶ τῶν Μονῶν τούτων τὰς ἰσχυούσας διὰ τὰς λοιπὰς ἐν Κρήτῃ Μονὰς διατάξεις. Ἡ διάλυσις ὅμως τυχὸν ἢ ἡ συγχώνευσις Πατριαρχικῆς τινος Σταυροπηγιακῆς Μονῆς διενεργεῖται πάντοτε μετὰ προηγουμένην συνεννόησιν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

Δι᾿ ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας, μετ᾿ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, δύνανται νὰ ἱδρύωνται, συγχωνεύωνται καὶ ἀνασυνιστῶνται Μοναί, καθὼς ἐπίσης νὰ μετατρέπωνται εἰς Ἐνοριακοὺς Ναούς, Ναοὶ ἀνήκοντες εἰς διαλυομένας Μονάς.

3. Τῶν διαλυομένων Μονῶν οἱ Μοναχοὶ μετατίθενται εἰς τὰς διατηρουμένας Μονὰς κατ᾿ ἐκλογὴν αὐτῶν καὶ ἔγκρισιν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, λογίζονται δὲν ἀπὸ τῆς εἰσόδου τῶν Μοναχοὶ τῆς διατηρουμένης Μονῆς ἔχοντες τὰ αὐτὰ δικαιώματα καὶ καθήκοντα μὲ τοὺς ἤδη ἐν αὐτῇ ὑπηρετοῦντας Μοναχούς. Μετὰ τὴν μετάθεσιν ταύτην, φροντίδι τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου θὰ συνταχθῇ Μητρῷον τῶν εἰς ἑκάστην τῶν διατηρουμένων Μονῶν ἀνηκόντων Μοναχῶν.

Τὸ Μητρῷον τοῦτο συνταχθήσεται εἰς τριπλοῦν καὶ ἀπογραφήσεται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Συμβουλίου τῆς Μονῆς καὶ τοῦ ἁρμοδίου Ἐπισκόπου, ἀνὰ ἐν δὲ τῶν πρωτοτύπων τούτων θέλει κατατεθῇ εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Μονῆς καὶ τὸ οἰκεῖον Ο.Δ.Μ.Π. καὶ ὑποβληθήσεται εἰς τὸ Κεντρικὸν Ἐποπτικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 90.

Παρὰ τῶν Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης καθορίζονται ἑκάστοτε τὰ διατηρούμενα ὑπὸ τῶν Μονῶν κτήματα, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν, τῶν λοιπῶν κτημάτων αὐτῶν ἀποτελούντων τὴν ἐκποιητέαν περιουσίαν τῶν Μονῶν ἡ διοίκησις καὶ διαχείρισις τῆς ὁποίας θέλει ἐνεργεῖται ὑπὸ τῶν οἰκείων Ὀργανισμῶν.

Ἄρθρον 91.

Ἡ κινητὴ περιουσία τῶν διαλυομένων Μονῶν, ἐὰν μὲν κατὰ τὴν κρίσιν τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων εἶναι ἀναγκαία εἰς τὰς διατηρουμένας Μονάς, δίδεται εἰς αὐτάς, προτιμωμένης ἐκείνης εἰς ἣν μετετέθησαν οἱ μοναχοὶ τῆς διαλυθείσης Μονῆς ἄλλως ἐκποιεῖται ὡς καὶ ἡ λοιπὴ Μοναστηριακὴ περιουσία.

Εἰς τὴν Γεωργικὴν Σχολὴν Ἀσωμάτων ἀνήκει ἡ διοίκησις καὶ τὰ ἐκ τούτων ἔσοδα τῆς τε κινητῆς καὶ ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Ἀμαρίου ἄνευ οὐδενὸς πρὸς τὴν Μονὴν ἀνταλλάγματος, ὑποχρεουμένης τῆς Γεωργικῆς Σχολῆς εἰς τὴν συντήρησιν τῶν ἐν τῇ Μονῇ ὑπαρχόντων σήμερον μοναχῶν, διὰ χρηματικοῦ ἐπιδόματος ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.

Ἄρθρον 92.

Τὰ εἰς ἑκάστην διατηρουμένην Μονὴν ἀνήκοντα ἀκίνητα καλλιεργοῦνται ἢ ἐκμισθοῦνται ὑπ᾿ αὐτῆς, αἱ δὲ ἐκ τῶν ἀκινήτων τούτων πρόσοδοι διατίθενται 70% ὑπὲρ τῶν ἀναγκῶν τῆς Μονῆς καὶ 30% εἰς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Κρήτης.

Ἄρθρον 93.

Αἱ παρ᾿ ἑκάστῳ Τοπικῷ Συμβουλίῳ Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης θέσεις τακτικῶν ὑπαλλήλων ὁρίζονται ὡς ἑξῆς:

Α´ Κατηγορία:

Μία θέσις Γραμματέως ἐπὶ βαθμῷ 9ῳ-4ῳ εἰς ἣν διορίζεται πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Ἐμπορικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν ἢ τῆς Παντείου Σχολῆς ἢ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ἢ πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ κάτοχος τῶν ἀναγκαίων λογιστικῶν γνώσεων.

Ἐν ἀδυναμίᾳ πληρώσεως τῆς θέσεως ταύτης, ἐπιτρέπεται ἡ πρόσληψις ἐκτάκτου γραφέως ἐπὶ μισθῶ 10ου βαθμοῦ ἐκ τῶν κεκτημένων πτυχίου Μέσης Δημοσίας Ἐμπορικῆς Σχολῆς ἢ Πρακτικοῦ Λυκείου ἢ Γυμνασίου ἢ ἀπολυτήριον Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.

Γ´ Κατηγορία:

Μία θέσις κλητῆρος ἐπὶ βαθμῷ 13ω-9ω, εἰς ἣν διορίζεται ὁ ἔχων ἀπολυτήριον Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ἄρθρον 94.

1. Ο Ν. 1811/51, ὡς προσηρμόσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 23/31 Δεκεμβρίου 1955 Β.Δ. «περὶ ἐφαρμογῆς τοῦ Ὑπ. Κώδικος ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων τῶν νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ἐφαρμόζεται ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 93 προσωπικοῦ ὑπὸ τὰς κάτωθι παρεκκλίσεις:

α) Τὰ καθήκοντα τοῦ ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου ἀνατίθενται εἰς τὸ Τοπικὸν Σ/λιον ἑκάστου Ο.Δ.Μ.Π.

β) Οἱ ὑπάλληλοι διορίζονται διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τοῦ οἰκείου Συμβουλίου Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

γ) Πειθαρχικὸς Προϊστάμενος εἷναι ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου τοῦ οἰκείου Ο.Δ.Μ.Π. δυνάμενος νὰ ἐπιβάλῃ εἰς πάντας τοὺς ὑπαλλήλους τὰς ποινὰς μέχρι καὶ τοῦ προστίμου τῶν ἀποδοχῶν 15 ἡμερῶν.

2. Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 48 ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

Ἄρθρον 95.

Ἔργα τοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Δ.Μ.Π. εἶναι:

1) Ἡ ἐκτέλεσις πάσης γραφικῆς ἐργασίας τοῦ Ο.Δ.Μ.Π., καὶ ἡ τήρησις τῶν ἀναγκαίων λογιστικῶν βιβλίων.

2) Ἡ δὶς τοῦ ἔτους τακτικῶς κατ᾿ ἐποχὰς ὁριζομένας ὑπὸ τοῦ Ο.Δ.Μ.Π. καὶ ἐκτάκτως ὁσάκις θεωρήσῃ τοῦτο ἀναγκαῖον ἐπιθεώρησις τῶν Μοναστ. κτημάτων τῶν μισθουμένων πρὸς ἐξακρίβωσιν ἐὰν τηρῶνται οἱ ὅροι τῆς μισθώσεως.

Ἄρθρον 96.

Τὸ Συμβούλιον ἑκάστου Ο.Δ.Μ.Π. ἀποφασίζει κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος περὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διοίκησιν, διαχείρισιν καὶ ῥευστοποίησιν τῆς Μοναστηριακῆς περιουσίας καὶ δή: Περὶ ἐκποιήσεως καὶ ἐκμισθώσεων Μοναστηριακῶν κατημάτων. Περὶ τῆς διὰ τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ καταλήψεως τοιούτων κτημάτων κατεχομένων ὑπὸ τρίτων ἢ διεκδικουμένων ὑπὸ τῶν τέως Μοναστηριακῶν Ταμείων καὶ δι᾿ ἀποβολῆς τῶν κατεχομένων ταῦτα καθ᾿ ὃν τρόπον δικαιοῦται καὶ τὸ Δημόσιον κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους, ὑποχρεουμένων τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τούτων ἐπὶ ἐγγράφῳ αἰτήσει τοῦ Συμβουλίου.

Περὶ ἐγέρσεως ἀγωγῶν, ἀποδοχῆς συμβιβασμῶν, εἰσπράξεως εἰσοδημάτων, μισθωμάτων, ἀποζημιώσεων καὶ ἐν γένει πλήρους διαχειρίσεως τῆς Μοναστηριακῆς περιουσίας μετὰ παντὸς συναφοῦς δικαιώματος.

Εἰδικώτερον τὸ Τοπικὸν Συμβούλιον γνωμοδοτεῖ:

1) Περὶ ἐγκρίσεως ἢ ἀκυρώσεως πρακτικοῦ πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἐκποιήσεως παντὸς περιουσιακοῦ στοιχείου.

2) Περὶ τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χρόνου τῆς εἰσπράξεως τοῦ τιμήματος τῶν ἐκποιουμένων περιουσιακῶν στοιχείων ἢ τῶν μισθωμάτων ἐκμισθουμένων ἀκινήτων.

3) Περὶ συντάξεως συνυποσχετικοῦ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς λύσεως διαφορῶν διὰ διαιτησίας.

4) Περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐνεργείας καὶ τῶν ὁρῶν ὑφ᾿ οὓς θὰ ἐκτελεσθῶσιν ἐπισκευαὶ πρὸς συντήρησιν τῶν Μοναστηρίων καὶ τῶν ἀκινήτων Μοναστηριακῆς περιουσίας.

5) Περὶ αὐξήσεως ἢ μειώσεως τῆς ἐν τῷ κτηματολογίῳ ἀναφερομένης ἀξίας Μοναστηριακῶν κτημάτων.

Τὸ Τοπικὸν συμβούλιον ἐπίσης:

1) Συντάσσει κανονισμὸν ἐργασιῶν αὐτοῦ τῆς ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τῶν Γραφείων Ο.Δ.Μ.Π. καὶ τῆς δικαιοδοσίας καὶ εὐθύνης ἑκάστου τῶν ὑπαλλήλων του.

2) Συντάσσει τὸν προϋπολογισμὸν καὶ ἀπολογισμὸν τοῦ Ο.Δ.Μ.Π.

3) Διορίζει δικηγόρους διὰ τὴν ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων ὑπεράσπισιν τῶν ὑποθέσεων τοῦ.

4) Καθορίζει τὰς ἀναγκαίας εἰς τὸν Ο.Δ.Μ.Π. δαπάνας καὶ δὴ τὰς ἀπαιτουμένας ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 88 τοῦ παρόντος.

5) Ὁρίζει ἀμοιβὰς διὰ τοὺς ὑποδεικνύοντας ἀγνοούμενα Μοναστηριακὰ κτήματα.

Ἄρθρον 97.

Πᾶσαι ἀνεξαιρέτως αἱ πράξεις τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων τῶν Ο.Δ.Μ.Π. ὡς καὶ ἡ ἔγκρισις τῶν πρακτικῶν δημοπρασίας ἐκποιήσεως τῆς Μοναστηριακῆς περιουσίας ὑπόκεινται εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Κεντρικοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 98.

Τὴν ἀνωτάτην ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς διαχειρίσεως καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν Ο.Δ.Μ.Π. καὶ τῶν ἱερῶν Μονῶν Κρήτης ἀσκεῖ ὁ οἰκεῖος Νομάρχης διὰ τῶν ἐν Κρήτῃ Οἰκονομικῶν Ἐφόρων.

Ἄρθρον 99.

Εἰς τὰς δικαστικὰς πράξεις καὶ ἐνεργείας κατὰ τοῦ Ο.Δ.Μ.Π. ὡς καὶ πάσας τὰς κλητεύσεις αὐτοῦ ἐνώπιον δικαστηρίων ἢ εἰσηγητῶν πρὸς διεξαγωγὴν ἀποδείξεων καὶ πάσης ἄλλης δικαστικῆς ἀρχῆς τηρεῖται ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος μηνιαία προθεσμία ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως μέχρι τῆς συζητήσεως ἢ τοῦ ὁρισμοῦ πρὸς ἐμφάνισιν ὡς καὶ τὰς δίκας τοῦ Δημ. ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως τῶν διατάξεων τοῦ Κ.Δ. τῆς 26.6.10.7.1944 «περὶ Κώδικος τῶν Νόμων περὶ δικῶν τοῦ Δημοσίου».

Τέλη χαρτοσήμου, τέλη μεταγραφῆς καὶ συμβολαιογραφικὰ δικαιώματα διὰ τὰ συντασσόμενα πωλητήρια, μισθωτήρια ἢ πάσης ἄλλης φύσεως συμβόλαια καταβάλλονται ἐξ ὁλοκλήρου ὑπὸ τῶν ἀγοραστῶν, μισθωτῶν καὶ ἄλλων συμβαλλομένων.

Ἄρθρον 100.

1. Ἡ εἴσπραξις τῶν ὀφειλομένων ἐν γένει εἰς τοὺς Ο.Δ.Μ.Π. καὶ ἡ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεσις κατὰ παντὸς ὀφειλέτου αὐτῶν γίνεται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας ἑκάστοτε διατάξεις «περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων» ὡς καὶ παντὸς ἅλλου σχετικοῦ Νόμου. Ἡ βεβαίωσις τῶν τοιούτων ἀπαιτήσεων τῶν Ο.Δ.Μ.Π. δύναται τῇ αἰτήσει αὐτῶν καὶ κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν νὰ ἀνατίθηται εἰς τὰ δημόσια Ταμεῖα, ἅτινα νὰ ἐπιμελοῦνται τῆς ἐνάρξεως, συνεχίσεως καὶ τελειώσεως τῆς ἐπιδιωκομένης ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως.

2. Τὸν προληπτικὸν ἔλεγχον ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῶν Ο.Δ.Μ.Π. ἐνεργεῖ οἰκονομικὸς ὑπάλληλος ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ ὁριζόμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ´.
Περὶ διοικήσεως Ἱερῶν Μονῶν καὶ διαχειρίσεως περιουσίας αὐτῶν

Ἄρθρον 101.

Αἱ Μοναὶ διατελοῦσι πνευματικῶς μὲν ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, ὡς πρὸς τὴν διαχείρισιν δὲ τῶν ὡρισμένων αὐταῖς περιοχῶν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τῶν κατὰ Νόμους Ο.Δ.Μ.Π. διοικοῦνται δὲ ὑπὸ Συμβουλίου ἀπαρτιζομένου ὑπὸ τοῦ Ἡγουμένου καὶ δύο Συμβούλων.

Ἄρθρον 102.

Ὁ Ἡγούμενος διορίζεται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου κατὰ τετραετίαν οἱ δὲ Σύμβουλοι ἐκλέγονται κατὰ τετραετίαν ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος βάσει τοῦ διοργανισμοῦ τῶν ἐν Κρήτῃ ἱερῶν Μονῶν, ἡ δὲ ἐκλογὴ αὐτῶν κυροῦται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου.

Ἄρθρον 103.

Ὁ Ἡγούμενος ἀπολύεται τῆς Ἡγουμενίας μόνον διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

α) Ἐὰν καταδικασθῇ εἰς ἐγκληματικὴν ποινήν.

β) Ἐὰν καταδικασθῇ εἰς ἐπανορθωτικὴν ποινὴν ἕνεκα κλοπῆς, ὑπεξαιρέσεως, ἀπάτης, παραποιήσεως, ψευδορκίας, ψευδοῦς καταμηνύσεως ἢ συκοφαντίας καὶ ἕνεκα πλημελημάτων περὶ τὸ νόμισμα (ἄρθρα 207, 208, 209, 210, 211, 214 καὶ 215 Π.Ν.) ἢ πλημμελημάτων κατὰ τῶν ἠθῶν (ἄρθρα 336-353 Π.Ν.) ἀνεξαρτήτως διαρκείας ποινῆς.

γ) Ἐὰν καταδικασθῇ δι᾿ ἀμέλειαν ἢ ἀνικανότητα περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἑαυτοῦ καθηκόντων ἢ διὰ διαδωγὴν ἀσυμβίβαστον πρὸς τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ σχῆμα του.

Οἱ Σύμβουλοι ἀπολύονται καὶ πρὸ τῆς παρελεύσεως τῆς τετραετίας, δι᾿ ἣν ἐξελέγησαν, δι᾿ οὖς λόγους καὶ καθ᾿ ὃν τρόπον καὶ ὁ Ἡγούμενος.

Ἄρθρον 104.

Τὸν Ἡγούμενον ἀπουσιάζοντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου διοριζόμενος ἀναπληρωτής.

Εἰς ἐκτάκτους ἢ ἀνωμάλους περιστάσεις δύνανται ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος νὰ λαμβάνῃ ἀνάλογα ἔκτακτα μέτρα πρὸς προστασίαν τῶν συμφερόντων τῆς Μονῆς.

Ἄρθρον 105.

Τὸ Συμβούλιον τῆς Μονῆς ἔχον τὴν διοίκησιν τῆς Μονῆς φροντίζει:

α) περὶ τῆς καλῆς καλλιεργείας καὶ βελτιώσεως τῆς περιοχῆς αὐτῆς,
β) περὶ τῆς καλῆς διαχειρίσεως τῆς ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ κινητὴς περιουσίας τῆς Μονῆς,
γ) περὶ τῆς ἐσωτερικῆς εὐπρεπείας τῆς Μονῆς καὶ τῆς τηρήσεως τῶν Μοναστηριακῶν κανόνων,
δ) περὶ τῆς εἰσπράξεως καὶ συλλογῆς παντὸς εἰς τὴν διαχείρισιν αὐτῶν ἀφεθέντος εἰσοδήματος τῆς Μονῆς, τῆς καταμετρήσεως αὐτοῦ καὶ τῆς καταγραφῆς ἐν τῷ οἰκείῳ βιβλίῳ,
ε) περὶ τῆς ἱκανοποιήσεως πάσης ἀνάγκης τῆς Μονῆς καὶ
στ) συντάσσει τὸν ἐτήσιον προϋπολογισμὸν καὶ ἀπολογισμὸν τῶν δαπανῶν τῆς Μονῆς ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου καὶ ὑποβάλλει αὐτὸν κατὰ μῆνα Ἰανουάριον μετὰ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν εἰς τὸν οἰκεῖον Ο.Δ.Μ.Π. πρὸς ἐπικύρωσιν.

Διὰ Βασ. Διατάγματος, ἐκδιδομένου τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ μετὰ τὴν γνώμην τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, θέλουσι καθορισθῇ τὰ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ, τὰ τῆς ἐγκρίσεως καὶ δικαιολογήσεως τῶν δαπανῶν, τὰ τοῦ τρόπου εἰσπράξεως τῶν ἐσόδων, τὰ τηρητέα διαχειριστικὰ καὶ διοικητικὰ βιβλία, τὰ τοῦ τρόπου τηρήσεως αὐτῶν ὡς καὶ πᾶσα λεπτομέρεια ἀφορῶσα εἰς τὴν διοίκησιν καὶ διαχείρισιν τῶν Μονῶν.

Ἄρθρον 106.

Αἱ Μοναὶ ἐκπροσωποῦνται ὡς πρὸς μὲν τὰς περιοχὰς καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς κινητὴν περιουσίαν ὑπὸ τῶν οἰκείων Συμβουλίων, ὡς πρὸς πᾶσαν δὲ τὴν λοιπὴν αὐτῶν περιουσίαν ὑπὸ τῶν Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

Ἄρθρον 107.

Περιοχὴ τῆς Μονῆς ὀνομάζεται πᾶσα ἀκίνητος περιουσία, ἥτις μὴ ἐνοικιαζομένη ἀφήνεται εἰς τὴν ἄμεσον καλλιέργειαν τῶν Μοναχῶν, ἵνα ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτῆς συντηρῶνται καὶ ἐπαρκῶσι καὶ εἰς τὰς λοιπὰς ἀνάγκας τῆς Μονῆς.

Ἄρθρον 108.

Τὸ Συμβούλιον τῆς Μονῆς δὲν δύναται νὰ ἐγείρῃ ἀγωγὴν ἢ ν᾿ ἀποδεχθῇ δικαστικὸν ἀγῶνα ἢ νὰ συμβιβάζεται ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ Ο.Δ.Μ.Π.

Ἄρθρον 109.

Ἡ ἀκίνητος Μοναστηριακὴ περιουσία εἶναι ἀναπαλλοτρίωτος. Μόνον πρὸς θεραπείαν ἀναποφεύκτου ἀνάγκης, ἢ πρὸς προφανῆ τῆς Μονῆς ὠφέλειαν ἐξ οἰκονομικῶν ἀπορρέουσαν λόγων, δύναται νὰ πωληθῇ ἢ ν᾿ ἀνταλλαγὴ κτῆμα τῆς Μονῆς, ἐὰν τοῦτο ζητήσῃ τὸ Συμβούλιον αὐτῆς, ἐγκρίνῃ ὁ Ο.Δ.Μ.Π. καὶ ἡ ἀπόφασις αὐτοῦ ἐπικυρωθῇ δι᾿ ἀποφάσεως τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ.

Προκειμένου περὶ περιουσίας διαλυθείσης Μονῆς, περὶ τῆς ἁπαλλοτριώσεως ἀποφαίνεται ὁ οἰκεῖος Ὀργανισμὸς Δ.Μ.Π., τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἐπικυρουμένης δι᾿ ἀποφάσεως τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ.

Ἄρθρον 110.

Ἐκτὸς τοῦ ἐν ἑκάστῃ Μονῇ τηρουμένου κτηματολογίου οἱ Ο.Δ.Μ.Π. ὀφείλουσι νὰ φροντίσωσι περὶ συντάξεως τακτικοῦ γενικοῦ κτηματολογίου τῶν ἐν ἑκάστῳ Νόμῳ Μονῶν, ζητοῦσαι εἰς τοῦτο τὴν ἔγκρισιν τῆς ἀπαιτουμένης δαπάνης πρὸς πρόσληψιν καταλλήλου Μηχανικοῦ διὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην.

Ἄρθρον 111.

Ἐν ἁπάσαις ταῖς ἱεραῖς Μοναῖς, μονίμοις καὶ διαλυταῖς, μνημονεύεται ἐν ταῖς ἱεραῖς ἱερουργίαις καὶ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀκολουθίαις, τὸ ὄνομα τοῦ Κανονικοῦ Ἐπισκόπου, ἐξαιρουμένων τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, ἐν αἷς ἐξακολουθεῖ νὰ μνημονεύηται τὸ ὄνομα τοῦ Πατριάρχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ´.
Περὶ Μοναχῶν καὶ Δοκίμων

Ἄρθρον 112.

Ὁ ὑπερβὰς τὸ 18ον ἔτος ὑποτακτικὸς ἢ ὁ ἔξωθεν ἐρχόμενος τοιοῦτος δίδει αἴτησιν πρὸς τὸν Ἡγούμενον, ὅστις μετὰ προηγουμένην ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς καὶ ἔγκρισιν τοῦ Ο.Δ.Μ.Π. ἐγγράφει αὐτὸν ἐν τῷ ἐπὶ τούτῳ ἐν τῷ Ἡγουμενείῳ ἀνηρτημένῳ πίνακι τῶν δοκίμων.

Ἄρθρον 113.

Πᾶς δόκιμος μετὰ τριετίαν, δοκιμασθεὶς προσηκόντως καὶ καταστὰς ἐνήλικος, δύναται νὰ κριθῇ μοναχὸς ἐφ᾿ ὅσον ἐπιθυμεῖ τοῦτο, μετ᾿ ἔγκρισιν τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως. Ἐγκρινομένης τῆς κουρᾶς τοῦ δοκίμου, μετὰ προηγουμένην ὑπόδειξιν αὐτῷ τῶν σχετικῶν κακονικῶν περὶ τῆς περιουσίας τῶν Μοναχῶν διατάξεων, γίνεται ὑπὸ τοῦ δοκίμου δήλωσις περὶ τῆς περιουσίας τὴν ὁποίαν συνεισφέρει οὗτος εἰς τὴν Μονήν, ἡ ὁποία, μετὰ τὴν ἀπόκαρσιν, καταγράφεται ἐν τῷ κτηματολογίῳ τῆς Μονῆς καὶ συντάσσεται περὶ τῆς δωρεᾶς συμβολαιογραφικὸν ἔγγραφον ὅπερ μετεγγράφεται κατὰ νόμον. Ἐν ταῖς διαλυτέαις Μοναῖς γίνονται δεκτοὶ δόκιμοι καὶ ὑποτακτικοὶ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον, δὲν κείρονται ὅμως μοναχοὶ ἐν αὐταῖς ἀλλ᾿ εἰς διατηρητέαν Μονὴν τῆς προτιμήσεώς των.

Ἄρθρον 114.

Ἡ παρὰ Ἀρχιερεῖ ὑπηρεσία λογίζεται δοκιμασία ἱκανή, τῇ προτάσει δὲ τοῦ Ἀρχιερέως εἰσάγεται ὁ δόκιμος εἰς Μονὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 113 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 115.

Ἐὰν Μοναχὸς ἀπέλθῃ εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν καὶ παραμείνῃ ἄνευ ἀδείας πέραν τῶν τριῶν μηνῶν καὶ προσκληθεὶς τρὶς ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἡγουμένου, ἀρνηθῇ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν Μονὴν τῆς Μετανοίας του, διαγράφεται τῇ αἰτήσει τοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς καὶ τῇ ἀποφάσει τοῦ Ο.Δ.Μ.Π. ἀπὸ τῆς ἀδελφότητος. Ὁ ἅπαξ διαγραφεὶς δὲν γίνεται τοῦ λοιποῦ δεκτὸς εἰς τὴν Μονὴν αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἡ περιουσία ἣν εἰσήνεγκε κατὰ τὴν κουράν, καὶ ἣν διὰ τῆς ἐργασίας τοῦ ἀπέκτησε, μέχρι τῆς ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ διαγραφῆς, μένει κτῆμα τῆς Μονῆς.

Ἄρθρον 116.

Τὰ παρὰ ταῖς Μοναῖς διαιτώμενα καὶ ὑπὸ Μοναχῶν σιτιζόμενα, ἀλλὰ μὴ δόντα τὴν μοναχικὴν εὐχὴν πρόσωπα μετὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ παρόντος Νόμου ἀπομακρύνονται τῶν Μονῶν. Ἐὰν δὲ ταῦτα ἔχωσιν ἀφιερώσει περιουσίαν τινὰ εἰς τὴν Μονὴν ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς ἰσοβίου διατροφῆς αὐτῶν, δύνανται νὰ ἀναλάβωσι ταύτην, ἀκυρουμένης τῆς πράξεως τῆς ἀφιερώσεως. Περὶ τούτων ἀποφαίνεται τῇ αἰτήσει τῶν ἐνδιαφερομένων ὁ οἰκεῖος Ο.Δ.Μ.Π. ἐπιφυλαττομένης τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.

Ἄρθρον 117.

Οἱ παρὰ τῷ Ἀρχιερεῖ τῆς Ἐπισκοπικῆς αὐτῶν περιφερείας ὑπηρετοῦντες Μοναχοί, διάκονοι ἢ πρεσβύτεροι ἢ παρ᾿ ἄλλῳ Ἀρχιερεῖ, ἀδείᾳ καὶ ἐγκρίσει τοῦ κανονικοῦ αὐτῶν, Ἐπισκόπου, λογίζονται ὡς διατελοῦντες ἐν Μοναστηριακῇ ὑπηρεσίᾳ καὶ ἀπολαμβάνουσι τὰ αὐτὰ ὡς καὶ οἱ ἐν τῇ Μονῇ ἐκτὸς τῆς διατροφῆς καὶ τοῦ σιτηρεσίου δικαιώματα.

Ἄρθρον 118.

Ἀπαγορεύεται τοῖς Μοναχοῖς ἡ ἀνάληψις κοσμικῶν φροντίδων, ἤτοι ἐπιτροπείας, κηδεμονίας, μισθώσεως κτημάτων, ἐγγυήσεις, υἱοθεσίας, ἡ ἀναδοχὴ παίδων ἐκ τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος, ἡ παράστασις ἐν γάμοις ὡς παρανύμφων καὶ ἐν γένει ὅσα καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ αἱ ἐκκλησιαστικαὶ διατάξεις ἀπαγορεύουσιν αὐτοῖς.

Οἱ παραβάται τιμωροῦνται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Δικαστηρίου.

Ἄρθρον 119.

Οὐδενὶ τῶν Μοναχῶν ἐπιτρέπεται νὰ δανείζῃ εἰς ἰδιώτας χρήματα ἢ ἄλλα εἴδη. Ὁ παρὰ ταῦτα πράττων, ἐὰν μὲν εἶναι μοναχὸς ἁπλοῦς, τιμωρεῖται διὰ προσωπικοῦ περιορισμοῦ ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου ἐὰν δὲ ἔχῃ χειροτονίαν βαθμοῦ τινος τῆς Ἱερωσύνης παιδεύεται κατὰ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς περὶ τούτου Κανόνας τῶν Ἱερῶν Συνόδων. Οἱ ἔχοντες προσωπικὴν χρηματικὴν περιουσίαν καταθέτουσι ταύτην ἔν τινι Τραπέζῃ καθιστῶντες γνωστὴν τὴν κατάθεσιν τῷ οἰκείῳ Ο.Δ.Μ.Π.

Ἄρθρον 120.

Τὸ Συμβούλιον τῆς Μονῆς διὰ τοὺς Μοναχοὺς τοὺς ἔχοντας κλίσιν πρὸς περαιτέρω μόρφωσιν ἐγκρίσει τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως ὑποβάλλει αἴτησιν πρὸς τὸν ΟΔΜΠ καὶ ἐξαιτεῖται τὴν ἔγκρισιν τῆς σχετικῆς δαπάνης ἐκ τοῦ Μοναστηριακοῦ Ταμείου. Ἡ παροχὴ τῆς ὑποτροφίας γίνεται δι᾿ ἀποφάσεως τοῦ ΟΔΜΠ. Ὑποχρεοῦνται δὲ οἱ ὑπότροφοι, ἵνα ἐτησίως ἀποστέλλωσι τῷ οἰκείῳ ΟΔΜΠ πιστοποιήσεις τῶν οἰκείων Διευθυντῶν περὶ τῆς τακτικῆς καὶ εὐδοκίμου φοιτήσεώς των, ἵνα λαμβάνωσι τὸ ἐτήσιον βοήθημα ἐκ τοῦ Μοναστηριακοῦ Ταμείου.

Ἄρθρον 121.

Οὐδενί, ἐκτὸς τῶν μοναχῶν καὶ τῶν ἐν ταῖς Ἐπισκοπαῖς ἢ ταῖς Μοναῖς δοκιμαζομένων νέων, ἐπιτρέπεται νὰ φέρῃ τὸ μοναχικὸν ἔνδυμα.

Ἄρθρον 122.

Διὰ Β. Δ/γματος ἐκδιδομένου τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ μετὰ γνώμην τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης θέλουσι καθορισθῇ τὰ τῆς δοκιμασίας καὶ ἀποκάρσεως τῶν μοναχῶν, τὰ τῶν δικαιωμάτων, ὑποχρεώσεων καὶ ἀσχολιῶν τούτων, τὰ τῆς παραμονῆς τῶν ἐκτὸς τῶν Μονῶν καὶ ἐν γένει πᾶν θέμα ἀφορῶν εἰς τὴν ζωὴν τῶν μοναχῶν μὴ ῥυθμιζόμενον ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ´
Περὶ τῆς περιουσίας τῶν Μοναχῶν

Ἄρθρον 123.

Ἡ πρὸ τῆς ἀποκάρσεως ὑφισταμένη διαθήκη τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἔγκυρος, ὀφείλει δὲ ὁ μοναχὸς νὰ γνωρίσῃ ἁπλῶς τὴν ὕπαρξιν ταύτης εἰς τὴν Μονὴν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀποκάρσεως αὐτοῦ. Ταύτης δὲ γίνεται μνεία ἐν τῇ γενομένη τότε πράξει, ἵνα πιστωθῇ, ὅτι λαϊκὸς ὢν συνέταξε ταύτην.

Ἄρθρον 124.

Πᾶσα περιουσία, ἣν ὁ Μοναχὸς ἀποκτᾷ μετὰ τὴν ἀπόκαρσιν ἐξ ἰδίας ἐργασίας ἀνήκει εἰς τὴν Μονήν, αὐτὸς δὲ ἔχει μόνον τὴν κάρπωσιν αὐτῆς, ἐκ δὲ τῆς περιουσίας ἣν ἄλλως πως ἀποκτᾷ μετὰ τὴν ἀπόκαρσιν τὸ μὲν δίμοιρον δύναται κατὰ βούλησιν νὰ διαθέτῃ ἐν ζωῇ ἢ αἰτίᾳ θανάτου τὸ δὲ τρίτον προσκυροῦται τῇ Μονῇ. Ἐπὶ τῇ μὴ τυχὸν διαθέσει ἐν ζωῇ ἢ αἰτίᾳ θανάτου τοῦ διμοίρου ἢ μέρους αὐτοῦ τὸ μὴ διατεθὲν περιέρχεται τῇ Μονῇ ἐκτὸς ἐὰν συντρέχουν ἐκ νομίμου γάμου τέκνα, ὁπότε ταῦτα λαμβάνουσι τὴν νόμιμον μοῖραν. Ἐπίσης τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι καὶ ἐπὶ τῇ μὴ διαθέσει περιουσίας κτηθείσης πρὸ τῆς ἀποκάρσεως.

Ἄρθρον 125.

Ἐὰν Μοναχὸς καταλείψῃ τὴν Μονήν, ἐν ᾗ ἐκάρη καὶ εἰς ἄλλην ἔλθῃ καὶ ζητηθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἡγουμένου ἀρνηθῇ νὰ ἐπανέλθῃ, δὲν δικαιοῦται νὰ λάβῃ οὐδὲν τῶν ὅσων ἤθελεν ἀποδειχθῇ, ὅτι ἐκ τῆς ἐργασίας τοῦ ἐκτήσατο πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ ἐκ τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας τοῦ, εἰς ἣν ταῦτα προσκυρύνται.

Ἐὰν δὲ ἀπέλθῃ διὰ τοὺς ἐν τοῖς ἱεροῖς Κανόσιν ἀναγραφομένους λόγους τότε λαμβάνει μεθ᾿ ἑαυτοῦ τοῦ τὴν κινητὴν περιουσίαν, ἣν μετὰ τὴν ἀπόκαρσιν ἀπέκτησεν ἐν τῷ πρώτῳ Μοναστηρίῳ εἰς ὁ ἐναπομένει μόνον ἡ περιουσία, ἣν μοναχὸς γενόμενος εἰσεκόμισεν.

Ἄρθρον 126.

Ἀποθανόντος Μοναχοῦ, ἡ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εὑρεθεῖσα κινητὴ περιουσία διασφαλίζεται διὰ σφραγίσεως τοῦ κελλίου τούτου, ἐὰν δὲ ὁ ἀποθανὼν εἷναι Ἡγούμενος τὴν σφράγισιν τοῦ κελλίου αὐτοῦ ἐνεργεῖ τὸ Συμβούλιον τῆς Μονῆς, παραλαμβάνον καὶ δύο τῶν ἀδελφῶν, σφραγίζονται δὲ συνάμα καὶ τὸ Ἡγουμενεῖον καὶ ἡ ἀποθήκη τῆς Μονῆς. Ἀμέσως δὲ γνωρίζεται ὁ θάνατος τῷ Ἀρχιερεῖ καὶ δι᾿ αὐτοῦ τῷ Ο.Δ.Μ.Π.

Ὁ Ἀρχιερεὺς ἐὰν μὴ δύνηται νὰ παραστῇ αὐτοπροσώπως ἀποστέλλει κληρικόν, ὅστις ἐπιθεωρεῖ τὰς σφραγῖδας ἐὰν ἐτέθησαν καλῶς, καὶ παρίσταται εἰς τὴν ἄρσιν τῶν σφραγίδων καὶ τὴν ἀπογραφὴν τῶν ἐν τῷ κελλίῳ πραγμάτων καὶ τῶν ἐν τῷ Ἡγουμενείῳ καὶ τῇ ἀποθήκῃ. Ἀντίγραφον ἐπίσημον τῆς γενομένης ὑπὸ τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἐπισκόπου καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς ἀπογραφῆς, ἀποστέλλεται διὰ τοῦ Ἀρχιερέως τῷ Ο.Δ.Μ.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ´
Περὶ γυναικείων Μονῶν

Ἄρθρον 127.

Τὰ περὶ Ἀνδρώων Μονῶν καὶ Μοναχῶν ὁρισθέντα ἰσχύουσι καὶ διὰ τὰς Γυναικείας Μονὰς καὶ τὰς ἐν αὐταῖς μοναζούσας, ἀλλὰ διὰ τὴν συντήρησιν τούτων ἀφίενται αἱ πρόσοδοι τῶν οἰκείων Μονῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ´.
Γενικαὶ διατάξεις

Ἄρθρον 128.

Ἡ ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τῇ ἐγγράφῳ αἰτήσει αὐτῆς δικαιοῦται νὰ ἀξιώσῃ τὴν προστασίαν καὶ ὑπεράσπισιν τῆς πολιτικῆς Ἀρχῆς, ἅπασαι δὲ αἱ ἐν τῷ Κράτει Ἀρχαὶ ὑποχρεοῦνται ὁσάκις προσβάλλονται τὰ δικαιώματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, νὰ προστατεύωσι καὶ ὑποστηρίζωσιν αὐτήν.

Ἄρθρον 129.

Οὐδεὶς λαϊκός, καθηρημένος κληρικός, ἢ μοναχός, ἢ κληρικὸς μὴ ἀνήκων εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν, δύναται νὰ φέρῃ τὴν καθιερωμένην περιβολὴν ἢ ἀμφίεσιν ἣν φέρουσιν οἱ κληρικοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ὡς αὕτη ὡρίσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 21 Ἰανουαρίου 1931 Διατάγματος «περὶ κανονικῆς περιβολῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου» ὡς καὶ τὰ διακριτικὰ διάσημα, ὡς ταῦτα καθωρίσθησαν διὰ τοῦ ἀπὸ 15 Ἰουνίου 1856 Βασιλικοῦ Διατάγματος.

Ἄρθρον 130.

1. Ἀρχιερεῖς, πρεσβύτεροι, διάκονοι ἢ μοναχοί, προερχόμενοι ἐξ ἄλλης Μητροπόλεως ἢ ἅλλου κλίμακος, ἢ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὀφείλουσι νὰ προσκομίζωσιν εἰς τὰς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησιαστικὰς Ἀρχὰς συστατικὰ γράμματα τῆς προϊσταμένης αὐτῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς.

Ἐν τοῖς γράμμασι τούτοις ἀναγράφεται ἡ αἰτία ἐλεύσεως, ὁ χρόνος τῆς διανομῆς καὶ τὸ ἀκώλυτον ἢ μὴ τοῦ ἱεροπράττειν. Οἱ μὴ προσκομίζοντες τοιαῦτα γράμματα ἢ παρατείνοντες ἄνευ γνώμης καὶ ἀδείας τῆς κατὰ τόπον ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τὴν διανομὴν αὐτῶν, παραγγέλλονται, ὅπως ἀπέλθωσιν ἐκεῖθεν, ἀπειθοῦντες δέ, οἱ μὲν ἐξ αὐτῶν, Ἀρχιερεῖς καταγγέλλονται εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης ἢ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον εἰς ἣν ὑπάγεται ὁ εἰρημένος Ἀρχιερεὺς οἱ δὲ λοιποὶ κληρικοὶ καὶ Μοναχοὶ ἀπομακρύνονται ἀποφάσει τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ἐκτελουμένη διὰ τῆς ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς καὶ δαπάναις αὐτῆς εἰς τὸν τόπον τῆς προσελεύσεως αὐτῶν.

2. Ἱερομόναχοι ἐξερχόμενοι τῆς Μονῆς ὀφείλουσι νὰ ἔχωσι τὴν πρὸς τοῦτο ἄδειαν τοῦ οἰκείου Ἡγουμενοσυμβουλίου.

3. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν, μὴ ἐγγεγραμμένος εἰς μονὴν τοῦ Κράτους, περιέρχεται ἐν τῷ κόσμῳ, διατάσσεται ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Ἀρχιερέως νὰ ἐγκαταβιώσῃ εἴς τινα μονήν. Ἀπειθῶν δὲ εἰσάγεται εἰς δίκην περιοριζόμενος προσωρινῶς εἰς τὸ Σωφρονιστήριον τῶν Κληρικῶν, ἢ εἴς τινα μονήν.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ ἔκδοσις ἀπολυτηρίου γράμματος Κληρικοῦ ἢ Μοναχοῦ, ἐκδιδομένου ἄνευ προηγουμένης ἐγγράφου συγκαταθέσεως τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ τόπου εἰς ὃν οὗτος θ᾿ ἀποκατασταθῇ ἄλλως θεωρεῖται τοῦτο ἄκυρον.

5. Οἱ κληρικοὶ τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξέρχονται τῶν ὁρίων τοῦ Κράτους κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας, μετὰ συγκατάθεσιν τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

Ἄρθρον 131.

1. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κρήτης καὶ ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν ἀποτελοῦσιν ἴδιον Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, ἐκπροσωπούμενον κατὰ πάσας αὐτοῦ τὰς σχέσεις ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, ἢ τοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ διοριζομένου ἀντιπροσώπου, δυνάμενον ν᾿ ἀποκτᾷ ἰδίαν περιουσίαν, ὡς κτίρια πρὸς ἐγκαταστάσιν τῆς κατοικίας καὶ τῶν Γραφείων τῶν οἰκείων Ἀρχιερέων ἅτινα, ὡς ἐκκλησιαστικὰ ἀπολαύουσι πάντων τῶν ὡς πρὸς τὰ δημόσια κτίρια νομίμων εὐεργητημάτων καὶ προνομίων καὶ ἀπαλλαγῶν.

2. Ἐπισκοπικὰ κτίρια ἀνεγερθέντα ἢ ἀποκτηθέντα δαπάνη Ἰδιωτῶν, ἢ δι᾿ εἰσφορῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, ἢ ἐξ ἐράνων καὶ μεταγεγραμμένα ἐπ᾿ ὀνόματι φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, δύναται νὰ μεταβιβασθῶσιν ὑπὸ τούτων εἰς τὰς Ἱερὰς Ἐπισκοπὰς Κρήτης δι᾿ ἁπλῆς ἐνώπιον συμβολαιογράφου δηλώσεως, συντασσομένης καὶ μεταγραφομένης ἀτελῶς.

3. Τὰ Ἐπισκοπικὰ κτίρια ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιβαρυνθῶσι δι᾿ ὑποθήκης ἂν πρόκειται νὰ συναφθῇ δάνειον πρὸς βελτίωσιν αὐτῶν, ἢ ἀγορὰν ἐπίπλων. Πρὸς σύναψιν δανείου, ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἢ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου καὶ ἔγκρισις τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας μετὰ γνώμην τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ δωρεὰν παραχώρησις μοναστηριακῶν ἢ ἐκκλησιαστικῶν οἰκοπέδων πρὸς ἀνέγερσιν Ἐπισκοπικῶν κτιρίων, ὡς καὶ ἐκποίησις κτημάτων, ἀνηκόντων εἰς τὰς Ἐπισκοπὰς καὶ τὴν Μητρόπολιν Κρήτης, πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπόν.

Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται ἔγκρισις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.

Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι καὶ προκειμένου περὶ ἀντικαταστάσεως δι᾿ ἄλλων μᾶλλον προσοδοφόρων κτημάτων.

5. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κρήτης καὶ αἱ Ἱεραὶ Ἐπισκοπαὶ καὶ τὰ κοινωφελῆ Ἱδρύματα τὰ ὑπὸ Ἱεραρχῶν κατὰ τοὺς Ὀργανισμοὺς αὐτῶν προεδρευόμενα, δέχονται τὰς ὑπὲρ αὐτῶν κληρονομίας μὲ τὸ εὐεργέτημα τῆς ἀπογραφῆς, ἰσχῦον αὐτοδικαίως, οὐδεμίαν δὲ ὑπέχουσιν εὐθύνην πέραν τοῦ ἐκκαθαρισθέντος ἐνεργητικοῦ καὶ ἐὰν δὲν συντάξωσιν ἀπογραφήν.

Ἄρθρον 132.

1. Διὰ τὴν προφυλάκισιν τῶν κληρικῶν ὡς ὑποδίκων ἐνώπιον τῶν κοινῶν ποινικῶν δικαστηρίων ὁρίζεται εἰδικὸν σωφρονιστήριον κληρικῶν.

2. Αἱ κατὰ τῶν κληρικῶν δι᾿ ἀποφάσεων τῶν κοινῶν ποινικῶν δικαστηρίων ἐπιβαλλόμεναι καὶ περιορίζουσαι τὴν ἐλευθερίαν ποιναί, ἐφ᾿ ὅσον ἡ καταδίκη δὲν συνεπάγεται καὶ τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως ἐκτίονται ἐν τῷ εἰδικῷ Σωφρονιστηρίῳ τῶν κληρικῶν. Ἐπὶ ποινῆς, περιοριζούσης τὴν ἐλευθερίαν κάτω τοῦ μηνός, ὁ Ἀρχιερεύς, προκειμένου δὲ περὶ ποινῆς Ἀρχιερέως ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης, συναινοῦντος τοῦ οἰκείου εἰσαγγελέως, δύναται νὰ ὁρίσῃ καὶ ἄλλον τόπον ἐκτίσεως τῆς ποινῆς.

3. Αἱ κατὰ τῶν κληρικῶν ἀποφάσεις ἀνακοινοῦνται ὑπὸ τῶν δικαστηρίων εἰς τὸν οἰκεῖον Ἀρχιερέα, ὡς καὶ ὑπὸ τῶν Εἰσαγγελέων αἱ κατ᾿ αὐτῶν ἐκκρεμοῦσαι κατηγορίαι.

4. Ἡ κλήτευσις παντὸς κληρικοῦ ὑπὸ τῶν κοινῶν δικαστηρίων, γίνεται πάντοτε διὰ τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος τοῦ κλητηρίου.

Ἄρθρον 133.

1. Πᾶς ἔχων εὔλογον κατὰ τῆς ἐν Κρήτῃ ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς παράπονον διὰ κατάχρησιν ἢ ὑπέρβασιν τῆς ἐξουσίας αὐτῆς ἀναφέρεται πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης.

2. Ὡσαύτως πᾶς κληρικός, ἔχων παράπονον κατὰ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, δύναται ν᾿ ἀπευθύνεται δι᾿ ἀναφορὰς τοῦ πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης. Ἡ ἀναφορὰ ἐπιδίδεται εἰς τὸν οἰκεῖον Ἱεράρχην, οὗτος δὲ ὀφείλει ἐντὸς 15 ἡμερῶν νὰ ὑποβάλῃ ταύτην τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ μετὰ σχετικῆς ἐκθέσεως. Ἡ δὲ Ἱερὰ Σύνοδος, λαμβάνουσα ὑπ᾿ ὄψιν τὰ ἀποστελλόμενα ἔγγραφα, ἐὰν μὲν τὰ καταγγελλόμενα κρίνῃ βάσιμα, ἐνεργεῖ τὰ νόμιμα, ἄλλως διατάσσει τὴν κατὰ τοῦ ἀναφερομένου κληρικοῦ ἐνέργειαν τῶν δεόντων.

3. Ἀρχιερεύς, μὴ ὑποβαλῶν ἐπιδοθεῖσαν αὐτῷ ἀναφορὰν πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης ἐμπροθέσμως ὑπέχει κανονικὴν εὐθύνην.

Ἄρθρον 134

1. Οἰουδήποτε σκεύους, ἐν χρήσει ὄντος ἐν τοῖς Ναοῖς, τιμίων σταυρῶν, ἁγίων λειψάνων, ἁγίων εἰκόνων καὶ ἐν γένει παντὸς κειμηλίου, ἱεροῦ ἢ ἱερατικοῦ ἀμφίου ἔκθεσις πρὸς πώλησιν ἢ κατάσχεσιν, πρὸς πληρωμὴν χρέους ἰδιωτικοῦ ἢ δημοσίου ἀπαγορεύεται.

2. Ὡσαύτως ἀπαγορεύεται ἡ διάθεσις τῶν ἀνωτέρω ἀντικειμένων παρὰ τοῦ κατόχου δι᾿ ἀπόσβεσιν χρέους, ἢ διὰ φύλαξιν εἰς Μουσεῖον, ἐφ᾿ ὅσον ταῦτα δὲν κέκτηνται ἀρχαιολογικὴν ἀξίαν, ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.

3. Ὡσαύτως ἀπαγορεύεται ἡ κατὰ τρόπον ἀνευλαβῆ καὶ ἐν τόπῳ ἀνοικείῳ πώλησις τῶν προοριζομένων εἰς τὴν θείαν λατρείαν ἀφιερωμάτων.

Ὁ ἐν γνώσει τῆς ἱερότητος κατὰ τὰ ἀνωτέρῳ ἱεροῦ πράγματος ἐκθέτων αὐτὸ πρὸς πώλησιν, ἢ ἐπισπεύδων ἢ ἐνεργῶν κατάσχεσιν αὐτοῦ, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως δύο ἕως ἓξ μηνῶν.

4. Ἐάν τι τῶν ἀνωτέρω ἀντικειμένων μετακομισθῇ εἰς Μουσεῖον ἄνευ κανονικῆς ἀδείας τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, δικαιοῦται ἡ ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ ν᾿ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τῆς πολιτικῆς τὴν ἀπόδοσιν αὐτοῦ ὅθεν ἐλήφθη.

Ἄρθρον 135.

«Κληρικοὶ» ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ παρόντος λογίζονται οἱ ἔχοντες χειροτονίαν ἑνὸς τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερωσύνης.

Ἄρθρον 136.

Ὑπὸ τῶν Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Κρήτης καταβάλλεται ἐξ ἴσου ἐτήσιον χρηματικὸν ποσὸν διὰ τὴν ἀποζημίωσιν τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης καὶ διὰ τὰς ἐν γένει δαπάνας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου καθοριζόμενον ἑκάστοτε ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης κατὰ τὴν τακτικὴν Σύνοδον αὐτῆς, αὐξανόμενον δὲ ἢ ἐλαττούμενον κατὰ τὰς παρουσιαζομένας ἀνάγκας.

Ἄρθρον 137.

Καταργεῖται πᾶσα γενικὴ ἢ εἰδικὴ διάταξις ἀντικειμένη εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἢ ῥυθμίζουσα θέματα διεπόμενα ὑπ᾿ αὐτοῦ διατηρουμένων ἐν ἰσχύϊ μόνον.

α) Τῆς παραγράφου 6 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου 24/31.10.1935 (ΦΕΚ. 508 Α´) «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 8.7.1930 Πρ. Δ/γματος «περὶ διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τῆς ἐν Κρήτῃ Μοναστηριακῆς Περιουσίας».

β) Τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ἀπὸ 20.1.1938 (Φ.Ε.Κ. 33-Α) Βασ. Δ/γματος «περὶ τρόπου διορισμοῦ ὑπαλλήλων Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Κρήτης» καὶ

γ) Τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 337/1947 (Φ.Ε.Κ. 107-Ἅ) «περὶ ἐπεκτάσεως τῶν περὶ Ἱεροκηρύκων διατάξεων καὶ εἰς τὴν Νῆσον Κρήτην κλπ

Διάταξις ἀκροτελεύτιος

Τροποποίησις τοῦ παρόντος γίνεται μετὰ γνώμην τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετὰ τῆς Πολιτείας, ἐπὶ δὲ κανονικῆς φύσεως ζητημάτων κατόπιν συνεννοήσεως καὶ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


ΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἄρθρον 138.

Κυροῦται καὶ ἀποκτᾷ ἰσχὺν νόμου, ἀφ᾿ ἧς ἐξεδόθη, ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 76/28.4.1960 (ΦΕΚ 59/Α´) πρᾶξις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἔχουσα οὕτω:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Συνεδρίασις Πρᾶξις 76

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἀπριλίου 1960

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβὸν ὑπ᾿ ὄψιν πρότασιν τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ, στηριζομένην καὶ εἰς τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 615/10.3.1960 ἔγγραφον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, περὶ τῶν ἐπενεκτέων τροποποιήσεων εἰς τὸ ἀπὸ 16/17.12.1959 (ΦΕΚ 272-Α´) Β.Δ. «περὶ συνθέσεως, συγκλήσεως, λειτουργίας καὶ ἀρμοδιότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κλπ

Τὸ Β. Διάταγμα τῆς 16/17.12.1959 «περὶ συνθέσεως, συγκλήσεως, λειτουργίας καὶ ἀρμοδιότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κλπ

α) Οἱ ἐν ἐδ. 1 τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 5 ἀριθμοὶ μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀκτῶ (8) καὶ τέσσαρες (4), αὐξάνονται ἀντιστοίχως εἰς δώδεκα (12) καὶ ἕξ (6).

β) Καταργεῖται ἡ παράγραφος 6 τοῦ ἄρθρου 9.

γ) Ἐκ τῆς περιπτώσεως 1 τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 10 ἡ ἐν τέλει περίοδος «καὶ νὰ ἔχῃ τουλάχιστον δέκα ἐτῶν ὑπηρεσίαν εἰς τὰς κάτωθι θέσεις, εἰς ἑκάστην τῶν ὁποίων δύναται νὰ ὑπολογίζηται διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς δεκαετίας μέχρι πέντε ἐτῶν τοιαύτη ἤτοι» καταργουμένη, ἀντικαθίσταται διὰ τῆς ἑξῆς «καὶ νὰ ἔχῃ τουλάχιστον δέκα ἐτῶν ὑπηρεσίαν εἰς μίαν ἢ πλείονας τῆς μιᾶς τῶν κάτωθι θέσεων ἤτοι».

Ἐκδόσαν πρὸς τοῦτο τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 76 παροῦσαν πρᾶξιν τοῦ κυρωθησομένην διὰ νόμου, μερίμνῃ τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Ὑπουργοῦ.

Ἄρθρον 139.

Καταργοῦνται:

α) Ἡ περίπτωσις ια´ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 2982/1954 καὶ

β) Τὸ δεύτερον ἐδάφιον τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Ν.Δ. τῆς 10/17.3.1926.

Ἄρθρον 140.

Ὁ ἐν Προκοπίῳ Εὐβοίας Ναὸς τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου μετὰ τοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκειμένου ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ, μετατρέπεται εἰς προσκυνηματικὸν Ναόν, ἀποτελῶν Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. Τὰ τῆς διοικήσεως αὐτοῦ, τῆς διαχειρίσεως καὶ τῆς διαθέσεως τῶν πόρων αὐτοῦ ῥυθμισθήσονται δι᾿ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, δημοσιευομένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκδιδομένης μετὰ γνώμην τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.


[1] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ἡ παρ.3 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Α.Ν.137/1967 (ΦΕΚ Α 169) ὁρίζει ὅτι «Ὅπου ἐν τῷ Ν.4149/1961 ἀναφέρεται «Μητρόπολις Κρήτης» καὶ Μητροπολίτης Κρήτης», νοεῖται ἀντιστοίχως «Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης» καὶ «Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης» καὶ ὅπου ἀναφέρονται «Ἐπισκοπαὶ» ἢ «Ἐπίσκοποι» νοοῦνται ἀντιστοίχως «Μητροπόλεις» ἢ «Μητροπολῖται».

[2] Τὸ ἐντὸς « « ἄρθρο ἀντικατεστάθη ὡς ἄνω μὲ τὴν παρ.1 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Α.Ν.137/1967 (ΦΕΚ Α 169)

[3] Τὸ ὡς ἄνω ἐδάφιον προσετέθη διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 77/1974, ΦΕΚ Α 267.

[4] Ἡ παρ.5 ἀντικαταστάθηκε ὡς ἄνω μὲ τὴν παρ.7 ἄρθρ.43 Ν.2413/1996 (Α 124).

[5] Τὸ ἐντὸς « « ἐδάφιο ε´ ἀντικαταστάθηκε ὡς ἄνω διὰ τοῦ ἄρθρου 12 παρ. 3 τοῦ Ν. 1894/1990 (Α´ 110).

[6] Τὸ ἐντὸς « « ἄρθρο ἀντικατεστάθη ὡς ἄνω διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 464/1970 (ΦΕΚ Α 57), ἡ δὲ παρ. 4 προσετέθη διὰ τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν.Δ. 77/1974, ΦΕΚ Α 267.