ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, e-mail: adimopoul@law.uoa.gr

Ώρα ακροάσεως: Τρίτη, 14.00-15.00.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (α’εξάμ.)

Διάγραμμα μαθημάτων

1.        Εισαγωγή

2.        Αρχαϊκοί χρόνοι

3.        Αρχαϊκοί νομοθέτες - Γόρτυνα

4.        Οι κλασικοί χρόνοι

5.        Διαιτησία & Δικαστήρια

6.        Iδιωτικό δίκαιο, κλασικοί χρόνοι

7.        Ελληνιστικό Δίκαιο

8.        Ρωμαϊκό Δίκαιο

9.        Η παράδοση του Ρωμαϊκού Δικαίου

10.     Το δίκαιο της Αυτοκρατορίας

11.     Οι αυτοκρατορικές διατάξεις

12.     To δίκαιο των επαρχιών

13.     Ιδιωτικό Ρωμαϊκό Δίκαιο

14.     Βυζαντινό Δίκαιο - Εισαγωγή

 

ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (γ’εξάμ.)

Διάγραμμα μαθημάτων – ιδιωτικό ρωμαϊκό δίκαιο             

Σημειώσεις, Δίκαιο των πραγμάτων

1.        Εισαγωγικό μάθημα

2.        To δίκαιο και οι διακρίσεις του

3.        Τα πρόσωπα

4.        Ρωμαίοι πολίτες

5.        Δικαιοπραξίες

6.        Eνοχή: έννοια, εξέλιξη, περιεχόμενο, είδη

7.        Γενεσιουργοί λόγοι ενοχών

8.        Κυριότητα -συγκυριότητα

9.        Τρόποι κτήσεως κυριότητας

10.     Χρησικτησία

11.     Προστασία κυριότητος

12.     Νομή

13.     Προστασία Νομής

 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ (MOOT COURT)

1.        Roman Law Moot Court, Oξφόρδη 2013

2.        Εργαλεία έρευνας

3.        Πρακτικό 2013

4.        Mooting Rules

 

 

ERASUMUS – ROMAN LAW TRIAL

General Information

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιστορία Αρχαίων Δικαίων

Ερευνητικό Σεμινάριο