π. Θεόδωρος Ζήσης, ἡ παρρησιαστικὴ ἀναφορὰ στὸν πατερικὸ λόγο


Βιογραφικὰ στοιχεῖα

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης εἶναι ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε τὸ 1941 στὴ Θάσο καὶ μεγάλωσε στὴν Κομοτηνή. Ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ξάνθης, ἐνεγράφη στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεφοίτησε τὸ 1965. Μετεκπαιδεύθηκε ἐπὶ δυὸ ἔτη στὴ Δυτικὴ Γερμανία. Ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1971. Ἐξελέγη ὑφηγητὴς τὸ 1973 καὶ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Πατρολογίας τὸ 1980. Διετέλεσε ἐπιστημονικὸς συνεργάτης στὸ Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΑΠΘ (1970-1974), ἐρευνητὴς στὸ Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΑΠΘ (1970-1974), ἔφορος (=Ἀναπληρωτὴς Διευθυντής) στὸ Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν (1977-1986), διευθυντὴς τοῦ Τμήματος Βυζαντινῆς Θεολογίας τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν (1988-1998), πρόεδρος τοῦ ἰδίου Κέντρου (1991-1995), πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Βορείου Ἑλλάδος. Ὀργάνωσε ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ συμμετεῖχε σὲ πολλά, ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ, μὲ εἰσηγήσεις καὶ ἀνακοινώσεις. Ἐκπροσώπησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σὲ διαχριστιανικὲς καὶ διορθόδοξες συναντήσεις. Εἶναι κληρικὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου· χειροτονήθηκε σὲ διάκονο τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1990 καὶ σὲ πρεσβύτερο τὸ Μάρτιο τοῦ 1991. Ἔχει δημοσιεύσει περισσότερα τῶν ἑκατὸ (100) ἄρθρα καὶ μελέτες σὲ ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ περιοδικά.


Συλλογὴ ἄρθρων

Ἄλλα κείμενα: http://www.aegean.gr/agios-therapontas/magazine/hospitality/author/head_priest/Zisis.html


Αὐτοτελῆ δημοσιεύματα (ἐνδεικτικά)


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2006.