Αποτέλεσμα εικόνας για linkedin

 

 

 

 

 

 

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης         

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου         

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών         

Νομική Σχολή         

   

Π

Α

Ρ

Α

Δ

Ο

Σ

Ε

Ι

 Σ 

 

Προπτυχιακά

Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου Δίκαιο και οικονομία

Μεθοδολογία του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Philosophy of Law

 

Μεταπτυχιακά

Θέματα δικαϊκής ηθικής Θέματα φιλοσοφίας του ιδιωτικού δικαίου

Νομική επιχειρηματολογία Θέματα φιλοσοφίας του δημοσίου δικαίου

Πηγές της φιλοσοφίας του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Κοινοδίκαιο (common law) και αστικό δίκαιο Φιλοσοφία του ποινικού δικαίου

Origins and Principles of Modern Private Law

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική Φιλοσοφία και γενική θεωρία του δικαίου

 

Ανθολόγιο

(φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και επιστήμης του δικαίου) 

 

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

                                             

       

        "Μετρούν οι αριθμοί: πώς και γιατί;" Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου

        "Michel Troper, Το σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός"

        "Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο;..." Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω

        "Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη"

        "Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο..." Αντικήνσωρ: ΤΤ Σπύρου Τρωιάνου

        "Η ιδέα του πανεπιστημίου και η βιοηθική"

        "Βιοτεχνολογία, εγγενείς αξίες και κατηγορική προστακτική..."

        "Discourse Ethics, Legal Positivism, and the Law"

          = "Ética discursiva, positivismo juridico y el derecho"   

          = "Ética do discurso, positivismo juridico e direito"

        "Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία"

        "Ν. Ν. Saripolos und... juristische[...] Methode" Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre

        Βεβαιότητα και ασφάλεια του δικαίου: συνταγματολογικές χρήσεις ενός επιχειρήματος

        Ο Κλώνος του Ανθρώπου: ένας επίκαιρος  επανέλεγχος των συνταγματικών ιδεών                       

 

Π

Ρ

Ο

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική: πρακτικά διλήμματα

Περιεχόμενα   Σύνοψη

Αμβλώσεις (α): Dworkin και Rawls   Αμβλώσεις (β): Dworkin   Μητρότητα και ακούσια πατρότητα

Το ανθρώπινο σώμα ως πρόσωπο και πράγμα   Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς   Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού

Το ανεπίτρεπτον των βασανιστηρίων   Αυτοκτονία και ευθανασία   Ευθανασία: Dworkin   Νευροηθική και ψυχιατρική πράξη

 

Ενοράσεις και κατασκευές στην ηθική και το δίκαιο

Πρόλογος   Βιβλιογραφικό σημείωμα   Περιεχόμενα   Εισαγωγή

Ρωλσιανή και διαβουλευτική κατασκευοκρατία   Μεταηθική και διαλογική κατασκευοκρατία

Ηθικός ορθολογισμός   Αναστοχαστικότητα και ισορροπία   

 

Ε

Ι

Σ

Η

Γ

Η

Σ

Ε

Ι

Σ

 

"Ενώπιον του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης: ο H. Kelsen και ο C. Schmitt για την αρχή ncnpsl"  

"Η βαρύνουσα σημασία της προσωπικής ταυτότητας"  

"Συστήματα δικαίου και μεθοδολογία του δικαίου..."   

 

Υ

Π

Ο

 

Ε

Κ

Π

Ο

Ν

Η

Σ

Η

 

"Από τον Robert Nozick στον John Rawls: μια καντιανή μετάβαση"  

"Covid-19: από τη φιλοσοφία του δικαίου στη βιοηθική" διά-ΛΟΓΟΣ  

"Themes in the Philosophy of Private Law: From Nozick to Rawls"  

"The Importance of Personal Identity"  

"Ο κοινοβουλευτισμός στην ελληνική συνταγματική θεωρία: δύο αντιλήψεις της πολιτικής αντιπροσώπευσης"  

   

Ολιγονομία: συγκριτική φιλοσοφία του κοινοδικαίου

Πρόλογος   Περιεχόμενα  

 

Person's Dominion: Inviolability, Method, and Value

Contents

Π

Ο

Λ

Υ

Μ

Ε

Σ

Α

 

Το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία   

Ασκώ τα δικαιώματά μου   

Athens Calling 1 2   

Ασκώ τα δικαιώματά μου   

"Φιλελεύθερη δημοκρατία; Ίσως!..."  

"Ενώπιον του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης: ο Kelsen και o Schmitt για την αρχή ncnpsl"   

ο μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία"  

"Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη" 1 2   

 "Περιγραφική θεωρία της απόφασης και μεταηθική"  

 "Αναλυτικός μαρξισμός"    

 "Ιδιοκτησία και δικαιοσύνη: ηθικά και πολιτικά ζητήματα"   

 "Ευθανασία και εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής"   

 "Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον φιλελευθερισμό"   

 

Λ

Ο

Ι

Π

Α

εξώφυλλο H Επικράτεια της Ζωής    

 

 

     "Πανεπιστημιακή αστυνομία ή αστυνομικό πανεπιστήμιο;"

     "Η συνταγματική εγγύηση της πανεπιστημιακής αστυνομικής εξουσίας"

     "Αυτοκτονία και ευθανασία: η πρόκληση της καντιανής περιπτωσιολογίας"

     "Michel Foucault, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία του Kant"

 

 

 

 

 

       

 Image result for update gif 14.6.2021