ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Βοηθητικόν Διδακτικόν Βιβλίον Φυσικής για την Μέσην Εκπαίδευσιν:
«ΑΡΜΟΝΙΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ»,
Θεσσαλονίκη 1976, Σελίδες 124

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Βοηθητικόν Διδακτικόν Βιβλίον Φυσικής για την Μέσην Εκπαίδευσιν:
«ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM, ΚΑΝΟΝΕΣ KIRCHHOFF»,
Θεσσαλονίκη 1976, Σελίδες 184

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Βοηθητικόν Διδακτικόν Βιβλίον Ανοργάνου Χημείας για την Μέσην Εκπαίδευσιν:
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΣ (PH)», Θεσσαλονίκη 1976, Σελίδες 68

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Βοηθητικόν Διδακτικνό Βιβλίον Οργανικής Χημείας για την Μέσην Εκπαίδευσιν:
«ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»,
Θεσσαλονίκη 1976, Σελίδες 112
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Βοηθητικόν Διδακτικόν Βιβλίον Φυσικής για την Μέσην Εκπαίδευσιν:
«ΤΡΙΒΗ»,
Θεσσαλονίκη 1977, Σελίδες 162
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Διδακτορική διατριβή με θέμα:
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ­ΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑ­ΤΙΑΝΩΝ ΤΡΑ­ΓΟΥ­ΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟΦΩ­ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙ­ΚΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟ­ΓΡΑΦΙΑ»,
Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 1983 (Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτημα Αρ. 9 του 22ου τόμου),
Σελίδες 224
VIVLIO1
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ με συσσυγγραφείς τους Ι. Κυπριανίδη, Π. Λιναρδή, Κ. Σιακαβάρα, Ι. Στούμπουλο, Σ. Χατζηβασιλείου,
"ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗ­ΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ",
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1984
σελίδες 220
VIVLIO2
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ, 
"ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ",
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1986
σελίδες 208
VIVLIO3
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ», εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 1987
σελίδες 93
VIVLIO4
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,  με συσσυγγραφέα τον Σ. Ν. Δημητριάδη,
«Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ»,
Θεσσαλονίκη, 1988
σελίδες 82
 
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥ­ΣΤΙΚΗΣ»,
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1988
σελίδες 268
VIVLIO6
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ­ΚΟΥΣΤΙΚΗΣ»,
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1989
σελίδες 395
VIVLIO7
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΠΕΡΙ ΧΡΟΩΝ (ειδικών διαιρέσεων του γένους) ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΩΣΙ ΤΩ ΑΛΓΟ­ΡΙΘΜΩ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΙΡΡΑ­ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ»,
Θεσσαλονίκη, 1989
σελίδες 486
 
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,  με συσσυγγραφέα τον Θ. Τσουκαλά
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑ Π. Γ. ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΗ»,
Θεσσαλονίκη, 1989
σελίδες 350
 
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ»,
Θεσσαλονίκη, 1989
σελίδες 244
VIVLIO8
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ  με συσσυγγραφείς τους Ι. Κυπριανίδη, Κ. Μελίδη, Κ. Σιακαβάρα, Α. Σιάνου, Γ. Στόϊκο, Ι. Στούμπουλο, Σ. Χατζηβασιλείου, 
"ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩ­ΜΑΤΑ (Θεωρία-Πειράματα)",
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1990
σελίδες 348
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ  με συσσυγγραφέα τον Ι. Πρίνο
«ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ»,
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1990
σελίδες 288
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
"ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ",
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1991
σελίδες 384
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ",
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1992
σελίδες 150
 
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ  με συσσυγγραφείς τους Ι. Κυπριανίδη, Κ. Μελίδη, Κ. Σιακαβάρα, Α. Σιάνου, Γ. Στόϊκο, Ι. Στούμπουλο, Σ. Χατζηβασιλείου,
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)»,
Εκδόσεις Art of text, Θεσσαλονίκη, 1993
σελίδες 412
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ  με συσσυγγραφέα τον Χρ. Μωυσιάδη,
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1994
σελίδες 264
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ: Κατατομή Κανόνος»,
Εκδόσεις Γεωργιάδης, Αθήναι, 1996
σελίδες 241
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΔΟΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΠΤΑΝΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΗΜΙΤΟ­ΝΙΩΝ, ΤΟΝΩΝ ή/και ΤΡΙΗΜΙΤΟΝΙΩΝ & Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ­ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ
»
,
Αθήνα, 1996
σελίδες 171
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ»,
Εκδόσεις Γαρταγάνης, Αθήνα, 1997
σελίδες 608
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ»,
Αθήνα, 1998
σελίδες 274

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ»,
Αθήνα, 1999
σελίδες 114

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ – ΚΥΜΑΤΑ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ»,
Αθήνα, 1999
σελίδες 54
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ με συσσυγγραφέα τον Χρ. Μωυσιάδη,
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»,
Αθήνα, 2000
σελίδες 300
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ»,
Αθήνα, 2001
σελίδες 485
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Λυμένες Ασκήσεις ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ»,
Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη, Αθήνα, 2001
σελίδες 376
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΤΩΝ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ»,
Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη, Αθήνα, 2002
σελίδες 150
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ με συσσυγγραφέα τον Ι. Μαλαφή,
«ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-ΜΕΓΑΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ»,
τόμος 1ος, Αθήνα, 2003
σελίδες 232
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ με συσσυγγραφέα τον Ι. Μαλαφή,
«ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-ΜΕΓΑΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ»,
τόμος 2ος, Αθήνα, 2003
σελίδες 180
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ με συσσυγγραφέα τον Ι. Μαλαφή,
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑ»,
Αθήνα, 2003
σελίδες 292
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ»,
Αθήνα, 2003
σελίδες 386
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Ο ΔΥΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»,
Εκδόσεις Γαρταγάνης, Αθήνα 2004
σελίδες 110
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
τόμος 1ος, Αθήνα, 2004
σελίδες 356

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
τόμος 2ος, Αθήνα, 2004
σελίδες 388
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
Αθήνα, 2004
σελίδες 320
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
Αθήνα, 2004
σελίδες 262
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ»,
Α ΤΑΞΗ, 1ου ΚΥΚΛΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, Αθήνα, 2004
σελίδες 462
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ: Κανόνος Κατατομή»,
Εκδόσεις Γαρταγάνης, Αθήνα 2005
σελίδες 462
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ»,
Εκδόσεις GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη 2005
σελίδες 711
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ»,
Εκδόσεις GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη 2006
σελίδες 425
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ»,
Εκδόσεις GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη 2006
σελίδες 250
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ με συσσυγγραφέα τον Ι. Μαλαφή,
«ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-ΜΕΓΑΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ»,
τόμος 1ος, 2η Έκδοση με συνοδό CD, Αθήνα, 2007
σελίδες 201
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΙΜΑΙΟΣ: ΓΕΝΕΣΗ ΨΥΧΗΣ ΚΟΣΜΟΥ»,
Εκδόσεις GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη 2008
σελίδες 340
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»,
Εκδόσεις GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη 2008
σελίδες 164

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΔΑΜΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ»,
Αυτοέκδοσις, Αθήνα 2010
σελίδες 116

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΙΜΑΙΟΣ: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΧΗ ΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(Περί των στερεών σωμάτων)»,
Αυτοέκδοσις, Αθήνα 2011
σελίδες 200

Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ»,
Αυτοέκδοσις, Αθήνα 2010
σελίδες 180
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ & ΜΟΥΣΙΚΗ»,
Έκδοσις Διευθύνσεως Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2012
σελίδες 200 με συνοδό CD
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ»,
(Για το Νέον Πρόγραμμα Σπουδών)
Έκδοσις Διευθύνσεως Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2013
σελίδες 300
Χ. Χ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ,
«Αι καθ’ Αρμονικήν Πυθαγόρειοι δόξαι»,
(Για το Νέον Πρόγραμμα Σπουδών)
Έκδοσις Διευθύνσεως Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2014
σελίδες 276