Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

ΧΛΩΡΙΣ

English

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ''ΧΛΩΡΙΣ''


Η βάση δεδομένων "ΧΛΩΡΙΣ" περιλαμβάνει τα ενδημικά, υπενδημικά, σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα φυτά της Ελληνικής χλωρίδας. Άρχισε να δημιουργείται το 1990 προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μία ενιαία ηλεκτρονική πηγή όλες οι αναφορές και τα στοιχεία για τα προαναφερθέντα taxa. Η βάση δεδομένων βρίσκεται υπό συνεχή επικαιροποίηση και το σύνολο των φυτών που έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα ανέρχεται περίπου στα 3300 taxa.

Στη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων συνέβαλε σημαντικά η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων "Διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας: Μελέτη της φυσιολογίας της φύτρωσης, δημιουργία βάσης δεδομένων και ίδρυση τράπεζας σπερμάτων" (ΓΓΕΤ, 1993-1995) και "Βάση δεδομένων των ενδημικών, υπενδημικών, σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας - ΧΛΩΡΙΣ" (ΓΓΕΤ, 1998-2000).

Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων αφορούν στην ταξινομική, στον ενδημισμό και στο καθεστώς προστασίας για κάθε
taxon. Πηγές πληροφοριών αποτελούν όλες οι σχετικές πρότυπες χλωρίδες και πρωτότυπες δημοσιεύσεις. Επιπλέον, καταχωρούνται πρωτότυπα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη δική μας ερευνητική δραστηριότητα.

Η Βάση Δεδομένων είναι δομημένη σε
MS Access σε περιβάλλον Windows και αποτελείται από έναν κεντρικό πίνακα ο οποίος συνδέεται με περιφερειακούς πίνακες μέσω ενός μοναδικού κωδικού αριθμού. Πρόσφατα, οι πίνακες της βάσης δεδομένων εισήχθησαν σε λογισμικό Oracle με έτοιμο μενού για απλά και σύνθετα ερωτήματα.

Η βάση δεδομένων "ΧΛΩΡΙΣ" αξιοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στη διεκπεραίωση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων από το εργαστήριό μας καθώς και από τρίτους για σκοπούς έρευνας και εκαπίδευσης.

Για την ανεύρεση και εισαγωγή των πληροφοριών στη Βάση Δεδομένων συνεργάστηκαν: Κώστας Καδής, Παναγιώτης Δημόπουλος, Μαρία Δούση, Ιωάννης Μπαζός, Ευδοξία Ιωαννίδου, Νικόλαος Καραβάς, Άννα-Γεωργία Τσαμπάση και Άννα Γεωργίου. Η "μεταφορά" των δεδομένων από την
Access στην Oracle και η διεπαφή με τον χρήστη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κ. Πατελοδήμου.
Κυριάκος Γεωργίου
Πηνελόπη Δεληπέτρου
Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu