Γέρων Καλλίνικος Προβατιανός - Ἡ εὐχή

Ἡ κάτωθι σύντομος προσευχὴ εἶναι παντοδύναμον ὅπλον κάθε χριστιανοῦ:

- Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.

- Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λέγε, ἀδελφὲ μου, μὲ τὰ χείλη καὶ μὲ τὴν καρδίαν σου συνεχῶς τὰ σωτήρια αὐτὰ λόγια, διότι φωτίζουν τὸν νοῦν, γαληνεύουν τὴν καρδίαν, καίουν τὴν ἁμαρτίαν, μαστίζουν καὶ ἐκδιώκουν τοὺς Δαίμονας.

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α´ Θεσ. 5,17)

«Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον» (Γρηγόριος Θεολόγος)

«Ἀδελφοί, βοᾶτε ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας, εἰ δυνατὸν καὶ ὅλην τὴν νύκτα, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με· καὶ βιάσασθε τὸν νοῦν ὑμῶν εἰς τὸ ἔργον τοῦτο ἕως θανάτου» (Ἱερὸς Χρυσόστομος)

«Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους· οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ἰσχυρότερον ὅπλον» (Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)