Στοιχεία Επικοινωνίας

Καθηγητής Ανδρέας Μαγκανάς
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Πανεπιστημιούπολη, 15784
Αθήνα

Tηλ: +30-210-7274150
Fax: +30-210-7274910
e-mail: amagganas@geol.uoa.gr