Ἅγιος Ἱερόθεος Ἀθηνῶν

4 Ὀκτωβρίου

Ὁ Ἅγιος ἐσπούδασε πρῶτα φιλοσοφία,
καὶ ἔγινε ἐπίσκοπος εἰς τὴν Ὀρθοδοξία.

Γεννήθηκεν ὁ Ἅγιος στὴν ξακουστὴ Ἀθήνα
Αὐγούστου αὐτοκράτορος ἦσαν τὰ χρόνια ἐκεῖνα.

Γονεῖς του εὐκατάστατοι καὶ εὐγενεῖς ἀνθρῶποι,
υἱὸν τὸν Ἰερόθεον ἐμόρφωσαν κατόπι.

Ἦταν στὸ δικαστήριο στὸν Ἄρειο τὸν Πάγο,
κι ἔγινε τότε μαθητὴς σ᾿ Ἀπόστολο τὸν Παῦλο.

Ἦρθε ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Παῦλος στὴν Ἀθήνα,
λόγια Χριστοῦ τοὺς ἔλεγε, σὰν τοῦ ἀγροῦ τὰ κρίνα.

Ἐγύρισε πρωτύτερα ὁ Ἀπόστολος τὴν πόλι,
ἦταν γεμάτη μὲ βωμοὺς εἰδωλολάτρες ὅλοι.

Ἀγνώστῳ, ἔγραφε, Θεῷ, σ᾿ ἕνα βωμὸ μεγάλο,
στὶς δύο λέξεις τοῦ βωμοῦ ἐμίλησεν ὁ Παῦλος.

Στὴν ὁμιλία του αὐτὴ εὑρέθηκεν ἐπίσης
Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης.

Ἀκόμα εἰς τὸ κήρυγμα ἤτανε μιὰ γυναίκα,
Δάμαρι τὴν ἐλέγανε, πίστεψαν πέντε δέκα.

Ὅμως ὁ Ἰερόθεος διδάχθηκε ἀπ᾿ τὸν Παῦλο,
προτοῦ μιλήσῃ στοὺς πολλοὺς στὸν Ἄρειο τὸν Πάγο.

Γι᾿ αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται στῶν Ἀποστόλων Πράξεις,
ποὺ ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς τὰ ἔγραφε μὲ τάξι.

Ὁ Παῦλος τὸν ἐδίδαξε κι ἔγραψε στὰ βιβλία,
πῶς εἶδε τρίτο οὐρανὸ τὰ θεῖα μεγαλεῖα.

Τὸν ἅγιον Ἰερόθεον τὸν κάνει ἱεράρχη,
ὁ πρῶτος τότε Ἀθηνῶν ὀρθοδοξία νὰ ἄρχῃ.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὑπῆρξε μαθητής του
τὸν εἶχε ὁ Ἰερόθεος στὴν συναναστροφή του.

Γι᾿ αὐτὸ τὸν Διονύσιο ἀνέδειξαν μεγάλο
ποὺ δύο δάσκαλους εἴχενε, Ἰερόθεο καὶ Παῦλο.

Γι᾿ αὐτὸ τὸν Ἰερόθεο εἰς τὰ συγγράμματά του
Διονύσιος τὸν ἐπαινεῖ ποὺ ἤτανε κοντά του.

Τὸν Ἅγιον Ἰερόθεον τὸν ἅρπαξε νεφέλη,
κηδεία της ἡ Παναγία κι ἐκεῖνο τόνε θέλει.

Καί τότε ἄλλο σύννεφο τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους,
ἔφερε στὴν Γεθσημανῆ ἀπὸ τὸν κόσμο ὅλους.

Καί τότε ὁ Ἰερόθεος σὲ ὅλους προεξάρχει,
ὕμνους στὴν Παναγία μας ἔγραψε δόξαν νἄχῃ.

Ὁ Ἅγιος Ἰερόθεος ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ,
ἦταν μεγάλος ρήτορας τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Τοῦ ἔκτισαν οἱ χριστιανοί ναὸν εἰς τὴν Ἀθήνα,
ζοῦσε ζωὴ ἀγγελικὴ ὅλα τὰ χρόνια ἐκεῖνα.

Τὰ ἔργα, οἱ ἀγῶνες του καὶ ὅλα τὰ γραφτά του
ὅλα τὰ ἐξετέλεσε μὲ τὰ συγγράματά του.

Ὀρθοδοξία ἐκήρυττε ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια,
ἀθέους ἀπεστόμωνε ποὺ ἔλεγαν παραμύθια.

Ἡ Ἐκκλησία τὸν τιμᾶ τετάρτη Ὀκτωβρίου,
τιμοῦνε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴν χάρι τοῦ ἁγίου.

Ὦ Ἅγιε Ἰερόθεε γιὰ ὅλους μας προσευχήσου,
νὰ βροῦμε οἱ ἁμαρτωλοί γωνιὰ τοῦ παραδείσου.