Ἡ Πόλις ἐάλω


Διάλογος περὶ παραδόσεως

Σουλτάνος Μωάμεθ Β´ ὁ Πορθητής:
Ἢ τὴν Πόλιν λαμβάνω, ἢ ἡ Πόλις λαμβάνει με ζῶντα ἢ τεθνεῶτα.

Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ΙΑ´ ὁ Παλαιολόγος:
Τὸ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι οὐτ᾿ ἐμόν ἐστιν οὐτ᾿ ἄλλων τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ·
κοινῇ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.


Ἐάλω ἡ Πόλις
(Ἱστορικὸς Δούξ)

Ὦ Πόλις, Πόλις πόλεων πασῶν κεφαλή!
Ὦ Πόλις, Πόλις κέντρου τῶν τεσσάρων τοῦ κόσμου μερῶν!
Ὦ Πόλις, Πόλις Χριστιανῶν καύχημα καὶ βαρβάρων ἀφανισμοί.
Ὦ Πόλις, Πόλις ἄλλη παράδεισος φυτευθεῖσα πρὸς δυσμάς,
ἔχουσα ἔνδον φυτὰ πάντοτα βρίθουσα καρποὺς πνευματικούς!
Ποῦ σου τὸ κάλλον, παράδεισε;

Ἡ Ρωμανία κι ἂν ἐπέρασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλον.
(Δημῶδες Ποντιακόν)