Περὶ θεσμῶν

[Παραδειγματισμός] [Προειδοποιήσεις]


Παραδειγματισμός

Ἐν Κονίτσῃ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 1994

Σύντομος ἰδιόχειρος διαθήκη μου

Κατόπιν τῆς κλονισθείσης ὑγείας μου καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὥρα τῆς ἐξόδου μου εἶναι ἄδηλος, γράφω ἰδίαις χερσὶ τὴν Διαθήκην μου, ἥτις ἀποτελεῖ καὶ τὴν τελευταίαν μου βούλησιν.

...

θ) Περιουσιακὰ στοιχεῖα: περιουσίαν ἀτομικήν, κινητὴν ἢ ἀκινήτην δὲν ἔχω να ἀφήσω. Οὔτε ἐκληρονόμησα, οὔτε ἀπέκτησα με τὴν ἱερωσύνην μου. Ὅ,τι χρήματα εὑρεθοῦν εἰς τὸ γραφεῖόν μου, γνωρίζουν οἱ στενοί μου συνεργάται, ὅτι ἀνήκουν εἰς φιλανθρωπικοὺς σκοπούς.

ια) Στοὺς κατὰ σάρκα συγγενεῖς μου ἀφήνω τὴν εὐχήν μου καὶ τὴν ἀγάπην μου. Να εἶναι μὲ τὸν Χριστὸν πάντοτε. Τοὺς εὐχαριστῶ δέ, διότι οὐδὲν πρόσκομμά μοι ἐδημιούργησαν κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἱερατείας μου.

ιβ) Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία μου να ψαλῇ, παρακαλῶ, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐν Κονίτση. Ἡ δὲ ταφή μου να λάβῃ χώραν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μολυβδοσκεπάστου, ἐντὸς τοῦ Περιβόλου τῆς Μονῆς.

Ταῦτα εἶχα νὰ διατυπώσω ἐν συντομίᾳ. Καὶ τώρα, Σὺ κύριέ μου, Κύριε, τὸν ὁποῖον, παρὰ τὴν ἐν γένει ἁμαρτωλότητά μου, σε ἠγάπησα, Γενοῦ ἵλεως εἰς τὴν ἁμαρτωλήν μου ψυχὴν καὶ ἀξίωσόν με μετὰ τοῦ εὐγνώμονος λῃστοῦ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας. Ἀμήν.

Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Σεβαστιανός


Προειδοποιήσεις

Πρὸς ἐπίορκο Κληρικό:

«Οὐαί, δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται!»

...οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. (Α´ Κορ. Στ´ 9-10)

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει... οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. (Ματθ. Στ´ 19, 24)

...οὐ δύναται δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (Ματθ. Ζ´ 18-19)

Πρὸς ἐπίορκο Δικαστή:

«Βωμὸν αἴδεσαι δίκης· μηδέ νιν κέρδος ἰδὼν ἀθέω ποδὶ λὰξ ἀτίσης· ποινὴ ἑπέσται»
Αἰσχύλος (Εὐμενίδες 539)

(Τὸν βωμὸ τῆς Δικαιοσύνης νὰ σέβεσαι· ποτὲ τὸ κέρδος βλέποντας μὴ τὴν κλωτσήσεις μὲ πόδι ἀνίερο· διότι ποινὴ θὰ ἀκολουθήσει).