Ὁ Ὅσιος Λεόντιος καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας
Πηγὲς καὶ βιβλιογραφία


1. Ἐγκώμιον τοῦ Ὁσίου Λεοντίου τοῦ ἐν Ἀχαΐᾳ

2. Συναξάριον τοῦ Ἁγίου Λεοντίου

3. Ὑμνολόγιον, ἐν ᾧ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου καὶ οἱ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Οἶκοι περιέχονται, ἔκδοση 4η

4. Ἱερὸς Κῶδιξ τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν

5. Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία τ.ΙΑ´

6. Ὁ Ὅσιος Λεόντιος καὶ ἡ Μονὴ Ταξιαρχῶν, Παναγιώτη Πανίτσα καὶ Παναγιώτη Παπαθεοδώρου, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, Αἴγιον, 1993

7. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, τ.ΙΒ´, Ἀθήνα, 1980

8. Παγκόσμιο Βιογραφικὸ Λεξικό, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, τ.2, Ἀθήνα, 1990

9. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα Εγκυκλοπαίδεια, τ.16, Ἀθήνα, 1980

10. Ἰωάννου Δημητρούκα, Θουκυδίδου Ἰωάννου, Κώστα Μπαρούτα - Ἱστορία τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ τοῦ Νεότερου Κόσμου (585-1815), ἔκδοση ΟΕΔΒ, Ἀθήνα, 2003, σχολικὸ ἐγχειρίδιο γιὰ τὴν Β´ τάξη Ἐνιαίου Λυκείου Γενικῆς Παιδείας

11. Ἔρευνα - Ἐφημερίδα τοῦ Αἰγίου, φύλλο 804, 28 Νοεμβρίου 1937

12. Γ. Παπαγεωργίου - Ἱστορικὰ Μοναστήρια, Ἀθήνα, 1962, σ.210

13. Ἱερομόναχος Λεόντιος Πετρίδης, (2005), «Ὁ Ὅσιος Λεόντιος καὶ ἡ Μονὴ Ταξιαρχῶν», Διπλωματικὴ Ἐργασία στὴν Ἁνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, σ.32