ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΪΑ


1. Οι τρεις παράγοντες που συνιστούν το «περιβάλλον» μιας Δασικής Πυρκαγιάς είναι

  Τοπολογία, καύσιμη ύλη και καιρικές συνθήκες
  Τοπογραφία, ευφλεκτότητα, καιρός
  Τοπολογία, καύσιμη ύλη, κίνηση του αέρα
  Τοπογραφία, καύσιμη ύλη, καιρικές συνθήκες

2. Τα Τοπογραφικά στοιχεία που επηρεάζουν την εξέλιξη μιας Δασικής Πυρκαγιάς είναι

  Όψη, υψόμετρο, εποχή
  Κλίση, όψη, υψόμετρο, κάλυψη του εδάφους
  Συνέχεια της καύσιμης ύλης, ταχύτητα του ανέμου, κλίση
  Υγρασία, το πορώδες της καύσιμης ύλης, υψόμετρο, εκχέρσωση

3. Η πηγή ενέργειας που οδηγεί σε Δασική Πυρκαγιά είναι

  Η τοπογραφία
  Η όψη
  Η καύσιμη ύλη
  Ο καιρός

4. Ποιά χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης επηρεάζουν την έναρξη και την εξέλιξη μιας Πυρκαγιάς

  Η υγρασία
  Το ποσό και η συνέχεια
  Η χημική της σύσταση
  Όλα τα παραπάνω

5. Ποια χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης αλλάζουν πιο γρήγορα

  Η υγρασία
  Το ποσό και η συνέχεια
  Η χημική της σύσταση
  Όλα τα παραπάνω

6. Ποιες συνιστώσες/παράγοντες του περιβάλλοντος μιας Δασικής Πυρκαγιάς επηρεάζονται από τον άνθρωπο

  Η καύσιμη ύλη
  Ο καιρός
  Η τοπογραφία

7. Η τοπογραφία και η καύσιμη ύλη αλλάζουν διαρκώς σ΄έναν τόπο

  Σωστό
  Λάθος

8. Ο καιρός και η καύσιμη ύλη αλλάζουν διαρκώς στο χρόνο

  Σωστό
  Λάθος

9. Ο παράγοντας που κυρίως μεταβάλλεται στο περιβάλλον μιας Δασικής Πυρκαγιάς στο χώρο και στο χρόνο είναι

  Καύσιμη ύλη
  Καιρός
  Είδος του εδάφους
  Η τοπογραφία

10. Η «δύναμη» πίσω από τις περισσότερες αλλαγές του καιρού είναι το άνισο ή το διαφορετικό ποσό θερμότητας

  Σωστό
  Λάθος

11. Η τοπογραφία και η βλάστηση δεν επηρεάζουν το ποσό της ηλιακής θερμότητας στην επιφάνεια της γης

  Σωστό
  Λάθος

12. Το διαφορετικό ποσό θερμότητας μπορεί

  Να προκαλέσει αλλαγές καιρικών συνθηκών
  Να επηρεάσει τοπικό καιρό και κλίμα
  Να δημιουργήσει μικροκλίμα
  Όλα τα παραπάνω

13. Τα σκουρόχρωμα υλικά θερμαίνονται περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα

  Σωστό
  Λάθος

14. Αλλαγή σε μια παράμετρο /συνιστώσα, μπορεί να προκαλέσει αλυσίδα αντιδράσεων στο περιβάλλον

  Σωστό
  Λάθος

15. Μια πυρκαγιά είναι αδύνατο να προκαλέσει τις δικές της καιρικές συνθήκες

  Σωστό
  Λάθος

16. Η δυνατότητα πρόβλεψης μιας Δασικής Πυρκαγιάς και η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης απαιτεί

  Την αναγνώριση ποικιλίας στο περιβάλλον πυρκαγιάς
  Την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων
  Την εμπειρία και την συνεχή έρευνα στη δυνατότητα πρόληψης
  Όλα τα παραπάνω
Το αποτέλεσμα είναι :