ΠΛΑΤΩΝ

Προέλευση κειμένων: Κλεάνθης Μακαρώνης.

Ὁρισμένες συνδέσεις, πρὸς σελίδες μὲ ἐπὶ μέρους πληροφορίες γιὰ ἀναφερόμενα ἐντὸς τῶν κειμένων πρόσωπα, ἐνδέχεται νὰ μὴ λειτουργοῦν...


Ἐπίσης, παρατίθεται ἐδῶ ἡ δραματοποιημένη διάλεξη τοῦ Θεοδόση Πελεγρίνη, Πλάτων, ποὺ παρουσιάστηκε στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν στὶς 5 Ἰουνίου 2007.

& Γεώργιος Τσαΐνης: Πλάτωνος Συμπόσιον (ἢ περὶ ἔρωτος). Ἐλεύθερη μεταφραστικὴ προσέγγιση [563k word zip]


Πλάτωνος - Απολογία Σωκράτους
ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις: ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ.

Πλάτωνος - Μενέξενος ή Επιτάφιος Λόγος
καλὸν εἶναι τὸ ἐν πολέμῳ ἀποθνῄσκειν. καὶ γὰρ ταφῆς καλῆς τε καὶ μεγαλοπρεποῦς τυγχάνει, καὶ ἐὰν πένης τις ὢν τελευτήσῃ, καὶ ἐπαίνου αὖ ἔτυχεν, καὶ ἐὰν φαῦλος ᾖ, ὑπ' ἀνδρῶν σοφῶν τε καὶ οὐκ εἰκῇ ἐπαινούντων

Πλάτωνος - Ίων:
ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν,
αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων,
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον,
ζῷον, ἔτ' ἀσπαίροντα: καὶ οὔπω λήθετο χάρμης.
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
ἰδνωθεὶς ὀπίσω, ὁ δ' ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ' ἐνὶ κάββαλ' ὁμίλῳ:
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.
ταῦτα φήσω καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ μάντει προσήκειν καὶ σκοπεῖν καὶ κρίνειν.