Πολυτονικὸ Πληκτρολόγιο


Ἐγκατάσταση, Λειτουργία

Ἡ ἐγκατάσταση τῆς δυνατότητας τοῦ πολυτονικοῦ πληκτρολογίου σὲ περιβάλλον Windows XP γίνεται μὲ τὰ παρακάτω βήματα:

Ἀγγλικὸ Windows XP Ἑλληνικὸ Windows XP
Control Panel > Regional and Language Options > Languages > Details > Settings > Add... > Input Language: Greek, Keyboard layout/IME: Greek Polytonic > OK > OK > OK. Πίνακας Ελέγχου > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσες > Λεπτομέρειες > Ρυθμίσεις > Προσθήκη... > Εισαγωγή γλώσσας: Ελληνικά, Διάταξη πληκτρολογίου/IME: Ελληνική Πολυτονική > OK > OK > OK.

Στὴ συνέχεια, μὲ τὰ πλῆκτρα ἐναλλαγῆς γλώσσας πληκτρολογίου (συνήθως Alt+Tab), μεταφερόμαστε κυκλικῶς μεταξὺ τῶν διαθεσίμων διατάξεων, δηλαδὴ Ἀγγλική, Ἑλληνικὴ μονοτονική, Ἑλληνικὴ πολυτονική. Μποροῦμε, βεβαίως, νὰ διαγράψουμε ἐντελῶς τὴν μονοτονικὴ διάταξη ἑλληνικῶν, τὰ δὲ βοηθητικὰ σύμβολα ἀγκυλῶν, ἀγκίστρων κλπ. νὰ παράγονται μὲ τὸ ἀντίστοιχο πλῆκτρο, ἀκολουθούμενο ἀπὸ τὸ πλῆκτρο τοῦ διαστήματος (space).

Διαθέσιμοι τονισμοὶ καὶ πνεύματα

Σύμβολο

Τονισμὸς καὶ πνεῦμα

Πλῆκτρα

Περιγραφὴ πλήκτρου

Ἀγγλικὴ περιγραφή

άέήίόύώ ΆΈΉΊΌΎΏ Τόνος (προτείνεται ὡς ὀξεῖα) ; Ἑλληνικὸ ἐρωτηματικό Accent
άέήίόύώ ΆΈΉΊΌΎΏ Ὀξεῖα q . Acute
ᾶῖῦῶ Περισπωμένη [ Ἀριστερή ἀγκύλη Circumflex
ὰὲὴὶὸὺὼ ᾺῈῊῚῸῪῺ Βαρεῖα ] Δεξιά αγκύλη Grave
ϊϋ ΪΫ Διαλυτικά : Ἄνω-κάτω τελεία Diaeresis
ἀἐἠἰὀὐὠ ῤ ἈἘἨἸὈὨ Ψιλή ' Ἀπόστροφος Smooth breathing
ἁἑἡἱὁὑὡ ῥ ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ Δασεῖα " Εἰσαγωγικά Rough breathing
ἄἔἤἴὄὔὤ ἌἜἬἼὌὬ Ψιλή-Ὀξεῖα / Δεξιὰ κάθετη Smooth-Acute
ἅἕἥἵὅὕὥ ἍἝἭἽὍὝὭ Δασεῖα-Ὀξεῖα ? Ἀγγλικὸ ἐρωτηματικό Rough-Acute
ἂἒἢἲὂὒὢ ἊἚἪἺὊὪ Ψιλή-Βαρεῖα \ Ἀριστερὴ κάθετη Smooth-Grave
ἃἓἣἳὃὓὣ ἋἛἫἻὋὛὫ Δασεῖα-Βαρεῖα | Κάθετη ράβδος Rough-Grave
ἆἦἶὖὦ ἎἮἾὮ Ψιλή-Περισπωμένη = Ἴσον Smooth-circumflex
ἇἧἷὗὧ ἏἯἿὟὯ Δασεῖα-Περισπωμένη + Σὺν Rough-circumflex
ΐΰ Διαλυτικά-Τόνος AltGr + ; . Diaeresis-Accent
ΐΰ Διαλυτικά-Ὀξεῖα ~ «Περισπωμένη» Diaeresis-Acute
ῒῢ Διαλυτικά-Βαρεῖα

`

«Βαρεῖα» Diaeresis-Grave
ῗῧ Διαλυτικά-περισπωμένη AltGr + ` . Diaeresis-Circumflex
ᾱῑῡ ᾹῙῩ Μακρό - Πλὴν Macron
ᾰῐῠ ᾸῘῨ Βραχύ _ Ὑπογράμμιση Breve
ᾳῃῳ ᾼῌῼ Ὑπογεγραμμένη { Ἀριστερὸ ἄγκιστρο Subscript
ᾴῄῴ Ὑπογεγραμμένη-Ὀξεῖα AltGr + q . Subscript-Acute
ᾷῇῷ Ὑπογεγραμμένη-Περισπωμένη AltGr + [ . Subscript-Circumflex
ᾲῂῲ Ὑπογεγραμμένη-Βαρεῖα AltGr + ] . Subscript-Grave
ᾀᾐᾠ ᾈᾘᾨ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή AltGr + ' . Subscript-Smooth
ᾁᾑᾡ ᾉᾙᾩ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα AltGr + " . Subscript-Rough
ᾄᾔᾤ ᾌᾜᾬ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Ὀξεῖα AltGr + / . Subscript-Smooth-Acute
ᾆᾖᾦ ᾎᾞᾮ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Περισπωμένη AltGr + = . Subscript-Smooth-Circumflex
ᾂᾒᾢ ᾊᾚᾪ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Βαρεῖα AltGr + \ . Subscript-Smooth-Grave
ᾅᾕᾥ ᾍᾝᾭ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Ὀξεῖα AltGr + ? . Subscript- Rough-Acute
ᾇᾗᾧ ᾏᾟᾯ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Περισπωμένη AltGr + + . Subscript- Rough-Circumflex
ᾃᾒᾣ ᾋᾛᾫ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Βαρεῖα AltGr + | . Subscript- Rough-Grave
· Ἄνω τελεία Shift + AltGr + } . High stop
Ἀποσιωπητικά AltGr + . . Dots
« Εἰσαγωγικά-ἄνοιγμα AltGr + [ + Space . Quotes open
» Εισαγωγικά-κλείσιμο AltGr + ] + Space . Quotes close
Τόνος ἀριθμητικοῦ (α´, β´ κλπ.) AltGr + q + Space . Numerical
᾿ Ἀπόστροφος ἀριστερή AltGr + ' + Space . Apostrophe left
Ἀπόστροφος δεξιά AltGr + " + Space . Apostrophe right

Ἐξαιρέσεις

Ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ παράγουμε: τοὺς χαρακτῆρες ποὺ ἀναγράφονται πάνω στὰ πλῆκτρα, π.χ. [ ]{ } / ? \ | = + - _ κλπ., μετὰ τὸ ἀντίστοιχο πλῆκτρο πατοῦμε τὸ διάστημα (space).

Εάν ἐπιθυμοῦμε νὰ παράγουμε: τὰ πνεύματα καὶ τοὺς τόνους μόνους τους, χωρὶς φωνῆεν, π.χ. ᾿ ῎ ῍ ῏ κλπ., μετὰ τὸ ἀντίστοιχο πλῆκτρο πατοῦμε τὴν τελεία (.).

Σημείωση: Στὴν γραμματοσειρὰ Palatino Linotype, στὰ κεφαλαῖα φωνήεντα Α-Η-Ω, ἡ Ὑπογεγγραμμένη ἐμφανίζεται ὡς προσγεγραμμένη, δηλαδὴ κάτω δεξιὰ τοῦ χαρακτήρα Α - Η - Ω --- ᾼ - ῌ - ῼ.

Διαθέσιμοι χαρακτῆρες

Σύμβολο

Πλῆκτρο

α

Α

ε

Ε

η

Η

ι

Ι

ο

Ο

υ

Υ

ω

Ω

ρ

Ρ

΄ ;

ά

Ά

έ

Έ

ή

Ή

ί

Ί

ό

Ό

ύ

Ύ

ώ

Ώ

. .
¨ : . . . . . .

ϊ

Ϊ

. .

ϋ

Ϋ

. . . .
΅ AltGr + ; . . . . . .

ΐ

. . .

ΰ

. . . . .
᾿ '

.

.
"

[

. . .

.

. . .

.

. . .
{

. .

. . . . . .

. .
]

. .
· } . . . . . . . . . . . . . . . .
/

.

. .
?

. .
\

.

. .
|

. .
=

. .

. .

.

. .
+

. .

Ἷ

. .

. .
¯ -

. . . .

. .

. . . .
˘ _

. . . .

. .

. . . .
` . . . . . .

. . .

. . . . .
~ . . . . . .

. . .

. . . . .
AltGr + ` . . . . . .

. . .

. . . . .
AltGr + q

. .

Ὑπογεγραμμένη καὶ τονιζόμενος χαρακτήρας ἀποδίδονται μὲ πατημένο τὸ AltGr.

Συνήθεις πρόσθετοι χαρακτῆρες

  Ονομασία Συνδυασμός Hex
Ϛ Στίγμα AltGr + 1  
Ϟ Κόππα AltGr + 2  
Ϡ Σαμπί AltGr + 3  
£ Λίρα AltGr + 4  
§ Τμήμα AltGr + 5  
Παράγραφος AltGr + 6  
¤ Πίνακας AltGr + 8  
¦ Φίλτρο AltGr + 9  
° Μοίρες AltGr + 0  
± Συν-Πλην AltGr + -  
½ Ένα Δεύτερο AltGr + =  
Ευρώ AltGr + e  
· Άνω τελεία Ctrl+Alt+Shift + ]  
σταυρός Alt+0134  
διπλόσταυρος Alt+0135  
ϛ Στίγμα μικρό Alt+0987  
ʹ ἀριθμητικὸ μονάδων Alt+0884 0374
͵ ἀριθμητικὸ χιλιάδων Alt+0885 0375
᾿ ἔκθλιψη Alt+8127 1FBF
ἀφαίρεση Alt+8190 1FFE

Εἰδικὰ σύμβολα καὶ γράμματα ἐκτεταμένων ἑλληνικῶν

    Alt Hex
ϐ σύμβολο Βῆτα 0976 03D0
ϑ σύμβολο Θῆτα 0977 03D1
ϒ Ὕψιλον μὲ σύμβολο κλεισίματος 0978 03D2
ϓ Ὕψιλον μὲ ὀξεῖα καὶ σύμβολο κλεισίματος 0979 03D3
ϔ Ὕψιλον μὲ διαλυτικὰ καὶ σύμβολο κλεισίματος 0980 03D4
ϕ σύμβολο Φῖ 0981 03D5
ϖ σύμβολο Πῖ 0982 03D6
ϗ σύμβολο Καί 0983 03D7
Ϙ ἀρχαϊκὸ Κόππα 0984 03D8
ϙ ἀρχαϊκὸ πεζὸ Κόππα 0985 03D9
Ϛ γράμμα Στίγμα 0986 03DA
ϛ γράμμα πεζὸ Στίγμα 0987 03DB
Ϝ γράμμα Δίγαμμα 0988 03DC
ϝ γράμμα πεζὸ Δίγαμμα 0989 03DD
Ϟ γράμμα Κόππα 0990 03DE
ϟ γράμμα πεζὸ Κόππα 0991 03DF
Ϡ γράμμα Σαμπί 0992 03E0
ϡ γράμμα πεζὸ Σαμπί 0993 03E1
ϰ σύμβολο Κάππα 1008 03F0
ϱ σύμβολο Ρῶ 1009 03F1
ϲ σύμβολο ἐλλειπτικὸ Σίγμα 1010 03F2
ϳ γράμμα Γιώτ 1011 03F3
ϴ σύμβολο κεφαλαῖο Θῆτα 1012 03F4
ϵ σύμβολο ἐλλειπτικὸ Ἔψιλον 1013 03F5
϶ σύμβολο ἀνεστραμμένο ἐλλειπτικὸ Ἔψιλον 1014 03F6
Ϸ γράμμα κεφαλαῖο Sho 1015 03F7
ϸ γράμμα πεζὸ Sho 1016 03F8
Ϲ σύμβολο κεφαλαῖο ἐλλειπτικὸ Σίγμα 1017 03F9
Ϻ γράμμα κεφαλαῖο Σάν 1018 03FA
ϻ γράμμα πεζὸ Σάν 1019 03FB
ϼ σύμβολο Ρῶ μὲ μολυβιά 1020 03FC
Ͻ σύμβολο ἀνεστραμμένο κεφαλαῖο ἐλλειπτικὸ Σίγμα 1021 03FD
Ͼ σύμβολο κεφαλαῖο ἐλλειπτικὸ Σίγμα μὲ τελεῖα 1022 03FE
Ͽ σύμβολο ἀνεστραμμένο κεφαλαῖο ἐλλειπτικὸ Σίγμα μὲ τελεῖα 1023 03FF

Πρόσθετες ὁδηγίες γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ διεθνῶν χαρακτήρων

γιὰ εἰσαγωγὴ πρῶτα πατῆστε μετὰ πληκτρολογῆστε
á é í ó ú ý Ctrl-‘ a e i o u y
Á É Í Ó Ú Ý Ctrl-‘ A E I O U Y
à è ì ò ù Ctrl-` a e i o u
À È Ì Ò Ù Ctrl-` A E I O U
ä ë ï ö ü ÿ Ctrl-Shift-: a e i o u y
Ä Ë Ï Ö Ü Ÿ Ctrl-Shift-: A E I O U Y
â ê î ô û Ctrl-Shift-^ a e i o u
Â Ê Î Ô Û Ctrl-Shift-^ A E I O U
å Å Ctrl-Shift-@ a A
æ Æ œ Œ ß Ctrl-Shift-& a A o O s
ð Ð Ctrl-‘ d D
ø Ø Ctrl-/ o O
ç Ç Ctrl-, c C
ã A ñ Ñ õ Õ Ctrl-Shift a A n N o O
¿ Alt-Ctrl-Shift .
¡ Alt-Ctrl-Shift .

Διαθέσιμοι χαρακτῆρες πολυτονικῆς γραμματοσειρᾶς

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈΉΊΌΎΏ ΆΈΉΊΌΎΏ ᾺῈῊῚῸῪῺ ἈἘἨἸὈὨ ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ
ἌἜἬἼὌὬ ἍἝἭἽὍὝὭ ἊἚἪἺὊὪ ἋἛἫἻὋὛὫ
ΪΫ ᾹῙῩ ᾸῘῨ ἎἮἾὮ ἏἯἿὟὯ
ᾼῌῼ ᾌᾜᾬ ᾍᾝᾭ ᾊᾚᾪ ᾋᾛᾫ ᾎᾞᾮ ᾏᾟᾯ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω ς
άέήίόύώ άέήίόύώ ὰὲὴὶὸὺὼ ἀἐἠἰὀὐὠ ἁἑἡἱὁὑὡ ῤῥ ἄἔἤἴὄὔὤ ἅἕἥἵὅὕὥ ἂἒἢἲὂὒὢ ἃἓἣἳὃὓὣ
ϊϋ ΐΰ ΐΰ ῒῢ ῗῧ ᾱῑῡ ᾰῐῠ ᾶῆῖῦῶ ἆἦἶὖὦ ἇἧἷὗὧ ᾳῃῳ ᾴῄῴ ᾷῇῷ ᾄᾔᾤ ᾅᾕᾥ ᾂᾒᾢ ᾃᾓᾣ ᾆᾖᾦ ᾇᾗᾧ
1234567890 !@#$%^&*(),.· ;:’ “”/?\|[]{}-_=+<>`~ ϚϞϠ£§¶¤¦°±½ ϐϑϕϖϜϰ €

Διάταξη Πληκτρολογίου

Ἀγγλικὸ πληκτρολόγιο

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Back
Tab q w e r t y u i o p [ ] \ .
Caps a s d f g h j k l ; ' Enter
Shift z x c v b n m , . / Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ἀγγλικὸ πληκτρολόγιο μὲ Shift

` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + Back
Tab Q W E R T Y U I O P { } | .
Caps A S D F G H J K L : " Enter
Shift Z X C V B N M < > ? Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ἑλληνικὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¯ Back
Tab ; ς ε ρ τ υ θ ι ο π .
Caps α σ δ φ γ η ξ κ λ ΄ ᾿ Enter
Shift ζ χ ψ ω β ν μ , . Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ἑλληνικὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο μὲ Shift

! @ # $ % ^ & * ( ) ˘ Back
Tab : ς Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π · \ .
Caps Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ ¨ Enter
Shift Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ < > Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl