Ἱστοριογράφοι τῆς Ῥωμανίας


Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης - Χριστιανικὴ Τοπογραφία (1.15MB)
Περιηγητὴς καὶ γεωγράφος τοῦ 6ου αἰ.

Ἰωάννης Σκυλίτζης - Σύνοψις Ἱστοριῶν (1.69MB)
Χρονογράφος τοῦ 11ου-12ου αἰ.

Ἰωάννης Σκυλίτζης - Χρονογραφίας συνέχεια (300KB)
Χρονογράφος τοῦ 11ου-12ου αἰ.

Νικήτας Χωνιάτης - Χρονικὴ διήγησις (2.03MB)
Χρονογράφος τοῦ 13ου αἰ.

Γεώργιος Σφραντζῆς - Χρονικὸν τῆς Ἁλώσεως (319KB)
Ἱστορικὸς τῶν τελευταίων ἑτῶν τῆς Ῥωμανίας, 15ος αἰ.


Ὦ γῆ Βυζαντίς, ὦ πόλις τρισολβία, ὀφθαλμὲ τῆς γῆς, κόσμε τῆς οἰκουμένης, τηλαυγὲς ἄστρον, τοῦ κάτω κόσμου λύχνε, ἐν σοὶ γενοίμην κατατρυφήσομαί σου. Oh land of Byzantium, Oh thrice blessed city, thou centre of the earth, jewel of the universe, far-beaming star, lamp of the nether wold...
Ὦ πόλις, πόλις, πόλεων πασῶν ὀφθαλμέ, ἄκουσμα παγκόσμιον, θέαμα ὑπερκόσμιον, ἐκκλησιῶν γαλουχέ, πίστεως ἀρχηγέ, ὀρθοδοξίας ποδηγέ, λόγων μέλημα, καλοῦ παντὸς ἐνδιαίτημα. ὢ ἡ ἐκ χειρὸς Κυρίου τὸ τοῦ θυμοῦ πιοῦσα ποτήριον, ὢ ἡ γενομένη πυρὸς μερὶς... Oh thou city, city, centre of all cities, of universal fame, othe-wordly spectacle, martu of churches, leader of the faith, guide of Orthodoxy, darling of discourse, dwelling place of all good. Oh thou city given by the hand of the Lord to drink from the cup of wrath, oh thou who become part of fire...