Χρονολόγιο τῶν κλασσικῶν χρόνων
Σημαντικὰ γεγονότα 6ου, 5ου, 4ου αἰ. π.Χ.


594 Ὁ Σόλωνας εἰσάγει τὸ νέο νομικὸ σύστημα στὴν Ἀθήνα.
570 Πιὸ πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Πυθαγόρα στὴν Σάμο.
548 Γέννηση τοῦ ποιητῆ Σιμωνίδη στὴν Κίο.
525 Γέννηση Αἰσχύλου στὴν Ἐλευσίνα.
518 Πιὸ πιθανὴ χρονολογία γέννησης Πινδάρου στὴν Θήβα.
515 Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Παρμενίδη στὴν Ἐλέα.
508 Μεταρρύθμιση τοῦ Κλεισθένη στὴν Ἀθήνα. Θεσπίζει νέο σύστημα φυλῶν καὶ δήμων τῆς Ἀττικῆς καὶ καθιερώνει τὸ Συμβούλιο τῶν Πεντακοσίων (Βουλή).
500 Ὁ Ἠράκλειτος βρίσκεται στὴν ἀκμή του, εἶναι περίπου 40 χρονῶν.

Πιὸ πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Ἀναξαγόρα στὶς Κλαζομενές, πόλη κοντὰ στὴ Σμύρνη, στὴν Ἰωνία.

498 Ἐξέγερση τῶν πόλεων τῆς Ἰωνίας ὑπὸ τὸν κυβερνήτη τῆς Μιλήτου Ἀρισταγόρα καὶ τῆς Κύπρου ὑπὸ τὸν Ὀνεσίλο, ἐναντίον τοῦ Περσικοῦ βασιλείου τοῦ Δαρείου. Ὁ Ἀρισταγόρας ζήτησε μάταια τὴν βοήθεια τῶν Σπαρτιατῶν, ὅμως τὸν βοήθησαν οἱ Ἀθηναῖοι στέλνοντας 20 πλοῖα. Μαζί, Ἀθηναῖοι καὶ Ἴωνες, ἔφθασαν στὶς Σάρδεις, πρωτεύουσα τῆς σατραπείας, τὶς κατέλαβαν καὶ τὶς πυρπόλησαν. Ἀλλὰ ὁ Δαρεῖος μὲ τὴ βοήθεια τῶν Φοινίκων τοὺς ἀπεμάκρυνε καὶ ἀνακατέλαβε τὴν Κύπρο μέχρι τὸ 494 π.Χ.

Ὁ Πίνδαρος περίπου 20 ἐτῶν γράφει τὴν πρώτη του ᾨδὴ ποὺ σῴζεται μέχρι σήμερα, τὴν «Πυθικὴ ᾨδή», γιὰ νὰ ὑμνήσει τὴ νίκη τοῦ Θεσσαλοῦ Ἱπποκλέα στοὺς Πυθικοὺς ἀγῶνες.

495 Γέννηση τοῦ Περικλῆ.

Γέννηση τοῦ Σοφοκλῆ στὸν δῆμο τῆς Ἀττικῆς Κολωνό.

493 Ὁ Θεμιστοκλῆς ἀνώτατος ἄρχοντας τῶν Ἀθηνῶν.
492 Α´ Ἐκστρατεία τῶν Περσῶν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας μὲ ἀρχηγὸ τὸν Μαρδόνιο.

Πιθανὴ γέννηση τοῦ Ἐμπεδοκλῆ στὸν Ἀκράγαντα τῆς Σικελίας.

491 Πόλεμος μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Αἴγινας.
490 Α´ Περσικὸς πόλεμος. Ὁ Δαρεῖος ἔχοντας ὑποτάξει τὶς ἐξεγερμένες Ἰωνικὲς πόλεις, στέλνει τὶς δυνάμεις του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας γιὰ νὰ τιμωρήσει τὶς πόλεις ποὺ βοήθησαν τὴν Ἰωνία, (Ἀθήνα καὶ Ἐρέτρια). Ὁ Περσικὸς στόλος πέρασε ἀπὸ τὴ Νάξο καὶ τὴν Δῆλο, ἀποβιβάστηκε στὴν Εὔβοια καὶ κατέλαβε τὴν Ἐρέτρια πρὶν ἐπιτεθεῖ ἐναντίον τῆς Ἀθήνας. Ἀλλὰ ἀναγκάστηκε νὰ σταματήσει στὸν Μαραθῶνα ὅπου νικήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους (μαζὶ μὲ λίγους Πλαταιεῖς), ποὺ εἶχαν ἀρχηγὸ τὸν Μιλτιάδη. Δὲν ἦρθαν σὲ βοήθεια οἱ Σπαρτιᾶτες καὶ οἱ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις.

Ἡ νίκη στὸν Μαραθῶνα ἔδωσε στοὺς Ἀθηναίους τὸ αἴσθημα ὅτι εἶχαν σώσει τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπαξίως μποροῦσαν νὰ γίνουν ἀρχηγοὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα χρησιμοποιήθηκε ἀκόμη καὶ κατὰ τὰ χρόνια τοῦ Πλάτωνα, ἀπὸ ὅσους ἤθελαν νὰ ἐπαναφέρουν τὴν Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία μετὰ τὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο.

Εἶναι πιθανὸν ἡ ἱστορία τῆς «Ἀτλαντίδας» ποὺ λέγεται ἀπὸ τὸν Κριτία στὸν ὁμώνυμο διάλογο νὰ εἶναι περιγραφή, μὲ ἀλληλομετάθεση, τῶν παλατιῶν καὶ τῶν πόλεων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τῆς Περσίας.

Ἕνας ἄλλος στρατηγὸς στὸν Μαραθῶνα μαζὶ μὲ τὸν Μιλτιάδη, ἦταν ὁ Ἀριστείδης ποὺ ἔπαιξε ἡγετικὸ ρόλο στὰ ἑπόμενα χρόνια.

Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Πυθαγόρα.

Ἐπίσης πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Ζήνωνα τοῦ Ἐλεάτη.

489 Ὁ Ἀριστείδης, ἄρχοντας τῆς Ἀθήνας.

Ὁ Θήρων γίνεται τύραννος στὸν Ἀκράγαντα τῆς Σικελίας καὶ κυριεύει τὴν πόλη Ἰμέρα.

488 Πρώτη ἐφαρμογὴ τοῦ νεοεισαχθέντος νόμου τοῦ ἐξοστρακισμοῦ, στὴ Ἀθήνα στὸ πρόσωπο τοῦ Ἵππαρχου.
486 Θάνατος τοῦ Δαρείου τοῦ Μεγάλου βασιλέα τῶν Περσῶν. Τὴν θέση του παίρνει ὁ γιός του Ξέρξης.
485 Ὁ Γέλων γίνεται τύραννος τοῦ Γέλαντα τῆς Σικελίας. Κυριεύει τὶς Συρακοῦσες καὶ ἀφήνει τὸν Γέλαντα στὸν ἀδελφό του Ἰέρωνα.

Ἡ πρώτη κωμῳδία παίζεται στὸ θέατρο τῶν Ἀθηνῶν.

484 Ὁ Ξέρξης καταπνίγει μία ἐπανάσταση στὴν Αἴγυπτο καὶ ἀρχίζει νὰ κάνει ἑτοιμασίες γιὰ μία νέα ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας διὰ μέσου τοῦ Ἑλλησπόντου καὶ τῆς Θράκης μὲ παράλληλη πορεία στρατοῦ καὶ στόλου.

Πρώτη νίκη τοῦ Αἰσχύλου στοὺς δραματικοὺς ἀγῶνες. Τὸ ἔργο δὲν τὸ ξέρουμε.

483 Ὁ Θεμιστοκλῆς πείθει τοὺς Ἀθηναίους νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὰ νεοανακαλυφθέντα μεταλλεῖα τοῦ Λαυρίου γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἕναν μεγάλο στόλο νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν σὲ πόλεμο κατὰ τῆς Αἴγινας. (Αὐτὸς ὁ στόλος θὰ παίξει μεγάλο ρόλο στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐγκαθίδρυση τῆς Ἀθηναϊκῆς Ἡγεμονίας). Ἐπίσης ἀρχίζει νὰ σχεδιάζει τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ.
482 Ὁ Ἀριστείδης ἐξοστρακίζεται καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς ἀναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο. Ὅμως, ὁ Ἀριστείδης θὰ ἐπιστρέψει δυὸ χρόνια ἀργότερα, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐξοστρακισμένους πολῖτες ὅταν ἡ Ἀθήνα ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυνο τοῦ Περσικοῦ πολέμου.
481 Γνωρίζοντας τὰ σχέδια τοῦ Ξέρξη γιὰ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ὅλες οἱ Ἑλληνικὲς πόλεις ποὺ θέλουν νὰ τὸν πολεμήσουν, συγκεντρώνονται στὸν Ἰσθμὸ τῆς Κορίνθου ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Σπάρτης καὶ ἀποφασίζουν νὰ ἀφήσουν κατὰ μέρος τὶς διαφορές τους, ἰδιαίτερα ἡ Ἀθήνα μὲ τὴν Αἴγινα. Καταστρώνονται σχέδια καὶ ἐπιλέγονται τοποθεσίες ἀντίστασης. Οἱ Θερμοπύλες στὴν ξηρὰ καὶ τὸ ἀκρωτήριο Ἀρτεμήσιο στὴ θάλασσα. Ἡ ἀρχηγία ἀνατίθεται στὴν Σπάρτη. Ἀπεσταλμένοι φθάνουν στὸ Ἄργος, στὶς Συρακοῦσες, στὴν Κέρκυρα καὶ στὴν Κρήτη γιὰ νὰ ζητήσουν βοήθεια. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἡρόδοτο ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν Γέλων εἶναι πρόθυμος νὰ δώσει μεγάλη βοήθεια, περίπου 200 πλοῖα καὶ 30.000 ὁπλῖτες καὶ ἱππεῖς, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ὁρισθεῖ αὐτὸς ἀρχηγὸς τοῦ πολέμου. Ἀλλὰ οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς Σπάρτης καὶ τῆς Ἀθήνας ἀρνοῦνται.
480 Ἀρχίζει ὁ Β´ Περσικὸς πόλεμος. Ὁ Ξέρξης ὁδηγεῖ τὸ στρατὸ καὶ τὸν στόλο του ἀπὸ τὸν Ἑλλήσποντο καὶ τὴν Θρᾴκη, δὲν συναντάει καὶ μεγάλη ἀντίσταση, ὅμως μεγάλο μέρος τοῦ στόλου τοῦ καταστρέφεται κοντὰ στὶς ἀκτὲς τῆς Θεσσαλίας ἀπὸ μία μεγάλη τρικυμία.

Σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια, οἱ Ἕλληνες σύμμαχοι συναντοῦν τὸν Περσικὸ στρατὸ στὶς Θερμοπύλες καὶ στὴν μάχη νικιέται ὁ Λεωνίδας. Ὁ στόλος συναντᾷ τὸν Περσικὸ στὸ Ἀρτεμήσιο ἀλλὰ δὲν ἔχει καλύτερη τύχη.

Σὰν ἀποτέλεσμα, ὁ δρόμος εἶναι ἐλεύθερος γιὰ τὸν Ξέρξη νὰ προχωρήσει ἐναντίον τῆς Βοιωτίας καὶ τῆς Ἀττικῆς ἐνῷ οἱ Πελοποννήσιοι ἀποφάσισαν νὰ καταλάβουν τὸν Ἰσθμὸ γιὰ νὰ τὸν ἀποτρέψουν ἔστω νὰ φτάσει μέχρι τὴν Πελοπόννησο. Ἐπίσης οἱ Ἀθηναῖοι πείθουν τοὺς συμμάχους νὰ παρατάξουν τὸν στόλο στὴν Σαλαμίνα, λίγα μίλια μακριὰ ἀπὸ τὸν Πειραιά, τὸ λιμάνι τῆς Ἀθήνας.

Ὁ Ξέρξης καταλαμβάνει τὴν Ἀθήνα ἀλλὰ οἱ περισσότεροι κάτοικοι ἔχουν καταφύγει στὰ νησιὰ Αἴγινα καὶ Σαλαμίνα, καθὼς καὶ στὶς ἀκτὲς τὶς Πελοποννήσου ἰδιαίτερα στὴν πόλη Τροιζήνα, τὸν τόπο γέννησης τοῦ Θησέα. Οἱ Πέρσες βάζουν φωτιὰ στὴν Ἀκρόπολη.

Ἀλλὰ παρότι ὁ κίνδυνος μεγάλωνε, ὁ Θεμιστοκλῆς πείθει τοὺς συμμάχους του νὰ ἀφήσουν τὸν στόλο στὴν Σαλαμίνα, καὶ μὲ αὐτὸ τὸ τέχνασμα παρασύρει τὸν Ξέρξη νὰ δώσει μάχη σὲ ἔδαφος ποὺ ἐκεῖνος εἶχε διαλέξει, σὲ ἕνα μέρος τόσο στενὸ ἀνάμεσα στὴν Σαλαμίνα καὶ τὴν κυρίως χώρα τῆς Ἀττικῆς, ὅπου δὲν ἦταν εὔκολο νὰ κινηθοῦν τὰ πλοῖα μὲ ἄνεση. Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα οἱ Πέρσες νὰ νικηθοῦν καὶ νὰ καταστραφεῖ τελείως ὁ στόλος τους. Μιὰ ζωντανὴ ἀναπαράσταση τῆς ναυμαχίας δίνει ὁ Αἰσχύλος στὸ ἔργο του «Πέρσες». Ὁ Ἀριστείδης ποὺ εἶχε γυρίσει στὴν Ἀθήνα, παίρνει ἐνεργὰ μέρος στὴν ναυμαχία.

Ὁ Ξέρξης νικημένος ἐπιστρέφει στὴν Ἀσία, ἀφήνοντας ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ στρατό του στὴν ἀρχηγία τοῦ Μαρδόνιου. Ὁ Θεμιστοκλῆς κάνει τὴν πρόταση νὰ στείλουν στρατὸ γιὰ νὰ καταστρέψουν τὶς γέφυρες τοῦ Περσικοῦ στρατοῦ στὸν Ἑλλήσποντο ὥστε νὰ τὸν καταστρέψουν τελείως, ἀλλὰ δὲν εἰσακούστηκε.

Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Εὐριπίδη στὴν Σαλαμίνα. Μερικοὶ λένε ὅτι γεννήθηκε τὴν μεγάλη ἡμέρα τῆς ναυμαχίας.

479 Νέα ἐπίθεση τῶν Περσῶν, ὑπὸ τὸν Μαρδόνιο. Καταλαμβάνει πάλη τὴν ἐρημωμένη πόλη τῆς Ἀθήνας. Οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες ἀποφασίζουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν Μαρδόνιο ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Παυσανία, γιοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς τῆς Σπάρτης. Οἱ Πέρσες νικιοῦνται ἀπὸ αὐτὸ τὸν στρατὸ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀντιπροσώπους ὅλων τῶν πόλεων τῆς Ἑλλάδας, μαζὶ μὲ 8.000 Ἀθηναίους ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀριστείδη, στὶς Πλαταιές, ὅπου σκοτώνεται καὶ ὁ Μαρδόνιος.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ἑλληνικὸς στόλος στάλθηκε στὴν Ἰωνία καὶ νικάει τὰ ὑπολείμματα τοῦ Περσικοῦ στόλου στὸ ἀκρωτήριο τῆς Μυκάλης. Αὐτὲς οἱ νῖκες δὲν ἔδωσαν ὅμως ὁριστικὸ τέλος στὸν δεύτερο Περσικὸ πόλεμο, ὁ ὁποῖος διήρκεσε ἀρκετὰ χρόνια ἀκόμη, μέχρι τὴν Καλλίειο Εἰρήνη τὸ 449 π.Χ., ἀλλὰ σήμαναν τὸ τέλος τῶν Περσικῶν ἐπιθέσεων στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα.

Μετὰ τὴν ναυμαχία τῆς Μυκάλης, ὁ Ἑλληνικὸς στόλος κινεῖται βόρεια πρὸς τὸν Ἑλλήσποντο, γιὰ νὰ καταστρέψει τὶς γέφυρες τοῦ Ξέρξη. Στὴ Ἄβυδο, ὅταν εἶδαν ὅτι οἱ γέφυρες καταστράφηκαν, οἱ Πελοποννήσιοι ἀποφάσισαν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους, ἐνῷ οἱ Ἀθηναῖοι πολιόρκησαν τὴν Σηστὸ καὶ κατέλαβαν τὴν Χερσόνησο κατὰ μῆκος τοῦ Ἑλλησπόντου ἀπὸ τὴν Ἄβυδο, ποὺ τὴν κατεῖχαν οἱ Πέρσες. Μετὰ τὴν πολιορκία ποὺ κράτησε μερικοὺς μῆνες, κατέλαβαν τὸ μέρος καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπέστρεψαν στὰ σπίτια τους.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Θεμιστοκλῆς μαζὶ πιὰ μὲ τὸν Ἀριστείδη, κατάφεραν νὰ ξανακτίσουν τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ ἄλλα ὀχυρωματικὰ ἔργα τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ, γιατὶ φοβοῦνταν τοὺς Σπαρτιᾶτες.

478 Ὁ ἑλληνικὸς στόλος ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Παυσανία, τοῦ νικητῆ τῶν Πλαταιῶν, καταλαμβάνει τὴν Κύπρο καὶ μετὰ τὸ Βυζάντιο. Σύντομα ὅμως ὁ Παυσανίας κατηγορήθηκε ὅτι ἔδειχνε τυραννικὴ συμπεριφορὰ καὶ κλήθηκε πίσω στὴν Σπάρτη.
476 Ὁ Πίνδαρος συνθέτει τὶς 3 πρῶτες «Ὀλυμπιακὲς Ὠδές» του.
472 Πρώτη διδασκαλία τῶν «Περσῶν» τοῦ Αἰσχύλου.
471 Ἐξοστρακίζεται ὁ Θεμιστοκλῆς, ἀναλαμβάνει ὁ Κίμων.
470 ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
469 Οἱ Ἀθηναῖοι καταπνίγουν τὴν ἀνταρσία τῆς Νάξου καὶ γίνεται τὸ νησὶ ἔτσι ἡ πρώτη ὑποτελὴς ἐπαρχία τῆς Ἀθήνας.
468 Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Ἀριστείδη.

Θάνατος τοῦ ποιητῆ Σιμωνίδη ποὺ γεννήθηκε στὴν Κίο τὸ 548 π.Χ.

467 Πρώτη διδασκαλία τῆς Θηβαϊκῆς τετραλογίας τοῦ Αἰσχύλου (συμπεριλαμβάνονται οἱ «Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας») ποὺ κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο.
466 Πρώτη νίκη τοῦ Σοφοκλῆ σὲ δραματικοὺς ἀγῶνες.
464 Γίνεται σεισμὸς στὴν Λακωνία, οἱ εἵλωτες βρίσκουν εὐκαιρία καὶ καταφεύγουν στὸ βουνὸ τῆς Ἰθώμης, στὴν Μεσσηνία. Αὐτὸ ἐμποδίζει τὴν Σπάρτη νὰ στείλει βοήθεια στὴν Θάσο ἡ ὁποία πολιορκεῖται ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
463 Ὁ Κίμωνας ὑπερνικᾶ τὸ ἐμπόδιο τῆς Θάσου μετὰ ἀπὸ πολιορκία δύο χρόνων.

Ἀρχίζει ἡ πολιτικὴ σταδιοδρομία τοῦ Περικλῆ, ὁ ὁποῖος προκάλεσε, ἀνεπιτυχῶς τὸν Κίμωνα νὰ δώσει λογαριασμὸ γιὰ τὰ δημόσια χρήματα καὶ γιὰ τὴν συμπεριφορὰ του δύο χρόνια νωρίτερα, στὴν Θράκη.

462 Ὁ Κίμωνας ποὺ ἤθελε συμμαχία μὲ τὴν Σπάρτη, ἀπαντᾷ στὴν ἔκκλησή της γιὰ βοήθεια νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐξέγερση τῶν εἱλώτων καὶ ὁδηγεῖ στρατὸ στὸ ὄρος Ἰθώμη ὅπου εἶχαν καταφύγει οἱ εἵλωτες.

Ἐνόσω ὁ Κίμων ἦταν μακριά, ὁ Ἐφιάλτης ἀρχίζει νὰ ἀνέρχεται στὴν Ἀθήνα, καὶ κάνει ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες μείωσαν τὴν ἰσχὺ τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ οἱ δικαστὲς ἄρχισαν νὰ πληρώνονται γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους.

Πιθανὴ χρονολογία ἄφιξης στὴν Ἀθήνα τοῦ Ἀναξαγόρα καὶ ἀρχὴ τῆς φιλίας του μὲ τὸν Περικλῆ.

461 Ἐξοστρακισμὸς τοῦ Κίμωνα μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Περικλῆ.
460 Δολοφονία τοῦ Ἐφιάλτη.

Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Ἱπποκράτη στὴν Κῶ.

Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Δημόκριτου στὰ Ἄβδηρα τῆς Θρᾴκης.

Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Θουκυδίδη, τοῦ μελλοντικοῦ ἱστορικοῦ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια τοῦ Μιλτιάδη.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 10 ΕΤΩΝ

459 Ἀρχίζει τὸ κτίσιμο τῶν «Μακρῶν Τειχῶν» ποὺ ἑνώνουν τὴν Ἀθήνα μὲ τὸν Πειραιά, μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Περικλῆ.

Συλλαμβάνονται οἱ εἵλωτες ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες, καὶ αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ φύγουν ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο οἱ Μεσσήνιοι ποὺ τοὺς βοήθησαν. Ἐγκαταστάθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους τὴν Ναύπακτο, πόλη στὸν Κορινθιακὸ κόλπο, ἡ ὁποία χρησίμευε σὰν βάση γιὰ πλοῖα ποὺ ταξίδευαν γιὰ τὴν Ἰταλία.

Ξεσπᾷ πόλεμος ἀνάμεσα στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κόρινθο καὶ τῆς συμμάχου της Αἴγινας, μὲ αἰτία τὴν ὅλο καὶ αὐξανόμενη παρουσία τῆς Ἀθήνας στὴν περιοχὴ δικαιοδοσίας τους. Ἡ Σπάρτη ἂν καὶ ἡ Κόρινθος εἶναι σύμμαχός της, δὲν ἀναμιγνύεται.

Οἱ Ἀθηναῖοι στέλνουν στόλο στὴν Αἴγυπτο, ἀνταποκρινόμενοι σὲ ἔκκλησή τους γιὰ βοήθεια ἐναντίον τῶν Περσῶν.

Θάνατος τοῦ Θεμιστοκλῆ στὴν Μαγνησία, μιὰ πόλη τῆς Ἰωνίας νότια της Ἐφέσου, ὅπου εἶχε τοποθετηθεῖ σὰν κυβερνήτης ἀπὸ τὸν Ἀρταξέρξη. Μερικοὶ λένε ὅτι αὐτοκτόνησε γιὰ νὰ ἀποφύγει νὰ βοηθήσει τὸν Ἀρταξέρξη ἐναντίον τῶν Ἀθηναίων, ὅπως σὰν κυβερνήτης εἶχε ὑποχρέωση νὰ κάνει, ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι ἔστειλαν τὸν στόλο στὴν Αἴγυπτο.

458 Οἱ Ἀθηναῖοι ἀρχίζουν τὴν πολιορκία τῆς Αἴγινας, συμμάχου τῆς Κορίνθου.

Πρώτη διδασκαλία τῆς τριλογίας τοῦ Αἰσχύλου, «Ὀρέστεια», ποὺ περιλάμβανε τὰ ἔργα «Ἀγαμέμνων», «Χοηφόροι», «Εὐμενίδες».

457 Θάνατος τοῦ Αἰσχύλου στὸν Γέλαντα τῆς Σικελίας.
456 Κατάληψη τῆς Αἴγινας καὶ βίαιη εἴσοδός της στὴν Ἀθηναϊκὴ Συμμαχία.

Ὁ στόλος ποὺ στάλθηκε στὴν Αἴγυπτο ἡττᾶται ἀπὸ τοὺς Πέρσες καὶ καταφεύγει σὲ ἕνα νησὶ τοῦ Νείλου.

455 Διδάσκονται οἱ πρῶτες τραγῳδίες τοῦ Εὐριπίδη.
454 Πενήντα πλοῖα ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴν Ἀθήνα.
453 Ὁ Περικλῆς ὁδηγεῖ ἀθηναϊκὸ στρατὸ ἐναντίον τῆς Σικυῶνας, πόλη στὴν βόρεια Πελοπόννησο καὶ κάνει συμμαχία μὲ τοὺς Ἀχαιούς.
450 Ὁ Ἀναξαγόρας ἐγκαταλείπει τὴν Ἀθήνα.

Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Ἀλκιβιάδη.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 20 ΕΤΩΝ

449 Ὁ Καλλίας συνάπτει εἰρήνη μὲ τοὺς Πέρσες καὶ ἔτσι τελειώνει ὁ Περσικὸς πόλεμος.

Μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Περικλῆ γίνεται δεκτὴ ἡ πρότασή του νὰ ξανακτισθεῖ ὁ ναὸς τῆς Ἀκρόπολης ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 480 π.Χ. Θὰ χρειαστοῦν πολλὰ χρόνια καὶ θὰ χρησιμοποιηθοῦν πολλὰ χρήματα. Οἱ Ἀθηναῖοι θὰ χρησιμοποιήσουν μέρος τοῦ Θησαυροῦ τῶν Δελφῶν. Ὁ ἴδιος ὁ Περικλῆς ἐπιμελήθηκε τὶς ἐργασίες ἀλλὰ μέχρι τὸν θάνατό του τὸ 428 π.Χ. εἶχαν τελειώσει μόνο ὁ Παρθενῶν καὶ τὰ Προπύλαια.

448 Ξεσπᾷ «Ἱερὸς πόλεμος» γιὰ τοὺς Δελφούς. Οἱ Σπαρτιᾶτες παραδίδουν τὸν τόπο τοὺς Δελφεῖς, ἀλλὰ οἱ Ἀθηναῖοι μόλις αὐτοὶ ἔφυγαν, τὸν καταλαμβάνουν καὶ τὸν δίδουν πίσω στοὺς Φωκεῖς.
447 Ἐκστρατεία τῶν Ἀθηναίων στὴν Βοιωτία γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὶς δημοκρατικὲς δυνάμεις ἐνάντια στοὺς ὀλιγαρχικούς. Καταλαμβάνουν τὴν Χαιρώνεια, καὶ ἡττῶνται στὴν συνέχεια ἀπὸ τοὺς Βοιωτοὺς στὴν Κορώνεια. Ἔτσι χάνουν τὸν ἔλεγχο τῆς Βοιωτίας.

Ὁ πατέρας τοῦ Ἀλκιβιάδη, ὁ Κλινίας, σκοτώνεται στὴν μάχη τῆς Κορώνειας καὶ ὁ Περικλῆς ἀναλαμβάνει τὴν κηδεμονία τοῦ τετράχρονου Ἀλκιβιάδη γιατὶ ἦταν συγγενής του.

Ἄρχισε ἡ κατασκευὴ τοῦ Παρθενῶνα στὴν Ἀκρόπολη ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ γλύπτη Φειδία ἡ ὁποία τελείωσε τὸ 438.

446 Ἐξέγερση τῆς Εὔβοιας καταπνίγεται ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Περικλῆ, ποὺ τώρα χωρὶς τὸ βάρος τῶν Περσικῶν πολέμων δροῦν ἐλεύθερα.

Γίνεται παρόμοια ἐξέγερση στὰ Μέγαρα ἀλλὰ δὲν μποροῦν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ νικήσουν καὶ ἔτσι τὰ Μέγαρα φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Συμμαχία. Ἡ Σπάρτη εἰσβάλλει στὴν Ἀττικὴ γιὰ νὰ βοηθήσει τὰ Μέγαρα ἀλλὰ ἀναγκάζεται νὰ σταματήσει στὴν Ἐλευσῖνα χωρὶς πραγματοποιήσει τὸ σκοπό της.

445 Τελειώνει ἡ κατασκευὴ τῶν «Μακρῶν Τειχών».

Ὑπογράφεται τριακονταετῆς εἰρήνη μεταξὺ Ἀθήνας καὶ Σπάρτης.

Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Ἀριστοφάνη.

444 Ἵδρυση τῆς πανελλήνιας ἀποικίας Θηρεοί, κοντὰ στὴν κατεστραμμένη πόλη τῆς νότιας Ἰταλίας, Σύβαρη, μετὰ ἀπὸ πρόταση τῶν Ἀθηναίων. Στὴν πόλη ἦρθαν ἄποικοι ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ μεγάλες προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἡρόδοτος καὶ ὁ ἀρχιτέκτονας Ἱππόδαμος ἀπὸ τὴν Μίλητο (ποὺ εἶχε ἀναλάβει νὰ κάνει τὸν χάρτη τοῦ Πειραιᾶ) καὶ ὁ Πρωταγόρας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὁ Περικλῆς ζήτησε νὰ φτιάξει τοὺς νόμους τῆς νέας ἀποικίας.
443 Ἐξοστρακίζεται ὁ Θουκυδίδης ἀπὸ τὴν Ἀλωπεκῆ (ὁ πολιτικὸς ὄχι ὁ ἱστορικός), κύριος ἀντίπαλός του Περικλῆ, τὸν ὁποῖο εἶχε κατηγορήσει γιὰ σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος. Ὁ Περικλῆς γίνεται στρατηγὸς καὶ μένει σὲ αὐτὸ τὸ ἀξίωμα μέχρι τὸ θάνατό του τὸ 429 π.Χ.
442 Ἔρχονται στὴν Ἀθήνα οἱ πρῶτοι Σοφιστές. Ἀρχίζει ἡ φιλία Περικλῆ καὶ Πρωταγόρα. Ἡ ρητορικὴ γίνεται δημοφιλὴς καὶ ἰδιαίτερα ὁ ἐκπρόσωπός της Ἀντιφώντας ἀπὸ τὸν Ῥαμνοῦντα ποὺ ἀναφέρεται στὸν διάλογο τοῦ ΠΛΑΤΩΝΑ «Μενέξενος» καὶ ἐπαινεῖται ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη στὶς «Ἱστορίες VIII».

Πρώτη διδασκαλία τῆς «Ἀντιγόνης» τοῦ Σοφοκλῆ σὲ δραματικοὺς ἀγῶνες.

441 Ἐξέγερση τῆς συμμάχου Σάμου. Ὁ Περικλῆς ἡγεῖται τῆς ἐκστρατείας στὸ νησὶ καὶ τῆς πολιορκίας του. Ἐπανέρχεται μὲ τὴν βία στὴ συμμαχία. (Ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑποστρατήγους τοῦ Περικλῆ στὴν ἐκστρατεία αὐτὴ ἦταν ὁ Σοφοκλῆς).
440 Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ ρήτορα Λυσία.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 30 ΕΤΩΝ

438 Ὁλοκλήρωση τοῦ Παρθενῶνα. Τοποθέτηση σὲ αὐτὸν τοῦ χρυσελεφάντινου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς.

Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Πινδάρου σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἄλκηστη», ὁ ὁποῖος κερδίζει τὸ δεύτερο βραβεῖο. Ὁ Σοφοκλῆς κερδίζει τὸ πρῶτο.

436 Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Ἰσοκράτη.
433 Ὁ Χαιρεφώντας ζητᾷ ἀπὸ τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν χρησμὸ γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ σοφώτερος ἄνθρωπος. Τὸ μαντεῖο ἀπαντᾷ: «Δὲν ὑπάρχει κανεὶς σοφότερος ἀπὸ τὸν Σωκράτη».
432 Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Ἐμπεδοκλῆ. Ἡ παράδοση λέει ὅτι πήδησε στὸ ἡφαίστειο τῆς Αἴτνας σὲ μιὰ προσπάθειά του νὰ καταγράψει τὴν ἔκρηξη ποὺ εἶχε συμβεῖ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες.
431 Ἀρχίζει ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος.

Ἡ Σπάρτη ἐπιτίθεται στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ σῴζουν τὴν πόλη τὰ «Μακρὰ Τείχη».

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Μήδεια».

430 Ἐπιτάφιος λόγος τοῦ Περικλῆ πρὸς τιμὴν τῶν νεκρῶν στρατιωτῶν τοῦ πολέμου. Ο ΠΛΑΤΩΝ ἀναφέρεται στὸ ἔργο τοῦ «Μενέξενος» σὲ ἕναν ἐπιτάφιο λόγο ποὺ ἔχει γραφτεῖ ἀπὸ τὴν Ἀσπασία, μὲ κομμάτια τοῦ ἐπιτάφιου λόγου τοῦ Περικλῆ καὶ μᾶς ἀφήνει νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ συγγραφέας καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἐπιταφίου.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἡρακλεῖδαι».

Ἀρχίζει ὁ λοιμὸς στὴν Ἀθήνα.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 40 ΕΤΩΝ

429 Ὁ Περικλῆς ἐκλέγεται γιὰ μία φορᾷ ἀκόμη ἀρχηγὸς τῶν Ἀθηναίων ἀλλὰ σύντομα πεθαίνει ἀπὸ τὸν λοιμό.

Καταλαμβάνεται ἡ Ποτίδαια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Στὴ μάχη παίρνουν μέρος ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης. (Ἀναφέρεται στὸ «Συμπόσιο»).

428 Ἀρχίζει ἡ πολιορκία τῶν Πλαταιῶν, συμμάχου πόλης τῆς Ἀθήνας, ἀπὸ Πελοποννήσιους καὶ Θηβαίους. Ἡ πολιορκία θὰ κρατήσει δύο χρόνια καὶ ἡ πόλη θὰ καταληφθεῖ, θὰ καταστραφεῖ ὁλοκληρωτικὰ καὶ οἱ κάτοικοί της θὰ μεταφερθοῦν στὴν Ἀθήνα.

Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Ἀναξαγόρα, ποὺ εἶχε ἐξορισθεῖ στὴν Λάμψακο στὴν βόρεια Ἰωνία. (Σύμφωνα μὲ τὸν Ἱππόλυτο πέθανε τὴ χρονιὰ ποὺ γεννήθηκε ὁ ΠΛΑΤΩΝΑΣ).

Ὁ Εὐριπίδης κερδίζει τὸ πρῶτο βραβεῖο στοὺς δραματικοὺς ἀγῶνες μὲ τὸ ἔργο τοῦ «Φαῖδρα». Διδασκαλία ἐπίσης τοῦ ἔργου τοῦ «Ἱππόλυτος».

ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ἀπὸ τὸν Ἀρίστονα καὶ τὴν Περικτιόνη.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 42 ΕΤΩΝ.

427 Πολιορκία τῆς Μυτιλήνης ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους. Κατάληψη τῆς πόλης. Ὁ Κλέωνας, ὁ ἡγέτης τῶν δημοκρατικῶν μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Περικλῆ, εἰσηγεῖται τὸν θάνατο ὅλων τῶν ἀνδρῶν τῆς Μυτιλήνης, ἀλλὰ ἡ πρόταση ἀπορρίπτεται. Μόνο οἱ φυλακισμένοι σκοτώνονται καὶ καταστρέφονται τὰ τείχη τῆς πόλης.

Ὁ Κλέωνας, ὁ γιὸς ἑνὸς πλούσιου βυρσοδέψη τῶν Ἀθηνῶν, μεγάλος δημαγωγός, ποὺ γελοιοποιεῖται πολλὲς φορὲς στὶς κωμῳδίες τοῦ Ἀριστοφάνη, ἀσκοῦσε ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἐπιρροὴ στὴν Ἀθήνα.

426 Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ Ξενοφῶντα.

Διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἀνδρομάχη».

425 Ὁ Κλέων πλέκει τὸ ἐγκώμιο τῶν συμμάχων καὶ αὐξάνει τὸν μισθὸ τῶν δικαστῶν ἀπὸ δυὸ σὲ τρεῖς ὀβολούς.

Ὁ Ἀριστοφάνης παρουσιάζει τὴν τρίτη του κωμῳδία «Ἀχαρνείς» ποὺ εἶναι τὸ πρῶτο δικό του ἔργο ποὺ σῴζεται μέχρι σήμερα.

424 Μάχη στὸ Δήλιον (Βοιωτία), ὅπου ὁ Σωκράτης ὑπηρετεῖ σὰν ὁπλίτης μαζὶ μὲ τὸν Ἀλκιβιάδη καὶ τὸν Λάχη («Ἀπολογία»).

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἑκάβη».

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἱκέτιδες».

Πρώτη παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Ἀριστοφάνη «Ἱππεῖς» στὴν ὁποία διᾳκωμωδεῖ τὸν Κλέωνα, πρόσφατο νικητὴ τῆς Σφακτηρίας, τοῦ ὁποίου ἡ δημοτικότητα ἦταν στὴν ἀκμή της. Ἐπίσης στὴν κωμῳδία αὐτὴ παρουσιάζει καὶ ἀκόμη δυὸ Ἀθηναίους στρατηγούς, τὸν Δημοσθένη, πραγματικὸ νικητὴ τῆς Σφακτηρίας καὶ τὸν Νικία.

423 Ἕνας χρόνος ἀνακωχὴ στὸν πόλεμο. Ὁ Κλέωνας γίνεται στρατηγὸς καὶ παίρνει μέρος σὲ ἐκστρατεία στὴν Χαλκιδική. Ὁ Δαρεῖος ὁ Β´ ἀναλαμβάνει βασιλιὰς τῆς Περσίας.

Πρώτη παρουσίαση τῆς κωμῳδίας τοῦ Ἀριστοφάνη «Νεφέλες» στὴν ὁποία σατιρίζει τὸν ΣΩΚΡΑΤΗ.

422 Ὁ Κλέωνας σκοτώνεται στὴν μάχη τῆς Ἀμφίπολης μαζὶ μὲ τὸν στρατηγὸ τῶν Σπαρτιατῶν Βρασίδα. Ὁ Σωκράτης ὑπηρετεῖ σὰν ὁπλίτης.

Πρώτη παρουσίαση τῆς κωμῳδίας τοῦ Ἀριστοφάνη «Σφῆκες» ὅπου γιὰ μία ἀκόμα φορὰ σατιρίζει τὸν Κλέωνα, ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ αὐξηθεῖ ὁ μισθὸς τῶν δικαστῶν ποὺ ἔγινε 2-3 χρόνια πρίν.

421 Μετὰ τὴν μάχη τῆς Ἀμφίπολης ἄρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξὺ Ἀθηναίων καὶ Σπαρτιατῶν μὲ ἀρχηγὸ οἱ μὲν τὸν Νικία, οἱ δὲ τὸν Πλειστοάνακτα καὶ ὑπογράφτηκε ἡ Νικίειος εἰρήνη, ἡ ὁποία ἔβαλε ἕνα τέλος στὸν πόλεμο ποὺ διαρκοῦσε ἤδη 10 χρόνια. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν ἀποφασίστηκε ἀνακωχὴ 50 χρόνων, ἐπιστροφὴ τῶν αἰχμαλώτων καὶ περαιτέρω συνέχιση τῶν συνομιλιῶν γιὰ ὁλοκληρωτικὴ συμφωνία. Ὅμως μερικὲς πόλεις ὅπως τὰ Μέγαρα, ἡ Κόρινθος, ἡ Βοιωτία καὶ ἡ Ἐλίς, ἀρνήθηκαν νὰ τὴν ὑπογράψουν.

Ἔγινε ξεχωριστὴ συμφωνία γιὰ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Σπάρτης. Ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πῆγαν στραβά. Ἡ Σπάρτη ἀρνήθηκε νὰ ἐπιστρέψει τὴν Ἀμφίπολη καὶ ἡ Ἀθήνα ἀρνήθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Πύλο. Παράλληλα μερικοὶ ἀπογοητευμένοι σύμμαχοι τῆς Σπάρτης ἀναζήτησαν τὴν συμμαχία τῶν Ἀθηναίων. Οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες σταμάτησαν τὶς ἐχθροπραξίες στὶς ἐπικράτειές τους γιὰ 6 χρόνια, ἀλλὰ ὁ πόλεμος ποτὲ δὲν σταμάτησε στὶς ὑπόλοιπες περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου.

Πρώτη παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Ἀριστοφάνη «Εἰρήνη» ποὺ γράφτηκε ἐνῷ γίνονταν οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν Νικίειο Εἰρήνη καὶ παίχτηκε μερικὲς μέρες μετὰ τὴν ὑπογραφή της.

420 Ὁ Ἀλκιβιάδης ὀνομάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στρατηγός.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Σοφοκλῆ «Οἰδίπους Τύραννος».

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἡρακλῆς».

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΤΩΝ

418 Ἡ Ἀθήνα συνάπτει συμμαχία μὲ τὶς Πελοποννησιακὲς πόλεις Ἄργος, Μαντίνεια καὶ Ἐλὶς ἀλλὰ νικήθηκαν ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες στὴν Μάχη τῆς Μαντινείας.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἴων».

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 10 ΕΤΩΝ

416 Ὁ Ἀλκιβιάδης λαμβάνει μέρος μὲ 7 ὁμάδες σὲ ἱππικοὺς ἀγῶνες στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ κερδίζει τὴν 1η, 2η καὶ 3η θέση.

Πρώτη νίκη τοῦ τραγικοῦ ποιητῆ Ἀγάθωνα ποὺ τὸν βρίσκουμε σὰν ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ πρόσωπα τοῦ «Συμποσίου») [416-415]

415 Ὁ Ἀλκιβιάδης ἀντίθετος στὴν γνώμη τοῦ Νικία, πείθει τοὺς Ἀθηναίους νὰ ἀναλάβει τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Σικελίας.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Τρωάδες».

414 Πρώτη παρουσίαση τῆς κωμῳδίας τοῦ Ἀριστοφάνη «Ὄρνιθες».
413 Ὁ Ἀρχέλαος γίνεται ἀρχηγὸς τῆς Μακεδονίας, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του Περδίκα Β´.

«Ολιγαρχία τῶν 400» στὴν Ἀθήνα.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἠλέκτρα».

412 Ὁ Ἀλκιβιάδης ἀναγκάζεται νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Σπάρτη μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς σχέσης του μὲ τὴν σύζυγο τοῦ βασιλιὰ Ἄγῃ καὶ καταφεύγει στὴν Λυδία ὅπου γίνεται φίλος μὲ τὸν σατράπη Τισσαφέρνη.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἐλένη».

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις».

Παίζεται ἡ κωμῳδία τοῦ Ἀριστοφάνη «Λυσιστράτη».

411 Ἧττα τῶν Ἀθηναίων στὴν Ἐρέτρια.

Παίζεται ἡ κωμῳδία τοῦ Ἀριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσαι».

410 Τέλος τῆς ὀλιγαρχίας στὴν Ἀθήνα καὶ ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας.

Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Φοίνισσαι».

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 60 ΕΤΩΝ

408 Πρώτη διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδη «Ὀρέστης».

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 20 ΕΤΩΝ

407 Θάνατος τοῦ Εὐριπίδη στὴν Πέλλα τῆς Μακεδονίας ὅπου ζοῦσε τὰ τελευταῖα ἕξι χρόνια στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀρχέλαου, βασιλιὰ τῆς Μακεδονίας.
406 Θάνατος τοῦ Σοφοκλῆ στὴν Ἀθήνα.

Πρώτη διδασκαλία τῶν ἔργων τοῦ Εὐριπίδη (παίχτηκαν μετὰ τὸν θάνατό του) «Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι» καὶ «Βάκχες» ποὺ ἀνεβάστηκαν ἀπὸ τὸν γιὸ τοῦ ποιητῆ καὶ κέρδισαν τὸ πρῶτο βραβεῖο.

405 Πρώτη παρουσίαση τῆς κωμῳδίας τοῦ Ἀριστοφάνη «Βάτραχοι».
404 Θάνατος τοῦ Δαρείου τοῦ Β´ τῆς Περσίας. Τὸν διαδέχθηκε ὁ γιός του Ἀρταξέρξης ὁ Β´.

Ὁ στρατηγὸς τῆς Σπάρτης Λύσανδρος, ἐξαναγκάζει τὴν Ἀθήνα σὲ εἰρήνη καὶ ἐγκαθιδρύει τὸ καθεστὼς τῶν 30 τυράννων. Ἔτσι ἔληξε ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος ποὺ κράτησε 27 χρόνια.

Ὁ Κριτίας, ἕνας συγγενὴς τοῦ Πλάτωνα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῆς μητέρας τοῦ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν Τριάντα Τυράννων καὶ ἕνας ἄλλος, ὁ Χαρμίδης εἶναι κι αὐτὸς ἀνάμεσα στοὺς Τριάντα.

Αὐτὴ τὴ χρονιά, ὁ Σωκράτης ἀρνήθηκε στοὺς Τριάντα νὰ ὑπακούσει στὶς διαταγές τους καὶ νὰ συλλάβει τὸν Λέοντα τὸν Σαλαμίνιο. Τὴν ἀπόφαση ἐκτελεῖ ὁ Μέλητος.

Θάνατος τοῦ Ἀλκιβιάδη σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν.

403 Θάνατος τοῦ Κριτία σὲ μάχη στὸν Πειραιᾶ ἐναντίον τῶν δημοκρατικῶν ποὺ ἦταν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Θρασύβουλου.

Μιὰ ὁμάδα πολιτῶν διώχνει τοὺς 30 τυράννους καὶ ἀποκαθιστᾷ τὴ δημοκρατία. Ὁ Μέλητος, ὁ Ἄνυτος καὶ ὁ Λύκων εἶναι ἀρχηγοὶ τῆς κίνησης αὐτῆς.

Δίνεται ἀμνηστία. Ἀναθεώρηση καὶ κωδικοποίηση νόμων.

401 Ἀποτυχημένη ἀπόπειρα τοῦ Κύρου νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό του Ἀρταξέρξη στὴν Περσία μὲ τὴν βοήθεια 10.000 Ἑλλήνων ὁπλιτῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία Ἑλλήνων στρατηγῶν συμπεριλαμβανομένων τοῦ Ξενοφῶντα καὶ τοῦ Μένωνα τοῦ Θεσσαλοῦ (ὁ γνωστὸς ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο Πλατωνικὸ διάλογο). Ὁ Κῦρος μὲ τὴν βοήθειά τους νίκησε στὴν Μάχη τῆς Κυνάχης ἀλλὰ σκοτώθηκε. Τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Ἑλλήνων μέσα ἀπὸ τὴν Ἀρμενία καὶ τὴν Μαύρη Θάλασσα περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ξενοφῶντα στὴν «Ἀνάβαση» ὅπου συμβάλλει στὴν δυσφήμηση τῆς Περσικῆς αὐτοκρατορίας στὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων.

Πρώτη (μετὰ θάνατον) διδασκαλία τοῦ ἔργου τοῦ Σοφοκλῆ «Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ» τὸ ὁποῖο ἀνέβασε ὁ ἐγγονὸς τοῦ ποιητῆ Σοφοκλῆς ὁ νεώτερος.

400 Πιθανὴ χρονολογία γέννησης τοῦ μαθηματικοῦ Εὐδόξου καὶ ἀργότερα μέλους τῆς Ἀκαδημίας, στὴν Κνίδο.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 70 ΕΤΩΝ

399 Δολοφονεῖται ὁ Ἀρχέλαος, ὁ βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας καὶ ἀρχίζει μία προβληματικὴ περίοδος γιὰ τὸ βασίλειο αὐτό.

Δίκη τοῦ Ἀνδοκίδη κατηγορουμένου ἀπὸ τὸν Καλλία γιὰ ἀσέβεια στὰ Ἐλευσίνια μυστήρια. Ἡ δίκη αὐτὴ ἔκανε γνωστὸ τὸν ρήτορα Λυσία, ὁ ὁποῖος ἔγραψε τότε τὸν Λόγο τοῦ «Κατὰ Ἀνδοκίδη». Τελικὰ ὁ Ἀνδοκίδης κέρδισε τὴ δίκη.

Ὁ Μέλητος κατηγορεῖ τὸν Σωκράτη γιὰ «Ἀσέβεια» καὶ ὅτι «διαφθείρει τοὺς νέους».

Ὁ Σωκράτης ἐμφανίζεται στὸ δικαστήριο γιὰ νὰ κάνει τὴν «Ἀπολογία» του.

ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ σὲ θάνατο πίνοντας «κώνειο», ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 71 ΕΤΩΝ

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 29 ΕΤΩΝ

395 Ἀρχὴ τοῦ Κορινθιακοῦ πολέμου.
392 «Ὀλυμπιακός» Λόγος τοῦ Γοργία ποὺ μιλάει γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων ἐναντίον τῶν βαρβάρων.

Παίζεται τὸ ἔργο τοῦ Ἀριστοφάνη «Ἐκκλησιάζουσαι».

388 «Ὀλυμπιακὸς» Λόγος τοῦ Λυσία ποὺ μιλάει γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τοῦ τυράννου τῶν Συρακουσῶν Διονυσίου.

Παίζεται τὸ ἔργο τοῦ Ἀριστοφάνη «Πλοῦτος».

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 40 ΕΤΩΝ.

387 Τέλος τοῦ Κορινθιακοῦ πολέμου μὲ συνθήκη ποὺ ἔδινε σὲ ὅλες τὶς πόλεις τὴν αὐτονομία τους καὶ διαλύονταν οἱ ὁμοσπονδίες.
385 Γέννηση τοῦ Ἀριστοτέλη στὰ Στάγιρα τῆς Χαλκιδικῆς. Ὁ πατέρας του ἦταν γιατρὸς στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλιᾶ τῆς Μακεδονίας.
384 Γέννηση τοῦ Δημοσθένη.
380 Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Ἀριστοφάνη.

Δημοσίευση τοῦ «Πανηγυρικοῦ» τοῦ Ἰσοκράτη ποὺ παρότρυνε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἑνωθοῦν ὑπὸ τὴν ἡγεμονία τῶν Ἀθηνῶν ἐναντίον τῶν βαρβάρων.

378 Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΤΩΝ
377 Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ Ἱπποκράτη τοῦ περίφημου γιατροῦ, στὴν Κῶ.
371 Ἡ Θήβα ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἐπαμεινώνδα νικοῦν τὴν Σπάρτη στὰ Λεῦκτρα.
368 Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 60 ΕΤΩΝ
367 Ἄφιξη τοῦ Ἀριστοτέλη (ποὺ εἶναι γύρω στὰ 18) στὴν Ἀκαδημία τοῦ ΠΛΑΤΩΝΑ, ὅπου θὰ μείνει μέχρι τὸν θάνατο τοῦ δασκάλου του, τὸ 347 π.Χ.
359 Ὁ Φίλιππος γίνεται βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας.
358 Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ 70 ΕΤΩΝ
357 Ὁ Φίλιππος καταλαμβάνει τὶς πόλεις Ποτίδαια καὶ Ἀμφίπολη στὴν Θρακικὴ ἀκτή, χωρὶς νὰ ἐνοχληθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους.
356 Γέννηση τοῦ Ἀλεξάνδρου, γιοῦ τοῦ Φιλίππου.
355 Πιθανὴ χρονολογία θανάτου τοῦ μαθηματικοῦ Εὐδόξου, μέλους τῆς Ἀκαδημίας τοῦ ΠΛΑΤΩΝΑ.
351 Ὁ Δημοσθένης ἀρχίζει τὴν πολιτική του σταδιοδρομία μὲ τὸν Α´ Φιλιππικὸ λόγο του.
349 Ὁ Φίλιππος, βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας, ἐπιτίθεται ἐναντίον τῆς Ὀλύνθου, στὴν Χαλκιδική, καὶ ἡ πόλη ζητάει τὴν βοήθεια τῆς Ἀθήνας.

Ὁ Δημοσθένης προσπαθεῖ ἀνεπιτυχῶς, μὲ τοὺς τρεῖς Ὀλυνθιακοὺς λόγους του, νὰ πείσει τὴν Ἀθήνα νὰ στείλει τὴν βοήθεια.

Ὁ Φίλιππος καταλαμβάνει τὴν Ὄλυνθο καὶ ὁλόκληρη τὴν Χαλκιδική.

347 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΑ 80 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Ὁ ἀνεψιός του Σπεύσιππος ἀναλαμβάνει τὴν Ἀκαδημία.

Ὁ Ἀριστοτέλης φεύγει.

346 Συνάπτεται ἡ Εἰρήνη τοῦ Φιλοκράτη μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Φιλίππου. Ὁ Φίλιππος γίνεται μέλος τοῦ Ἀμφικτυονικοῦ Συμβουλίου τῶν Δελφῶν. Ὁ Δημοσθένης συμφωνεῖ μὲ μισὴ καρδιὰ στὴν εἰρήνη μὲ τὸν Φίλιππο. Γιὰ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἔγραψε τὸν Λόγο του «Περὶ Εἰρήνης».

Γιὰ τὸν Ἰσοκράτη ὅμως, ὁ Φίλιππος ἀντιπροσωπεύει τὸ ἄτομο ποὺ μπορεῖ νὰ ἑνώσει ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει ἐναντίον τῆς Περσικῆς αὐτοκρατορίας. (Αὐτὸ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν γιὸ τοῦ Φίλιππου, Ἀλέξανδρο, μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια).

343 Δίκη τοῦ Φιλοκράτη ποὺ κατηγορήθηκε γιὰ παρανομίες ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν πρεσβεία τὴν ὁποία ὁδήγησε στὴν αὐλὴ τοῦ Φιλίππου μετὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ὀλύνθου. Τὸν ὑπεράσπισε ὁ Δημοσθένης, ἐναντίον τοῦ Αἰσχύνη, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Μακεδονικοῦ κόμματος τῆς Ἀθήνας.
339 Ὁ Φίλιππος ὁ Μακεδόνας ἀρχίζει ἱερὸ πόλεμο καὶ γίνεται ἀρχηγὸς τοῦ Ἀμφικτυονικοῦ Στρατοῦ. Στὴν Ἀθήνα ὁ Δημοσθένης κάνει τρομερὲς ὁμιλίες, καὶ προσπαθεῖ νὰ ξεσηκώσει τὴν πόλη ἐνάντια στὸν Φίλιππο. Ἡ Θήβα σπάει τὴν συμμαχία της μὲ τὴν Μακεδονία.

Πεθαίνει ὁ Σπεύσιππος. Ὁ Ξενοκράτης ἀναλαμβάνει τὴ διεύθυνση τῆς Ἀκαδημίας.

338 Οἱ Θηβαῖοι τώρα συμμαχοῦν μὲ τὴν Ἀθήνα, σὰν ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν τοῦ Δημοσθένη, ἀλλὰ ἡττῶνται ἀπὸ τὸν Φίλιππο στὴ Μάχη τῆς Χαιρώνειας.
337 Εἰρήνη τοῦ Δημάδη (ἀπὸ τὸ ὄνομα Ἀθηναίου ρήτορα ποὺ ξεκίνησε τὶς διαπραγματεύσεις) μεταξὺ τοῦ Φιλίππου ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καὶ τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων τους ἀπὸ τὴν ἄλλη. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν ἡ Ἀθήνα ἔπρεπε νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Κορινθιακὴ Ὁμοσπονδία, ποὺ ὑποστηριζόταν ἀπὸ τὸν Φίλιππο, ὁ ὁποῖος τώρα ἔγινε ὁ Ἡγεμόνας τῶν Ἑλλήνων καὶ πολιτικὸς καὶ στρατιωτικός.
336 Δολοφονία τοῦ Φιλίππου πιθανῶς ἀπὸ τὴν γυναῖκα του καὶ μητέρα τοῦ Ἀλέξανδρου, Ὀλυμπιάδα. Ὁ γιός της τώρα γίνεται βασιλιὰς τῶν Μακεδόνων.
335 Ὁ Ἀλέξανδρος ἐκστρατεύει ἐναντίον τῆς Θρᾴκης. Ἀκούγονται φῆμες ὅτι σκοτώθηκε καὶ ἡ Θήβα προσπαθεῖ νὰ ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῆς Μακεδονίας. Ἀλλὰ σὲ λιγότερο ἀπὸ δύο βδομάδες ἔρχεται ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τὰ στρατεύματά του στὴν Θήβα καὶ καταστέλλει τὴν ἐπανάσταση. Ἀρκετὲς χιλιάδες νεκροί, 10.000 αἰχμάλωτοι καὶ ἡ πόλη καταστρέφεται ἐκ θεμελίων, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τὴν οἰκία τοῦ Πινδάρου.
334 Ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιστρέφει στὴν Ἀθήνα καὶ ἱδρύει τὸ «Λύκειον».
331 Ὁ Ἀλέξανδρος ἐκστρατεύει ἐναντίον τῶν Περσῶν, μπαίνει στὰ Σοῦσα, τὴν περίφημη πρωτεύουσά τους, καὶ μετὰ στὴν Περσέπολη καὶ τὶς Πασαργάδες τὴν ἱερὴ πόλη τῆς Περσίας ὅπου φυλάσσεται ὁ θησαυρὸς τῆς αὐτοκρατορίας.
330 Δολοφονεῖται ὁ Δαρεῖος ὁ Γ´ ἀπὸ τοὺς Σατράπες του. Αὐτὸ εἶναι τὸ τέλος τῆς Περσικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ τώρα εἶναι στὰ χέρια τοῦ Ἀλέξανδρου.
323 Θάνατος τοῦ Ἀλέξανδρου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκστρατείας στὴν Ἀσία.
322 Θάνατος τοῦ Ἀριστοτέλη στὴν Χαλκίδα ὅπου εἶχε ἀπομονωθεῖ γιὰ «νὰ ἀπαλλάξει τὴν Ἀθήνα ἀπὸ ἄλλη μιὰ δίκη ἐναντίον ἑνὸς φιλοσόφου».

Αὐτοκτονία τοῦ Δημοσθένη μετὰ τὴν ἧττα τῶν Ἑλλήνων στὴν μάχη ἐναντίον τῶν Μακεδόνων στὸν Κράνωνα, γιὰ νὰ μὴν πιαστεῖ αἰχμάλωτος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του.