Αθανασίου Δημ. Τσεκούρα

Από του 98ου υψώματος

(Αναμνήσεις ενός Ηπειρώτου Αγωνιστού)

Αθήνα 1979


Περιεχόμενα
Εισαγωγικά
Κεφάλαιο Α': Σκλαβωμένη Ήπειρος στα τελευταία χρόνια
Κεφάλαιο Β': Η γενιά μου
Κεφάλαιο Γ' : Απ' την εθνική μου προσφορά
1. Γύρω στα 1897
2. Η ρουμανική προπαγάνδα
3. Το μακεδονικό κομιτάτο
4. Στους αγώνας για την ανάσταση της Ηπείρου
5. Βόρειος Ήπειρος
6. Εθνικός διχασμός
Αντί επιλόγου, Επίμετρα Α, Β, Πίνακες

Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών
Αριθ. 10

Αποστ. Π. Παπαθεοδώρου

Αρχείο Αθαν. Τσεκούρα
της Επιμελητείας Ιωαννίνων
της Αυτονόμου Ηπείρου
1914

Και άλλα κείμενα με μιά σύντομη αναδρομή στο Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα

Εκδόσεις Βορειοηπειρωτικών Ερευνών
Ιωάννινα 1985


Περιεχόμενα
Μέρος Α'
Εισαγωγικά
Σύντομο χρονικό του Αυτονομιακού Αγώνος μέσα στα πλαίσια του (βορειο)ηπειρωτικού αγώνος
Το Πρωτόκολλο της Κερκύρας (5/17 Μαΐου 1914)
Από τη συμβολή του Αθ. Τσεκούρα στον Αυτονομιακό Αγώνα της Βορείου Ηπείρου (αφηγήσεις)

Μέρος Β'
Το αρχείο του Τμήματος Επιμελητείας Ιωαννίνων της Αυτονόμου Ηπείρου
Α. Το συνοπτικό πρόχειρο Ημερολόγιο Εισπράξεων της Επιμελητείας Ιωαννίνων
Β. Πρόχειρο Ημερολόγιο Αγοράς ειδών και άλλων λογαριασμών του Τμήματος Επιμελητείας Ιωαννίνων της Α.Η.
Γ. Βιβλίο Αποδείξεων Αποστολών.
α. Εισαγωγικά
β. Το κείμενο του βιβλίου Αποδείξεων Αποστολών (Β.Α.Α.)
1ο (ευρεθέν) τετράδιο (αρ. αποδ. 40-88)
2ο (ευρεθέν) τετράδιο (αρ. αποδ. 90-124)
Παραπομπές - σχόλια.
Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Ιωαννίνων Γερβασίου
Δ. Το Καθολικόν
1. Το Γενικόν Καθολικόν
α. Εισαγωγικά,
Παραπομπές - σχόλια
Το βασικό κείμενο του Καθολικού
Παραπομπές - σχόλια
2. «Ειδικό» Καθολικόν
Ένα ιστορικό Πληρεξούσιο
3. Καταστάσεις εξοπλισμού Βορειοηπειρωτών
Ε. Βιβλίον Πρακτικών της «Ηπειρωτικής Επιτροπής Δεσποινίδων» 1914
Συμπέρασμα
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Περιεχόμενα
Ευρετήριο
Πίνακας Εικόνων
Παροράματα
Έργα συγγραφέως και επιλογή βιβλιοκρισιών
Εκδόσεις του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών