Εκπαιδευτικό Έργο
1. Εργαστηριακές Ασκήσεις (στο Τμήμα Βιολογίας)
α) Μάθημα: Γενική Βοτανική

1979 - 1980

 (2ο έτος), απλή συμμετοχή στην άσκηση.

1981 - 1982

 (1ο έτος Φαρμακευτικού), υπεύθυνη διεξαγωγής ενός τμήματος.

β) Μάθημα: Γενική Μικροβιολογία

1979 - 1980

 (3ο έτος), απλή συμμετοχή στην άσκηση.

1980 - 1981

 (3ο έτος), υπεύθυνη της οργάνωσης-διεξαγωγής όλων των τμημάτων.

1981 - 1984

 (3ο έτος), υπεύθυνη διεξαγωγής του 50% των τμημάτων. 

1984 - 1989

 (3ο έτος), υπεύθυνη διεξαγωγής του 55% των τμημάτων [το 1986-1987 διδάχθηκε το χειμερινό και το θερινό εξάμηνο].

1989 - 1990

 (Δ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 80% των τμημάτων.

1990 - 1991

 (Δ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 60% των τμημάτων.

1991 - 1996

 (Δ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 75% των τμημάτων [το 1995-1996 διδάχθηκε το χειμερινό και το θερινό εξάμηνο].

1996 - 1998

 (Γ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 100% των τμημάτων.

1998 - 2003

 (Γ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 30% των τμημάτων.

2003 - 2005

 (Ε΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 20% των τμημάτων.

2005 - 2007

 (Ε΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 15% των τμημάτων.

2007-2010

(Ε΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 25% των τμημάτων.

* Από το 1986 έως σήμερα έχω την ευθύνη της οργάνωσης και επίβλεψης των ασκήσεων της Γενικής Μικροβιολογίας (Συντονίστρια της επιτροπής του μαθήματος της Γενικής Μικροβιολογίας).

γ ) Μάθημα: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας

1999 - 2002

 (ΣΤ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 25% των τμημάτων.

2003 - 2010

 (ΣΤ΄ εξάμηνο), υπεύθυνη διεξαγωγής του 20% των τμημάτων.

* Από το 1999 έως σήμερα έχω την ευθύνη της οργάνωσης και επίβλεψης των ασκήσεων του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας» (Συντονίστρια της επιτροπής του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας»).

δ) Μάθημα: Βιοτεχνολογία

1997 - 2004

 (Η΄ εξάμηνο Βιολογικού) υπεύθυνη οργάνωσης, επίβλεψης και διεξαγωγής του 25% των ασκήσεων όλων των τμημάτων.

2004 - 2010

 (Η΄ εξάμηνο Βιολογικού) υπεύθυνη οργάνωσης και επίβλεψης του 25% των ασκήσεων όλων των τμημάτων.

2. Διδασκαλία Μαθημάτων (στο Τμήμα Βιολογίας και σε άλλα Τμήματα)
α) Μάθημα: Γενική Μικροβιολογία

1980 - 1990

Διδασκαλία του 40% των παραδόσεων

1990 - 1996

Διδασκαλία του 50% των παραδόσεων

1996 - 1998

Διδασκαλία του 100% των παραδόσεων

1998 - 2000

Διδασκαλία του 70% των παραδόσεων

2000 - 2002

Διδασκαλία του 50% των παραδόσεων

2002 - 2004

Διδασκαλία του 30% των παραδόσεων

2004 - 2005

Διδασκαλία του 20% των παραδόσεων

2005 - 2010

Διδασκαλία του 15% των παραδόσεων

* Από το 1980 έως σήμερα είμαι συντονίστρια της επιτροπής του μαθήματος της Γενικής Μικροβιολογίας.

β) Μάθημα: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας

1999 - 2003

Διδασκαλία του 50% των παραδόσεων

2003 - 2006

Διδασκαλία του 20% των παραδόσεων

2006 - 2007

Δεν διδάχθηκε το μάθημα

2007 - 2010

Διδασκαλία του 10% των παραδόσεων

*  Από το 1999 έως σήμερα είμαι συντονίστρια της επιτροπής του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας».

γ) Μάθημα: Βιοτεχνολογία

1997 - 2010

Διδασκαλία του 20,5% των παραδόσεων

*  Από το 1997 έως σήμερα είμαι μέλος της επιτροπής του μαθήματος Βιοτεχνολογία.

δ) Μάθημα: Βιοτεχνολογία (Μεταπτυχιακό Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Ιωαννίνων)

1998 - 2001

Διδασκαλία 6 ωρών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ- Υποπρόγραμμα 3-Μεταπτυχιακές Σπουδές, με τίτλο «Βιοτεχνολογία».

2002 - 2003

Διδασκαλία 4 ωρών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ-Υποπρόγραμμα 3-Μεταπτυχιακές Σπουδές, με τίτλο «Βιοτεχνολογία».

ε) Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (ΕΠΕΑΕΚ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.)

2003 - 2010

Υπεύθυνη των Μαθημάτων Μ1 «Μικροβιακή Ποικιλότητα» και Μ5 «Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών».
Συνυπεύθυνη των Μαθημάτων Μ2 «Μικροοργανισμοί ως κυτταρικά εργοστάσια μακρομορίων», Μ6 «Μικροβιακή διαχείριση αποβλήτων και ρυπαντών» και Μ7 «Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης μικροβίων – φυτών και η σημασία τους στη «νέα» γεωργία»
Διδασκαλία στο εργαστηριακό σεμινάριο: «Μικροβιακές και Μοριακές Τεχνικές Ανίχνευσης Νέων Καλλιεργούμενων και μη Μικροοργανισμών σε Περιβαλλοντικά Δείγματα».

* Από το 2003 ως σήμερα είμαι η Διευθύντρια του ανωτέρω Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Εκπαιδευτικά Συμπόσια στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

2003 - 2010 : Διοργάνωση ή/και συντονισμός 3 εκπαιδευτικών συμποσίων στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

α) Μικροβιακές και Μοριακές Τεχνικές Ανίχνευσης Νέων Καλλιεργούμενων και μη Μικροοργανισμών σε Περιβαλλοντικά Δείγματα
β) Βιοαντιδραστήρας συνεχούς καλλιέργειας – Υπολογισμός παραμέτρων αύξησης
γ) Γενετικός μετασχηματισμός του Aspergillusnidulans, απομόνωση στελεχών που εκφράζουν τον μεταφορέα ουρικού σημασμένου με τον επίτοπο GFP (UapA-GFP) και έλεγχος της έκφρασης του μεταφορέα υπό διαφορετικές συνθήκες σε μικροσκόπιο φθορισμού

3. Συγγραφή Σημειώσεων
α) Από το 1982 μέχρι το 1994, συγγραφή σημειώσεων που αφορούσαν στις έξι από τις δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις και τα κεφάλαια ΙΟΙ, ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ και ΚΥΚΛΟΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του μαθήματος της Γενικής Μικροβιολογίας. Οι σημειώσεις εδίδοντο στους φοιτητές σε φωτοαντίγραφα.
β) Συγγραφή σημειώσεων (Εκδόσεις Παπαδάμης, 1994) για τις έξι από τις δώδεκα εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος της Γενικής Μικροβιολογίας.
γ) Το 1996 έκανα ανανέωση περιεχομένου και δομής όλων των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Γενικής Μικροβιολογίας που δίδονται στους φοιτητές υπό μορφή φωτοτυπημένων σημειώσεων.
δ) Συγγραφή σημειώσεων (Εκδόσεις Παπαδάμης, 1996) για όλες τις παραδόσεις που κάλυπτα στο μάθημα της Γενικής Μικροβιολογίας.
ε) Συγγραφή σημειώσεων (1997) για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Βιοτεχνολογίας, για τις οποίες είμαι υπεύθυνη της οργάνωσης, επίβλεψης και εκτέλεσης.
στ) Συγγραφή σημειώσεων (1997) για όλες τις παραδόσεις που καλύπτω στο μάθημα της Βιοτεχνολογίας.
ζ) Συγγραφή σημειώσεων (1999) για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας, για τις οποίες είμαι υπεύθυνη της οργάνωσης, επίβλεψης και εκτέλεσης.
η) Συγγραφή σημειώσεων (1999) για όλες τις παραδόσεις που καλύπτω στο μάθημα Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας.
θ) Συγγραφή σημειώσεων (Εκδόσεις Παπαδάμης, 2000) για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Γενική Μικροβιολογία, για τις οποίες είμαι υπεύθυνη της οργάνωσης, επίβλεψης και εκτέλεσης.
η) Συγγραφή σημειώσεων (2009) για τις παραδόσεις που καλύπτω στο μάθημα Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης και Μοριακής Μικροβιολογίας.

4. Διπλωματικές Εργασίες Προπτυχιακού Επιπέδου
Από το 1980 και μέχρι την κρίση μου σε θέση Καθηγήτριας το 2008, είχα καθοδηγήσει 65 Διπλωματικές Εργασίες φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας.  Στη συνέχεια, από το 2008 μέχρι σήμερα, έχουν καθοδηγηθεί άλλες 8 Διπλωματικές Εργασίες (σύνολο 73), όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω:

 • Επίδραση διαφόρων βιοκτόνων ουσιών στους μικροβιακούς πληθυσμούς επιλιθικών και μη μικροοργανισμών, Κυρατσούς Ν. (2009)
 • Διερεύνηση βιοτεχνολογικών ιδιοτήτων βακτηρίων απομονωθέντων από ζύμη κρουασάν, Παπαδοπούλου Μ. (2009)
 • Βιοχημική διερεύνηση της ανταγωνιστικής δράσης επιλεγμένων ενδογενών στρεπτομυκήτων έναντι φυτοπαθογόνων μυκήτων, Μανέττα Γ. (2010)
 • Μελέτη της μικροβιολογικής ποιότητας των παράκτιων υδάτων στον κόλπο του Λαγανά, Πουρνάρα Α. (2010)
 • Επίδραση αντιμικροβιακών παραγόντων στον ενδογενή πληθυσμό χημειολιθότροφων βακτηρίων σε μάρμαρα, Τσακίρογλου Π. (2010)
 • Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας στις φωλιές της θαλάσσιας χελώνας Carettacaretta, Πρίφτη Η.Ν. (2010)
 • Μελέτη ενδοφυτικών μικροοργανισμών από το ροδοφύκος Laurenciaglandulifera, Μαλλιαράκης Γ. (2010)
 • Ανάπτυξη λακτοβακίλλων σε ανοικτά συστήματα καλλιέργειας, Παρδαλάκη Σ. (2010)

5. Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακού Επιπέδου
Επιβλέπουσα σε 20 Διπλωματικές Εργασίες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»:

 • Διερεύνηση της δυνατότητας της χρήσης των ενδογενών στελεχών Streptomycesexfoliatus REA17 και Streptomycesfulvisismus GRE24/1Λ ως παράγοντες βιοελέγχου ενάντια στον φυτοπαθογόνο μύκητα Rhizoctoniasolani, Κανινή Γ. (2005)
 • Αλληλεπιδράσεις στρεπτομυκήτων και φάγων σε συστήματα αποστειρωμένων μικροκόσμων εδάφους: το σύστημα περιορισμού της αύξησης των φάγων (Phage growth limitation system – Pgl) του Streptomycescoelicolor A3(2), Λυμπεροπούλου Δ. (2005)
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για ποιοτική ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό σε γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι (Gossypiumhirsutum), Στραϊτούρης Α. (2005)
 • Ανάλυση της δομής βακτηριακών κοινωνιών σε αρχαία μνημεία της Ακρόπολης, Μαγκούτα Σ. (2005)
 • Ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου Campylobacterjejuni και του περιττωματικού δείκτη Escherichiacoli στον ταμιευτήρα της λίμνης του Μαραθώνα, Χαλάτση Κ. (2005)
 • Μελέτη του ενδογενούς μικροβιακού πληθυσμού σε ιλύ βιολογικού καθαρισμού, Λιόλιου Ε. (2005)
 • Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση προκαρυωτικών οργανισμών σε περιβαλλοντικά δείγματα, Δελατόλα Ε. (2006)
 • Ασφάλεια τροφίμων: προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με αέρια χρωματογραφία, Ρεντινιώτη Α. (2006)
 • Το γονίδιο luxS βακτηρίων του γένους Bifidobacterium, Οικονόμου Ι. (2006)
 • Μερικός χαρακτηρισμός της πρωτεΐνης Inc766 σε στελέχη του είδους Chlamydophilaabortus, Κατσίκη Ε. (2007)
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλου insitu υβριδισμού με φθορίζοντες ιχνηθέτες για την ανίχνευση βακτηρίων σε περιβαλλοντικά δείγματα, Κωτσάκης Ε. (2008)
 • Διερεύνηση του τρόπου δράσης δύο ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων έναντι της ανάπτυξης του φυτοπαθογόνου μύκητα Rhizoctoniasolani, Ράμφου Σ. (2008)
 • Μελέτη βιοποικιλότητας κυανοβακτηρίων στη λίμνη του Μαραθώνα με τις τεχνικές DGGE και κλωνοποίησης, Αρμάου Φ. (2009)
 • Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης επιλεγμένων ενδογενών στελεχών στρεπτομυκήτων ως παραγόντων βιοελέγχου έναντι του φυτοπαθογόνου μύκητα Fusariumoxysporum για την προστασία της καλλιέργειας της τομάτας. Μυζάλη Ο. (2010)
 • Εφαρμογή αντιμικροβιακών παραγόντων σε επιλεγμένες θέσεις μνημείων της Ακρόπολης και ποιοτική και ποσοτική μελέτη της επίδρασής τους στον πληθυσμό των κυανοβακτηρίων, Μάμαλη Μ. (2010)
 • Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli από νερό κολυμβητικών δεξαμενών, Παπατζιτζέ Ο. (2010)
 • Μελέτη δύο στελεχών του γένους Lactobacillusσε ανοικτά συστήματα καλλιέργειας, Θεοχάρη Α. (2010)
 •  Μελέτη του μικροβιακού φορτίου στις πρώτες ύλες προϊόντων φαρμακοβιομηχανίας, Δέλλιου Α. Α. (2010)
 • Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε αντιηλιακά προϊόντα Γότα Β. (2010)
 • Επιλογή ζυμομυκήτων σε υψηλές συγκεντρώσεις σακχάρων και χαμηλού pH από ποικιλία σταφυλιών Ασύρτικού Σαντορίνης, Ταγαρούλια Ν. (2010)

 
Μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε 17 Διπλωματικές Εργασίες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»:

 • Chromatic structure and regulation of uapA gene of Aspergillus nidulans. Καγιάς Κ. (2005)
 • Μελέτη της αύξησης του μικροοργανισμού Sporotrichumthermophile παρουσία αλκανίων. Μουκούλη Μ. (2005)
 • Υπερέκφραση, καθαρισμός και χαρακτηρισμός ανασυνδυασμένης νιτριλάσης από τον υπερθερμοφιλικό αρχαίο προκαρυωτικό οργανισμό Pyrococcusabyssi. Σαγώνα Α. (2005)
 • Σχέσεις Δομής-Λειτουργίας στον μεταφορέα προλίνης PrnB του Aspergillusnidulans: ο ρόλος συγκεκριμένων αμινοξέων στην πρώτη διαμεμβρανική περιοχή. Μπόμπορη Α. (2005)
 • Μελέτη της ανάπτυξης του θερμόφιλου μύκητα Sporotrichumthermophile σε στερεές καλλιέργειες απόβλητων διφασικού ελαιοτριβείου, Ανασοντζής Γ. (2005)
 • Isolation and Characterization of the gene Mutant-31 reqiured for Epigenetic Transcriptional Silencing and DNA damage Repair in Chlamydomonas reinhardtii. Παυλοπούλου Α. (2006)
 • Αναζήτηση ξυλανολυτικών ενζύμων στον μύκητα Fusariumoxysporum. Καλοειδάς Κ. (2006)
 • Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός των γονιδίων At5g14510 και At5g14530 κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών Arabidopsisthaliana. Κατσαρέλη Ε. (2007)
 • Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των πληθυσμών Pseudomonasaeruginosa σε δείγματα λυμάτων δευτερογενούς επεξεργασίας συστημάτων βιολογικού καθαρισμού. Παππά Ο. (2007)
 • Απομόνωση βακτηρίων από τους σπόγγους Irciniavariabilis και Crambecrambe και έλεγχος της ικανότητας αυτών να αναστέλουν άλλους μικροβιακούς πληθυσμούς του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μάτζιου Π. (2007)
 • Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις για ολόκληρα μικροβιακά γονιδιώματα με βάση την «ανάλυση συγχώνευσης πρωτεϊνικών δομικών ενοτήτων». Ντάνος Β. (2008)
 • Παραγωγή, απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροβιακών ξυλανασών.  Μελέτη εφαρμογής μη καθαρών και καθαρών ξυλανασών. Αλυσανδράτου Α. (2010)
 • Μελέτη της παραγωγής και καθαρισμός λακκάσης από τον βασιδιομύκητα Coriolopsissp. Κόντη Α. (2010)
 • Διερεύνηση νέων περιοχών του μεταφορέα UapA που συμμετέχουν στην εκλεκτική πρόσληψη υποστρωμάτων. Κωστή Β. (2010)
 • Πληθυσμιακή και μοριακή μελέτη των ομάδων βλαστητικής συμβατότητας του φυτοπαθογόνου μύκητα οικονομικής σημασίας Verticilliumdahliae. Παπαϊωάννου Ι. (2010)
 • Εκτίμηση της επίδρασης του εμπλουτισμένου σε αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) στην προαγωγή της φυσικής διαδικασίας επούλωσης και την μετανάστευση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων. Μίλη Ε. (2010)
 • Υποκυτταρικός εντοπισμός μεταφορέων σακχάρων από το σόργο (Sorghum bicolor). Βασίλογλου Μ. (2010)

6. Διαπανεπιστημιακές Ανταλλαγές (Erasmus, FEMS κ.λ.π)
Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus και υπό την επίβλεψή μου, ολοκλήρωσαν μέρος ή/και ολόκληρη τη Διπλωματική τους Εργασίας, οι παρακάτω φοιτητές: 

1993

Sophia Ho από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth, UK.

1993

Jon Donnelly από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth., UK.

1997

Tasmin Averill από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth., UK.

1997

Σωτήρης Αμίλλης από το Πανεπιστήμιο του Salzburg, Austria.

1998

Gabriele Alfano από το Παν/στήμιο Universita Degli Studi Del Molise, Italy.

2002

Nike Mangen από το Πανεπιστήμιο του  Freiburg, Germany.

Στα πλαίσια του προγράμματος FEMS:

 2005

Δέσποινα Λυμπεροπούλου - Research Fellowship από το “Federation of European Microbiology Society” (FEMS), για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας στο Παν/μιο του Warwick, UK.

7. Διδακτορικές Διατριβές
(α) Επιβλέπουσα σε 19 διδακτορικές διατριβές, εκ των οποίων οι 15 έχουν ολοκληρωθεί και 4 είναι υπό εκπόνηση.
(β)   Μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 6 διδακτορικών διατριβών.
(γ)    Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 9 διδακτορικών διατριβών.                               


(α) Ως Επιβλέπουσα (η αριθμητική σειρά σχετίζεται με το έτος έναρξης):

 • Μελέτη της φυσιολογίας και των γενετικών αλληλεπιδράσεων στρεπτομυκήτων  (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Μ. Τύπας, Α. Κομητοπούλου), Βιώνη Άννα (1997).
 • Επίδραση διαφόρων παραγόντων στην επιβίωση και αύξηση στρεπτομυκήτων σε δείγματα εδάφους (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Δ. Βώκου, Χ. Χριστιάς), Κατσίφας Ευστάθιος (1999).
 • Βιολογία  ζυμοχλωρίδας σταφυλών Κρήτης με έμφαση στις ποικιλίες Λιάτικο και  Βιδιανό (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς  επιτροπής: Σ. Διαμαντόγλου, Σ. Μελετίου), Κωστούλα Όλγα (2000).
 • Μυκητιακή διάσπαση ταννινών – Μελέτη αντίστοιχων ενζυμικών συστημάτων  (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Β. Γαλάτης, Σ. Διαμαντόγλου), Λαμπράκη Μαρία (2000).
 • Μελέτη της φυσιολογίας μεταλλαγμένων στελεχών του βακτηρίου Z. mobilis με βιομηχανικό ενδιαφέρον σε κλειστά και ανοικτά συστήματα καλλιέργειας (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Μ. Τύπας, Σ. Διαμαντόγλου), Σαββίδης Αλέξανδρος (2004).
 • Μελέτη φυσικών πλασμιδίων στρεπτομυκήτων εδάφους Μεσογειακών οικοσυστημάτων: Γενετική και Μοριακή ανάλυση αντιπροσωπευτικών τύπων κυκλικών πλασμιδίων (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Μ. Τύπας, Γ. Κολιάης), Κοράκη Θεοδώρα (2008).
 • Αξιοποίηση αποβλήτων ελαιουργείου μέσω μικροβιακών ζυμώσεων  (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Σ. Διαμαντόγλου), Γιαννούτσου Ελένη (2007).
 • Μελέτη της διασποράς γονιδίων ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη σε βακτήρια του θαλασσίου οικοσυστήματος (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Β. Γαλάτης, Κ. Δραΐνας), Νικολακοπούλου Θεοδώρα (2006).
 • Μελέτη ποικιλότητας προκαρυωτικών οργανισμών (Βακτήρια και Αρχαίοι Προκαρυωτικοί Οργανισμοί) στη Σαντορίνη (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Μ. Τύπας, Γ. Διαλλινάς), Μεϊντάνης Χρήστος (2005)
 • Ο Aspergillus nidulans ως πρότυπο σύστημα για τη μελέτη μεταφορέων πουρινών [Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς (είχε την πλήρη επιμέλεια), Ν. Πανόπουλος], Σωτήρης Αμίλλης (2004)
 • Μοριακή και λειτουργική ανάλυση γονιδίων κλινικής και φαρμακολογικής σημασίας σε πρότυπα μικροβιακά συστήματα [Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς (είχε την πλήρη επιμέλεια), Ν. Πανόπουλος], Μαρίνα Κουκάκη (2004)
 • Μελέτη του ρόλου των Ακτινοβακτηρίων και άλλων ενδογενών βακτηριακών πληθυσμών στη βιοαποικοδόμηση πετρελαϊκών αποβλήτων (Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Κ. Δραΐνας), Καλλιόπη Χάλκου (2005)
 • Μελέτη μηχανισμών τοπογέννεσης διαμεμβρανικών μεταφορέων στον Aspergillusnidulans [Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Β. Σοφιανοπούλου (συμβολή και των τριών στη διαμόρφωση-σχεδιασμό του θέματος). Την επιμέλεια των πειραμάτων είχε η κα Β. Σοφιανοπούλου, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»], Ζωή Ερπαπάζογλου (2006)
 • Απομόνωση και ανασύσταση μυκητιακών διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. Το παράδειγμα του μεταφορέα ουρικού-ξανθίνης UapA του Aspergillusnidulans [Επιβλέπoυσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Β. Γαλάτης. Οι κ. Δ. Χατζηνικολάου και Γ. Διαλινάς είχαν ίση συμμετοχή στην επίβλεψη], Njimoh Dieudonne Lemuh (2007)
 • Μελέτη της ποικιλότητας των βακτηρίων τεχνητής λίμνης: ποιοτική και ποσοτική εποχιακή διακύμανση των μικροβιακών πληθυσμών (Επιβλέπουσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Β. Γαλάτης), Λυμπεροπούλου Δέσποινα (2009).  
 • Βιοσύνθεση υδρολυτικών ενζύμων από θερμόφιλους μικροορργανισμούς (Επιβλέπουσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Δ. Χατζηνικολάου. Ο κ. Χατζηνικολάου έχει το υψηλότερο ποσοστό της επίβλεψης), Σταθοπούλου Παναγιώτα - είναι σε εξέλιξη.
 • Βιοέλεγχος φυτοπαθογόνων μυκήτων σε αντιβακτήρια του Ελλαδικού χώρου (Επιβλέπουσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Δ. Χατζηνικολάου), Κανινή Γραμματική – είναι σε εξέλιξη.
 • Εφαρμογές μεθόδων insilico σε μικροοργανισμούς ιατρικού ενδιαφέροντος, με σκοπό τον εντοπισμό πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (Επιβλέπουσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Γ. Διαλλινάς, Σ. Κοσσίδα), Ντάνος Βασίλης είναι σε εξέλιξη.
 • Βενθικοί Μικροοργανισμοί Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων ως Παραγωγείς Βιοενεργών Ενώσεων (Επιβλέπουσα: Α. Δ. Καραγκούνη. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Β. Ρούσσης, Ε. Παπαθανασίου), Μπουρμπούλη Μαρία – είναι σε εξέλιξη.

(β) Ως μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής των Διδακτορικών Διατριβών: 

 • Δράση βακτηρίων γαλακτικού οξέος κατά την οινοποίηση γλεύκους σταφυλιών περιοχής Τυρνάβου (Επιβλέπων: Κ. Μητράκος. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Σ. Μαράκης, Α. Δ.  Καραγκούνη), Παπράς Αστέριος (1995)
 • Χαρακτηρισμός πλασμιδιακών κεφαλοσπορινών στα είδη Klebsiella pneumoniae και Escherichia coli (Επιβλέπων: Σ. Διαμαντόγλου. Μέλη της τριμελούς επιτροπής:  Α. Δ.  Καραγκούνη, Ν. Λεγάκης), Γαζούλη Μαρία (1999)
 • Μόρια κλειδιά στη συστηματική αντιμετώπιση της Candidaalbicans:μεταφορείς πουρινών (Επιβλέπων: Γ. Διαλλινάς. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Α. Δ. Καραγκούνη, Κ. Βοργιάς ), Γκουντέλα Σοφία (2006)
 • Γενετική τροποποίηση του μύκητα Fusarium oxysporum με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας σε αιθανόλη (Επιβλέπων: Γ. Διαλλινάς. Μέλη της τριμελούς επιτροπής:  Β. Γαλάτης, Α. Δ.  Καραγκούνη), Ανασοντζής Γεώργιος - είναι σε εξέλιξη.
 • Μελέτη της χημικής σύστασης οργανισμών θαλάσσιας προέλευσης (Επιβλέπων: Β. Ρούσσης. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Ο. Τζάκου, Α. Δ. Καραγκούνη), Γεωργαντέα Παναγιώτα - είναι σε εξέλιξη.
 • Μελέτη της έκφρασης και σχέσεις δομής-λειτουργίας μεταφορέων πουρινών (Επιβλέπων: Γ. Διαλλινάς. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Α. Δ. Καραγκούνη, Α. Οικονόμου), Γουρνάς Χρήστος - είναι σε εξέλιξη

(γ) Ως μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής των Διδακτορικών Διατριβών:

 • Επίδραση χημικών παραγόντων (ταννίνες, Τween 80, βαρέα μέταλλα) στη μορφή του μυκηλίου και στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του Aspergillus carbonarius (Επιβλέπων: Σ. Μαράκης. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Κ. Μητράκος, Λ. Μαργαρίτης), Γαΐτης Φραγκίσκος (1995)
 • Μελέτη της μεταφοράς γονιδίων μέσω σύζευξης στο αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis (Επιβλέπων: Μ. Τύπας. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Κ. Δραΐνας, Α. Κομητοπούλου), Παππά Αικατερίνη-Μαρία (1997)
 • Μελέτη του μη ομόλογου γενετικού ανασυνδυασμού στο βακτήριο Zymomonasmobilis (Επιβλέπων: Μ. Τύπας. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Κ. Δραΐνας, Α. Κομητοπούλου), Γαλερός Μάριος (2000)
 • Δομική περιοχή της πολυπρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας C. Μοριακοί μηχανισμοί έκφρασης και λειτουργικότητας (Επιβλέπων: Ε. Φραγκούλης. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Δ. Βασιλακοπούλου, Π. Μαυρομαρά), Βασιλάκη Νίκη (2006)
 • Μελέτη της τοπογένεσης και των σχέσεων δομής-λειτουργίας του μεταφορέα Ουρικού και Ξανθίνης VAPA (Επιβλέπων: Γ. Διαλλινάς. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Μ. Τύπας, Α. Οικονόμου), Αρετή Πανταζοπούλου (2006)
 • Μοριακή ανίχνευση, ταξινόμηση και συγκριτική γονιδιωματική των εντεροϊών  βασισμένη στη VP1 περιοχή του γονιδιώματός τους (Επιβλέπων: Θ. Κατσώρχης. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Λ. Μαργαρίτης, Π. Μαρκουλάτος), Μπολανάκη Ευγενία (2007)
 • Ταξινομική και Οικολογική μελέτη αερομεταφερόμενων μυκήτων στην περιοχή Αθηνών (Επιβλέπων: Α. Γιαννίτσαρος. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Ε. Καψανάκη-Γκότση, Χ. Χρηστιάς), Πύρρη Ιωάννα (2008)
 • Μελέτη αντιμεταφορέων Na+/H+ στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942 (Επιβλέπων: Μ. Τύπας. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Α. Κομητοπούλου, Β. Σοφιανοπούλου), Μπιλλίνη Μαρία (2008)
 • Μεταφορείς πουρινών και πυριμιδινών των παθογόνων πρωτόζωων Leishmania και Trypanosoma (Επιβλέπων: Γ. Διαλλινάς. Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Μ. Τύπας, Κ. Σωτηριάδου), Παπαγεωργίου Γιάννης (2008)

 

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions