Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Τοπικῆς Συνόδου

Συνεκλήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει (343 ἢ 347 μ.Χ.)

.