Ἱστορία

Ἀρχαιότητα - Ῥωμανία - Νεωτέρα Περίοδος - Ἐπικαιρότητα - Γλῶσσα - Ἀφιερώματα - Συνδέσεις - Ἀρχικὴ Σελίδα


Ἐπίτομο Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας [613Κ]


Ἀρχαιότητα

τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. (Λόγοι τοῦ Σωκράτους). Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα, 1.6.14, 5-9

Ἔνθα δι᾿ ἁρμονίης ἱερῆς μελιδέαι βίβλοι·
ἑστία τῶν Μουσῶν, κῆπος εὐφροσύνης,
κρήνη βρύουσα νέκταρα ψυχοτρόφα.

Ῥωμανία


Νεωτέρα περίοδος

«Ὁ νῦν περιφανής ἀνήρ, παιδίον πενητεῦον καὶ ἄγνωστον εἰσήρχετο περὶ δείλην ὀψίαν εἰς τὴν Τριπολιτσᾶν, φέρων ξύλα ἐπὶ ἡμιόνου, ὅτε καθ᾿ ὁδὸν ἐῤῥαπίσθη ὑπὸ Ὀθωμανοῦ· τὸ παιδίον καταλιπὸν καὶ τὰ ξύλα καὶ τὸν ἡμίονον προσέφυγεν εἰς τὰ ὄρη, καὶ ὤμοσε ῥάπισμα ἀντὶ ῥαπίσματος. Καὶ ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ ἀσήμου τούτου παιδίου μετ᾿ οὐ πολὺ θέλει κολαφίσει Αὐτοκρατορίαν, ἥτις δυσκόλως θέλει ἀνασηκωθῇ μετὰ τὸ κολάφισμα». (Περὶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη)
«Ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές του, στὸν καθένα ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες του» ἔλεγαν οἱ μαρξιστές. Προφανῶς, στὴ χώρα μας σήμερα, οἱ φτωχοὶ ἔχουν μεγάλες δυνατότητες καὶ οἱ πλούσιοι μεγάλες ἀνάγκες.

Ἐπικαιρότητα (Ἀρθρογραφία σὲ ἱστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικὸ πλαίσιο)

Γλῶσσα (Ἱστορία τῆς Γλώσσας, Γραμματικὴ καὶ Συντακτικό)

Οἱ χοῖροι ὑΐζουσιν
Τὰ χοιρίδια κοΐζουσιν
Οἱ ὄφεις ἰύζουσιν
Οἱ νεοσσοὶ τιτίζουσι καὶ πιππίζουσιν

Ἀφιερώματα

Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης -Θεὸς σχωρέστον- εἶχε πεῖ: «τὰ ἴδια λόγια σὲ ἄλλα στόματα σημαίνουν διαφορετικὰ
πράγματα. Γιατὶ εἶναι ἄλλο τὸ ἐπίπεδο τῆς ἐμβίωσης, ἄλλος ὁ ἐσωτερικὸς φωτισμὸς ποὺ τὰ ὑποστηρίζει».

Προτεινόμενες Διευθύνσεις Ἱστορίας

Διάφορα

Προσωκρατικοὶ Φιλόσοφοι

Γλῶσσα

Λεξικὸν Liddell-Scott
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης
Τεχνικὲς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης

Online Λεξικά

Κίνηση πολιτῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος


Επιστροφή