Μηχανική

Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει υλικό από τα μαθήματα Μηχανικής I προηγούμενων ετών που δίδαξα στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέρος Α της ύλης μέχρι και το έτος 2017-2018 και όλο το μάθημα σε επόμενα έτη), από τα μαθήματα Μηχανικής I που δίδαξα στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών τα έτη 2006-2009, και από τα μαθήματα Μηχανικής IΙ που δίδαξα στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών τα έτη 2007-2011.
Υλικό σχετικό με τα τρέχοντα μαθήματα Μηχανικής I στο τμήμα Φυσικής υπάρχει στην ιστοσελίδα http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS137/.