Πολυτονικὸ Πληκτρολόγιο


Ἐγκατάσταση, Λειτουργία

Ἡ ἐγκατάσταση τῆς δυνατότητας τοῦ πολυτονικοῦ πληκτρολογίου σὲ περιβάλλον Windows XP γίνεται μὲ τὰ παρακάτω βήματα:

Ἀγγλικὸ Windows XP Ἑλληνικὸ Windows XP
Control Panel > Regional and Language Options > Languages > Details > Settings > Add... > Input Language: Greek, Keyboard layout/IME: Greek Polytonic > OK > OK > OK. Πίνακας Ελέγχου > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσες > Λεπτομέρειες > Ρυθμίσεις > Προσθήκη... > Εισαγωγή γλώσσας: Ελληνικά, Διάταξη πληκτρολογίου/IME: Ελληνική Πολυτονική > OK > OK > OK.

Στὴ συνέχεια, μὲ τὰ πλῆκτρα ἐναλλαγῆς γλώσσας πληκτρολογίου (συνήθως Alt+Tab), μεταφερόμαστε κυκλικῶς μεταξὺ τῶν διαθεσίμων διατάξεων, δηλαδὴ Ἀγγλική, Ἑλληνικὴ μονοτονική, Ἑλληνικὴ πολυτονική. Μποροῦμε, βεβαίως, νὰ διαγράψουμε ἐντελῶς τὴν μονοτονικὴ διάταξη ἑλληνικῶν, τὰ δὲ βοηθητικὰ σύμβολα ἀγκυλῶν, ἀγκίστρων κλπ. νὰ παράγονται μὲ τὸ ἀντίστοιχο πλῆκτρο, ἀκολουθούμενο ἀπὸ τὸ πλῆκτρο τοῦ διαστήματος (space).

Διαθέσιμοι τονισμοὶ καὶ πνεύματα

Σύμβολο

Τονισμὸς καὶ πνεῦμα

Πλῆκτρα

Περιγραφὴ πλήκτρου

Ἀγγλικὴ περιγραφή

άέήίόύώ ΆΈΉΊΌΎΏ Τόνος (προτείνεται ὡς ὀξεῖα) ; Ἑλληνικὸ ἐρωτηματικό Accent
άέήίόύώ ΆΈΉΊΌΎΏ Ὀξεῖα q . Acute
ᾶῖῦῶ Περισπωμένη [ Ἀριστερή ἀγκύλη Circumflex
ὰὲὴὶὸὺὼ ᾺῈῊῚῸῪῺ Βαρεῖα ] Δεξιά αγκύλη Grave
ϊϋ ΪΫ Διαλυτικά : Ἄνω-κάτω τελεία Diaeresis
ἀἐἠἰὀὐὠ ῤ ἈἘἨἸὈὨ Ψιλή ' Ἀπόστροφος Smooth breathing
ἁἑἡἱὁὑὡ ῥ ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ Δασεῖα " Εἰσαγωγικά Rough breathing
ἄἔἤἴὄὔὤ ἌἜἬἼὌὬ Ψιλή-Ὀξεῖα / Δεξιὰ κάθετη Smooth-Acute
ἅἕἥἵὅὕὥ ἍἝἭἽὍὝὭ Δασεῖα-Ὀξεῖα ? Ἀγγλικὸ ἐρωτηματικό Rough-Acute
ἂἒἢἲὂὒὢ ἊἚἪἺὊὪ Ψιλή-Βαρεῖα \ Ἀριστερὴ κάθετη Smooth-Grave
ἃἓἣἳὃὓὣ ἋἛἫἻὋὛὫ Δασεῖα-Βαρεῖα | Κάθετη ράβδος Rough-Grave
ἆἦἶὖὦ ἎἮἾὮ Ψιλή-Περισπωμένη = Ἴσον Smooth-circumflex
ἇἧἷὗὧ ἏἯἿὟὯ Δασεῖα-Περισπωμένη + Σὺν Rough-circumflex
ΐΰ Διαλυτικά-Τόνος AltGr + ; . Diaeresis-Accent
ΐΰ Διαλυτικά-Ὀξεῖα ~ «Περισπωμένη» Diaeresis-Acute
ῒῢ Διαλυτικά-Βαρεῖα

`

«Βαρεῖα» Diaeresis-Grave
ῗῧ Διαλυτικά-περισπωμένη AltGr + ` . Diaeresis-Circumflex
ᾱῑῡ ᾹῙῩ Μακρό - Πλὴν Macron
ᾰῐῠ ᾸῘῨ Βραχύ _ Ὑπογράμμιση Breve
ᾳῃῳ ᾼῌῼ Ὑπογεγραμμένη { Ἀριστερὸ ἄγκιστρο Subscript
ᾴῄῴ Ὑπογεγραμμένη-Ὀξεῖα AltGr + q . Subscript-Acute
ᾷῇῷ Ὑπογεγραμμένη-Περισπωμένη AltGr + [ . Subscript-Circumflex
ᾲῂῲ Ὑπογεγραμμένη-Βαρεῖα AltGr + ] . Subscript-Grave
ᾀᾐᾠ ᾈᾘᾨ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή AltGr + ' . Subscript-Smooth
ᾁᾑᾡ ᾉᾙᾩ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα AltGr + " . Subscript-Rough
ᾄᾔᾤ ᾌᾜᾬ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Ὀξεῖα AltGr + / . Subscript-Smooth-Acute
ᾆᾖᾦ ᾎᾞᾮ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Περισπωμένη AltGr + = . Subscript-Smooth-Circumflex
ᾂᾒᾢ ᾊᾚᾪ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Βαρεῖα AltGr + \ . Subscript-Smooth-Grave
ᾅᾕᾥ ᾍᾝᾭ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Ὀξεῖα AltGr + ? . Subscript- Rough-Acute
ᾇᾗᾧ ᾏᾟᾯ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Περισπωμένη AltGr + + . Subscript- Rough-Circumflex
ᾃᾒᾣ ᾋᾛᾫ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Βαρεῖα AltGr + | . Subscript- Rough-Grave
· Ἄνω τελεία Shift + AltGr + } . High stop
Ἀποσιωπητικά AltGr + . . Dots
« Εἰσαγωγικά-ἄνοιγμα AltGr + [ + Space . Quotes open
» Εισαγωγικά-κλείσιμο AltGr + ] + Space . Quotes close
Τόνος ἀριθμητικοῦ (α´, β´ κλπ.) AltGr + q + Space . Numerical
᾿ Ἀπόστροφος ἀριστερή AltGr + ' + Space . Apostrophe left
Ἀπόστροφος δεξιά AltGr + " + Space . Apostrophe right

Ἐξαιρέσεις

Ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ παράγουμε: τοὺς χαρακτῆρες ποὺ ἀναγράφονται πάνω στὰ πλῆκτρα, π.χ. [ ]{ } / ? \ | = + - _ κλπ., μετὰ τὸ ἀντίστοιχο πλῆκτρο πατοῦμε τὸ διάστημα (space).

Εάν ἐπιθυμοῦμε νὰ παράγουμε: τὰ πνεύματα καὶ τοὺς τόνους μόνους τους, χωρὶς φωνῆεν, π.χ. ᾿ ῎ ῍ ῏ κλπ., μετὰ τὸ ἀντίστοιχο πλῆκτρο πατοῦμε τὴν τελεία (.).

Σημείωση: Στὴν γραμματοσειρὰ Palatino Linotype, στὰ κεφαλαῖα φωνήεντα Α-Η-Ω, ἡ Ὑπογεγγραμμένη ἐμφανίζεται ὡς προσγεγραμμένη, δηλαδὴ κάτω δεξιὰ τοῦ χαρακτήρα Α Η Ω ᾼ ῌ ῼ.

Διαθέσιμοι χαρακτῆρες

Σύμβολο

Πλῆκτρο

α

Α

ε

Ε

η

Η

ι

Ι

ο

Ο

υ

Υ

ω

Ω

ρ

Ρ

΄ ;

ά

Ά

έ

Έ

ή

Ή

ί

Ί

ό

Ό

ύ

Ύ

ώ

Ώ

. .
¨ : . . . . . .

ϊ

Ϊ

. .

ϋ

Ϋ

. . . .
΅ AltGr + ; . . . . . .

ΐ

. . .

ΰ

. . . . .
᾿ '

.

.
"

[

. . .

.

. . .

.

. . .
{

. .

. . . . . .

. .
]

. .
· } . . . . . . . . . . . . . . . .
/

.

. .
?

. .
\

.

. .
|

. .
=

. .

. .

.

. .
+

. .

Ἷ

. .

. .
¯ -

. . . .

. .

. . . .
˘ _

. . . .

. .

. . . .
` . . . . . .

. . .

. . . . .
~ . . . . . .

. . .

. . . . .
AltGr + ` . . . . . .

. . .

. . . . .
AltGr + q

. .

Ὑπογεγραμμένη καὶ τονιζόμενος χαρακτήρας ἀποδίδονται μὲ πατημένο τὸ AltGr.

Πρόσθετοι χαρακτῆρες

  Ονομασία Συνδυασμός
Ϛ Στίγμα AltGr + 1
Ϟ Κόππα AltGr + 2
Ϡ Σαμπί AltGr + 3
£ Λίρα AltGr + 4
§ Τμήμα AltGr + 5
Παράγραφος AltGr + 6
¤ Πίνακας AltGr + 8
¦ Φίλτρο AltGr + 9
° Μοίρες AltGr + 0
± Συν-Πλην AltGr + -
½ Ένα Δεύτερο AltGr + =
Ευρώ AltGr + e

Διαθέσιμοι χαρακτῆρες πολυτονικῆς γραμματοσειρᾶς

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈΉΊΌΎΏ ΆΈΉΊΌΎΏ ᾺῈῊῚῸῪῺ ἈἘἨἸὈὨ ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ
ἌἜἬἼὌὬ ἍἝἭἽὍὝὭ ἊἚἪἺὊὪ ἋἛἫἻὋὛὫ
ΪΫ ᾹῙῩ ᾸῘῨ ἎἮἾὮ ἏἯἿὟὯ
ᾼῌῼ ᾌᾜᾬ ᾍᾝᾭ ᾊᾚᾪ ᾋᾛᾫ ᾎᾞᾮ ᾏᾟᾯ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω ς
άέήίόύώ άέήίόύώ ὰὲὴὶὸὺὼ ἀἐἠἰὀὐὠ ἁἑἡἱὁὑὡ ῤῥ ἄἔἤἴὄὔὤ ἅἕἥἵὅὕὥ ἂἒἢἲὂὒὢ ἃἓἣἳὃὓὣ
ϊϋ ΐΰ ΐΰ ῒῢ ῗῧ ᾱῑῡ ᾰῐῠ ᾶῆῖῦῶ ἆἦἶὖὦ ἇἧἷὗὧ ᾳῃῳ ᾴῄῴ ᾷῇῷ ᾄᾔᾤ ᾅᾕᾥ ᾂᾒᾢ ᾃᾓᾣ ᾆᾖᾦ ᾇᾗᾧ
1234567890 !@#$%^&*(),.· ;:’ “”/?\|[]{}-_=+<>`~ ϚϞϠ£§¶¤¦°±½ ϐϑϕϖϜϰ €

Διάταξη Πληκτρολογίου

Ἀγγλικὸ πληκτρολόγιο

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Back
Tab q w e r t y u i o p [ ] \ .
Caps a s d f g h j k l ; ' Enter
Shift z x c v b n m , . / Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ἀγγλικὸ πληκτρολόγιο μὲ Shift

` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + Back
Tab Q W E R T Y U I O P { } | .
Caps A S D F G H J K L : " Enter
Shift Z X C V B N M < > ? Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ἑλληνικὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¯ Back
Tab ; ς ε ρ τ υ θ ι ο π .
Caps α σ δ φ γ η ξ κ λ ΄ ᾿ Enter
Shift ζ χ ψ ω β ν μ , . Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ἑλληνικὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο μὲ Shift

! @ # $ % ^ & * ( ) ˘ Back
Tab : ς Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π · \ .
Caps Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ ¨ Enter
Shift Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ < > Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Κωδικοὶ ἰδιαιτέρων σημείων στίξεως

᾿ ἔκθλιψη 1FBF
ἀφαίρεση 1FFE
ʹ ἀριθμητικὸ μονάδων 0374
͵ ἀριθμητικὸ χιλιάδων 0375

Πρόσθετες ὁδηγίες γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ διεθνῶν χαρακτήρων

γιὰ εἰσαγωγὴ πρῶτα πατῆστε μετὰ πληκτρολογῆστε
á é í ó ú ý Ctrl-‘ a e i o u y
Á É Í Ó Ú Ý Ctrl-‘ A E I O U Y
à è ì ò ù Ctrl-` a e i o u
À È Ì Ò Ù Ctrl-` A E I O U
ä ë ï ö ü ÿ Ctrl-Shift-: a e i o u y
Ä Ë Ï Ö Ü Ÿ Ctrl-Shift-: A E I O U Y
â ê î ô û Ctrl-Shift-^ a e i o u
Â Ê Î Ô Û Ctrl-Shift-^ A E I O U
å Å Ctrl-Shift-@ a A
æ Æ œ Œ ß Ctrl-Shift-& a A o O s
ð Ð Ctrl-‘ d D
ø Ø Ctrl-/ o O
ç Ç Ctrl-, c C
ã A ñ Ñ õ Õ Ctrl-Shift a A n N o O
¿ Alt-Ctrl-Shift .
¡ Alt-Ctrl-Shift .