Παράρτημα Ι


Παράρτημα ΙI   

 

Παρατίθεται λίστα των επιστημονικών οργάνων και άλλων συσκευών υποδομής που αγοράστηκαν με χρήματα των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία ήμουν Επιστημονικά Υπεύθυνη.

 1.  

Τέσσερα (4) μικροσκόπια.

 1.  

Ένα (1) στερεοσκόπειο.

 1.      

Ένας (1) ηλεκτρονικός μετρητής αποικιών (Colony counter).

 1.  

Τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί ζυγοί.

 1.  

Δύο (2) ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί.

 1.  

Έξι (6) μαγνητικοί αναδευτήρες.

 1.  

Πέντε (5)  παλινδρομικοί αναδευτήρες τύπου Vortex.

 1.  

Δύο (2) μηχανικοί αναδευτήρες κωνικών φιαλών (Flask shaker).

 1.  

Δύο (2) αποστακτήρες.

 1.  

Ένα (1) σύστημα αποσταγμένου νερού (milli-Q).

 1.  

Δύο (2) υδατόλουτρα.

 1.  

Ένας (1) θερμικός κυκλοφορητής με υδατόλουτρο.

 1.  

Τεσσερεις (4) καταψύκτες.

 1.      

Έξι (6) ψυγεία.

 1.  

Ένας (1) υπερκαταψύκτης (-80 °C).

 1.  

Μία (1) παγοποιητική μηχανή.

 1.  

Ένα (1) φωτόμετρο (UV- HITACHI U-1100 spectrophotometer).

 1.  

Δύο (2) φωτόμετρα ( PHARMACIA Novaspec II spectrophotometer).

 1.  

Τέσσερεις (4) φυγόκεντροι τύπου eppendorf.

 1.  

Τρεις (3) μεγάλοι φυγόκεντροι με τις αντίστοιχες κεφαλές.

 1.  

Τέσσερις (4) θάλαμοι νηματικής ροής (Laminar flow).

 1.  

Τρεις (3) επωαστήρες ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας (Shaking refrigerated incubator).

 1.  

Επτά (7) θάλαμοι επώασης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας.

 1.  

Ένα (1) δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας (28 °C) (1,70m Χ 1,70m Χ 2,50m).

 1.  

Δύο (2) δωμάτια σταθερής θερμοκρασίας (4 °C) (1,70m Χ 1,70m Χ 2,50m και 2,50m Χ 2,00m Χ 3,00m).

 1.  

Ένας (1) απλός βιοναντιδραστήρας.

 1.  

Δυο (2) βιοαντιδραστήρες συνεχούς καλλιέργειας με H/Y.

 1.      

Ένας (1) βιοαντιδραστήρας στερεών ζυμώσεων.

 1.  

Ένας (1) λυωφιλιωτής.

 1.  

Δύο (2) περισταλτικές αντλίες.

 1.  

Μια (1) συσκευή Thermomix.

 1.  

Μια (1) συσκευή αέριου χρωματογράφου.

 1.  

Μια (1) τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας.

 1.  

Ένα (1) τροφοδοτικό sequencing.

 1.  

Συμμετοχή στο 50 % μιας (1) συσκευής αυτόματου sequencing (με το εργαστήριο του κ. Μ. Τύπα).

 1.  

Μία (1) συσκευή ηλεκτροφόρησης DGGE.

 1.  

Επτά (7) απλές συσκευές ηλεκτροφόρησης.

 1.  

Μία (1) συσκευή ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών.

 1.  

Πέντε (5) τροφοδοτικά για ηλεκτροφορήσεις.

 1.  

Τρεις (3) συσκευές PCR.

 1.  

Μία (1) συσκευή Real-Time PCR.

 1.  

Μια (1) θερμαινόμενη πλάκα για eppendorf.

 1.  

Ένας (1) φούρνος υβριδισμού.

 1.  

Δύο (2) φούρνοι μικροκυμάτων.

 1.  

Ένας (1) αποφλυωτής σπερμάτων.

 1.  

Ένας (1) απολασπωτής.

 1.  

Μία (1) συσκευή υπερδιήθησης.

 1.  

Μια (1) συσκευή συμπύκνωσης σακχάρων.

 1.  

Μια (1) συσκευή ανάλυσης ολικού αζώτου Kjeldhal.

 1.  

Μία (1) συσκευή μέτρησης BOD.

 1.  

Ένας (1) ομογενοποιητής κυττάρων.

 1.  

Τριάντα δύο (32) αυτόματες πιπέτες.

 1.  

Δύο (2) αυτόκαυστα.

 1.  

Ένα (1) πλυντήριο υαλικών.

 1.  

Δεκαπέντε (15) ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

 1.  

Τέσσερις (4) εκτυπωτές.

 1.  

Ένας (1) θερμικός εκτυπωτής.

 1.  

Δύο (2) φωτοτυπικά SHARP.

 1.  

Δύο (2) συσκευές σάρωσης (Scanner).

 1.  

Ένα (1) fax.

 1.  

Δύο (2) βιντεοκάμερες με το απαραίτητο πρόγραμμα ανάλυσης ηλεκτροφορήσεων.

 1.      

Τέσσερις (4) οθόνες προβολής.

 1.  

Ένας (1) προβολέας overhead.

 1.  

Τρεις (3) προβολείς slide και πλήρη εξοπλισμό υποστήριξης.

 1.  

Δύο (2) ψηφιακούς προβολείς με σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για παρουσιάσεις.

 1.  

Πέντε (5) κλιματιστικές μονάδες.

 1.  

Δέκα (10) γραφεία και τριάντα (30) καρέκλες γραφείων

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions