Αποτέλεσμα εικόνας για linkedin  

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Νομική Σχολή

Αποτέλεσμα εικόνας για contact   

 

Π

Α

Ρ

Α

Δ

Ο

Σ

Ε

Ι

 Σ 

 

Προπτυχιακά

Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου Μεθοδολογία του δικαίου

Φιλοσοφία του δικαίου Philosophy of Law

Δίκαιο και οικονομία

 

Μεταπτυχιακά

Θέματα δικαϊκής ηθικής Θέματα φιλοσοφίας του ιδιωτικού δικαίου

Νομική επιχειρηματολογία Θέματα φιλοσοφίας του δημοσίου δικαίου

Πηγές της φιλοσοφίας του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Κοινοδίκαιο (common law) και αστικό δίκαιο Δίκαιο, ηθική και βιοηθική

 

Ανθολόγιο

(φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και επιστήμης του δικαίου) 

 

 

 

 

 

 

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

 

 

 

                                                                              

 

 "Michel Foucault, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία του Kant" The Art of Crime  

 "Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο;..." Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω  

 "Παύλου Σούρλα, Δίκαιο και δικανική κρίση" Κριτικά  

 "Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον πολιτικό φιλελευθερισμό" Ένεκεν 210  

 "Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη" Το Σύνταγμα 

 "Η εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής..." Βιοηθικά 4  

 "Ιδέες της δικαιοσύνης" The Athens Review of Books 58  

   "Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο..." ΤΤ Σπ. Ν. Τρωιάνου  

 "Η ιδέα του πανεπιστημίου και η βιοηθική» Μνήμη Γ. Παπαδημητρίου ΙΙ 425  

 "Βιοτεχνολογία, εγγενείς αξίες και κατηγορική προστακτική..." ΤΤ Νικ. Κ. Ρόκα 94 

 "Discourse Ethics, Legal Positivism, and the Law" Law, Rights, and Discourse [TT] R. Alexy 109 

   = "Ética discursiva, positivismo juridico y el derecho" Derecho, derechos y discurso 153  

   = "Ética do discurso, positivismo juridico e direito" Theoria do direito neoconstitucional 353  

 "Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία" Ισοπολιτεία 9-10 (2005-6) 93  

 "Ν. Ν. Saripolos und... juristische[...] Methode" Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre 217  

 

 

Π

Ρ

Ο

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ 

 

 

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική: πρακτικά διλήμματα

Πρόλογος   Περιεχόμενα   Σύνοψη  

1. Αμβλώσεις (α): Dworkin και Rawls 2. Αμβλώσεις (β): Dworkin 3. Μητρότητα και ακούσια πατρότητα

4. Το ανθρώπινο σώμα ως πρόσωπο και πράγμα   5. Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς 6. Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού  

7. Το ανεπίτρεπτον των βασανιστηρίων 8. Εκδίκηση και ανταποδοτική ποινή 9. Μετρούν οι αριθμοί: πώς και γιατί;  

10. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; 11. Αυτοκτονία και ευθανασία   12. Ευθανασία: Dworkin 13. Ευθανασία: δύο δόγματα

14. Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση ως θεραπευτική   15. Ένα ατομικό δικαίωμα γενετικής ταυτότητας

16. Γενετική γνώση, γενετική κακοτυχία και δικαιοσύνη 17. Κλινικές μελέτες: δικαιώματα και έννομα συμφέροντα

 

Ενοράσεις και κατασκευές στην ηθική και το δίκαιο

Πρόλογος   Βιβλιογραφικό σημείωμα   Περιεχόμενα   Εισαγωγή  

I. Νομική εννοιοκρατία II. Ρωλσιανή και διαβουλευτική κατασκευοκρατία   III. Δικαιοσύνη και αφηρημένο δίκαιο

IV. Μεταηθική και διαλογική κατασκευοκρατία   V. Ηθικός ορθολογισμός VΙ. Παρέκβαση: γλώσσα και ηθική

VIΙ. Αναστοχαστικότητα και ισορροπία VIII. Ένα μεθοδολογικό υπόδειγμα   IX. Μεθοδολογία του δικαίου

 

  "Μετρούν οι αριθμοί: πώς και γιατί;"  

 

 

Ε

Ι

Σ

Η

Γ

Η

Σ

Ε

Ι

Σ

 

      "Η βαρύνουσα σημασία της προσωπικής ταυτότητας" (20.10.2018)  

"Κλινικές μελέτες: δικαιώματα και έννομα συμφέροντα" (11.5.2018)  

"Michel Troper, Το σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός" (12.3.2018)  

 "Περιγραφική θεωρία της απόφασης και μεταηθική" (27.1.2018)  

 "Εκδίκηση και ανταποδοτική ποινή" (23.10.2016)  

 "Ηθικές ενοράσεις" (11.10.2014)  

 "Η εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής..." (30.6.2014)  

 "Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο;..." (4.4.2014)  

 "Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη" (8.3.2013)  

 "Demoktesis και res extra commercium..." (25.9. 26.10.2010)  

 

Υ

Π

Ο

 

Ε

Κ

Π

Ο

Ν

Η

Σ

Η 

 

 

"Το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία"  

"Ζητήματα αυτονομίας και αγαθοπραξίας στην ψυχιατρική πράξη"  

"The Importance of Personal Identity"  

     "Το αίτημα της βεβαιότητας του δικαίου στην καντιανή Μεταφυσική των ηθών"  

"Αυτοκτονία και ευθανασία: η πρόκληση της καντιανής περιπτωσιολογίας"  

 "Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: addenda"  

 "'4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες': ένα φιλοσοφικό σχόλιο"  

 "Δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο...: η πρόκληση της διεπιστημονικότητας"  

 "Αν δεν θέλεις την ισότητα, τότε γιατί φθονείς τον πλούτο των άλλων;"  

 "Συστήματα δικαίου και μεθοδολογία του δικαίου..."  

 "Ευθανασία και εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής"  

 

 Δίκαιο, ηθική και βιοηθική

ΙΙ. Πρακτική εφαρμογή

 

 Person's Dominion: Inviolability, Method, and Value

Contents

 

Ολιγονομία: συγκριτική φιλοσοφία του κοινοδικαίου

Περιεχόμενα 

 

 

Π

Ο

Λ

Υ

Μ

Ε

Σ

Α

 

 

 

"Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη" 1 2 (12.3.2018)  

 "Περιγραφική θεωρία της απόφασης και μεταηθική" (27.1.2018)  

 "Αναλυτικός μαρξισμός"  (25.4.2017)  

 "Ιδιοκτησία και δικαιοσύνη: ηθικά και πολιτικά ζητήματα" (16.2.2017)  

 "Ευθανασία και εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής" (4.10.2016)  

 "Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον φιλελευθερισμό" (24.5.2016)  

 

Λ

Ο

Ι

Π

Α

 εξώφυλλο H Επικράτεια της Ζωής

 

       

  3.9.2018