Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος (1920-2005)


Σύντομο βιογραφικό, ἀπὸ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔτους 2005.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Ἀντώνιος Κόμπος ἐγεννήθη τῷ 1920 εἰς Ἄργος Ἀργολίδος. Ὑπῆρξε ἀπόφοιτος τῆς Μαρασλείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τὰ Πανεπιστήμια Ὀξφόρδης καὶ Παρισίων. Διετέλεσε καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς Ἱερατικῶν Σχολῶν. Κατὰ τὰ ἔτη 1971-74 ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη εἰς τὰς 3.12.67, πρεσβύτερος δὲ εἰς τὰς 4.12.67. Τὴν 23ην Μαΐου 1974 ἐξελέγη Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης. Ἐξέδωκεν ἀξιόλογα ἐπιστημονικὰ ἔργα. Ἐδημοσίευσε βιβλιοκρισίας καὶ ἄρθρα ἐποικοδομητικὰ εἰς διάφορα περιοδικά. Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2005.


«ΣΙΣΑΝΙΟΥ KAI ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ὁ «ἀσκητὴς τῆς πόλης» ποὺ δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ... τεχνολογία

[Ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 05-03-2005, σελ. Ν18. >>>
Κωδικός άρθρου: A18182N181, ID: 458191]

Τὸν χαρακτηρίζουν «ἀσκητὴ τῆς πόλης». Μαγειρεύει μόνος του, καθαρίζει ὁ ἴδιος τὸ μητροπολιτικὸ σπίτι, δὲν χρησιμοποιεῖ κινητὸ τηλέφωνο, ἐνῷ σπάνια μιλᾷ καὶ στὸ σταθερό. Ἐπισκέπτεται τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ συμμετάσχει στὶς Συνόδους χρησιμοποιώντας... τὸ λεωφορεῖο τοῦ ΚΤΕΛ, κάνει περιοδεῖες στὰ «κουτσοχώρια» μὲ τὰ πόδια καὶ ἔχει ξεχάσει πὼς εἶναι τὰ πλούσια ἀρχιερατικὰ ἄμφια. «Ἐγὼ εἶμαι ἕνας καλόγερος», ἐπιμένει ὁ ἴδιος.

Ὁ 84χρονος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος ξεχωρίζει γιὰ τὴ λιτὴ καὶ ταπεινὴ ζωὴ ποὺ κάνει. Μητροπολίτης ἀπὸ τὶς «Νέες Χῶρες», τρέφει θαυμασμὸ γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, «εἶναι ἅγιος ἄνθρωπος», λέει.

«Τί νὰ τὸ κάνει ἕνας καλόγερος τὸ κινητό, ἀφῆστε ποὺ βλάπτει κιόλας», ἀπαντᾷ μὲ χαμόγελο στὴν παρατήρηση τῶν «ΝΕΩΝ», ὅτι δὲν ἀκολουθεῖ τὴν τεχνολογία. «Ἐγὼ εἶχα γέροντα τὸν Μητροπολίτη Κορινθίας, ποὺ πῆγε μετὰ στὴν Ἀμερική. Αὐτὸς μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εἶναι καλόγερος καὶ ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι». Ὅταν καλεῖται νὰ σχολιάσει τὸ ὅτι δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ ἄλλους μητροπολῖτες, περιορίζεται νὰ πεῖ πὼς «πρέπει νὰ ἔχουμε ἀκτημοσύνη, καρτερία καὶ παρθενία, αὐτὲς εἶναι οἱ ἀρετὲς τοῦ μοναχοῦ».

«Ἅγιος ἄνθρωπος». Οἱ κάτοικοι τῆς Σιάτιστας κάνουν λόγο γιὰ «ἅγιο ἄνθρωπο», ποὺ εἶναι κλειστός, δὲν δίνει δικαιώματα καὶ ζεῖ ὅπως οἱ καλόγεροι. Μερικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχει περιορισμένη παρουσία στὰ κοινά, τονίζοντας πάντως ὅτι ἀποτελεῖ «στάση ζωῆς» γιὰ τὸν ἴδιο. «Εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ καλός. Δὲν εἶναι διακοσμητικός, ἀρνεῖται τὰ λοῦσα καὶ τὶς πολυτέλειες, οὔτε αὐτοκίνητο δὲν ἔχει», εἶπε ὁ κ. Γιῶργος Ράμος, ποὺ διατηρεῖ περίπτερο στὴ Σιάτιστα. «Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸς ὁ μητροπολίτης μὲ τοὺς ἄλλους, ποὺ ἔχουν καταθέσεις δισεκατομμυρίων», συμπληρώνει ὁ κ. Νίκος Τζάλας.

Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης ἀπαντᾷ μὲ χαμόγελο σὲ ὅλα. Ὅταν ὅμως καλεῖται νὰ σχολιάσει τὰ σκάνδαλα ποὺ συνταράσσουν τὸ τελευταῖο διάστημα τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παίρνει ἀποστάσεις. «Δὲν θὰ κρίνω κανέναν, ἐγὼ εἶμαι πιὸ ἁμαρτωλὸς ἀπ᾿ ὅλους, δὲν μπορῶ νὰ πῶ τίποτε. Ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε νὰ γίνει κάθαρση», λέει καὶ κλείνει τὸ θέμα.

«Εὐτυχῶς ἔχουμε δωρεές». Ὅσο γιὰ τὶς περιουσίες τῶν Μητροπόλεων, ὁ ἴδιος ἀποκαλύπτει, χωρὶς μάλιστα νὰ ἐρωτηθεῖ, ὅτι τὰ ἐτήσια ἔσοδα ἀπὸ τοὺς ναοὺς δὲν ὑπερβαίνουν τὶς τέσσερις χιλιάδες εὐρώ. «Εὐτυχῶς ἔχουμε καὶ κάποιες δωρεὲς καὶ φροντίζουμε τὰ παιδιὰ νὰ σπουδάσουν· μὲ πενταροδεκάρες καὶ φραγκοδίφραγκα χτίσαμε μοναστήρια», λέει. Ἡ Μητρόπολη Σιατίστης πληρώνει τὸ ἐνοίκιο δυὸ φοιτητῶν στὴ Θεσσαλονίκη, ἐνῷ χορηγεῖ μηνιαῖο βοήθημα 100 εὐρὼ σὲ φοιτητὲς ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴν περιοχή.

Εἶναι πρόθυμος νὰ ξεναγήσει στὰ διαμερίσματα τῆς Μητρόπολης, ἐνῷ παράλληλα ἱκανοποιεῖ ὅλα τὰ αἰτήματα ὑπαλλήλων καὶ μοναχῶν. Ἡ μοναχὴ Εἰρήνη, ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, ποῦ ἐπισκέφθηκε τὴ Μητρόπολη γιὰ δουλειὲς τοῦ μοναστηριοῦ, λέει: «Δὲν τὸν βλέπετε, πόσο ταπεινὸς εἶναι; Ἀκόμη καὶ τὰ ράσα του τὰ πλένει ὁ ἴδιος, δὲν ἀφήνει κανέναν νὰ τὸν βοηθήσει».

«Εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀσκητής, ζεῖ γι᾿ αὐτὸ ποὺ τάχθηκε, ποὺ δὲν εἶναι ἐπάγγελμα ἀλλὰ λειτούργημα», ὑποστήριξε ὁ ὑπάλληλος τῆς Μητρόπολης κ. Ζήσης Γούτας. Ὁ Μητροπολίτης ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὶς δουλειές, ἐξυπηρετώντας τὸν κόσμο ποὺ ἔρχεται νὰ τὸν συναντήσει. «Δὲν ἀρνεῖται σὲ κανέναν νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πρόβλημά του».

Ἡ μεγάλη ἀγάπη του εἶναι τὰ «κουτσοχώρια», ὅπως χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος τὰ ὀρεινὰ χωριὰ τῆς περιφέρειάς του, αὐτὰ τῶν 20 καὶ 30 κατοίκων. «Πήγαινα σὲ ἕνα χωριὸ μὲ στρατιωτικὸ αὐτοκίνητο καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ περπατοῦσα μὲ τὰ πόδια». Αἰσθάνεται ἀκμαῖος γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς περιοδεῖες του σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Μητρόπολης, παρὰ τὰ χρόνια του. «Ὅταν ὕστερα ἀπὸ χρόνια δὲν θὰ μπορῶ ἄλλο, θὰ ἀποσυρθῶ στὸ μοναστήρι, ἐκεῖ εἶναι ἡ ζωή μου», καταλήγει.»


Δήλώση στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

«Ἀντώνιος: (ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης -στὴν «Εσπρέσσο»- γιὰ τὶς μετακινήσεις του στὴν Ἀθήνα μὲ τρόλεϊ)

[ΤΑ ΝΕΑ, 22/11/2001, Σελ.: N04
Κωδικός άρθρου: A17199N043
ID: 295425]

«Δὲν μὲ πειράζει ποὺ δὲν ἔχω αὐτοκίνητο, ὅπως οἱ ἄλλοι μητροπολῖτες, οὔτε ποὺ μὲ ἀποκαλοῦν δεσπότη τῶν τρόλεϊ. Μπορεῖ νὰ κουράζομαι ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, ἀκόμη κρατιέμαι γερὰ στὰ πόδια μου».