ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οἱ ὁδηγίες καὶ οἱ συστάσεις ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ τὸ παράρτημα ἔχουν σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἰδιοκτητῶν ἐρασιτεχνικῶν σκαφῶν γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις τους, τοὺς κίνδυνους τοὺς ὁποίους ἐνδέχεται νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὶς ἐνδεδειγμένες ἐνέργειες σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις κίνδυνου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρέπει νὰ παίρνετε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴ συντήρηση τῶν σκαφῶν σας, ὥστε αὐτά:

1. Νὰ διαθέτουν ἐπαρκῆ ἀντοχὴ καὶ ἱκανοποιητικὴ στεγανότητα.

2. Νὰ εἶναι καθαρὰ καὶ σὲ καλὴ κατάσταση καὶ νὰ ἔχουν γραμμένο καὶ στὶς δυὸ πλευρὲς τὸ ὄνομα, τὸ λιμάνι καὶ τὸν ἀριθμὸ τοῦ λεμβολογίου μὲ εὐδιάκριτα στοιχεῖα.

3. Οἱ μηχανές τους νὰ λειτουργοῦν ἱκανοποιητικά.

4. Ὁ ἐξαρτισμὸς τοῦ σκάφους (σχοινιά, ἄγκυρες κλπ.) νὰ βρίσκεται σὲ καλὴ κατάσταση.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ

Πρὶν ἐπιχειρήσετε πλοῦ, βεβαιωθεῖτε ὅτι:

1. Δὲν ὑπάρχουν νερὰ μέσα στὸ σκάφος. Ἐὰν ὑπάρχουν, φροντίστε νὰ τὰ ἀντλήσετε. Ἡ ὕπαρξη νερῶν εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη, διότι μειώνει τὸ ὕψος τῶν ἐξάλων καὶ τὴν εὐστάθεια τοῦ σκάφους. Ἐπίσης, βεβαιωθεῖτε ὅτι δὲν ὑπάρχουν ὑπολείμματα καυσίμων στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σκάφους ἢ διαρροὴ στὶς δεξαμενὲς ὑδάτων καὶ καυσίμων.

2. Ὅλα τὰ προβλεπόμενα σωστικά, πυροσβεστικὰ καὶ λοιπὰ ἐφόδια εἶναι κατάλληλα τοποθετημένα στὸ σκάφος καὶ βρίσκονται σὲ καλὴ κατάσταση καὶ ἄμεση ἑτοιμότητα.

3. Ὑπάρχει ἡ ἀπαιτούμενη γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη διαδρομὴ ποσότητα καυσίμων. Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι στὶς ὀργανωμένες μαρίνες, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα λιμάνια ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα καὶ τὸ ἐπιβάλλουν οἱ συνθῆκες, ὑπάρχει ἱστὸς στὸν ὁποῖο ὑψώνεται εἰδικὸ σῆμα, ὅταν σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο τῆς Ἐθνικῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσίας (ΕΜΥ) ἀναμένεται νὰ ἐπικρατήσουν στὴν περιοχὴ καιρικὲς συνθῆκες σὲ ἐπίπεδα ποὺ θέτουν σὲ κίνδυνο τὰ μικρὰ ἐρασιτεχνικὰ σκάφη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μὴν ἐπιχειρήσετε πλοῦ στὶς περιπτώσεις ὅπου:

α) Τὸ μετεωρολογικὸ δελτίο προβλέπει ἐπιδείνωση τοῦ καιροῦ στὶς ἑπόμενες ὦρες.

β) Στὸν ἱστὸ τῆς μαρίνας ἢ τοῦ λιμανιοῦ ἔχει ὑψωθεῖ ἡ σημαία γιὰ τὶς κακὲς καιρικὲς συνθῆκες.

γ) Ἡ φυσική σας κατάσταση δὲν τὸ ἐπιτρέπει.

Ἐνημερῶστε πρὸ τοῦ ἀπόπλου σας τοὺς οἰκείους σας γιὰ τὸν προορισμὸ καὶ τὴν πιθανὴ ὥρα ἐπιστροφῆς σας, ὥστε σὲ περίπτωση ἀδικαιολόγητης καθυστέρησης αὐτοὶ νὰ εἰδοποιήσουν τὴ Λιμενικὴ Ἀρχὴ γιὰ διεξαγωγὴ ἔρευνας.

Μὴ παραλαμβάνετε ποτὲ ἀριθμὸ ἐπιβατῶν μεγαλύτερο τοῦ ἐπιτρεπομένου.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΣΕΩΣ

Μὴν ἀπομακρύνεστε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς πάνω ἀπὸ ἕνα μίλι, ὥστε σὲ περίπτωση βλάβης τῆς μηχανῆς σας νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ παροχὴ βοηθείας.

Μεριμνῆστε ὥστε οἱ ἐπιβάτες νὰ εἶναι κατάλληλα κατανεμημένοι στὸ σκάφος καὶ νὰ μὴ μετακινοῦνται.

Μὴν πλησιάζετε στὰ ἀβαθῆ ἢ σὲ βραχώδεις ἀκτές, καθὼς καὶ σὲ περιοχὲς λουσμένων.

Νὰ διατηρήσετε ὑπ᾿ όψει ὅτι τὰ μηχανοκίνητα σκάφη πρέπει νὰ φυλάσσουν τὰ ἱστιοφόρα.

Προφυλαχτεῖτε ἀπὸ τὰ ἀπόνερα τῶν μεγάλων πλοίων. Ὑπάρχει κίνδυνος ἀνατροπῆς τῆς λέμβου σας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ἐὰν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πλοῦ ὁ καιρὸς ἐπιδεινωθεῖ, φροντίστε νὰ φορέσουν ὅλοι οἱ ἐπιβάτες τὶς σωσίβιες ζῶνες καὶ προσπαθῆστε νὰ φτάσετε στὴν πλησιέστερη ἀκτή.

Ἐὰν χρειαστεῖτε βοήθεια, χρησιμοποιῆστε τὰ βεγγαλικὰ ἢ τὸ καπνογόνο κατὰ τὴν ἡμέρα.

Μὴν ἐγκαταλείψετε τὸ σκάφος σας, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχει ἄμεσος κίνδυνος βυθίσεως.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ρίξτε τὸ κυκλικὸ σωσίβιο στὸ σημεῖο ποὺ ἔπεσε ὁ ἄνθρωπος κρατώντας τὴν ἄκρη τοῦ σχοινιοῦ του.

Μὲ κατάλληλους χειρισμοὺς παραμείνετε κοντὰ στὸ σημεῖο, προσπαθῆστε νὰ παρακολουθεῖτε διαρκῶς τὸν ναυαγὸ καὶ πλησιάστε ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ κοντὰ γιὰ τὴν παραλαβή του ἀπὸ τὴν ὑπήνεμη ἢ τὴν προσήνεμη πλευρὰ τοῦ σκάφους, ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες.

Θέστε σὲ κατάσταση ἑτοιμότητας μέλος τοῦ πληρώματος ἢ ἐπιβάτη ὁ ὁποῖος γνωρίζει καλὰ κολύμβηση, μὲ σκοπὸ νὰ ριφθεῖ, ἂν χρειαστεῖ, στὴ θάλασσα γιὰ παροχὴ βοηθείας. Αὐτὸς πρέπει ἀπαραίτητα νὰ φέρει τὴν σωσίβια ζώνη του.

Ἐὰν οἱ προσπάθειές σας ἀποβοῦν ἄκαρπες, ζητῆστε βοήθεια μὲ τὰ βεγγαλικά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Χρησιμοποιῆστε ἀμέσως τὸν πυροσβεστήρα. Ἂν τὸ καιγόμενο ὑλικὸ εἶναι πετρέλαιο ἢ λάδι, ἀποφύγετε νὰ χρησιμοποιήσετε νερὸ σὰν μέσο κατάσβεσης.

Ἂν ἡ πυρκαγιὰ προκλήθηκε σὲ κλειστὸ χῶρο, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, διακόψτε τὸν ἀερισμὸ κλείνοντας πόρτες, παραφωτίδες καὶ γεμιστῆρες, ἐὰν ὑπάρχουν.

Ἐπιχειρῆστε νὰ φέρετε τὸ σκάφος ἔτσι, ὥστε ὁ ἄνεμος ποὺ φυσάει νὰ μὴ διευκολύνει τὴν ἐπέκταση τῆς πυρκαγιᾶς στὸ ὑπόλοιπο σκάφος.

Μετακινῆστε κατάλληλα τοὺς ἐπιβάτες μακριὰ ἀπὸ τὴν πυρκαγιά.

Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ θέσετε τὴ φωτιὰ ὑπὸ ἔλεγχο, χρησιμοποιῆστε τὰ βεγγαλικὰ καὶ ἀφοῦ φορέσετε τὶς σωσίβιες ζῶνες, ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ σκάφους.

Διατηρῆστε τὴν ψυχραιμία σας, καταβάλλοντας προσπάθεια γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας πανικοῦ στοὺς ἐπιβαίνοντες.

ΓΕΝΙΚΑ

Κατὰ τὴ διάρκεια νυκτερινῶν πλόων πρέπει νὰ ἀνάβετε τοὺς προβλεπόμενους φανοὺς καὶ νὰ ἔχετε σβηστὰ τὰ ὑπόλοιπα φῶτα τοῦ σκάφους.

Μὴν ἐπιτρέπετε τὴ χρησιμοποίηση τοῦ σκάφους σας σὲ ἄτομα ἡλικίας μικρότερης τῶν 18 ἐτῶν, ἢ σὲ πρόσωπα ποὺ δὲν ἔχουν ἐφοδιαστεῖ μὲ τὴν προβλεπόμενη ἄδεια χειριστῆ.

Φροντίζετε γιὰ τὴ συνεχῆ συντήρηση τοῦ σκάφους, ὥστε αὐτὸ νὰ εἶναι πάντα στεγανὸ καὶ σὲ ἄριστη κατάσταση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνιστᾶται σὲ ὅλους τοὺς ἰδιοκτῆτες ἐρασιτεχνικῶν σκαφῶν:

1. Νὰ γίνουν μέλη ναυτικῶν σωματείων, ἡ ἐμπειρία τῶν ὁποίων στὰ ναυτικὰ θέματα θὰ τοὺς βοηθήσει ὁπωσδήποτε νὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ ἐπιτυχία κάποια δυσκολία ποὺ πιθανὸν θὰ τοὺς παρουσιαστεῖ.

2. Τὸ ραδιόφωνο ποὺ ὑπάρχει στὸ σκάφος νὰ παραμένει ἀνοικτὸ καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς τοῦ σκάφους στὴ θάλασσα, γιὰ τὴ λήψη τοῦ δελτίου καιροῦ ἢ ἐκτάκτου δελτίου θύελλας σὲ περίπτωση ἐπιδείνωσής του.

3. Νὰ ὑπάρχει στὸ σκάφος μία πλωτὴ ἄγκυρα, ποὺ θὰ τὸ βοηθήσει νὰ μὴν παρασυρθεῖ ἀπὸ τὸν ἄνεμο ἢ τυχὸν θαλάσσια ρεύματα, σὲ περίπτωση μηχανικῆς βλάβης ἢ ἐπιδείνωσης τοῦ καιροῦ.

Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι οἱ λιμενικὲς ἀρχὲς φροντίζουν γιὰ τὴν προστασία σας.

Ζητῆστε ὁποιαδήποτε πληροφορία ἀπὸ τὴ λιμενικὴ ἀρχὴ ἀγκυροβολίου τοῦ σκάφους σας, καθὼς καὶ τὴ συνδρομὴ τῶν λιμενικῶν ὀργάνων σὲ περίπτωση ἀνάγκης.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ VΗF

1. Ἔγγραφο ἐθνικότητας (φωτοτυπία) ἢ ἄδεια ἐκτέλεσης πλόων.

2. Ταυτότητα πλοιοκτήτη.

3. Μόνιμη διεύθυνση πλοιοκτήτη καὶ τηλέφωνο.

4. Ἀριθμὸς φορολογικοῦ μητρώου πλοιοκτήτη καὶ ΔΟΥ.

5. Ἔτος κατασκευῆς σκάφους.

6 . Μάρκα, τύπος, Serial number καὶ VHF (ἢ φωτοτυπία ἀγορᾶς, ἐὰν ὑπάρχει).

ΕΦΟΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σωσίβιες ζῶνες. Μία γιὰ κάθε ἐπιβαίνοντα (μὲ διευκρίνηση ἂν φέρουν εἰδικὸ κατάλληλο φῶς).

Βεγγαλικὰ χεριοῦ. Τρία ἐρυθροῦ χρώματος τριετοῦς ἰσχύος. Φυλάσσονται μαζὶ μὲ τὸ καπνογόνο κι ἕνα κουτὶ σπίρτα σὲ στεγανὸ κουτί.

Ἕνα καπνογόνο.

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ἕνας πυροσβεστήρας ἀφροῦ ἢ CO2 ἢ σκόνης.

3. ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣ1ΠΛΟΪΑΣ

Ἕνας λευκὸς περίβλεπτος φανός.

Ἕνας πράσινος κι ἕνας ἐρυθρὸς ἢ ἀντὶ γιὰ αὐτὰ μιὰ τρίφωτη λυχνία.

4. ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ

Ἕνα ραδιόφωνο τρανζίστορ.

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

1. Ἕνα κυκλικὸ σωσίβιο μὲ σχοινὶ μήκους 15 μέτρων.

2. Μία ἄγκυρα κοινὴ καὶ μία πλωτή.

3. Ἕνας κάδος κατάλληλος γιὰ χρήση σὲ περίπτωση πυρκαγιᾶς.

4. Ἕνα σχοινὶ ρυμούλκησης μήκους περίπου 15 μέτρων.

3. Ἕνας ἠλεκτρικὸς φακὸς μὲ μπαταρίες.

6. Ἕνα ζευγάρι ἐφεδρικὰ κουπιὰ καὶ σκαρμοί.

7. Ἕνας ἐφεδρικὸς πίρος.

8. Στοιχειῶδες φαρμακεῖο.

Πίνακας Συχνοτήτων VHF

16 Ἑλλὰς Ράδιο
8, 9, 10, 66, 67, 68, 69,
71, 72, 73, 74, 77
Μεταξὺ σκαφῶν
12 Ὅλα τὰ λιμεναρχεῖα
18 Ἰόνιο (ἀπὸ Κέρκυρα ἕως Ῥίον)
Ἀργολικός, Πόρος, Ὕδρα, Σπέτσες, Μονεμβάσια
21 Σαρωνικός, Κορινθιακός
07 Θερμαϊκὸς ἕως Πλαταμώνα, Γερακίνη
Πανελλαδικὸ Δίκτυο Ἀρχηγείου Λ.Σ.
19 Β. Ἑλλάδα ἀπὸ Θάσο, Σταυρό, Στρατώνι, Ἀλεξ/πολη
Κρήτη
Χίος, Λέσβος, Λῆμνος
13 Ἀσφάλεια Ναυσιπλοΐας
15, 17 Ἐνδοεπικοινωνία ἐμπορικῶν πλοίων
11 Ἰσθμὸς Κορίνθου
70 Συχνότητα κινδύνου συστήματος G.M.D.S.S.
6 Ὑπηρεσίες λιμένα
20 Ἀρχηγεῖο Λ.Σ.