Η δομή και οι φυσικές ιδιότητες των υλικών, όπως άμορφα και κρυσταλλικά πολυμερή και διαλύματα τους, σύνθετα υλικά πολυμερούς με solgel, ημιαγωγοί, μελετώνται με μεθόδους όπως Φασματοσκοπία Laser Raman και Διαφορική Φασματοσκοπία Σάρωσης. Τα κλασματικά και πολυκλασματικά χαρακτηριστικά πολύπλοκων διεργασιών μελετώνται με την ανάλυση αναβαθμισμένου εύρους, την Detrended Fluctuation,  την Average Wavelet Coefficient και την Εντροπία σε Φυσικό Χρόνο. Πολυκλασματική Ανάλυση Πολύπλοκων Διεργασιών Επιστήμη Υλικών Θεμέλια Κβαντικής Θεωρίας και Συνειδητότητα Η παρατήρηση της κατάστασης στοχαστικών διεργασιών μελετάται με τη κβαντική θεωρία.  Τα κλασματικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού θορύβου κάτω από ψυχοφυσικές αρχικές συνθήκες, διερευνούν το ρόλο της συνειδητότητας στη διαμόρφωση της φυσικής πραγματικότητας.