Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

English


1. Φωτομορφογένεση
· Φυσιολογία της δράσης του φυτοχρώματος
· Ο ρόλος και η λειτουργία του φυτοχρώματος σε «φωτο - αδιάφορα» σπέρματα
· Γενετική προσέγγιση της φωτομορφογένεσης

2. Βιολογία σπερμάτων
· Φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων
· Διερεύνηση και ερμηνεία του σκοτολήθαργου των σπερμάτων
· Ρυθμιστικοί μηχανισμοί φύτρωσης
· Οικοφυσιολογία σπερμάτων
· Λειτουργική Ανατομία σπερμάτων

3. Τεχνολογία σπερμάτων
· Ωσμοβελτίωση (Ευεργετικά αποτελέσματα στη φύτρωση των σπερμάτων, παράταση της βιωσιμότητας των σπερμάτων)
· Τράπεζες σπερμάτων

4. Εφαρμοσμένη Βοτανική
· Παραγωγή χαρτιού από εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών
· Αξιολόγηση και αξιοποίηση ενδημικών φυτών στην ανθοκομία

5. Βιολογία διατήρησης
· Διατήρηση Ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κυπριακής και Ελληνικής Χλωρίδας (Αναπαραγωγική Βιολογία, Τράπεζες σπερμάτων)
· Διατήρηση βιοποικιλότητας
· Προστασία, Διατήρηση και Διαχείριση της Φύσης (Αναγνώριση και αξιολόγηση προστατευομένων περιοχών, Εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων)

6. Βάσεις δεδομένων
· Ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη της Ελληνικής χλωρίδας
· Κατάσταση διατήρησης
· Καθεστώς προστασίας
· Βιολογία - Οικολογία

7. Εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Κύπρο
· Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Οδηγία πουλιών)
· Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία οικοτόπων)
· Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΕ (Οδηγίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
· Σύμβαση CITES (1975) για το εμπόριο απειλουμένων ειδών
· Σύμβαση της Βέρνης (1979) για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων
· Σύμβαση του Ρίο (1992) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
· Σύμβαση Ramsar (1971) για τη διατήρηση των υγροτόπων Διεθνούς σημασίας

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


Sub-Menu:


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu