Γεώργιος Βερροιόπουλος

Καθηγητής

Τηλ. 7274608, Fax: 7274608
email: gverriop@ biol.uoa.gr

 

Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικό έργο - Τεχνικές Εκθέσεις / Εγχειρίδια / Σημειώσεις Μαθημάτων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Ερευνητικά προγράμματα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε συνέδρια - Κριτής σε Περιοδικά και Συνέδρια

Διπλωματικές: Βιολογίας & Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας - Διδακτορικές Διατριβές


 

 

Εκπαίδευση

1969. Απολυτήριο - εξατάξιο. Γυμνάσιο Χολαργού - Ελλάδα
1976. Πτυχίο Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Γενεύης - Ελβετία
1979. Διδακτορικό Δίπλωμα - Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ελλάδα
1988-89. Μεταδιδακτορική εμπειρία. - Centre d'Oceanologie de Marseille - Γαλλία
Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα "Synthese et devenir de la matiere organique dans les oceans".

 

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δυναμική και δομή πληθυσμών, διάρκεια του βιολογικού κύκλου, γονιμότητα, θνησιμότητα, φυλοκαθορισμός, βιομετρία, βιοσυσσώρευση, αποτοξικοποίηση, εθισμός, κατανάλωση τροφής και οξυγόνου, μεταβολικά προϊόντα, ρυθμοί αύξησης, και ενεργειακό ισοζύγιο σε συνδυασμό με τους παράγοντες του περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό έργο

Συμμετοχή σε Μαθήματα και Εργαστήρια Πτυχίου Βιολογίας (ΕΚΠΑ) (με εξαίρεση την περίοδο 1993-1994)

Βιολογική Ωκεανογραφία (Από το 1982 ως σήμερα)
Ιχθυολογία (το 1983)
Ζωολογία ΙΙ (Συντονιστής. Από το 1997 ως το 2010)
Φυσιολογία Ζώων (το 1982 και το 1983)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Συμμετοχή σε Μαθήματα και Εργαστήρια Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας (ΕΚΠΑ)

Στοιχεία Βιολογικής Ωκεανογραφίας (Συντονιστής. Συγγραφή Σημειώσεων. Από το 1983 ως σήμερα).
Θαλάσσια Οικοφυσιολογία. (Συντονιστής. Συγγραφή σημειώσεων. Από το 1983 ως το 2008. Διδασκαλία από το 2008 ως σήμερα)
Πλαγκτονολογία. (Συγγραφή σημειώσεων. Από το 1983 ως το 2008).
Ζωοπλαγκτόν. (Συντονιστής Συγγραφή σημειώσεων. Από το 2008 ως σήμερα).
Ιχθυολογία. (Το 1983).
Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος. (Συγγραφή σημειώσεων. Από το 1995 ως το 2007).

Συμμετοχή σε Μαθήματα και Εργαστήρια Μεταπτυχιακού Βιολογικής Ωκεανογραφίας

Συνιστώσες Θαλασσίου Περιβάλλοντος. (Συντονιστής).
Πελαγικές διεργασίες. (Συντονιστής).
Ρύπανση και Οικοτοξικολογία. (Συντονιστής).
Μεθοδολογία και σύγχρονες εφαρμογές της ωκεανογραφίας.
Διαχείριση - Προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Συμμετοχή σε Μαθήματα και Εργαστήρια της Maitrise d' Oceanologie (Πανεπιστήμιο Μασσαλίας)

Environment marin. (αναπτύσσεται η ενότητα, Μέθοδοι μελέτης πλαγκτού - 15 ώρες διδασκαλίας και εργαστηρίων).
Σημείωση: . Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την ειδίκευση Ωκεανογραφία. λαμβάνει χώρα το θερινό εξάμηνο. Η ενότητα μέθοδοι μελέτης πλαγκτού καλύπτει το 25% του μαθήματος και αποτελεί τμήμα του μαθήματος από το 1998.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο " Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών" του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 ως και το 2011-2012. Κάθε χειμερινό εξάμηνο 8 ώρες διδασκαλίας σχετικά με την εκτροφή και διαχείριση των Κεφαλόποδων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Εκθέσεις - Εγχειρίδια - Σημειώσεις Μαθημάτων

 

1. Verriopoulos, G. (1984). Apercu sur les zones d’interet pour la conservation du phoque moine dans la communaute. Final report 1984 EEC P/83/472. p 100. (Τεχνική Έκθεση).

2. Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ. και Βερροιόπουλος, Γ. (1984). Μελέτη της βιολογίας του Penaeuskerathurus (Decapoda) στον Αμβρακικό κόλπο.   (Ανάπτυξη και παράγοντες του περιβάλλοντος). Τεχνική Έκθεση. Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Αλιείας. σελ 43.

3. Κιόρτσης, Β. , Βερροιόπουλος, Γ. και Θεσσαλού-Λεγάκι, M  (1986). Σημειώσεις Μαθήματος Οικοφυσιολογίας. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας.   Πανεπιστημίου Αθηνών.σελ.82.

4. Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ. και Βερροιόπουλος, Γ.  (1986). Η   δευτερογενής παραγωγή στη θάλασσα. Τεχνική Έκθεση. Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Αλιείας. σελ 31.

5. Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ. και Βερροιόπουλος, Γ. και Μήλλιου Ε . (1986). Πειραματική μελέτη της δυναμική του πληθυσμού του Tisbeholothuriae (Copepoda) σε σχέση με τους παράγοντες του περιβάλλοντος. Τεχνική Έκθεση. Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Αλιείας. σελ. 27.

6. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G.  (1987). Effects of pre-exposure on tolerance of Artemia to oil and oil dispersants. Artemia Research  and its Applications. Vol. I. Morphology, Genetics, Strain characterization, Toxicology. Sorgelos, D.A. Bengtson, W. Decleir and E. Jaspers (Eds). Universa Press, Wetteren, Belgium. 1: 380. (Εγχειρίδιο. Συμμετοχή στη συγγραφή ενότητας).

7. Βερροιόπουλος, Γ., Μίλλιου, Ε. και Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ. (1989). Μελέτη της διατροφικής ικανότητας του κωπήποδου Tisbeholothuriae. Τεχνική Έκθεση. Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Αλιείας. σελ. 17.

8. European Commission, Directorate-General for Fisheries (1995). Aquaculturand environment in the European Community. 89p. (Επιμέλεια κειμένου). (Εγχειρίδιο).

9. Βερροιόπουλος, Γ. (1995). Ολιγοτροφισμός, ευτροφισμός, δυστροφισμός και ερυθρές παλίρροιες. Στο: Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Εκδ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Σελ. 434-445. (Εγχειρίδιο. Συμμετοχή στη συγγραφή ενότητας).

10. Reijnders, P.J.H., Verriopoulos, G. and Brasseur, S.M.J.M. (1997). Status of  Pinnipeds relevant to the European Union. IBN Scientific Contributions 8. DLO      Institute for forestry and Nature research (IBN-DLO) Wageningen. 195 p.

11. Βερροιόπουλος, Γ. και Θεσσαλού-Λεγάκι, M  (1998). Σημειώσεις Μαθήματος Στοιχεία Βιολογικής Ωκεανογραφίας. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας   Πανεπιστημίου Αθηνών.σελ.160.

12. Αποστολοπούλου, Μ., Βερροιόπουλος, Γ., Λασκαράτος, Α., Παπαβασιλείου, Α. και Μ. Σκούλος. (1998). Σημειώσεις Μαθήματος Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας   Πανεπιστημίου Αθηνών.σελ.200.

13. Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ. και Βερροιόπουλος, Γ.  (1999). Σημειώσεις Μαθήματος Πλαγκτονολογίας. Διατμηματικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Σελ. 191.

14. Βερροιόπουλος, Γ., Αποστολοπούλου, Μ., Καπαρελιώτης, Α., Τομαρά, Θ.,       Κουμπάκης, Ν. και Ι. Διακογεωργάκης. (1999). Στοιχεία βιολογίας και    οικολογίας του Octopusvulgaris (κοινό χταπόδι). Τεχνική Έκθεση. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). Σελ. 85.

15. Αποστολοπούλου Μ., Βερροιόπουλος Γ., Θεσσαλού-Λεγάκη Μ. και Α. Νικολαϊδου (2005). Θαλάσσια Βιολογία. Μία Οικολογική Προσέγγιση. James W. Nybakken. (Μετάφραση - επιμέλεια) Εκδ. ΙΩΝ. Σελ.519 (Σημειώσεις μαθήματος Βιολογικής Ωκεανογραφίας).

16. Βαβίζος Γ και Κ. Ζανάκη. (2006). Περιβαλλοντικές μελέτες: Οδηγοί δράσης /βοήθημα για νέους. Έκδοση Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. (Επιστημονική εποπτεία Γ. Βερροιόπουλος). Σελ.146.

17. Βερροιόπουλος Γ., Θεσσαλού-Λεγάκη Μ. και Α. Νικολαϊδου (2007). Σημειώσεις Εργαστηρίου Βιολογικής Ωκεανογραφίας. Σελ. 147.

18. Βερροιόπουλος Γ. (2007). Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου΄΄ Έρευνα΄΄ της Μονογραφίας Cephalopod Fisheries Research. Εκδ. ΕΛΚΕΘΕ.

19. Lefkaditou, E., Verriopoulos, G and V. Valavanis (2007). Research on Cephalopod resources in Hellas. State of Hellenic Fisheries. Institute of Biological Resources. H.C.M.R. Editors C. Papaconstantinou, A. Zenetos, V. Vassilopoulou, G. Tserpes. VII. 9. 400-451.

20. Βαβίζος, Γ. Βερροιόπουλος, Γ. Μπενταλί Φ. (2008). Εγχειρίδιο Μελέτης Φυσικού Περιβάλλοντος. (Εξέλιξη, Κατάσταση, Ιδεολογίες, Προστασία, Πιέσεις, Νομικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντικές Μελέτες. Εκδόσεις Παπασωτηρίου. Σελ. 446.

21. Βερροιόπουλος, Γ. (2008). Εγχειρίδιο εκτροφής του Octopusvulgaris (κοινό χταπόδι). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Γενική Διεύθυνση Αλιείας. Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών & Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής. ΕΠΑΛ 2000 – 2006. Καινοτόμα Μέτρα ΚΑΝ (ΕΚ) 2792/99. Μέτρο 4.6. Κωδικός Υποέργου 99262.  Σελ. 36.

22. Βερροιόπουλος, Γ. (2014). Οδηγός Μελέτης Ζωοπλαγκτού. Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. Σελ. 103. PDF

23. Βερροιόπουλος Γ. (2008). Εγχειρίδιο εκτροφής του Octopus vulgaris (κοινό χταπόδι). Σελ.36. PDF

24. Verriopoulos, G. and H. Miliou (2013). Rearing of common octopus, Octopus vulgraris : Current status in Greece. Aspects of Mediterranean Marine Aquaculture. P. Angelidis (Editor) Blue Crab PC Publisher. Chapter 4: pp. 43-57.

25. Βερροιόπουλος, Γ. (2014). Οδηγός Μελέτης Ζωοπλαγκτού. Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. Σελ. 103. PDF

26. Βερροιόπουλος, Γ. (2015). Οδηγός αναγνώρισης ζωοπλαγκτονικών οργανισμών. Σελ. 202. PDF

27. Βερροιόπουλος, Γ. (2016). Οδηγός αναγνώρισης των Κητωδών της Μεσογείου. Σελ. 36. PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητικά Προγράμματα

2013 - 2015. MARIPAINTS Τίτλος Έργου: Καινοτόμα αυτοϊάσιμα οικολογικά υφαλοχρώματα με αντιδιαβρωτική και αντιβιοεπιστρωτική δράση. Κωδικός Έργου: 11ΣΥΝ_5_1274. Διάρκεια Έργου: 21/02/2013 έως 30/06/2015. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας ΕΚΠΑ, Γεώργιος Βερροιόπουλος.  

2008 - 2011. Monitoring and Evaluation of Specially Managed Areas (MESMA). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. Έλληνας συντονιστής Β. Βασιλοπούλου. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

2006 - 2008. Μαζική εκτροφή του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris με έμφαση στη χρήση τεχνητής τροφής.

2007 - 2010. Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem changes (SESAME). . Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. Έλληνας συντονιστής Ε. Παπαθανασίου ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

2005 - 2006. Μελέτη των Κωπηπόδων στις λιμνοθάλασσες της Ηπείρου: διερεύνηση της ύπαρξης αξιοποιήσιμων ειδών για τις Ελληνικές θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ ). Συντονιστής Ι. Κλαδάς Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. (Συμμετοχή). 

2005 - 2006. Επίδραση της θαλάσσιας ρύπανσης από στερεά απορρίμματα στη σύνθεση, στην αφθονία και στην ποικιλότητα των βενθικών βιοκοινωνιών.

2002 -2004. Preservation of Coppepods Eggs for Fish Farming (POCEFF).

2000 - 2003. Μελέτη διατροφής και ανάπτυξης του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris σε ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας.

1999 - 2000. Τα κητώδη των Ελληνικών θαλασσών.

1998-2000. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ.

1998-2000. Πιλοτικό πρόγραμμα μαζικής ανάπτυξης του Octopus vulgaris (κοινό χταπόδι) σε ελεγχόμενες συνθήκες.

1995-1998. Τα δελφίνια του Ιονίου.

1991-1993. Ο ρόλος της μικροβιακής τροφικής αλυσίδας στα παράκτια οικοσυστήματα και η σημασία της δευτερογενούς παραγωγής.

1989-1991. Η επίδραση της ρύπανσης στη φυσιολογία ορισμένων ζωοπλαγκτονικών και βενθικών οργανισμών του Σαρωνικού κόλπου.

1987-1990. Σύνθεση και προορισμός της οργανικής ύλης στους ωκεανούς.

1986-1988. Μελέτη των στοιχείων που ορίζουν τη δυναμική του πληθυσμού του Κωπήποδου Tisbe holothuriae στις υδατοκαλλιέργειες.

1985-1986 και 1989-1990. Η δευτερογενής παραγωγή στο Σαρωνικό κόλπο.

1985-1986. Μελέτη της βιολογίας της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

1983-1984. Διερεύνηση των κατάλληλων βιότοπων για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus

1982-1985. Μελέτη του Δεκάποδου Penaeus kerathurus στον Αμβρακικό κόλπο.

1977- 1980. Εθνικό Πρόγραμμα Θαλασσίων Πάρκων.

1976-1982. Επίδραση της θαλάσσιας ρύπανσης στη πλαγκτονική και βενθική πανίδα της Ελλάδας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kατάλογος Δημοσιεύσεων

Διατριβές

1. Verriopoulos, G. (1976). Comportement nutritionel d'Acartia clausi (Copepode Calanoide) en relation avec la pollution du milieu. Travail de Diplome. Universite de Geneve. p 123.

2. Βερροιόπουλος, Γ. (1979). Σχέσεις της φυσιολογίας και της οικολογίας του Κωπήποδου του πλαγκτού Acartia clausi προς τη ρύπανση της θάλασσας. Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή. σελ. 197.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις
(περιοδικά με κριτές)

1. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1976). Laboratory studies on the feeding of Acartia clausi Giesbrcht. (Copepoda, Calanoida). Boll. Pesca Pisscic. Idrobiol. 31(1 e 2): 73-86. PDF

2. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1978). Quelques facteurs influant sur la nutrition d'un copepode adapte a un biotope pollue eutrophique. Rev. Int. Ocean. Med. LI-LII: 89-97. PDF

3. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1979). Differenciation morphologique entre deux populations d'Acartia clausi (Copepoda) provenant des biotopes differemment pollues. Rev. Int. Ocean. Med. LIII-LIV: 77 -86. PDF

4. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1979). Some Effects of Sub Lethal Concentrations of Copper on a Marine Copepod. Mar. Poll. Bull. 10(3): 88-92. PDF

5. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Palla, P. (1979). Temperature and adaptation to pollution as factor influencing the acute toxicity of cadmium to the planktonic Copepod Acartia clausi. Tethys 9(2): 97-101. PDF

6. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Lentzou, P. (1979). Effects of Sub Lethal Concentrations of Cadmium as Possible Indicators of Cadmium Pollution for Two Populations of Acartia clausi (Copepoda) Living at Two Differently Polluted Areas. Bull. Env. Cont. Toxic. 23: 642-649. PDF

7. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1980). Feeding activity of three annual generations of unperturbed and pollution impacted Acartia clausi (Copepoda) populations in Saronikos gulf, Greece. Rev. Int. Ocean. Med. LVIII: 29-39. PDF

8. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1981). The longevity of three annual generations of unperturbed and pollution impacted Acartia clausi (Copepoda) populations in Saronikos gulf (Greece). Hydrobiologia 77: 7-15. PDF

9. Verriopoulos, G. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1981). Impact of chromium to the population dynamics of Tisbe holothuriae. Archiv. Fur Hydrobiol. 93 (1): 59-67.PDF

10. Verriopoulos, G. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1981). Effects of some environmental factors on the toxicity of cadmium to the Copepod Tisbe holothuriae. Archiv. Fur Hydrobiol. 91(3): 287-293. PDF

11. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1981). Egg laying in two populations of Acartia clausi exposed to differnt degrees of pollution. Vie et Milieu 31(1): 65-69. PDF

12. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1981). Thermal tolerance of two populations of Acartia clausi (Copepoda) living at differently polluted areas. Hydrobiologia 77: 3-6. PDF

13. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1982). Individual and combined toxicity of three heavy metals, Cu, Cd and Cr for the marine copepod Tisbe holothuriae. Hydrobiologia 87: 83-87. PDF

14. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1982). Toxicity of chromium to the marine planktonic copepod Acartia clausi, Giesbrecht. Hydrobiologia 96: 121-127. PDF

15. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Dikeakou, N. (1982). Influence of light conditions on the offspring production and the sex ratio of Tisbe holothuriae,Humes (Copepoda, Harpacticoida). Archiv. Fur Hydrobiol. 96(1): 120-127. PDF

16. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Rogdakis, J. (1982). Evaluation of the stress exerted by a polluted environment to a marine organism by comparative toxicity tests. Bull. Envir. Contam. Toxic. 28: 416-423. PDF

17. Verriopoulos, G. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1982). Differentiation of the Sensitivity to Copper and Cadmium in Different Life Stages of a Copepod. Mar. Poll. Bull. 113(4): 123-125. PDF

18. Moraitou-Apostolopoulou, M., Kiortsis, V., Verriopoulos, G. and Platanistioti, S. (1983). Effects of copper sulphate on Tisbe holothuriae Humes (Copepoda) and development of tolerance to copper. Hydrobiologia 99: 145-150. PDF

19. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Tsipoura, N. (1986). Dimensional differentiation between five planktonic organisms living in two areas characterized by different salinity conditions. Arch. Fur Hydrobiol. 105 (4): 459-469. PDF

20. Verriopoulos, G., Moraitou-Apostolopoulou, M. and Xatzispirou, A. (1986). Evaluation of metabolic responses of Artemia salina to Oil and Oil Dispersant as a Potential indicator of Toxicant Stress. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 36: 444-451. PDF

21. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Karakasis, J. (1986). Effects of pre exposure on the tolerance of Artemia salina to oil and oil dispersant. Mar. Pollution Buletin 17(2): 72-76. PDF

22. Verriopoulos, G., Moraitou-Apostolopoulou, M. and Miliou, E. (1987). Combined toxicity of four toxicants (Cu, Cr, Oil, Oil Dispersant) to Artemia salina. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 38: 483-490. PDF

23. Moraitou-Apostolopoulou, M. and G. Verriopoulos. (1987). Effects of pre-exposure on the tolerance of Artemia to oil and oil dispersnats. Artemia Research and Applications. Vol. I. Morphology, Genetics, Strain Characterization, Toxycology. P.Sorgelos et al. (Eds). Universa Press. Wetteren. Belgium. 380p.  PDF

24.Verriopoulos, G. and Hardouvelis, D. (1988). Effects of sublethal concentration of Zinc on survival and fertility in four successive generations of Tisbe. Mar. Poll. Bull. 19(4): 162-166. PDF

25. Verriopoulos, G. and Dimas, S. (1988). Combined Toxicity of Copper, Cadmium, Zinc, Lead, Nickel and Chrome to the C opepod Tisbe holothuriae. Bull. Environ. Cotam. Toxicol. 41: 378-384. PDF

26. Verriopoulos, G., Milliou, E. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1988). Joint effects of four pollutants (copper, chromium, oil, oil dispersant) on the respiration of Artemia. Arch. Fur Hydrobiol. 122(3): 475-480. PDF

27. Verriopoulos, G and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1989). Toxicity of zinc to the marine copepod Tisbe holothuriae; the importance of the food factor. Archiv. Fur Hydrobiol. 114 (3): 457-463. PDF

28. Verriopoulos, G, Catsiki, A.V, Pantelidou, A and Moraitou- Apostolopoulou, Μ. (1989). Studies on the impact of chromium to the marine gastropod Monodonta turbinata (toxicity, bioaccumulation, acclimation). Revue Intern. Ocean. Med. Tomes LXXXXIII-LXXXXIV: 103-118. PDF

29. Catsiki, A.-V., Vakalopoulou, C. , Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1993). Monodonta turbinata (Born); Toxicity and bioaccumulation of Cu and Cu+Cr mixtures. Toxicological And Environmental. Chemistry 37: 173-184. PDF

30. Cervetto, G, Gaudy, R., Pagano, M, Saint-Jean, L, Verriopoulos, G., Arfi, R. and Leveau, M. (1993). Diel variations in Acartia tonsa feeding, respiration and egg production in a Mediterranean coastal lagoon. Journal of Plankton Research. 15(11): 1207-1228. PDF

31. Christou, E. and Verriopoulos, G. (1993). Length, weight and condition factor of Acartia clausi (Copepoda) in eastern Mediterranean. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 73: 343-353. PDF

32. Christou, E. and Verriopoulos, G. (1993). Analysis of the biological cycle of Acartia clausi (Copepoda) in a meso-oligotrophic coastal area of eastern Mediterranean Sea using time-series analysis. Marine Biology 115: 643-651. PDF

33. Kerambrun, P., Thessalou-Legakis, M. and Verriopoulos, G. (1993). Comparative effects of environmental conditions, in eutrophic polluted and oligotrophic non-polluted areas of Saronikos gulf (Greece) on the physiology of the copepod Acartia clausi. Comp. Biochem. Physiol. Vol. 105 C, No 3: 415-420. PDF

34. Gaudy, R., Verriopoulos, G. and Cervetto, G. (1995). Space and time distribution of zooplankton in a Mediterranean lagoon (Etang de Berre). Hydrobiologia 300/301: 219-236. PDF

35. Gaudy, R., Pagano, M., Cervetto, G., Saint-Jean, L., Verriopoulos, G. and Beker, B. (1996). Short term variations in feeding and metabolism of Acartia tonsa (pelagic copepod) in the Berre lagoon (France). Oceanologica ACTA, 19 (6): 635-644. PDF

36. Thessalou-Legaki, M., Kerambrun, P. and Verriopoulos, G. (1997). Differentiation of physiological aspects of the burrowing shrimp Callianassa tyrrhena in relation to general pollution load. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 77: 439-450. PDF

37. Miliou, H., Verriopoulos, G., Maroulis, D., Bouloukos, D. and Moraitou - Apostolopoulou, M. (2000). Influence of life history adaptations on the fidelity of laboratory bioassays for the impact of heavy metals (Co²+ and Cr6+) on the tolerance and population dynamics of Tisbe holothuriae. Mar. Poll. Bul. 40(4): 352-359. PDF

38. Katsanevakis, S. and Verriopoulos G. (2004). Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter. SCI. MAR., 68(1): 147 - 157. PDF

39. Gaudy, R. and Verriopoulos G. (2004). Spatial and seasonal variations in size, body volume and body proportion (prosome:urosome ratio) of the copepod Acartia tonsa in a semi-closed ecosystem (Berre lagoon, western Mediterranean). Hydrobiologia 513 (1-3): 219-231. PDF

40. Katsanevakis, S., and Verriopoulos, G., (2004). Abundance of Octopus vulgaris on soft sediment. SCI. MAR. 68 (4) 553-560. PDF

41. Katsanevakis a,, S., Stephanopoulou a, S.,Miliou b, H., Moraitou-Apostolopoulou a ,M. and G. Verriopoulos a (2005). Oxygen consumption and ammonia excretion of Octopus vulgaris Cuvier (Cephalopoda) in relation to body mass and temperature. (Journal of Experimental Marine Biology and Ecology) - Marine Biology. 146: 725-732. PDF

42. Katsanevakis a,, S., Protopapas a, N., Miliou b, H., and G. Verriopoulos a (2005). Effects of temperature on specific action in the common octopus Octopus vulgaris (Cephalopoda). Marine Biology 146: 733-738. PDF

43. Miliou, H., Fintikaki, M., Kountouris, T. and G. Verriopoulos (2005). Combined effects of temperature and body weight on growth and protein utilization of the common octopus, Octopus vulgaris. Aquaculture. 249 (1-4): 245-256. PDF

44. Petza, D. , Katsanevakis, S and G. Verriopoulos (2006). Experimental evaluation of the energy balance in Octopus vulgaris, fed ad libitum on a high-lipid diet. Marine Biology 148: 827-832. PDF

45. Katsanevakis, S. and G. Verriopoulos (2006). Seasonal population dynamics of Octopus vulgaris in eastern Mediterranean. ICES Journal of Marine Science 63: 151-160. PDF

46. Kostopoulou, V., Miliou, H., Katis, G. and G. Verriopoulos (2006). Changes in the Population Structure of the Lineage 'Nevada' Belonging to the Brachionus plicatilis Species Complex, Batch-Cultured Under Different Feeding Regimes Aquaculture International 14(5): 451-466. PDF

47. Katsanevakis, S. and G. Verriopoulos (2006). Modelling the effect of temperature on hatching and settlement patterns of meroplanktonic organisms: the case of octopus. Scientia Marina 70(4): 699-708. PDF

48. Miliou, H., Fintikaki, M., Tzitzinakis, M. and G. Verriopoulos (2006). Fatty acid composition of the common octopus, Octopus vulgaris, in relation to temperature and body weight. Aquaculture 256: 311-322. PDF

49. Katsanevakis, S., Xanthopoulos, J., Protopapas, N/ and G.Verriopoulos (2007). Oxygen consumption of the semi-terrestrial crab Pachygrapsus marmoratus in relation to body mass and temperature - an information theory approach. Marine Biology 151:343-352. PDF

50. Protopapas, N., Katsanevakis, S., Thessalou-Legaki, M. and G.Verriopoulos (2007). Relative growth of the Semi-terrestrial crab Pachygrapsus marmoratus: an information-theoretic approach. Scientia Marina 71(2): 383-394. PDF

51. Katsanevakis, S.,Thessalou-Legaki, M., Karlou-Riga, C., Lefcaditou, E., Dimitriou, E. and G. Verriopoulos (2007). Information-theory approach to allometric growth of marine organisms. Marine Biology. 151:949-959. PDF

52. Katsanevakis, S., Verriopoulos, G., Nicolaidou, A. and M. Thessalou-Legaki (2007). Effect of marine litter on the benthic megafauna of coastal soft bottoms: A manipulative field experiment. Marine Pollution Bulletin 54: 771-778. PDF

53. Kostopoulou, V., Miliou, H., Krontira, Y. and G. Verriopoulos (2007). Mixis in rotifers of the lineage ΄Nevada΄, belonging to the Brachionus plicatilis species complex, under different feeding regimes. Aquaculture Research, 38: 1093-1105. PDF

54. Miliou, H., Fintikaki, M., Kountouris, T., Tzitzinakis, M. and G. Verriopoulos (2007). Nucleic acids and fatty acids on the common octopus, Octopus vulgaris, in relation to the growth rate. Aquaculture Research. 38: 1693-1701. PDF

55. Akoumianaki I., Kontolefas P., Katsanevakis S., Nicolaidou A. and G. Verriopoulos (2008). Subtidal littering: Indirect effects on soft substratum macrofauna? Mediterranean Marine Science 9(2): 35-52. PDF

56. Kostopoulou, V., Miliou, H. and G. Verriopoulos (2009). Morphometric changes in a strain of the lineage 'Nevada' belonging to the Brachionus plicatilis (Rotifera) complex. Aquaculture Research. 1-12. PDF

57. Petza D., Katsanevakis S., Lykouri N., Spiliotis V. and G.Verriopoulos (2010). Investigation of the potential effect of diet, body mass and maturity on growth and feed performance of common octopus Octopus vulgaris: an information theory approach. Aquaculture Nutrition, 17(2):348-361. PDF

58. Issaris, Y., Katsanevakis, S., Salomidi, M., Tsiamis, K., Katsiaras, N. and G.Verriopoulos (2012). Occupancy estimation of marine species: dealing with imperfect detectability. Mar Ecol Prog Ser. Vol. 453: 95-106. PDF

59.Kostopoulou, V., Miliou,H. and G. Verriopoulos (2013). Biochemical composition and fatty acid profile in a strain of the lineage ‘Nevada’, belonging to the Brachionus plicatilis (Rotifera) complex, fed different diets. Aquaculture Research. 1–12 doi:10.1111/are.12232. PDF

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1976). La nutrition au laboratoire d'Acartia clausi adaptee a un biotope gravement pollue. III Journees Etud. Pollutions, Split. C.I.E.S.M.: 219-220. PDF

2. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1980). Phenomenes d'adaptation d'une population du Copepode Acartia clausi aux conditions de pollution. Ves Journ. Etud. Poll. Mar. Cagliari, Italia. 607-612. PDF

3. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1980). Studies on the toxicity of heavy metals in marine animals: A Greek American Congress on Oceanography and related problems. Egina island (Greece) 1p. PDF

4. Verriopoulos, G. (1980). La toxicite du chrome (Cr.) sur le copepode harpacticoide Tisbe holothuriae en relation avec la temperature. Ves Journees Etud. Pollutions, Cagliari C.I.E.S.M.: 797-802. PDF

5. Verriopoulos, G. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1982). Comparative toxicity of oil (Tunisian crude oil, Zarzaitine type), oil dispersant (Finasol OSR-2) and oil / dispersant mixture on Artemia salina. VIes Journees Etud. Pollutions. Cannes, C.I.E.S.M. : 743-747. PDF

6. Moraitou-Apostolopoulou, M. and Verriopoulos, G. (1984). Lethal and sublethal effects of some contaminants (heavy metals, oil, dispersant oil) to marine animals. FAO/UNEP meeting on the toxicity and bioaccumulation of selected substances in marine organisms. Rovinj, Jugoslavia. MED POL Phase II. 95-109. PDF

7. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Christou, E. (1984). The importance of temperature and light conditions on the toxicity of oil, oil dispersant and oil/dispersant mixture to Artemia salina. VII. Jour. Etud. Poll. Lucerne, C.I.E.S.M. : 737-744. PDF

8. Moraitou-Apostolopoulou, M., Verriopoulos, G. and Hatzinikolaou, S. (1984). The population of planktonic copepods in two areas of Saronikos gulf (Greece): Population dynamics, distribution to secondary production, and relation to the principal oceanographic parameters. Proceedings of the second international conference on copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August: 573-583. PDF

9. Verriopoulos, G. (1985). Comparaison entre diverses donnees sur l'evolution des populations du phoque moine en Grece. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 29, 8: 167-168. PDF

10. Kiortsis, V. and Verriopoulos, G. (1985). Observations et inferences, sur la biologie du phoque moine (Monachus monachus). Rapp. Comm. int. Mer Medit. 29, 8: 171-172. PDF

11. Verriopoulos, G. (1985). Le statut du phoque moine en Mediterranee Orientale et les principales causes de sa disparition. Seminaire international sur la strategie de conservation du phoque moine. Ile de Port-Cros, Var. France 13 et 14 Juin. P 10-18. PDF

12. Platanistioti, S. and Verriopoulos, G. (1985). Effects of mercury on Palaemon elegans. Effects on mortality and moulting. International. Conference. Heavy Metals in the Environment Athens - September 1985. Volume2: 248. PDF

13. Verriopoulos, G. and Kiortsis, V. (1985). Frequence et repartition du phoque moine Monachus monachus en Grece. Resultats d'une enquete (1982-1984). Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 29, 8: 169-170. PDF

14. Verriopoulos, G., Moraitou-Apostolopoulou, M. and Hatjinikolaou, S. (1985). Quantitative and qualitative annual cycle of zooplankton in Saronikos gulf. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 29: 307-308. PDF

15. Maxias, A., Alexandridou, L., Verriopoulos, G. and Moraitou- Apostolopoulou, M. (1985). Occurrence and fluctuations of larval stages of Penaeus kerathurus in Amvrakikos gulf (Greece). Rapp. Comm. int. Mer Medit. 29, 4: 107-108. PDF

16. Verriopoulos, G., Moraitou-Apostolopoulou, M. and Paspatis, M. (1986). Zooplankton communities of Geras gulf (Lesvos island - Greece) relation to environmental conditions. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 30, 2: 203. PDF

17. Verriopoulos, G., Moraitou-Apostolopoulou, M. and Miliou, E. (1986). Combined toxicity of four pollutants (Cu, Cr, Oil, Dispersant) to Artemia salina. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 30, 2: 138. PDF

18. Gaudy, R., Moraitou-Apostolopoulou, M., Pagano, M., Saint-Jean, L., Verriopoulos, G. (1988). Salinity a decisive factor in the length of cephalothorax of Acartia clausi from three different areas (Greece and Ivory Coast). Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 31, 2: 233. PDF

19. Verriopoulos, G., Dimas, S., Karakasis, I., Milliou, E. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1990). The toxicity of mixtures of pollutants in marine crustacea. Third Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries. Athens14 17/5/1990. Vol.B': 411-418. (Greek text). PDF

20. Verriopoulos, G. (1992). Effects of sublethal concentrations of zinc, chromium and copper on the marine copepods Tisbe holothuriae and Acartia clausi. Proceedings of FAO/UNEP/IOC workshop on the biological effects of pollutants on marine organisms (Malta, 10-14 September 1991). MAP 69: 265 -275. PDF

21. Verriopoulos, G., Kerambrun, P. and Thessalou-Legaki, M. (1992). Effects of pollution on the physiology of Acartia clausi and total zooplankton from Saronikos gulf. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 33: 188. PDF

22. Horianopoulos, E., Miliou, E., Verriopoulos, G. and Moraitou- Apostolopoulou, Μ. (1992). Differentiation of the population productivity parameters between two geographical strains of Tisbe holothuriae. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 33: 247. PDF

23. Thessalou-Legaki, M., Kerambrun, P. and Verriopoulos, G. (1992). Effects of pollution on the physiology of Callianassa tyrrhena (Crustacea: Copepoda) from Saronikos gulf. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 33: 185. PDF

24. Kormas, C. and Verriopoulos, G. (1993). Vertical microdistribution of the copepod Acartia tonsa in eutrophic area. In: Proceedings of the 4th National Symposium on Oceanography and Fisheries. Rhodes island (Greece) 26-29 April 1993. pp 469-470. (Greek text). PDF

25. Kouvaraki, E., Christaki, O., Gaudy, R. and Verriopoulos, G. (1993). Relationships between phytoplankton, bacteria and mesozooplankton in eutrophic, meso- and oligotrophic area. In: Proceedings of the 4th National Symposium on Oceanography and Fisheries. Rhodes Island (Greece) 26-29 April 1993. pp. 196-199. (Greek text). PDF

26. Siokou-Frangou, I., Verriopoulos, G., Yannopoulos, C. and Moraitou-Apostolopoulou, M. (1993). Differentiation of zooplankton communities in two neighbouring shallow areas. (28th European Marine Biology Symposium). Offprint from Biology and Ecology of Shallow Coastal Waters: 87-97. PDF

27. Verriopoulos, G., Kerambrun, P. and Thessalou-Legaki, M. (1994). The influence of pollution on the physiology of certain zooplanktonic and benthic organisms from Saronikos gulf. UNESCO/FAO MAP Technical Reports Series No 80: 85-110. PDF

28. Panou, A., Alimantiri, L., Aravantinos, P. and Verriopoulos, G. (1999). Distribution of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus), in Greece: Results of a pan Hellenic questionnaire action, 1982 - 1991. Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region Vol. 1: 421-428. PDF

29. Mardikis I., Podiadis V. and Verriopoulos G. (1999). High sighting frequency of the pelagic species Stenella coeruleoalba (sripped dolphin) at a closed sea area. European Cetacean Society 13th Annual Conference Valencia, Spain. 5-8 April 1999. pp 85. PDF

30. Zafiropoulos, D. Verriopoulos, G and Merilini, L (1999). Geographical distribution of small cetaceans in several Greek coastal areas. European Cetacean Society 13th Annual Conference. PDF

31. Διακογεωργάκης, Γ., Βερροιόπουλος, Γ. και Α. Καπαρελιώτης (2000). Βιομετρία και προσδιορισμός της ηλικίας του Octopus vulgaris Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000. σελ. 29-32. PDF

32. Καπαρελιώτης,, A., Εμμανουήλ, Ι. και Γ. Βερροιόπουλος (2000). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της πειραματικής εκτροφής βενθικών ατόμων του είδους Octopus vulgaris (Cuvier, 1797). Ρυθμοί αύξησης. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000. σελ. 215-218. PDF

33. Βερροιόπουλος Γ., Κατσανεβάκης, Σ., Κατσαρού, Α., Κατρανίτσας, Α., Κατής, Γ. και Μ. Αποστολοπούλου (2000). Ζωοπλαγκτονικές βιοκοινωνίες και ωκεανογραφικές παράμετροι στο Σαρωνικό. Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδριου ΕΕΒΕ - Σκιάθος 25-28 Μαΐου 2000.σελ. 47. PDF

34. Τζιτζινάκης Μ., Κατσανεβάκης Σ. και Γ. Βερροιόπουλος. (2001). Στοιχεία σχετικά με την αναπαραγωγή του κοινού χταποδιού. Octopus vulgaris σε εργαστηριακές συνθήκες. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Χανιά 18-20 Οκτωβρίου 2001.σελ.145-148. PDF

35. Κατσανεβάκης Σ., Βερροιόπουλος. Γ. και Μ. Αποστολοπούλου (2001). Προκαταρκτικά αποτελέσματα μελέτης της πυκνότητας πληθυσμών του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris) στο μαλακό υπόστρωμα. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Χανιά 18-20 Οκτωβρίου 2001. σελ 153-156. PDF

36. Καπαρελιώτης Α., Εμμανουήλ Ι. και Γ. Βερροιόπουλος (2001). Πρώτα αποτελέσματα στη διατροφή του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris, Cuvier 1797) σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Δείκτες μετατρεψιμότητας. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Χανιά 18-20 Οκτωβρίου 2001. σελ.149- 151. PDF

37. Κωστοπούλου, Β., Κατής, Γ., Βερροιόπουλος, Γ., Μήλιου, Ε., και Μ. Αποστολοπούλου (2001). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της δυναμικής πληθυσμού του Τροχόζωου Brachionus plicatilis σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Χανιά 18-20 Οκτωβρίου 2001. σελ. 157- 160. PDF

38. Kostopoulou, V., Katis, G., Miliou, E. and G. Verriopoulos (2002). Population structure of Brachionus plicatilis fed 2 different diets in batch culture. 10th International Symposium on Nutrition and feeding in Fish. Rhodes, 2 - 7 June 2002. PDF

39. Podiadis, V., Dosi, A., Verriopoulou, A., Trivourea, M., Reichelt, R.C., Hayes Tieken, B., Brooke, M., Sini, V., Trigonis, C., Mumme, T., Genov, V., Zlatar, D., B?ehler, P., Fourniotis, P., Prichard, D. and G. Verriopoulos (2003). The striped dolphins of the Gulf of Corinth, 1996-2002. European Cetacean Society 17th Annual Conference. Las Palmas Gran Canaria Spain, 10-13 March 2003.p 3. PDF

40. Kostopoulou, V., Katis, G., Miliou, H. and G. Verriopoulos (2003). Changes in the population structure of the rotifer Brachionus plicatilis controlled conditions. International Conference on Rotifers, Illmitz, Austria, June 7th -13th 2003. pp. 55. PDF

41. Κατσανεβάκης Σ. και Γ. Βερροιόπουλος. (2003). Αφθονία του Octopus vulgaris Cuvier 1797 (κοινό χταπόδι) στο μαλακό υπόστρωμα σε παράκτιες περιοχές. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Πρέβεζα 10-13 Απριλίου 2003 σελ. 15-18. PDF

42. Τζιτζινάκης Μ., Ε. Μήλιου και Γ. Βερροιόπουλος. (2003). Σύσταση σε λίπος και λιπαρά οξέα του κοινού χταποδιού, του Octopus vulgaris, αλιείας ή εκτροφής σε κλειστό κύκλωμα θαλασσινού νερού. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Πρέβεζα 10-13 Απριλίου 2003. σελ. 143-146. PDF

43. Φιντικάκη Μ., Κουντούρης, Τ., Μήλιου, Ε. και Γ. Βερροιόπουλος. (2003). Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στο ρυθμό αύξησης του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris, (Cuvier 1797). Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Πρέβεζα 10-13 Απριλίου 2003. σελ. 147-150. PDF

44. Γρηγορίου Β., Κατσανεβάκης Σ. και Γ. Βερροιόπουλος. (2003). Χρησιμοποίηση φυκών ως ρυθμιστικών των νιτρικών ιόντων σε κλειστά κυκλώματα θαλασσινού νερού. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Πρέβεζα 10-13 Απριλίου 2003. σελ.183- 186. PDF

45. Κατσανεβάκης Σ. , Μητρογιάννη, Ε. και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Αξιοποίηση της εμπειρικής γνώσης των αλιέων στη θαλάσσια έρευνα: το παράδειγμα του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris). 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 88- 91. PDF

46. Κατσανεβάκης Σ. , και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Πληθυσμιακή δυναμική του Octopus vulgaris. 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 156 - 159. PDF

47. Πρωτόπαπας Ν., Κατσανεβάκης Σ. , Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ. και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Βιομετρία του Pachygrapsus marmoratus (Crustacea: Decapoda). 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 312 - 315. PDF

48. Κατσανεβάκης Σ. , Πρωτόπαπας Ν., Στεφανοπούλου, Σ., Μήλιου, Ε., Αποστολοπούλου Μ. και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Μεταβολικοί ρυθμοί του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris). 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 438-441. PDF

49. Φιντικάκη Μ., Κουντούρης, Τ., Μήλιου, Ε. και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Μελέτη της συνδυασμένης επίδρασης της θερμοκρασίας και του σωματικού βάρους στους δείκτες αύξησης του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris Cuvier 1797. 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 442-445. PDF

50. Κουντούρης, Τ., Φιντικάκη Μ., Μήλιου, Ε. και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Μελέτη της συνδυασμένης επίδρασης της θερμοκρασίας και του σωματικού βάρους στη βιοχημική σύσταση και την αξιοποίηση πρωτεϊνών της τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris Cuvier 1797. 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 446-450. PDF

51. Πέτζα Δ., Κατσανεβάκης Σ. , και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Ημερήσια διακύμανση των ρυθμών κατανάλωσης αξυγόνου και απέκρισης αμμωνίας στο κοινό χταπόδι. 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 451-454. PDF

52. Podiadis V., Karpouzli E., Genov T., Verriopoulos G., Neofitou C., Exadactylos A. (2005). Comparative results of two cetacean surveys across the Mediterranean Sea. 19th Annual Conference of the European Cetacean Society, ECS, La Rochelle, France. (Poster).

53. Karpouzli E., Podiadis V., Exadactylos A., Veroiopoulos G., Neofitou C. (2005). Case studies from marine research on cetaceans in the Mediterranean and the Caribbean. 91st Annual General Meeting (AGM) of the Scottish Association for Marine Science (SAMS), Dunstaffnage Marine Laboratory, Oban, Scotland. (Poster).

54. Πέτζα Δ., Κατσανεβάκης Σ. , και Γ. Βερροιόπουλος. (2005). Ενεργειακό ισοζύγιο στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005. σελ. 455-458. PDF

55. Tzovenis I., Krontira Y., Dendrinos P., Verriopoulos G. and Y. Cladas (2006). Calanoid Copepods in Lagoons of the Ireiros regio in Greece. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patra 26-30 June 2006. pp.92. PDF

56. Katsanevakis S., Verriopoulos G., Nicolaidou A., and M. Thessalou-Legaki (2006). Effect of marine pollution with litter on the benthic megafauna of coastal soft bottoms.

57. Podiadis, V., Karpouzli, E., Genov, T., Sinischalchi, F., Verriopoulos, G., Neofitou, C. and Exadactylos, A. (2006). Comparative results of two cetacean surveys across the Mediterranean Sea. Preliminary results of an acoustic survey across the Mediterranean Sea. 20th Annual Conference of the European Cetacean Society and Associated Workshops. April 2-7, 2006, Gdynia Poland. pp 83. PDF

58. Gkafas G., Podiadis V., Tsigenopoulos K., Reid B., Karpouzli E., Verriopoulos G., Mamuris Z., Magoulas A., Exadactylos A. (2007). Genetic polymorphism and population structure of the striped dolphin, Stenella coeruleoalba, and the common dolphin, Delphinus delphis, within the ACCOBAMS area. 10th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST, Cos island, Hellas, 8p. PDF

59. Podiadis V., Karpouzli E., Diogou N., Verriopoulos G., Exadactylos A. (2007). Seasonal distribution and sighting frequency of cetaceans in the Mediterranean Sea. V European Congress of Mammalogy, Grosseto, Italy. (Poster).

60. Κουντούρης Τ., Φιντικάκη Μ., Τζιτζινάκης Μ., Μήλιου Ε. και Γ. Βερροιόπουλος (2007). Σύσταση σε λιπαρά οξέα του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris, σε σχέση με τη θερμοκρασία εκτροφής, το σωματικό βάρος και τον ειδικό ρυθμό αύξησης. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Σελ. 315 - 318. PDF

61. Κωστοπούλου Β., Μήλιου Ε., Κατής, Γ. και Γ. Βερροιόπουλος (2007). Ανάλυση της δυναμικής πληθυσμού του Τροχοζώου Brachionus Nevada σε συνθήκες μαζικής εκτροφής. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Σελ 323- 326. PDF

62. Πέτζα Δ., Κατσανεβάκης Σ., Βερροιόπουλος Γ., (2008). Αύξηση και εκμετάλλευση της τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. 30ο Συνέδριο Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαϊου 2008, σελ. 398-399. PDF

63. Velegraki E., Verriopoulos G., (2008). Population dynamics of the Calanoid Copepod Calanipeda acquaedulis. Proceedings of the 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Thessaloniki, May 22-24, p.51. PDF

64. Πέτζα, Δ., Κατσανεβάκης, Σ. και Γ. Βερροιόπουλος (2009). Αύξηση και εκμετάλευση τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. Μία πολύ - μοντελική προσέγγιση. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας Πάτρα 2009. Πρακτικά Τόμου ΙΙ. Βιολογικοί Πόροι. Σελ. 716 - 721. PDF

65. Αλινδρομίτη, Κ., Λευκαδίτου, Ε., Κατσανεβάκης, Σ και Γ. Βερροιόπουλος (2009). Ηλικία και αύξηση του Allotheuthis media (Cephalopoda - Loliginidae) στο ΘερμαΪκό κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας Πάτρα 2009. Πρακτικά Τόμου ΙΙ. Αλιευτική Βιολογία. Σελ. 844-849. PDF

66. Σαρίδου Μ., Βερροιόπουλος, Γ., Σιώκου, Ι και Α. Γιαννακοπούλου (2009). Μικροβιακό τροφικό πλέγμα στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση της εκβολής των λυμάτων του αγωγού της Ψυττάλειας. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας Πάτρα 2009. Πρακτικά Τόμου ΙΙ. Μικροβιακή Οικολογία. Σελ. 1249-1260. PDF

67. Κλαδάς Ι., Κροντηρά Γ., Ιωάννου Γ., Δενδρινός Π., Βερροιόπουλος Γ., Τζοβενής Ι. (2010). Συμβολή στην καταγραφή της βιοποικιλότητας έξι λιμνοθαλασσών της Ηπείρου: Κωπήποδα του μεσοζωοπλαγκτού. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολογίας, σελ.315-318. PDF

68. Κωστοπούλου Β., Μήλιου Ε., Βερροιόπουλος Γ. (2010). Ενεργειακές ανταλλαγές στο τροχόζωο Brachionus "Nevada", σε σχέση με τη σύσταση της τροφής. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολογίας, σελ.225-228. PDF

69.Πετρόπουλος, I.,  Πετρόπουλος, B. και Γ. Βερροιόπουλος (2010).  Εξελικτικοί μηχανισμοί ενίσχυσης της ευαισθησίας στο φως στους υδρόβιους οργανισμούς και διαφορές από τον άνθρωπο. 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 4-7 Νοεμβρίου 2010. Θεσσαλονίκη. PDF

70.. Πετρόπουλος, Β.,  Πετρόπουλος, Χ., Ποδιάδης, Β. και Γ. Βερροιόπουλος (2010). Επίδραση των ηχητικών κυμάτων των δελφινιών στα ψάρια στην ανοικτή θάλασσα. 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 4-7 Νοεμβρίου 2010. Θεσσαλονίκη. PDF

71.M. Loizides*1, 4, C. Batargias2, N. Katrimpouzas3, P. Kolios3, G. Verriopoulos1 and G. Koumoundouros4 (2011). Body - shape variation between twogenerations of reared gilt head bream (Sparus aurata). Proceedings of the international conference of the European Aquaculture Society "Mediterranean Aquaculture 2020". October18-21, 2011 Rhodes, Greece  p. 637-638. PDF

72.M. Loizides*1,4, C. Batargias2, N. Katrimpouzas3, P. Kolios3, G. Verriopoulos1 and G. Koumoundouros4 (2011). Heritability of body shape in gilthead seabream (Sparusaurata).A geometrici morphometric approach. Proceedings of the international conference of the European Aquaculture Society "Mediterranean Aquaculture 2020". October 18-21, 2011 Rhodes, Greece p. 639-640. GIF

73.Μουτσόπουλος Α., Χρήστου Ε., Ζερβουδάκη Σ., Φραγκούλης Κ.,Βερροιόπουλος Γ., Μήλιου Ε. (2012). Διατροφη και παραγωγη αυγων του κωπήποδου Clausocalanusfurcatusσε μια παρακτια περιοχη (σαρωνικοσ κολπος) 10o Πανελλήνιο  Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. 7 – 11 Μαϊου Αθήνα.  Σελ. 71. PDF

74. Petropoulos V., Podiadis V., Verriopoulos G., Evaggelidis D. (2012).Computation of dolphins´ ASPL while foraging. 10o Πανελλήνιο  Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. 7 – 11 Μαϊου Αθήνα.. Σελ. 124. PDF

75. Γεώργιος Βερροιόπουλος, Ιάσωνας Θεοδώρου, ¶ρτεμις Καρλάτου-Χαραλαμποπούλου, Ελένη Κυτίνου, Πολυτίμη Λάρδη, Μαρία Πρωτόπαππα, Απόστολος Σιαπάτης, Αικατερίνη Σταμούλη, Κατερίνα Φαφούτη, Ιωάννης Φυτιλάκος. (2013). Αφθονία και σύνθεση του μεσοζωοπλαγκτού στον Θερμαϊκό και τον Τορωναίο Κόλπο. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία. Σελ. 41-44.PDF

76. Θοδωρής - Κωνσταντίνος Μαυραγάνης, Απόστολος Σιαπάτης, Ιωάννης Ντόκος, Γεώργιος Βερροιόπουλος. (2013). Χαρακτήρες αναγνώρισης πελαγικών αυγών θαλασσίων Τελεόστεων των ελληνικών θαλασσών. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία. Σελ. 149-152. PDF

77. Ιωάννης Φυτιλάκος, Απόστολος Σιαπάτης, Γεώργιος Βερροιόπουλος. (2013). Κατανομή ιχθυοπλαγκτού στο Θερμαϊκό, Τορωναίο και Συγγιτικό Κόλπο τον Ιούνιο του 2005. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία. Σελ. 213-216. PDF

78. Fytilakos, I., Siapatis, A., , Danelli, M., and G. Verriopoulos (2013). Ichthyoplankton assemblages of the Thermaikos, Toroneos and Siggitikos gulfs in June 2004 and 2005. CIESM (2013). PDF

79. Iakovou, K,.  Siapatis, A., and G. Verriopoulos (2013). Sesonal variability of the copepods Acartia clausi, Oithona nana, Centropages typicus and Temora stylifera, in the  Saronic gulf. CIESM (2013). PDF

80.Mavraganis ,  Th. K., Siapatis , A., Ntokos, I.  and G. Verriopoulos (2013). Pelagic marine fish eggs of the Mediterranean and Black Sea.: A Taxonomic guide. CIESM (2013). PDF

81.Theodorou , J., Siapatis, A., Verriopoulos, G. and H.Kontoyiannis (2013). Mesozooplankton and fish larvae abundance.; Correlation between environmental parameters., Mesozooplankton, Fish eggs and larvae. CIESM (2013).PDF

82. Συμιακάκη, Κ., Λεμπέση, Γ., Κοτσίρη, Μ., Κλείιδάς, Γ. και Βερροιόπουλος, Γ. (2014). Αναπαραγωγική δραστηριότητα του Θυσανόποδου Balanus amphitrite σε εργαστηριακές συνθήκες προσομοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας. Μυτιλήνη 9-12 Οκτωβρίου 2014. Σελ. 155. PDF

83. Κοτσίρη, Μ., Πρωτοπαπά, Μ., Κλείδας, Γ., Ιωάννου, Ε., Ρούσσης, Β., Βερροιόπουλος, Γ., Ντέντος, Σ. (2015). Η πρωτείνη Settlement Inducing Protein Complex (SIPC) του Θυσανόποδου Amphibalanus amphitrite ως ένας αξιόπιστος δείκτης μέτρησης της θαλάσσιας βιοεπίστρωσης. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα. 2015. Σελ. 557. PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες πτυχίου Βιολογίας
(τελευταία είκοσι χρόνια)

1. Καπίρης, Κ. (1989). Στοιχεία ποσοτικής και ποιοτικής μελέτης του μεσοζωοπλαγκτού της περιοχής Ψυτάλλειας του Σαρωνικού κόλπου. Σελ. 177.

2. Μαθιοπούλου Γ. (1989). Στοιχεία ποσοτικής και ποιοτικής μελέτης του μεσοζωοπλαγκτού της περιοχής Αγίου Κοσμά του Σαρωνικού κόλπου. Σελ. 137.

3. Παπαδημητρίου, Π. (1989). Επίδραση της ποιότητας του φωτός στο Κωπήποδο Tisbe holothuriae Humes. Σελ. 92.

4. Πράπα, Α. (1989). Επίδραση του φωτοπεριοδισμού στην δυναμική του πληθισμού του Κωπήποδου Tisbe holothuriae (Copepoda, Harpacticoida). Σελ.95.

5. Παντελίδου, Α.(1989). Μελέτη της επίδρασης του χρωμίου στο θαλάσσιο Γαστερόποδο Monodonta turbinata (Born) - θνησιμότητα, βιοσυσσώρευση, προσαρμογή. Σελ 120. (Δημοσίευση Αρ. 27).

6. Λαγωνίκα, Φ. (1990). Επίδραση του κοβαλτίου στη δυναμική πληθυσμών του Κωπήποδου Tisbe Holothuriae, Humes. Σελ. 141.

7. Βακαλοπούλου, Κ. (1990). Βιοσυσσώρευση και θνησιμότητα στο θαλάσσιο Γαστερόποδο Monodonta turbinata (Born) από διαλύματα χαλκού και μείγματα χαλκού και χρωμίου. Σελ. 130. (Δημοσίευση Αρ. 28).

8. Κουβαράκη, Ε. (1991). Μελέτη των βιομετρικών διακυμάνσεων των Κλαδοκεραιωτών στο Σαρωνικό κόλπο. Σελ. 149.

9. Μητά, Γ. (1991). Μελέτη του μεσοζωοπλαγκτού σε παράκτιο σταθμό του ανατολικού Σαρωνικού κόλπου. Σελ. 128.

10. Χωριανόπουλος, Ε. (1991). Επίδραση της γεωγραφικής διαφοροποίησης στη δυναμική πληθυσμών του Κωπήποδου Tisbe holothuriae Humes. Σελ. 111. (Ανακοίνωση Αρ. 22).

11. Κορμάς, Κ. (1992). Μικροκατανομή και κάθετες μετακινήσεις ζωοπλαγκτονικών οργανισμών σε μία παράκτια λιμνοθάλασσα. Σελ. 105. (Ανακοίνωση Αρ. 24).

12. Σαραγά, Κ. (1994). Βιομετρικές διακυμάνσεις του Acartia tonsa από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες της λιμνοθάλασσας Berre της Μασσαλίας. Σελ. 178.

13. Γεωργίου, Ε. (1995). Συγκριτική μελέτη της σύνθεσης των μεσοζωοπλαγκτονικών κοινωνιών των περιοχών Etang de Berre και Canal de Caronte. Σελ. 157.

14. Κουμπάκης, Ν. (1999). Στοιχεία οικολογίας του Octopus vulgaris στη περιοχή του όρμου Οξιάς Πατραϊκού κόλπου. Σελ. 90.

15. Μαρδίκης Ι. (1999). Στοιχεία οικολογίας των πληθυσμών των μικρών Κητωδών του Κορινθιακού και του κόλπου των Αλκυονίδων. Σελ. 160. (Ανακοίνωση Αρ. 29).

16. Ποδιάδης, Β. (1999). Παρουσία και κατανομή των κητωδών στο νότιο Ιόνιο πέλαγος, τον Πατραϊκό, τον Κορινθιακό, τον Ευβοϊκό και τον Σαρωνικό κόλπο. Σελ. 160. (Ανακοίνωση Αρ. 29).

17. Διακογεωργάκης Ι. (2000). Στοιχεία βιομετρίας και σχέσεις τους με την ηλικία του Octopus vulgaris.. Σελ. 51. (Ανακοίνωση Αρ. 31).

18. Γρηγορίου Β. (2002). Μεταβολικοί ρυθμοί του Octopus vulgaris και μελέτη της ποιότητας του νερού σε κλειστό κύκλωμα εκτροφής. Σελ. 85. (Ανακοίνωση Αρ. 42).

19. Τσαγκαράκης Κ. (2003). Φωτογραφικός ¶τλαντας για Ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς. ( Μυσιδώδη, Θαλειοειδή, Κωπηλάτες, Αμφίποδα, Οστρακώδη). Σελ. 70.

20. Μήκας Δ. (2003). Φωτογραφικός ¶τλαντας συνηθέστερων θαλάσσιων Κωπηπόδων και Κλαδοκεραιωτών των Ελληνικών θαλασσών. Σελ. 55.

21. Στεφανοπούλου Σ. (2003). Μελέτη των μεταβολικών ρυθμών του Octopus vulgaris. Επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου και έκκρισης αμμωνίας. Σελ. 64. (Δημοσίευση Αρ. 38).

22. Μητρογιάννη Ευαγγελία (2004). Αλιευτικά εργαλεία και στοιχεία Βιολογίας και Οικολογίας του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris. Σελ. 93. (Ανακοίνωση Αρ. 46).

23. Πρωτόπαπας Νικόλαος (2004). Μελέτη του μεταβολισμού του Octopus vulgaris. Σελ.. (Δημοσίευση Αρ. 41, Ανακοίνωση Αρ. 49).

24. Βελέντζα Κατερίνα (2004). Δυναμική πληθυσμού του Τροχοφόρου Brachionus plicatilis. Σελ. 32.

25. Ταλιαντζής Παναγιώτης (2005). Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ψάρια των ελληνικών θαλασσών. Σελ. 43. (Σε συνεργασία με ΕΛΚΕΘΕ).

26. Πέτζα Δήμητρα (2005). Ενεργειακό ισοζύγιο στο κοινό χταπόδι. Σελ. 56. (Δημοσίευση Αρ. 43, Ανακοινώσεις Αρ. 51, 54)

27. Γεωργούλης Παναγιώτης (2005). Μελέτη του ρυθμού αύξησης του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris με βάση διάφορα σιτηρέσια. Σελ. 56.

28. Ζήκος Γεώργιος (2006). Μορφομετρική ανάλυση ράμφους των ειδών Todaropsis eblane και Todarodes sagittatus (Μαλάκια, Κεφαλόποδα) από τις Ελληνικές θάλασσες. Σελ. 83. (Σε συνεργασία με ΕΛΚΕΘΕ).

29. Ξανθόπουλος Ιωάννης (2006). Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου του Δεκάποδου Βραχύουρου Pachygrapsus marmoratus σε σχέση με την σωματική μάζα και τη θερμοκρασία. Σελ. 50. (Δημοσίευση Αρ.48).

30. Εξάρχου Αγγελική (2009). Πειραματική διερεύνηση του αλλομετρικού μοντέλου κλίμακας για το ρυθμό κατανάλωσης Ο2 στο Δεκάποδο Pachygrapsus marmoratus. Σελ. 49.

31. Λυκούρη Νεκταρία (2009). Ρυθμοί αύξησης και αξιοποίηση τεχνιτής τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. Σελ. 82.

32. Στιλιμιγκάκης Σταύρος (2010). Μελέτη του μικροζωοπλαγκτού σε πράκτια θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου. Σελ. 35.

33. Tsikalakis, S. (2010). Use optimization of the statistical models for the description of the growth on marine organisms. Use of Multi Model Inference as an alternative a priori use of a single model. p. 54. (Greek text).

34. Πανταζής, Θ.Λ. (2012). Μελέτη της βιοεπίστρωσης σε σχέση με μεταβολήτες προερχόμενους από τους οργανισμούς Reniera fulva, Pseudopterogorgonia rigida και Dilophus spiralis στο φυσικό περιβάλλον. Σελ. 84.

35.Ζανάκη Ρηγοπούλα (2012). Μελέτη των ενώσεων ORMOSIL, NC, Cu2O, Biocide, Re-Turns biocide (R) ως προς τη δράση τους ως παράγοντες αντιβιοεπίστρωσης. Σελ. 61.

36. Ιακώβου Κάλια (2012). Μελέτη της πλαγκτονικής πανίδας στο Σαρωνικό κόλπο. Σελ. 313.

37. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος (2013). Αξιολόγηση της ανασταλτικής δράσης φυσικών ενώσεων ως ουσίες βιοεπίστρωσης. Σελ. 62.

38. Δραγούμης Θεόδωρος(2014). Μελέτη της βιοεπίστρωσης σε δοκίμιαμε χημικές ενώσεις από τους βενθικούς οργανισμούς Pseudopterogorgia rigida και Dilophus spiralis, σε ενυδρείο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σελ. 48.

39.Κουστοδήμου Μαρία (2014). Μελέτη της εποχικής κατανομής του μεσοζωοπλαγκτού στον κόλπο της Ελευσίνας. Σελ. 80.

40.Μαυραγάνης Θοδωρής Κωνσταντίνος (2014). Χαρακτήρες αναγνώρισης πελαγικών αυγών θαλάσσιων Τελεόστεων των Ελληνικών θαλασσών. Σελ. 41.

41.Θεοδώρου Ιάσων (2014). Ποιοτική και ποσοτική μελέτη μεσοζωοπλαγκτού στη περιοχή Κύμης. Συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παράγοντες, αυγά και ιχθυονύμφες της περιοχής. Σελ. 136.

Σημείωση:

  1. Την περίοδο 1982 - 1988 έγινε επίβλεψη 6 διπλωματικών εργασιών από τις οποίες προέκυψαν οι δημοσιεύσεις με αριθμό 19, 21 και οι ανακοινώσεις με αριθμό 8, 14 και 16.

  2. Οι φοιτητές των διπλωματικών 1, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22, 23, 26 και 29 συνέχισαν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.


Διπλωματικές Εργασίες Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας
(τελευταία είκοσι πέντε χρόνια)

 

1. Χαρδούβελη, Δ. (1988). Επίδραση υποθανάτιων συγκεντρώσεων ψευδαργύρου στην επιβίωση και την γονιμότητα  τεσσάρων διαδοχικών γενεών του βενθικού Κωπήποδου Tisbeholothuriae (Humes).  Σελ. 120. (Δημοσίευση Αρ. 23).

2. Δήμας, Σ. (1988). Η συνδυαζόμενη τοξικότητα του χαλκού, του καδμίου, του ψευδαργύρου, του μολύβδου, του νικελίου και του χρωμίου, σε πληθυσμούς του Κωπήποδου Tisbeholothuriae (Humes).  Σελ.   (Δημοσίευση Αρ. 24). (Ανακοίνωση Αρ. 19).

3. Πανέτσος, Φ. (1991). Εποχιακή και γεωγραφική διακύμανση του μεσοζωοπλαγκτού στη λιμνοθάλασσα Berre της Μασσαλίας. Σελ. 111.

4. Κουβαράκη, Ε. (1993). Σχέσεις φυτοπλαγκτού, βακτηρίων και ζωοπλαγκτού σε ευτροφική, μεσοτροφική και ολιγοτροφική περιοχή του Σαρωνικού κόλπου. Σελ. 62. (Ανακοίνωση Αρ. 25).

5. Σαραγά, Κ. (1997). Διαφοροποίηση της κατανομής των Acartiaclausi και Acartiatonsa - σχέση με ωσμορύθμιση. Σελ. 108.

6. Πέτρου, Μ. (1999). Διαφοροποιήσεις στην βιομετρία, στις πρωτεΐνες, στα λιπαρά οξέα και στην ενεργότητα των πεπτικών ενζύμων του Dicentrarchuslabrax(Λαβράκι), σε σχέση με διαφορετικά σιτηρέσια. Σελ. 90.

7. Κατσανεβάκη, Σ. (2000). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας. Με θέμα: Μελέτη των ρυθμών κατανάλωσης οξυγόνου και έκκρισης αμμωνίας (Octopus vulgaris). Επίδραση της θερμοκρασίας και της διατροφικής κατάστασης. Σελ.254. (Ανακοίνωση Αρ. 32, 33, 34, 36).

8. Ποδιάδης Β. (2004). Κατανομή των Κητωδών και διερεύνηση των ενδιαιτημάτων στον Κορινθιακό κόλπο. Σελ. 54. (Ανακοίνωση Αρ. 52,  53, 57, 58, 59).

9. Φιντικάκη Μ. (2004). Επίδραση της θερμοκρασίας στη σύσταση των λιπαρών οξέων του λιπιδιακού περιεχομένου της σάρκας χταποδιών, Octopusvulgaris Σελ. 73 (Δημοσίευση Αρ. 42,47. Ανακοίνωση Αρ. 43, 49, 50).

10. Τζιτζινάκης Μ. (2004). Μελέτη των παραγώντων που επηρεάζουν τον Ειδικό Ρυθμό Αύξησης, το Δείκτη Εκμετάλευσης της Τροφής, τη Χημική σύσταση και το λιπιδιακό περιεχόμενο της σάρκας εκτρεφομένων ατόμων κοινού χταποδιούOctopusvulgaris σε κλειστό κύκλωμα θερμοκρασίας 20°C. (Δημοσίευση Αρ. 47. Ανακοίνωση Αρ. 34, 42).

11. Κουντούρης Τ. (2004). Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στους δείκτες αύξησης και τη χημική σύσταση του σώματος του κοινού χταποδιού Octopusvulgaris (Cuvier, 1797). Σελ. 82. (Δημοσίευση Αρ. 42). (Ανακοίνωση Αρ. 43, 49, 50)

12. Κατής Γ. (2004). Στοιχεία της δυναμικής πληθυσμού του ΤροχοφόρουBrachionusplicatilis σε συνθήκες μαζικής παραγωγής. Σελ. 81. (Ανακοίνωση Αρ. 38, 39, 41) (Δημοσίευση Αρ. 45).

13. Παχιαδάκη Μαρία (2005). Εκτίμηση του ρυθμού αύξησης και της βιοχημικής σύστασης του Ανόστρακου Artemiafranciscana. Σελ. 101.

14. Κροντηρά Γιούκικο (2005). Μελέτη της ανταπόκρισης του Τροχοφόρου Brachionusplicatilis σε συνθήκες πρόκλησης αμφιγονικής αναπαραγωγής. Σελ. 90. (Δημοσίευση Αρ. 52).

15. Πρωτόπαπας Νικόλαος (2006). Στοιχεία βιολογίας του καβουριού Pachygrapsusmarmoratus. (Δημοσίευση Αρ. 49). (Ανακοίνωση Αρ. 48).

16. Σκόρδα Ιφιγένεια (2007). Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση ενός θαλάσσιου λιονταριού της Καλιφόρνια (Zalophuscalifornianus), σε μία διαδικασία εξέτασης των νοητικών του ικανοτήτων (match – to – sample test), με την χρήση Γενικευμένων Αθροιστικών Μοντέλων MAM. Σελ. 61.

17. Σαρίδου Μαρία (2007). Μικροβιακό τροφικό πλέγμα στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση της εκβολής των λυμάτων του αγωγού της Ψυτάλλειας. Σελ. 73.

18. Διόγου Νικολέττα (2007). Γεωγραφική κατανομή των Κητωδών της Μεσογείου. Σελ. 164. (Ανακοίνωση Αρ. 59).

19. Αλιδρομίτη Κλεοπάτρα (2007). Μελέτη για την ηλικία και αύξηση του είδους Alloteuthismedia(Cephalopoda: Loliginidae στο Β. Αιγαίο. Διερεύνηση φυλετικών και γεωγραφικών διακυμάνσεων στη μορφολογία των στατολίθων και την αύξηση του μανδύα. Σελ. 68.

20. Μητρογιάννη Ευαγγελία (2008). Θερμοκτασιακές προτιμήσεις του κοινού χταποδιού (Octopusvulgaris) σε σχέση με το σωματικό βάρος. Σελ.66.

21. Πέτζα Δήμητρα (2008). Αύξηση και εκμετάλλευση της τροφής στο κοινό χταπόδι Octopusvulgaris. Μία πολυμοντελική προσέγγιση. Σελ. 108.

22. Βελεγράκη Αικατερίνη (2008). Δυναμική του Καλανοειδούς Κωπήποδου Calanipedaaquaeldulcis (Kritschagin 1873). Σελ. 75.

23. Ξανθόπουλος Ιωάννης (2009) Αξιολόγηση της δραστικότητας εκχυλισμάτων και συστατικών του συμπλέγματος Laurencia ως αναστολείς εγκατάστασης του BalanusamphitriteDarwin (1854). Σελ.80.

24. Πετρόπουλος Βασίλειος (2010). Χρήση και Διαχείριση Ήχων Κητωδών. Σελ. 114.

25. Πρωτόπαπα Μαρία (2010). Σύνθεση και Δομή Επιπελαγικής Βιοκοινωνίας Μεσοζωοπλαγκτού του Αιγαίου Πελάγους. Σελ.110.

26. Μίκας Δημήτριος (2010). "Συντελεστής βόσκησης, Βιομετρία και Περιεκτικότητα σε πρωτείνη του Κωπηπόδου Calanipeda acquaedulcis σε διαφορετικές αλατότητες. Σελ 57

27.Πιπίνης Νικόλαος (2011). Εκτίμηση της αφθονίας του κοινού χταποδιού (Octopusvulgaris Cuvier, 1797) με χρήση της μεθόδου δειγματοληψίας αποστάσεων. Σελ.79.

28. Λοϊζίδης Μιχάλης (2011). Έλεγχος ποιότητας εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας, Sparusaurata (Linnaeus, 1758) με έμφαση τις σκελετικές παραμορφώσεις και το σχήμα σώματος. Σελ. 93.   

29. Καραμπάτος Ιωάννης Αλέξανδρος (2013). Διερεύνηση στη μοντελοποίηση της Αλιευτικής Προσπάθειας των Γριγρί νύκτας νε χρήση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Σελ. 117.

30. Φυτιλάκος Ιωάννης (2014). Μελέτη ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής. Σελ. 130.

 

Σημείωση:

  1. Την περίοδο 1982 - 1988 έγινε επίβλεψη 6 διπλωματικών εργασιών από τις οποίες προέκυψαν οι δημοσιεύσεις με αριθμό 18, 20, 22, 23 και οι ανακοινώσεις με αριθμό 7 και 17.
  2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των διπλωματικών 7, 8, 14 και 15 υλοποίησαν ή υλοποιούν Διδακτορική Διατριβή με την καθοδήγησή μου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές
(τελευταία είκοσι χρόνια)

1. Κωστόπουλος, Κ. (1988). Αύξηση της γλώσσας Pleuronectes platessa (Πειραματική μελέτη των σχέσεων θερμοκρασίας και σιτηρεσίων με τον μεταβολισμό και την αύξηση). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σελ.350. (Τριμελής επιτροπή).

2. Μήλιου, Ε. (1990). Επίδραση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στην δυναμική πληθυσμών καλλιεργούμενων Κωπηπόδων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σελ. 232. (Τριμελής επιτροπή). (Ανακοινώσεις Αρ. 17, 19, 22), (Δημοσίευση Αρ. 25, 36).

3. Χρήστου. Ε. (1991). Η δευτερογενής παραγωγή (ζωοπλαγκτό) στο Σαρωνικό κόλπο. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σελ.225. (Συντονιστής). (Δημοσιεύσεις Αρ. 30, 31).

4. Σιώκου, Ι. (1993). Οικολογία του μεσοζωοπλαγκτού στο Σαρωνικό κόλπο. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σελ. 372. (Τριμελής επιτροπή). (Ανακοίνωση 26).

5. Christaki U. (1995). Regulations trophiques et interactions microbiennes en milieu pelagique, relations avec les metazoaires. Universite d'Aix - Marseille II. p 187. (Τριμελής επιτροπή). (Ανακοίνωση Αρ. 25).

6. Cervetto G. (1996). Comparaison de la repartition spatio temporelle et de l'ecophysiologie de deux especes de copepodes calanoϊdes congeneriques (Acartia tonsa et Acartia clausi) en milieu cotier et lagunaire (Golf de Fos, Etang de Berre). Universite d'Aix - Marseille II. p 225. (Τριμελής επιτροπή).(Δημοσιεύσεις Αρ. 29, 33, 34).

7. Ρογδάκης Γ. (2003). Μελέτη της βιολογίας του πληθυσμού των λαβρακιών Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού. Σύγκριση με εντατικά εκτρεφόμενους πληθυσμούς του είδους. Πανεπιστήμιο Πατρών. Σελ.279. (Τριμελής επιτροπή).

8. Κατσανεβάκης Σ. (2004). Οικολογία του Octopus vulgaris (κοινό χταπόδι), στην Ελλάδα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σελ. 100. (Συντονιστής). (Δημοσιεύσεις Αρ. 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51). (Ανακοινώσεις Αρ. 33, 34, 35, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 56).

9. Κωστοπούλου Β. (2007). Δυναμική πληθυσμών και στρατηγική αναπαραγωγής του Τροχοφόρου Brachionus βιότυπου "Nevada" σε σχέση με την τροφή. Σελ. 192. (Ανακοίνωση Αρ. 37, 38) (Δημοσιεύσεις Αρ. 45, 52).


Διδακτορικά σε εξέλιξη (Συντονιστής).

1. Μουτσόπουλος Α. Ζωικοί βιολογικοί ρυθμοί κύριων ζωοπλαγκτονικών οργανισμών της ανατολικής Μεσογείου.

2. Ισσαρης Ι. Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας θαλάσσιων οργανισμών.

3. Κυπριώτης Κ. Μελέτη και μοντελοποίηση της κατανομής του ιχθυοπλαγκτού στις Ελληνικές θάλασσες σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτής σε Περιοδικά και Συνέδρια

1. Scientia Marina. Scientific Editor: Francesc Maynou. Institut de Ciθncies del Mar, CMIMA-CSIC, Psg. Marítim de la Barceloneta 37-49, 08003-BARCELONA (Spain).

2. Research Letters in Ecology. Journal Publisher Editor: Nehad Nabid. Hindawi Publishing Corporation 410 Park Avenue NY 10022 USA.

3. Aquaculture Research. (15 άρθρα). Editor: B.A. Costa Pierce Rhode Island Sea Grant College Program. Graduate School of Oceanography. University of  Rhode Island. Coastal Institut. Narragansett RI 02882-1197. USA.

4. Oceanologica Acta. Chief editor Guy JACQUES Cefrem- Université de Perpignan. 52, avenue de Villeneuve   F 66860 Perpignan cedex.

5. Belgian Journal of Zoology. Editor Prof. Dr. Ronny BLUST. Universiteit Antwerpen. Departement Biologie. B-2020 Antwerpen. Belgie.                  

6. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Κριτής εργασιών από το 2000 ως σήμερα.

7. Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημών. ΕΛΚΕΘΕ. Διευθυντής Έκδοσης Δρ. Ε. Παπαθανασίου. Τα.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Ανάβυσσος Αττικής.

8. Mediterrnean Marine Science. Chief Editor Dr. E. Papathanasiou. HCMR. P.O. 712, Anavissos, 190 13. Attiki, Greece.

9. Journal of Biological Research. Editor Dr. A.M. Bosabalidis. Dept. of Botany, School of Biology Faculty of Science Aristotle University, Thessaloniki, 541 24 Greece.