ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Α´. Τουριστικὰ πλοῖα ἀναψυχῆς Κατηγορίας I πρέπει νὰ φέρουν:

1. Σωστικὰ μέσα:

(α) Σωσίβιους λέμβους ἢ σωσίβιους σχεδίας δι᾿ ἅπαντας τοὺς ἐπιβαίνοντας.

(β) Δυὸ κυκλικὰ σωσίβια ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἓν μετ᾿ αὐτομάτου συσκευῆς φωτισμοῦ, τοποθετημένα παρὰ τὴν γέφυραν.

(γ) Ἀτομικὰς σωσιβίους ζώνας δι᾿ ἅπαντας τοὺς ἐπιβαίνοντας σὺν 10%.

(δ) Παιδικὰς σωσιβίους ζώνας διὸ τυχὸν ἐπιβαίνοντας παίδας.

(ε) Ἑκάστη ἐκ τῶν ἀνωτέρω (γ) καὶ (δ) ἀτομικῶν σωσιβίων ζωνῶν θὰ εἶναι ἐπιπροσθέτως ἐφοδιασμένη διὰ μιᾶς ράβδου ψυχροῦ χημικοῦ φωτὸς μονίμως προσδεδεμένης διὰ λεπτοῦ σχοινιοῦ μήκους ἑνὸς μέτρου. Ἡ ράβδος ψυχροῦ χημικοῦ φωτὸς δέον νὰ πληροῖ τὰς κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Ἐμβέλεια ἄνω τῶν χιλίων μέτρων.

 2. Διάρκεια φωτισμοῦ τουλάχιστον ὀκτὼ ὧρες.

 3. Χρόνος ἰσχύος τουλάχιστον δυὸ ἔτη.

* Ἡ περ. ε´ προστέθηκε μὲ τὸ ἄρθρο μόνο τοῦ Π.Δ. 1031/1981 (Α 254)

2. Φωτιστικὰ σήματα κινδύνου:

(α) Πέντε (5) βεγγαλικὰ χειρός, καὶ (β) Δύο (2) καπνογόνα.

3. Ναυτιλιακὰ ὄργανα καὶ χάρται:

(α) Ἐν ζεῦγος διοφθάλμων,
(β) Μαγνητικὴν πυξίδα,
(γ) Πίνακα σημάτων διασώσεως,
(δ) Κοινὸν προβολέα σημάτων χειρός,
(ε) Ἑλληνικὴν σημαίαν, καὶ
(στ) Φανὸν θυέλλης.

4. Πυροσβεστικὰ μέσα:

(α) Πλοῖα ὁλικοῦ μήκους ἄνω τῶν 15 μέτρων:

 1. Μόνιμον ἢ φορητὴν ἀντλία πυρκαϊᾶς, δυναμένην νὰ παρέχῃ μίαν ἱκανοποιητικὴν προβολὴν εἰς οἱονδήποτε σημεῖον τοῦ πλοίου.

 2. Ἕνα (1) τουλάχιστον ὀθόνινον ἢ ἐξ ἑτέρου κατάλληλον ὑλικοῦ σωλῆνα πυρκαϊᾶς, ἐπαρκοῦς μήκους πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ἀνωτέρω προβολῆς ὕδατος μεθ᾿ ἑνὸς ἀκροσωληνίου καὶ ἑνὸς ραντισμοῦ ἢ ἑνὸς ἀκροσωληνίου μικτοῦ τύπου.

 3. Δυὸ (2) φορητοὺς πυροσβεστῆρας ἢ πυράντλια μετ᾿ ἀναδέτου.

 4. Ἕνα (1) φορητὸν πυροσβεστῆρα κατάλληλον διὰ πυρκαϊᾶν ὑγρῶν καυσίμων καὶ ἕνα (1) φορητὸν πυροσβεστῆρα κατάλληλον διὰ πυραϊᾶν ἐξ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος.

(β) Πλοῖο ὁλικοῦ μήκους μέχρι 15 μέτρων.

 1. Ἕνα (1) φορητὸν πυρσβεστήρα κατάλληλον διὰ πυρκαϊᾶν ὑγρῶν καυσίμων,

 2. Ἕνα (1) φορητὸν πυροσβεστῆρα κατάλληλον διὰ πυρκαϊᾶν προερχομένην ἐξ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος,

 3. Ἕνα (1) φορητὸν πυροσβεστῆρα ὕδατος ἢ παράντλιον μετ᾿ ἀναδέτου.

5. Τοὺς προβλεπόμενους ὑπὸ τῶν Διεθνῶν Κανονισμῶν πρὸς ἀποφυγὴν συγκρούσεως φανοὺς καὶ σχήματα.

Β´. Τουριστικὰ πλοῖα ἀναψυχῆς Κατηγορίας Π, III καὶ ΙΥ πρέπει νὰ φέρουν:

1. Σωστικὰ μέσα:

(α) Σωσίβιους λέμβους ἢ σωσίβιους σχεδίας διὰ τὸ σύνολον τῶν ἐπιβαινόντων. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ πλοίων Κατηγορίας III καὶ IV ἀντὶ σωσιβίων λέμβων ἢ σωσιβίων σχεδιῶν. Δύνανται ταῦτα νὰ φέρουν κοινὰς λέμβους (κλασσικοῦ ἢ πνευστοῦ τύπου) ἢ πλευστικὰς συσκευὰς δι᾿ ἅπαντας τοὺς ἐπεβαίνοντας.

(β) Ἓν (1) κυκλικὸν σωσίβιον μετ᾿ αὐτομάτου συσκευῆς φωτισμοῦ τοποθετημένον παρὰ τὴν γέφυραν.

(γ) Ἀτομικὰς σωσίβιους ζώνας δι᾿ ἅπαντας τοὺς ἐπιβαίνοντας σὺν 10%.

(δ) Παιδικὸς σωσίβιους ζώνας διὰ τυχὸν ἐπιβαίνοντας παίδας.

(ε) Ἑκάστη ἐκ τῶν ἀνωτέρω (γ) καὶ (δ) ἀτομικῶν σωσιβίων ζωνῶν θὰ εἶναι ἐπιπροσθέτως ἐφοδιασμένη διὰ μιᾶς ράβδου ψυχροῦ χημικοῦ φωτὸς μονίμως προσδεδεμένης διὰ λεπτοῦ σχοινιοῦ μήκους ἑνὸς μέτρου. Ἡ ράβδος ψυχροῦ χημικοῦ φωτὸς δέον νὰ πληροῖ τὰς κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Ἐμβέλεια ἄνω τῶν χιλίων μέτρων.
 2. Διάρκεια φωτισμοῦ τουλάχιστον ὀκτὼ ὧρες.
 3. Χρόνος ἰσχύος τουλάχιστον δύο ἔτη.

 * Ἡ περ. ε´ προστέθηκε μὲ τὸ ἄρθρο μόνο τοῦ Π.Δ. 1031/1981 (Α 254)

2. Φωτιστικὰ σήματα κινδύνου:

3. Ναυτιλιακὰ ὄργανα καὶ χάρται:

4. Πυροσβεστικὰ μέσα:

(α) Μόνιμον ἢ φορητὴν ἀντλίαν πυρκαϊᾶς δυναμένην νὰ παρέχῃ μίαν ἱκανοποιητικὴν προβολὴν εἰς οἱονδήποτε σημεῖον τοῦ πλοίου μεθ᾿ ἑνὸς ὀθονίνου ἢ ἐξ ἑτέρου καταλλήλου ὑλικοῦ σωλῆνος πυρκαϊᾶς ἐπαρκοῦς μήκους πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ἀνωτέρω προβολῆς ὕδατος, ὡς καὶ ἑνὸς ἀκροσωληνίου. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ πλοίων Κατηγορίας IV καὶ πλοίων Κατηγορίας II καὶ III κάτω τῶν 15 μέτρων ἀντὶ τῆς ἀντλίας δύνανται ταῦτα νὰ φέρουν δυὸ πυράντλια μετ᾿ ἀναδέτου.

(β) δυὸ (2) φορητοὺς πυροσβεστῆρας ἢ ἰσάριθμα πυράντλια μετ᾿ ἀναδέτου.

(γ) Ἓν (1) φορητὸν πυροσβεστῆρα κατάλληλον διὰ πυρκαϊᾶν ὑγρῶν καυσίμων καὶ ἕνα (1) φορητὸν πυροσβεστῆρα κατάλληλον διὰ πυρκαϊὰν ἐξ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, καὶ

(δ) Τοὺς προβλεπόμενους ὑπὸ τῶν Διεθνῶν Κανονισμῶν πρὸς ἀποφυγὴν συγκρούσεως φανοὺς καὶ σχήματα.

Χρῆσις ὑγραερίου ἐπὶ τῶν τουριστικῶν πλοίων.

1. Ὁσάκις ἐπὶ τῶν τουριστικῶν πλοίων χρησιμοποιῆται ὑγραέριον ἡ σχετικὴ ἐγκατάστασις πρέπει νὰ πληροῖ τοὺς κάτωθι ὅρους:

(α) Αἱ φιάλαι ὑγραερίου θὰ κατασκευάζωνται, πληροῦνται καὶ ἐλέγχωνται ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων ἑταιρειῶν συμφώνως πρὸς ἐγκεκριμένος ἁρμοδίως προδιαγραφάς. Αἱ ἐν λόγῳ φιάλαι θὰ φέρουν ἀσφαλιστικὰς διατάξεις ἐγκεκριμένου τύπου, αἱ ὁποῖαι θὰ ἐλέγχωνται τὴ εὐθύνη τῶν ἀνωτέρω ἑταιρειῶν.

(β) Ἡ χρῆσις βαλβῖδος ἀπ᾿ εὐθείας λήψεως ἀπαγορεύεται. Ἑκάστη φιάλη ἢ συστοιχία φιαλῶν, δέον ὅπως φέρῃ μειωτήρα πιέσεως μετὰ βαλβῖδος ταχείας ἀπομονώσεως.

(γ) Ἡ τοποθέτησις τῶν φιαλῶν ὑπὸ τὸ κατάστρωμα ἢ εἰς κλειστοὺς χώρους, ἀπαγορεύεται.

Αἱ φιάλαι μόναι ἢ ἐν συστοιχίᾳ δέον ὅπως:

(δ) Ἡ σύνδεσις τῶν φιαλῶν μετὰ τῶν συσκευῶν χρήσεως, δέον ὅπως εἶναι ἰσχυρὸς κατασκευῆς καὶ ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀποκλείεται οἱαδήποτε διαρροὴ ἢ κίνδυνος ἀναφλέξεως τοῦ ἀερίου, ἀπαγορευομένης τῆς χρησιμοποιήσεως σωλήνων ἐξ ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ὑλικοῦ.

Εἰδικώτερον δέον ὅπως λαμβάνηται μέριμνα ὥστε ἡ σωλήνωσις τροφοδοτήσεως τῆς συσκευῆς νὰ εἶναι:

(i) Κατασκευασμένη ἐξ εὐκάμπτου χάλκινου σωλῆνας, ἐπαρκοῦς πάχους καὶ διαμέτρου, ἄνευ συνδέσεων, καταλλήγοντος εἰς σπείρωμα εἰς ἀμφότερα τὰ ἄκρα καὶ προστατευομένου διὰ καταλλήλου προφυλακτῆρος εἰς τὰ προσιτὰ σημεῖα.

(ii) Καταλλήλως καὶ ἀνθεκτικῶς τοποθετημένη, καθ᾿ ὅλον τὸ μῆκος της καὶ νὰ μὴ διέρχεται διὰ κλειστῶν χώρων ἐκτὸς ἐκείνων εἰς τοὺς ὁποίους εὑρίσκεται ἡ συσκευὴ καταναλώσεως.

(ε) Εἰς τὸν χῶρον τοποθετήσεως τῶν φιαλῶν δέον ὅπως ὑφίσταται πινακὶς ἐπισημαίνουσα τοὺς κινδύνους ἐκρήξεως καὶ ἀπαγορεύουσα τὸ κάπνισμα.

(στ) Μεθ᾿ ἑκάστην χρῆσιν ἡ συσκευὴ καταναλώσεως δέον ὅπως ἀπομονοῦται. Εἰς εὐκρινῆ θέσιν ὑπεράνω τῆς συσκευῆς δέον ὅπως ὑφίσταται πινακίς, ὑποδεικνύουσα τὴν ἀπομόνωσιν τῆς συσκευῆς μετὰ τὴν χρῆσιν.

(ζ) Πλησίον τῆς συσκευῆς καταναλώσεως ἀπαγορεύεται ἡ ἐναπόθεσις εὐφλέκτων ὑλικῶν δυναμένων νὰ ἀναφλέγουν ἐκ τῆς γυμνῆς φλογός. Τυχὸν ἀπομένοντα ἔλαια καὶ λοιπὰ ὑγρὰ ἢ εὔφλεκτα κατάλοιπα, δέον ὅπως καθαρίζωνται ἐπιμελῶς.

(η) Εἰς λογικὴν ἀπόστασιν ἐκ τοῦ χώρου τοποθετήσεως τῆς συσκευῆς, δέον ὅπως διατίθεται κατάλληλος πυροσβεστὴρ δυνάμενος νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀμέσως ἐν περιπτώσει πυρκαϊᾶς.

2. Ἡ διάταξις 1(γ) ἀνωτέρω δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ πλοίων ὁλικοῦ μήκους μέχρι 15μ., ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἡ χρησιμοποιούμενη φιάλη ὑγραερίου εἶναι χωρητικότητος οὐχὶ μεγαλύτερος τῶν πέντε (5) χιλιογράμμων, δύναται δὲ αὕτη νὰ προσαρτᾶται ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τῆς συσκευῆς, ἄνευ συνδετικῶν σωληνώσεων, ἐὰν ἡ συσκευὴ φέρῃ κατάλληλον πρὸς τοῦτο διάταξιν.

3. Ἐπὶ ἱστιοφόρων σκαφῶν φερόντων συσκευὴν μὲ σύστημα ἐλευθέρας ἀναρτήσεως δι᾿ αἰώρησιν κατὰ τὴν κλίσιν τοῦ πλοίου, ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις μικροῦ μήκους σωλῆνος ἐξ εἰδικοῦ ἐνισχυμένου ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ὑλικοῦ ἐπιτρέποντος τὴν αἰώρησιν τῆς συσκευῆς.