Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδης - Ἐργογραφία


Μυθιστόρημα Πάπισσα Ἰωάννα (Τυπ. Ἰ. Κασσανδρέως & Σίας. Ἐν Ἀθήναις, 1866)
Διηγήματα Ἱστορία ἑνὸς σκύλου (1893)
Ἱστορία μιᾶς γάτας (1893)
Ἱστορία ἑνὸς ἀλόγου (1894)
Ψυχολογία Συριανοῦ συζύγου (1894)
Ἡ Μηλιά - γραμμένο στὴν δημοτική (1895)
Τὸ παράπονο ἑνὸς νεκροθάπτου (1895)
Μελέτες, διάφορα Ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη ἐν ἔτει 1880 (Ἐν Ἀθήναις 1885)
Πάρεργα (1885)
Τὰ Εἴδωλα (Ἐν Ἀθήναις, 1893)
Θρησκευτικοϊστορικαὶ μελέται (1935)
Μεταφράσεις Σατωβριάνδου Ὁδοιπορικόν. Ἀπὸ Παρισίων εἰς Ἱεροσόλυμα
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων εἰς Παρισίους.
(Μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ, 4 τόμοι. Ἐν Ἀθήναις, 1860)
Ἱστορία τῆς Ἀγγλίας - 7τομη (τοῦ Μακώλεϋ)
Ποιήματα τοῦ Ἔντγκαρ Ἄλαν Πόε
Ἱστορία τῆς Ἀγγλικῆς λογοτεχνίας (τοῦ Ταίν)
Συλλογές Διηγήματα
Συριανὰ διηγήματα
Ἅπαντα - Ἑπτάτομη ἔκδοση (1911-1914)
Ἅπαντα - Τετράτομη ἔκδοση (1940)
Ἐμμανουὴλ Ροΐδης (1952)
Ἅπαντα - Δίτομη ἔκδοση (1955)
Βιβλιογραφία Κλ. Παράσχου, Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, 1942
Ἄλκη Θρύλου, Μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς πεζογραφίας, 1963
Ἄλκη Ἀγγέλου, Ἡ ἐκκλησία, ἡ Πάπισσα, ὁ Ροΐδης, 1967
Στάθη Καρρᾶ, Λογοτεχνικὰ πορτραῖτα, 1967
Ἀ. Σαχίνη, Τὸ νεοελληνικὸ μυθιστόρημα, 1975

Περὶ συγχρόνου ἐν Ἑλλάδι κριτικῆς (Ἐν Ἀθήναις, 1877)

Περὶ συγχρόνου ἑλληνικῆς ποιήσεως (Ἐν Ἀθήναις, 1877)

Τὰ Κείμενα (Ἐν Ἀθήναις, 1877)

Γεννηθήτω φῶς (Ἐν Ἀθήναις, 1879)

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης (Ἐν Ἀθήναις, 1879)

Πάρεργα, ἐπιμ. Δ. Ἰ. Σταματόπουλος (Ἐν Ἀθήναις, 1885)

Τὸ ταξίδι τοῦ Ψυχάρη (Ἐν Ἀθήναις, 1888)

Γιὰ πλήρη Ἐργογραφία βλ. Ἡ Παλαιότερη Πεζογραφία μας, τόμ. Ε´, σσ. 8-95.