Κύρια Αντικείμενα Ερευνητικής Δραστηριότητας

Οφιολιθικά Συμπλέγματα

Γεωχημεία Οφιολιθικών Πετρωμάτων: Κύρια στοιχεία, ιχνοστοιχεία και ισοτοπικές συστάσεις οφιολιθικών πετρωμάτων του Ελλαδικού χώρου.
Πετρογένεση Οφιολιθικών Πετρωμάτων: Γένεση και διεργασίες διαφοροποίησης Ελληνικών Οφιολίθων. Σύσταση, τήξη και εξέλιξη του Ανώτερου Μανδύα.
Μεταμόρφωση μεταβασικών πετρωμάτων: Μεταμορφική πετρολογία και ορυκτοχημεία πετρωμάτων οφιολιθικών ακολουθιών. Γεωθερμόμετρα και Γεωβαρόμετρα.
Οφιτασβεστίτες και Ροδιγκίτες: Σχηματισμός, μετασωμάτωση, θέσεις δημιουργίας.

Νέα Ορυκτά

Ανακάλυψη Νέων Ορυκτών και Νέων Ορυκτών Αρχαίων Σκωριών: Κρυσταλλογραφικές και οτυκτολογικές αναλύσεις σε νέα υπεργενή ορυκτά και ορυκτά σκωριών στο Λαύριο Αττικής.

Γρανίτες

Πετρολογία Γρανιτών της Βόρειας Ελλάδας: Πετρολογική έρευνα στην τοποθέτηση και στην δημιουργία γρανιτικών πετρωμάτων της Β. Ελλάδας βασισμένη σε αναλύσεις πορειών σχάσεως απατιτών και σε ισοτοπικά δεδομένα Rb-Sr και Nd-Sm.

Ηφαιστειακά Πετρώματα

Τριαδικά και Τριτογενή ηφαιστειακά πετρώματα του Ελλαδικού Χώρου. Χρήση ορυκτολογικών, πετρογραφικών, γεωχημικών και πετρολογικών δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων επί της πετρογενετικής εξέλιξης θολεϊιτικών, ασβεσταλκαλικών ή σωσονιτικών πετρωμάτων της ΒΑ και της Κεντρικής Ελλάδας.

Τεταρτογενής και Πρόσφατη Ηφαιστειότητα στην  Νότια Ελλάδα: Πετρολογία και Ορυκτοχημεία για τον προσδιορισμό πετρογενετικών χαρακτηριστικών από το Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου. Υδροθερμική δράση και ενεργή απόθεση μεταλλοφόρων συστατικών.

Πυριτικά Πετρώματα

Προέλευση και Χρήσεις Πυριτολίθων και Πορσελλανιτών στην Ελλάδα: Πετρολογία πυριτικών αποθέσεων και αρχαιομετρία πυριτικών πρώτων υλών και τέχνεργων της Προϊστορικής Εποχής.

Μάρμαρα

Προέλευση και χρήσεις μαρμάρων στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα: Γεωχημικά χαρακτηριστικά μαρμάρων του σχηματισμού Plattenkalk στην Κρήτη και την Πελοπόννησο. Χρήσεις των μαρμάρων αυτών στην αρχαιότητα ως διακοσμητικά και δομικά υλικά.