Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
ἀκατάβλητος ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας


Περιεχόμενα


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2006.