Σοφία Σειράχ, Διδάγματα

Πρόλογος
01. Ἡ σοφία
02. Θλίψεις καὶ δοκιμασίες
03. Μὲ ὑπομονὴ καὶ θάρρος
04. Ἡ εἰρήνη
05. Τὰ πλούτη
06. Καλὴ χρῆσις τοῦ πλούτου
07. Ἡ ἐγκράτεια
08. Ἡ ταπείνωσις
09. Ἡ προσευχή
10.
11.
12. Προσοχὴ στοὺς ἀνθρώπους
13. Ἁμαρτία καὶ μετάνοια
14. Ἡ γλῶσσα
15. Ποιὸς εἶναι εὐτυχισμένος;
16. Κοινωνικὰ φαινόμενα
17. Ὁ κοινωνικὸς ἄνθρωπος
18. Οἰκογενειακὰ θέματα
19. Οἱ γονεῖς μας
20. Θεὸς καὶ ἄνθρωπος
Ἐπίλογος

Κεντρικὴ σελίδα