Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Διατριβές
 
ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. (1988). Μελέτη της Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Γεωχημείας και των Φαινομένων Μεταμορφώσεως Βασικών και Υπερβασικών Πετρωμάτων της Περιροδοπικής Ζώνης στην Περιοχή της Θράκης. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Περιοδικά του SCI - Peer Reviewed
 
KATI M., MAGGANAS A., ZAMBETAKIS-LEKKAS A. and LOGOTHETI V. (2016). Late Triassic carbonate breccias and boulders from the Sub-Pelagonian platform in Attica, Greece: constraints on the platform evolution. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 282/3, 291-304.

PEKOV, I.V., CHUKANOV, Ν.V., VARLAMOV, D.A., BELAKOVSKIY, D.I., TURCHKOVA, A.G., VOUDOURIS, Ρ., KATERINOPOULOS, Α. and MAGGANAS, Α. (2016). Nickeltsumcorite, Pb(Ni,Fe3+)2 (AsO4)2(H2O,OH)2, a new tsumcorite-group mineral from Lavrion, Greece. Mineralogical Magazine, 80(2), 337–346.

KOSHLYAKOVA N.N., ZUBKOVA N.V., PEKOV I.V., GIESTER G., PUSHCHAROVSKY D.Y., CHUKANOV N.V., VOUDOURIS P., MAGGANAS A. and KATERINOPOULOS A. (2016). Crystal chemistry of a Ni-Mg-analogue of lyonsite from slags of Lavrion, Greece. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry 193(2), 113 – 120. DOI: 10.1127/njma/2016/ 0297.

KOUTSOVITIS P., and A. MAGGANAS (2016). Boninitic and tholeiitic basaltic lavas and dykes from dispersed Jurassic East Othris ophiolitic units, Greece: Petrogenesis and geodynamic implications. International Geology Review. 58, 1983-2006. DOI: 10.1080/00206814.2016.1198278.

MAGGANAS A. and KOUTSOVITIS P. (2015). Composition, Melting and Evolution of the Upper Mantle beneath the Jurassic Pindos Ocean Inferred by Ophiolitic Ultramafic Rocks in East Othris, Greece. International Journal of Earth Science. DOI 10.1007/s00531-014-1137-z.

ZUBKOVA N., N. CHUKANOV, I. PEKOV, K. VAN, D. PUSHCHAROVSKY, A. KATERINOPOULOS, P. VOUDOURIS and A. MAGGANAS (2015). The crystal structure of Pb6Cu+(AsO3)2Cl7, a novel arsenite phase from the ancient slags of Lavrion, Greece. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials. 230/3, 145–149.

TZIFAS I., GODELITSAS A., MAGGANAS A., ANDROULAKAKI E., ELEFTHERIOU G., MERTZIMEKIS T. and PERRAKI M. (2014). Uranium-bearing phosphatized limestones of NW Greece. Journal of Geochemical Exploration, 143, 62–73.

PEKOV, I.V., CHUKANOV, Ν.V., VARLAMOV, D.A., BELAKOVSKIY, D.I., VOUDOURIS, Ρ., KATERINOPOULOS, Α. and MAGGANAS, Α. (2014). Nickeltsumcorite, ΙΜΑ 2013-117. CNMNC Newsletter Νο. 19, February 2014, page 170; Mineralogical Magazine, 78, 165-170.

PEKOV IV, CHUKANOV N.V., YAPASKURT V.O., RUSAKOV V.S., BELAKOVSKIY D.I., TURCHKOVA A.G., VOUDOURIS P., MAGGANAS A. and KATERINOPOULOS A. (2014). Hilarionite, Fe3+2(SO4)(AsO4)(OH)•6H2O, a new hypergene mineral from Lavrion, Greece. Geology of Ore Deposits, 2014, 56, 567–575.

KOUTSOVITIS P., MAGGANAS A., POMONIS P. and NTAFLOS T. (2013). Subduction-related rodingites from East Othris, Greece: Mineral reactions and physicochemical conditions of formation. Lithos, 172–173, 139–157.

SIIDRA O. I., N. V. CHUKANOV, I. V. PEKOV, S. V. KRIVOVICHEV, A. MAGGANAS, A. KATERINOPOULOS and P. VOUDOURIS (2012). Pb2(AsO2OH)Cl2, a new phase from the Lavrion ancient slags, Greece: occurrence and characterization. Mineralogical Magazine, 76, 597-602.

KOUTSOVITIS P., MAGGANAS A. and NTAFLOS T. (2012). Rift and intra-oceanic subduction signatures in the Western Tethys during Triassic: The case of ultramafic lavas as part of an unusual ultramafic-mafic-felsic suite in Othris, Greece. Lithos, 144–145, 177–193, doi: 10.1016/j.lithos.2012.03.018.

PEKOV, I.V., CHUKANOV, N.V., YAPASKURT, V.O., RUSAKOV, V.S., BELAKOVSKIY, D.I., TURCHKOVA, VOUDOURIS, P., KATERINOPOULOS A. and MAGGANAS, A. (2012). Hilarionite, IMA 2011-089. CNMNC, Newsletter No. 12, February 2012, p. 154; Mineralogical Magazine, 76, 151-155.

SIIDRA O.I., S.V. KRIVOVICHEV, N.V. CHUKANOV, I.V. PEKOV, A. MAGGANAS, A. KATERINOPOULOS, and P. VOUDOURIS (2011). The crystal structure of Pb5(As3+3O3)Cl7 from ancient slags of Lavrion, Greece – a novel Pb(II) chloride arsenite. Mineralogical Magazine, 75, 337-345.

PEKOV, I.V., CHUKANOV, N.V., ZADOV, A.E., VOUDOURIS, P., MAGGANAS, A. and KATERINOPOULOS, A. (2011). Agardite-(Nd), IMA 2010-056. CNMNC Newsletter No. 7, February 2011, page 30; Mineralogical Magazine, 75, 27-31.

PEKOV I.V., N.V. CHUKANOV, A.E. ZADOV, P. VOUDOURIS, A. MAGGANAS and A. KATERINOPOULOS (2011) Agardite-(Nd) NdCu6(AsO4)3(OH)6·3H2O from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: mineral description and chemical relations with other members of the agardite–zálesíite solid-solution system. Journal of Geosciences, 2011, 57, 249-255.

KATERINOPOULOU A,, A. KATERINOPOULOS, A. BIENIOK, E. KNOP, A. MAGGANAS AND G. AMTHAUER (2007). Crystal chemistry, structure analyses and phase transition experiment on an omphacite from eclogitic metagabbro from Syros Island, Greece. Mineralogy and Petrology, 91, 117-128.

VALSAMI-JONES E., BALTATZIS E., BAILEY E.H., BOYCE A.J., ALEXANDER J.L, MAGGANAS A., ANDERSON L., WALDRON S., RAGNARSDOTTIR K.V. (2005) The geochemistry of fluids from an active shallow submarine hydrothermal system: Milos island, Hellenic Volcanic Arc. J. Volc. Geoth. Res., 148, 130-151.

MAGGANAS A. (2002). Constraints on the petrogenesis of Evros Ophiolite extrusives, NE Greece. Lithos 65, 165-182.

BALTATZIS E., VALSAMI-JONES E., MAGGANAS A., and KATI M. (2001). Tamarugite from Milos island, Greece. N. Jb. Miner. Mh., H. 8, 371-377.

MASI U., BARABINO G., AZZARO E., KYRIAKOPOULOS K. and MAGGANAS A. (2000). Geochemical Features of the "Plattenkalk" Formation from Hordachi area (Western Crete, Greece). Per. Mineral., 69, 311-323.

VALSAMI-JONES E., BALTATZIS E., MAGGANAS A., BAILEY E.H., ALEXANDER J.L., RAGNARSDOTTIR K.V. and KEMP A.J. (1998). The geochemistry of hydrothermal vent waters from Milos Island, Hellenic Volcanic Arc. Mineral. Magazine, 62a, 1565-1566.

MAGGANAS A., KYRIAKOPOULOS K. and LEKKAS E. (1997). Early Alpine Rift Volcanism in Continental Greece: the Case of Glykomilia Area (Koziakas Mountains). Chem. Erde, 57, 243-255.

KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A., NORELLI P., BIGAZZI G., DEL MORO A. and KOKKINAKIS A. (1996). Thermochronological Evolution of Plutons and their Country Rocks, Kavala Area, N. Greece: an Apatite Fission Track Analysis. N. Jb. Miner. Mh., H. 11, 519-529.

KANAVOS A., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A. and SIDERIS C. (1995). Chemical Variations of biotite in Melanosomes from the Echinos Migmatites. N. Jb. Miner. Mh., H. 10, 444-458.

CALVO J.P., STAMATAKIS M.G. and MAGGANAS A.C. (1995). Clastic Huntite in Upper Neogene Formations of the Kozani Basin, Macedonia, Northern, Greece. Journ. Sedimentary Research, A65, 4, 627-632.

MAGGANAS A., SIDERIS C. and KOKKINAKIS A. (1991). Marginal Basin - Volcanic Arc Origin of Metabasic Rocks of the Circum-Rhodope Belt, Thrace, Greece. Mineralogy and Petrology, 44, 235-252.

STAMATAKIS M.G., HEIN J.R. and MAGGANAS A.C. (1989). Geochemistry and diagenesis of Miocene lacustrine siliceous sedimentary and pyroclastic rocks, Mytilinii basin, Samos Island, Greece. Sedimentary Geology, 64, 65-78.

MAGGANAS A. and ECONOMOU M. (1988). On the Chemical Composition of Chromite Ores from the Ophiolitic Complex of Soufli, NE Greece. Ofioliti, 13 (1), 15 - 27.

Κεφάλαια Βιβλίων Διεθνών Εκδοτικών Οίκων - Peer Reviewed
 
GALANIDOU N., C. ATHANASSAS, J. COLE, G. ILIOPOULOS, A. KATERINOPOULOS, MAGGANAS A. and J. McNABB (in print). The Acheulean site at Rodafnidia, Lisvori on Lesvos, Greece: Part I. In: K. Harvati and M. Roksandic (eds), Human Evolution in the Southern Balkans, Springer.

I. KASSARAS, F. LOUIS, K. MAKROPOULOS, A. MAGGANAS and D. HATZFELD (2009). Elastic-anelastic properties of the Aegean lithosphere – asthenosphere inferred from long period Rayleigh waves. In: The Lithosphere: Geochemistry, Geology and Geophysics. Nova Science Publishers, New York, pp. 267-294.

STAMATAKIS M. and MAGGANAS A. (1988). Thermally Induced Silica Transformation of Pliocene Diatomaceous Layers from Aegina Island, Greece. In: J. R. Hein and J. Obradovic (Editors), Siliceous Deposits of the Tethys and Pacific Regions, Springer-Verlag, New York, p. 141 - 150.

STAMATAKIS M., DERMITZAKIS M., ECONOMOU-AMILLI A. and MAGGANAS A. (1988). Petrology and Diagenetic Changes in Miocene Marine Diatomaceous Deposits from Zakynthos Island, Greece. In: J. R. Hein and J. Obradovic (Editors), Siliceous Deposits of the Tethys and Pacific Regions, Springer-Verlag, NewYork, p. 129 - 139.York, p. 129 - 139.York, p. 129 - 139.

Διεθνή Περιοδικά Εκτός SCI - Peer Reviewed

PEKOV I.V., CHUKANOV N.V., YAPASKURT V.O., RUSAKOV V.S., BELAKOVSKIY D.I., TURCHKOVA A.G., VOUDOURIS P., MAGGANAS A. and KATERINOPOULOS A. (2013). Hilarionite, Fe3+2(SO4)(AsO4)(OH)•6H2O, a new hypergene mineral from Lavrion, Greece. Zapiski RMO, 142(5), 30-42.

KORONOVSKI N., DEMINA L., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A., SIDERIS C., and DERMITZAKIS M. (accepted). Late Cenozoic Collision Volcanism of the Central Part of the Alpine Belt and its Geodynamic Position, Hellenic J. Geoscienses.

KOUTSOVITIS P., A. MAGGANAS, and A. KATERINOPOULOS (2009). Calc-alkaline volcanic rocks in mélange formations from the South Othris region, Greece: Petrogenetic and geotectonic implications. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 47, 79-95.

ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. (2005). Μεταμόρφωση υποπρασινοσχιστολιθικής ως πρασινοσχιστολιθικής φάσης μεταηφαιστιτών της Θρακικής Περιροδοπικής Ζώνης. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 38, 78-89.

MAGGANAS A., KYRIAKOPOULOS K.,. SIDERIS C. and ELEFTHERIADIS G. (2004). Petrological and Geochemical Variations of the Tertiary Convergent Volcanism in North-Eastern Greece. Ann. Geol. des Pays Hellen, 40, 99-116.

КОРОНОВСКИЙ Н.В., ДЕМИНА Л.И., СИМОНОВ Д.А., СИДЕРИС К., КИРЯКОПУЛОС К., МАГAНAС А., (1999). Позднекайнозойская геодинамика и наземный вулканизм Эгейско-Анатолийско-Кавказского сегмента Альпийского пояса. "Тектоника, геодинамика и процессы магматизма и метаморфизма", М. РАН, МТК, 1999, Том I, Материалы Совещания, Москва.териалы Совещания, Москва.териалы Совещания, Москва. - (KORONOVSKY N.B., DEMINA L.I., SIMONOV D.A., KYRIAKOPOULOS K., SIDERIS K. and MAGGANAS A. (1999). Late Cenozoic Geodynamics and Volcanism of the Aegean-Anatolian-Caucasian Segment of the Alpine belt. In: “Tectonics, Geodynamics and the Processes of Magmatism and Metamorphism" Conference of the Russian Academy of Science, Proccedings, Vol. 1, 1999, Moscow).

MAGGANAS A., STAMATAKIS M., KYRIAKOPOULOS K. and DERMITZAKIS M. (1996). Authigenic Minerals and Geochemical Features of Tertiary Porcelanites and Cherts from Greece. Ann. Geol. Pays Hell., 37, 981-997.

MAGGANAS A., KATERINOPOULOS A. and KOKKINAKIS A. (1996). Study of zircon crystals of plutonic and metamorphic rocks from Florina Area, (W. Macedonia - Greece). Ann. Geol. des Pays Hellen., 37, 1075-1097.

ATZORI P., CIRRINCIONE R., LO GIUDICE A., KOKKINAKIS A., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A., PANNUCCI S., PEZZINO A., SIDERIS K. and TRANCHINA A. (1991). Studio petrologica delle rocce cristalline a nord di Xanthi - Grecia settentrionale. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., 24, 337, 133-182.

ATZORI P., LO GIUDICE A., KOKKINAKIS A., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A., PEZZINO A. and SIDERIS K. (1990). Studio petrologicο delle rocce cristalline dell'isola di Thassos, Grecia settentrionale. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., 23, 336, 49-92.

STAMATAKIS M., DERMITZAKIS M., MAGGANAS A. and VLACHOU M. (1989). Petrology and silica minerals neoformation in the Miocene sediments of Ionian Islands, Greece. Giornale di Geologia, 51/1, 61-70.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. και ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. (1987/1988). Μεταβολές της Πτητικότητας του Οξυγόνου (fO2) κατά Μήκος του Ηφαιστειακού Τόξου του Αιγαίου όπως Προκύπτουν από την Ορυκτοχημεία Fe-Ti-ούχων Ορυκτών Οξειδίων. Annales Geologiques des Pays Helleniques, 33, 147-159.

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων - Peer Reviewed

KOSHLYAKOVA N.N., ZUBKOVA N.V., PEKOV I.V., GIESTER G., PUSHCHAROVSKY D.YU., CHUKANOV N.V., VOUDOURIS P., MAGGANAS A. and KATERINOPOULOS A. (2015). Crystal chemistry of the anthropogenic nickel-dominant analogue of lyonsite from metallurgical slag of Lavrion, Greece. VI All-Russian Workshop "Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry", Chernogolovka, 48-50 (in Russian).

MAVROGONATOS C., MAGGANAS A., KATI M. and VOUDOURIS P. (2014). Mineralogy and petrography of the NW Tinos ophicalcites, Cyclades, Greece. Proceedings of XX CBGA Congress, Tirana, Albania, Bul. Shk. Gjeol. 2/2014, 212-215.

VOUDOURIS P., MAGGANAS A., GEROGIANNI N., KASTANIOTI G. and SAKELARIS, G. (2010) Μineralogical contraints to the formation of vein-type zeolites from Κizari area, Τhrace, Νorthern Greece. Bulletin Geol. Soc. Greece, 43, 2786-2797.

KOUTSOVITIS P. and A. MAGGANAS (2010). The geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks within ophiolitic formations at the northeast Othris region, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece,99, 263-270.99, 263-270.99, 263-270.

BONEV N., MAGGANAS A. and KLAIN L. (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope Belt, Bulgaria-Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 100, 157-164.

KOUTSOVITIS P. MAGGANAS A. and POMONIS P. (2008). Rodingites within scattered ophiolitic occurrences from the north and eastern Othris area, Greece. Proceedings of XIII International conference on thermobarogeochemistry and IVth APIFIS symposium, Moscow. 1, 243-246.

ΚΑΡΑΝΙΚΑ Μ., Α. ΜΑΓΚΑΝΑΣ και Π. ΠΟΜΩΝΗΣ (2008). Σχέση Δομικών - Ιστολογικών Χαρακτηριστικών και Μηχανικών Ιδιοτήτων Πυριγενών Πετρωμάτων στη Χρήση τους ως Σκληρά Αδρανή Οδοποιίας: Παραδείγματα στον Ελληνικό Χώρο. ΤΕΕ, 1ο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, Αθήνα, 1963-1976.

MAGGANAS A. (2007). Plagiogranitic rocks of Evros ophiolite, NE Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 884-898.

KASSARAS, F. LOUIS, A. MAGGANAS and K.MAKROPOULOS (2007) Anelasticity beneath the Aegean inferred from Rayleigh wave attenuation, Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 1103-1113.

AURISICCHIO C., A. BARTOLOMEI, K. KYRIAKOPOULOS and A. MAGGANAS (2007). An Unusual Tourmaline Composition from Sithonia Peninsula (Northern Greece), Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 641-651.

ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. και ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (2005). Μετα-Πυροκλαστικά και Μετα-Ηφαιστειακά Πετρώματα Μεσο-Τριαδικής Ηλικίας στη Δυτική Αττική. Πρακτ. 2ο Συν. Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας and Γεωχημείας, ΕΓΕ, 189-198.

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Π., ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., και ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. (2005). Ορυκτολογία της ζώνης μεταμόρφωσης επαφής ενός σωσσονιτικού μαγματικού συμπλέγματος (Μαρώνεια, ΒΑ Ελλάδα). Πρακτ. 2ου Συν. Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας, ΕΓΕ, 19-28.

KATSOURI S., SCOTT S.D., GORTON M.P., MAGGANAS A., VALSAMI-JONES E., BALTATZIS E. and KATI M. (2004). Hydrothermal sulfides forming in active shallow water systems: freshwater vs seawater. SEG 2002, International Conference, Perth Australia, 220-223.

MAGGANAS A., KATERINOPOULOS A., GERDES A., KYRIAKOPOULOS K. (2004). Sr-Nd isotopic study of hercynian granitoids from the Pelagonian isopic zone, Greece. 10th International Congress of the Geological Society of Greece, 476-477.

MAGGANAS A., BIGGAZZI G., KYRIAKOPOULOS K., BALESTRIERI M.L. (2004) Low T thermo-chronological evolution of the Vrondou composite pluton, Rhodope area (northern Greece), using Apatite Fission Track Analysis. Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, 1165-1168.

BARBIERI M., CASTORINA F., MASI U., TUCCI P., AZZARO E., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A., BALTATZIS E. and COLLACETO A., (1998). Elemental and Sr-Nd Isotopic Evidence for the Origin and Geodynamic Significance of Volcanic Rocks from Oxylithos (Central Euboea, Greece), Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 32/3, 251-258.κής Εταιρίας, 32/3, 251-258.κής Εταιρίας, 32/3, 251-258.

MASI U., TUCCI P., RUGGIERO G., TERRIACA R., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A and BALTATZIS E. (1995). Geochemical and petrographic features of the Mesozoic metamorphosed carbonatic sequence from the Mani Peninsula (Southern Peloponnesus, Greece). Sp. Publ. of Greek Geol. Soc., 4/2, 448-453.

MAGGANAS A., KYRIAKOPOULOS K. and LEKKAS E. (1995). Petrology and Geochemistry of the Mid-Triassic Volcanics of Koziakas Mountains, Western Thessaly, Greece. Sp. Publ. of Greek Geol. Soc., 4/2, 548-553.

ΚΑΝΑΒΟΣ Ε., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. και ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. (1994). Διερεύνηση των διεργασιών μιγματιτίωσης βιοτιτικών γνευσίων στην περιοχή Εχίνου Ξάνθης, στη Δυτική Θράκη. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 30/3, 125-136.

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΝΤΟΒΑ Α., ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΟΝΤΟΣ Χ., και ΦΥΤΡΟΣ Λ. (1994). Διηλεκτρική και Υπέρυθρη Φασματοσκοπία μονοκρυστάλλων και πολυκρυστάλλων του ορυκτού στιλβίτη [Ca4NaAl9Si28O72.30H2O]. Πρακτ. 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, 1-5.

ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Μ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. και ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Μ. (1993). Βιογενή Πυριτικά Ιζήματα ως Αρχικό Υλικό για την Αυθιγένεση Πολυμόρφων SiO2, Ζεολίθων και Βαρίτη. Μελέτη με Βάση Τριτογενή Πορσελανιτικά Πετρώματα της Ελλάδος, 4o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Ρόδος, 1-4.

ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. και ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Μ. (1991). Νεοσχηματισμός ορυκτών και γεωχημικά χαρακτηριστικά Πλειοκαινικών στρωμάτων του Αγ. Θωμά της Νήσου Αίγινας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 25/2, 127-144.

MAGGANAS A. (1990). Relict minerals of metavolcanic and metapyroclastic rocks from the Circum-Rhodope Belt in the area of Thrace, Greece. Geologica Rhodopica, 2, 251-262.

ATZORI P., LO GIUDICE A., KOKKINAKIS A., KYRIAKOPOULOS K., MAGGANAS A., PEZZINO A, and SIDERIS K. (1990). Petrological and geochemical study of crystalline rocks from Thassos Island, Northern Greece. Geologica Rhodopica, 2, 157-167.

BIGGAZZI G., DEL MORO A., INNOCENTI F., KYRIAKOPOULOS K., MANETTI P., PAPADOPOULOS P., NORELLI P and MAGGANAS A. (1989). The magmatic intrusive complex of Petrota, West Thrace: Age and geodynamic significance. Geologica Rhodopica, 1, 290-297.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. και ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. (1989). Συγκριτική Μελέτη της Ορυκτοχημείας των Αμφιβόλων Ηφαιστειακών Πετρωμάτων του Τόξου του Αιγαίου. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 23/2, 461-472.

ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΓΚΑΝΑΣ Α. και ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. (1989). Διεργασίες Μεταμόρφωσης του Πηγματίτη της Λεπτοκαρυάς (Θράκη). Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 23/2, 379-392.