Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Ανακοινώσεις σε Τοπικά Επιστημονικά Συνέδρια

Δημοσιεύσεις

English


1.
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ., Τάφας Τ. Π., Μητράκος Κ. (1980). Φωτοευαισθησία σπερμάτων τομάτας (Lycopersicon lycopersicum cv. Roma VF) μετά από οσμωτική κατεργασία. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 82-83, Πάτρα.

2. Ψαράς Γ.,
Γεωργίου Κ., Μητράκος Κ. (1980). Προφυτρωτικές μορφολογικές μεταβολές του ενδοσπερμίου των αχαινίων του μαρουλιού (Lactuca sativa L. cv. Grand Rapids) ελεγχόμενες από το φυτόχρωμα. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 84-85, Πάτρα.

3. Θάνος Κ.,
Γεωργίου Κ. (1982). Ο φυτοχρωμικός έλεγχος της αναίρεσης του σκοτολήθαργου σε αχαίνια μαρουλιού (Lactuca sativa L. cv. Grand Rapids). Πεπραγμένα Β' Συμποσίου ΕΒΕ, Βοτανικά Χρονικά, 2:177-178, Πάτρα.

4.
Γεωργίου Κ., Τσελάς Σ. Κ., Τάφας Τ. Π., Μητράκος Κ. (1982). Η επίδραση και η εφαρμογή της φυτοχρωμικής κατάστασης στη βελτίωση της ωσμορύθμισης (osmoconditioning) των σπερμάτων. Πεπραγμένα Β' Συμποσίου ΕΒΕ, Βοτανικά Χρονικά, 2:179-180, Πάτρα.

5. Ψαράς Γ.,
Γεωργίου Κ., Μητράκος Κ. (1982). Προφυτρωτικές δομικές μεταβολές στο ενδοσπέρμιο σκοτοφυτρωτικών αχαινίων μαρουλιού (Lactuca sativa L.). Πεπραγμένα Β' Συμποσίου ΕΒΕ, Βοτανικά Χρονικά, 2:181-182, Πάτρα.

6.
Γεωργίου Κ., Ψαράς Γ. (1983). Η δράση του γιββερελλικού οξέος στη μεταβολή της δομής του ενδοσπερμίου κατά τη φύτρωση των αχαινίων του φυτού Lactuca sativa. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 77-78, Πάτρα.

7. Θάνος Κ.,
Γεωργίου Κ. (1983). Διερεύνηση του μηχανισμού επιβολής σκοτολήθαργου σε αχαίνια μαρουλιού. Γ' Συμπόσιο ΕΒΕ, Θεσσαλονίκη.

8.
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ. Α., Σκορδίλης Α., Δεληπέτρου Π., Δασκαλάκου Ε., Καδής Κ. (1991). Τα απειλούμενα φυτά της Κύπρου. Η φυσιολογία της φύτρωσης και η δημιουργία τράπεζας σπερμάτων. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, Ηράκλειο (υπό δημοσίευση).

9. Δασκαλάκου Ε., Θάνος Κ. Α.,
Γεωργίου Κ. (1991). Η φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων του Κυπριακού κέδρου (Cedrus brevifolia (Hook. f.) Henry). Πρακτικά 13ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, Ηράκλειο (υπό δημοσίευση).

10. Δεληπέτρου Π.,
Γεωργίου Κ. (1991). Η φυσιολογία της φύτρωσης στο ενδημικό φυτό της Κυπριακής Χλωρίδας Bosea cypria Boiss. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, Ηράκλειο (υπό δημοσίευση).

11. Σκορδίλης Α.,
Γεωργίου Κ. (1991). Η φυσιολογία της φύτρωσης σπάνιων και απειλούμενων ειδών Allium της Κυπριακής Χλωρίδας. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, Ηράκλειο (υπό δημοσίευση).

12. Καδής Κ.,
Γεωργίου Κ. (1991). Η φυσιολογία της φύτρωσης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών Labiatae της Κυπριακής Χλωρίδας. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, Ηράκλειο (υπό δημοσίευση).

13. Δεληπέτρου Π., Θάνος Κ. Α.,
Γεωργίου Κ. (1991). Ο ρόλος του φωτός στη φύτρωση των σπερμάτων τριών παραλιακών φυτών. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, Ηράκλειο (υπό δημοσίευση).

14.
Georghiou K., Thanos C. A., Daskalakou E. (1992). Ecophysiology of seed germination in Cedrus brevifolia (Hook. f.) Henry. Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference. pp. 43-44. Nicosia, Cyprus.

15. Kadis C. C.,
Georghiou K. (1992). The germination physiology of the endangered plants of Cyprus, Alyssum akamasicum and Origanum cordifolium. Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference. p. 57. Nicosia, Cyprus.

16. Tsabassi G. - A.,
Georghiou K. (1992). The germination physiology of the rare plants of Cyprus, Sedum cyprium and S. microstachyum. Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference. p. 135. Nicosia, Cyprus.

17. Καδής Κ.,
Γεωργίου Κ. (1993). Μηχανισμοί της φύτρωσης των σπερμάτων σε σπάνια και απειλούμενα (αυστηρώς προστατευόμενα) φυτά της Κυπριακής Χλωρίδας. Πρακτικά 15ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 91-93. Φλώρινα - Καστοριά.

18. Τσαμπάση Α. - Γ.,
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ. Α. (1993). Η φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων των Κυπριακών ενδημικών φυτών Saponaria cypria και Silene laevigata (Caryophyllaceae). Πρακτικά 15ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 249-251. Φλώρινα - Καστοριά.

19.
Γεωργίου Κ. (1994). Διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας: Μελέτη της φυσιολογίας της φύτρωσης, δημιουργία βάσης δεδομένων και ίδρυση τράπεζας σπερμάτων. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 2.18-2.19. Βόλος.

20. Τσαμπάση Α.-Γ.,
Γεωργίου Κ. (1994). Βάση δεδομένων των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 2.20-2.22. Βόλος.

21. Δούση Α. Μ.,
Γεωργίου Κ. (1994). Η φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων των ενδημικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας Ebenus sibthorpii και E. cretica. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 2.23-2.25. Βόλος.

22. Καδής Χ. Κ., Δούση Α. Μ., Θάνος Κ. Α.,
Γεωργίου Κ. (1994). Η φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών Labiatae της Ελληνικής χλωρίδας. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 2.26-2.27. Βόλος.

23. Δεληπέτρου Π., Κυπριωτάκης Ζ.,
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ. Α. (1994). Η φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων απειλούμενων παραλιακών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 2.28-2.29. Βόλος.

24. Παπαστεργιάδου Ε., Γεωργιάδης Θ.,
Γεωργίου Κ., Μπαμπαλώνας Δ., Ντάφης Σ. (1994). Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την ειδών χλωρίδας και πανίδας και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΒΕ, σ. 67-71. Δελφοί.

25. Καδής Κ.,
Γεωργίου Κ. (1994). Η αναπαραγωγική βιολογία των αυστηρώς προστατευομένων φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΒΕ, σ. 171-176, Δελφοί.

26. Δεληπέτρου Π.,
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ. Α. (1994). Οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων παραλιακών φυτών με έμφαση στη δράση του φωτός. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΒΕ, σ. 177-182, Δελφοί.

27. Καδής Κ. Χ.,
Γεωργίου Κ. (1996). Διατήρηση των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών της Κυπριακής χλωρίδας. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 190-193, Παραλίμνι - Κύπρος.

28. Χατζηκυριάκου Γ., Ορφανός Γ.,
Γεωργίου Κ., Καδής Κ. Χ. (1996). Η χλωρίδα της Κύπρου 10 χρόνια μετά την έκδοση του «Flora of Cyprus». Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 213-218, Παραλίμνι - Κύπρος.

29. Καδής Κ. Χ.,
Γεωργίου Κ., Παντέλας Β., Χατζηκυριάκου Γ., Χριστοδούλου Χ., Παπαχριστοφόρου Τ., Ορφανός Γ. (1996). Η εφαρμογή των νέων κατηγοριών κινδύνου της IUCN στα απειλούμενα είδη της Κυπριακής χλωρίδας. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 219-223, Παραλίμνι - Κύπρος.

30. Παρασκευά Δ., Καδής Κ. Χ.,
Γεωργίου Κ. (1996). Συγκριτική οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων των ενδημικών φυτών της Κύπρου Arabis purpurea και A. cypria. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 224-227, Παραλίμνι - Κύπρος.

31. Καδής Κ. Χ.,
Γεωργίου Κ. (1996). Διατήρηση απειλούμενων ειδών της Κυπριακής χλωρίδας: Astragalus macrocarpus ssp. Lefkarensis Ageger-Kichof et Meikle. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 228-231, Παραλίμνι - Κύπρος.

32.
Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π., Καδής Κ. Χ., Μπαζός Ι., Ιωαννίδου Ε. (1996). Βάση δεδομένων των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 232-235, Παραλίμνι - Κύπρος.

33. Δεληπέτρου Π., Ζαφειροπούλου Α.,
Γεωργίου Κ., (1996). Συγκριτική οικοφυσιολογική μελέτη της φωτοευαισθησίας των σπερμάτων μεσογειακών ειδών του γένους Silene. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 236-239, Παραλίμνι - Κύπρος.

34.
Γεωργίου Κ., Ιωαννίδου Ε. (1996). Η φυσιολογία της φύτρωσης των σπερμάτων των σπάνιων ενδημικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας Alyssum lesbiacum και Alyssum euboeum. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 240 - 243, Παραλίμνι - Κύπρος.

35. Καδής Κ. Χ.,
Γεωργίου Κ. (1997). Διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας. 7ο Τριήμερο Εργασίας για τα «Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά» του Πολιτιστικού και Τεχνολογικού Ιδρύματος ΕΤΒΑ, σελ..... Παραλίμνι - Κύπρος.

36.
Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π. (2000). Ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Χλωρίς»: Tα ενδημικά, υπενδημικά απειλούμενα και προστατευόμενα φυτά της Ελληνικής χλωρίδας. 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, (χωρίς περίληψη) Πάτρα.

37. Ιωαννίδου Ε.,
Γεωργίου Κ. (2000). Βιολογία σπερμάτων ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Στερεάς Ελλάδας. 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, (χωρίς περίληψη) Πάτρα.

38. Γιαννίτσαρος Α., Οικονομίδου Ε., Δεληπέτρου Π., Μπαζός Ι.,
Γεωργίου Κ. (2000). Νέα δεδομένα για την εξάπλωση μερικών φυτικών taxa στην περιοχή του Αιγαίου. Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 118-121, Πάτρα.

39. Βερβέρης Χ.,
Γεωργίου Κ., Χριστοδουλάκης Ν., Σαντάς Ρ., Σαντάς Φ. (2001). Καλλιέργεια κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) με τη χρήση προϊόντων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 24. Χίος.

40. Βερβέρης Χ.,
Γεωργίου Κ., Χριστοδουλάκης Ν., Σαντάς Φ., Σαντάς Ρ. (2002). Βασικές ιστοχημικές ιδιότητες ορισμένων φυτικών πρώτων υλών και η καταλληλότητα τους για την παραγωγή χαρτιού. Πρακτικά 9ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 57-63. Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

41. Χατζηχαμπής Α., Δημόπουλος Π.,
Γεωργίου Κ. (2003). Βιολογία διατήρησης απειλουμένων αμμοθινικών οικοτόπων της Κύπρου. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 350-351. Μυτιλήνη.

42. Χατζηχαμπής Α., Παρασκευά Δ., Δελλά Α., Δημόπουλος Π.,
Γεωργίου Κ. (2003). Εύτρωτοι παράκτιοι οικότοποι της Κύπρου. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σ. 352-353. Μυτιλήνη.

43. Χειμωνίδου Δ., Βλάχος Ι., Οδυσσέως Μ.,
Γεωργίου Κ., Δελλά Α. (2004). Αξιοποίηση φυτών της Κυπριακής χλωρίδας στην εμπορική ανθοκομία. Πρακτικά 21ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, σ. 357 – 360. Ιωάννινα.

44. Χατζηχαμπής Α.,
Γεωργίου Κ., Δημόπουλος Π., Δελλά Α. (2005). Οικολογία της Βλάστησης των Αμμοθινικών Οικοσυστημάτων της Κύπρου σε σχέση με Ανθρώπινες Πιέσεις. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

45. Χατζηχαμπής Α., Παρασκευά Δ.,
Γεωργίου Κ., Δημόπουλος Π., Δελλά Α. (2005). Χλωρίδα και Βλάστηση Αλοφυτικών Οικοσυστημάτων της Κύπρου. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

46. Χατζηχαμπής Α.,
Γεωργίου Κ., Δημόπουλος Π., Δελλά Α., Δημητρίου Δ. (2005). Αβιοτικοί Παράγοντες των Παρακτίων Αμμολόφων της Κύπρου. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

47.
Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Ιωαννίδου Ε., Σμυρνή Β. (2005). Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

48. Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ., Κυριάκου Θ., Παπαχριστοφόρου Τ., Κυριάκου Κ., Χατζήκυριάκου Θ., Καϊλής Κ., Παπασάββας Κ., Μακρής Χ., Ορφανός Γ., Χριστοφίδης Γ., Δελλά Α., Χατζηχαμπής Α., Παρασκευά Δ., Αντωνίου Α., Δεληπέτρου Π.,
Γεωργίου Κ. (2005). Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

49. Μακρή Ν.,
Γεωργίου Κ., Τρίγκας Π. (2005). Συγκριτική Φυσιολογία Σπάνιων έναντι Κοινών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

50. Μάντακας Γ., Μπρόφας Γ., Θάνος Κ. Α.,
Γεωργίου Κ. (2005). Βιολογία σπερμάτων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας κατάλληλων για αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών από μεταλλευτικές δραστηριότητες. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

51. Τσιρούκης Α.,
Γεωργίου Κ., Βέργος Σ., Θάνος Κ.Α. (2005). Η οικοφυσιολογία της αναπαραγωγής στην ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum L.). Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. …... Ιωάννινα.

52. Μπαζός Ι., Δεληπέτρου Π., Κόκκορης Ι., Ζήκος Α., Ανδριόπουλος Π., Παπαχαραλάμπους Ε.,
Γεωργίου Κ., Γιαννίτσαρος Α., και Αριανούτσου Μ. (2006). Tο οικολογικό προφίλ της επιγενούς χλωρίδας της Ελλάδας και της Kύπρου: Πρώτα Αποτελέσματα. 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων για την Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, σ. 37. Ιωάννινα.

53. Χατζηχαμπής Α., Δημόπουλος Π.,
Γεωργίου Κ. (2006). Αξιοποίηση της χλωρίδας των θινικών οικοσυστημάτων στην οικολογική αξιολόγηση με τη χρήση οικολογικών δεικτών. 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων για την Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, σ. 162. Ιωάννινα.

54. Παρασκευά – Χατζηχαμπή Δ., Αριανούτσου Μ.,
Γεωργίου Κ. (2006). Οικολογία πληθυσμών απειλουμένων ενδημικών ειδών της Κυπριακής χλωρίδας. Πρώτες προσεγγίσεις. 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων για την Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, σ. 147. Ιωάννινα.

55. Ανδρέου Μ., Δεληπέτρου Π.,
Γεωργίου Κ. (2006). Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασμός και εφαρμογή. 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων για την Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, σ. 122. Ιωάννινα.

56. Τσιρούκης Α.,
Γεωργίου Κ., Βέργος Σ., Θάνος Κ.Α. (2006). Η κατάσταση διατήρησης της ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.). 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων για την Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, σ. 157. Ιωάννινα.

57. Θάνος Κ. Α., Δημόπουλος Π., Bergmeier E.,
Γεωργίου Κ., Φουρναράκη Χ. (2006). Παρακολούθηση Φυτικών Ειδών Κοινοτικής Προτεραιότητας στα Μικρο-Αποθέματα Φυτών της Δυτικής Κρήτης (CRETAPLANT - LIFE04NAT_GR_000104). 2ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων για την Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, σ. 131. Ιωάννινα.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu