Ἁγία Ἰσαπόστολος Ὄλγα ἡ βασίλισσα

11 Ἰουλίου

Τὴν ἴδια ἡμέρα ἑορτῆς Ἁγίας Εὐφημίας
γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Ὄλγα τὴν Ἁγία.

Εἶναι καὶ ἰσαπόστολος ἡ Ὄλγα ἡ Ἁγία,
τὸν τίτλο τῆς τὸν ἔδωσε Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἡ Ὄλγα ἐγεννήθηκε στὸ κράτος τῆς Ῥωσίας,
ἡγεμόνα ἐνυμφεύθηκε, πολλῆς ἐπικρατείας.

Ὅμως δολοφονήθηκε τότε ὁ σύζυγός της,
ἔγινε ἀντιβασίλισσα, ἦταν μικρὸς ὁ γιός της.

Κυβέρνησε τὸ κράτος της μὲ σύνεσι κι ἀξία,
ἦταν πολλὴ θρησκευτικὴ εἰς τὴν Ὀρθοδοξία.

Κατέβαλε προσπάθεια γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ,
ὅλος ὁ ρωσικὸς λαὸς κατὰ Χριστὸν νὰ ζήσῃ.

Παρακαλοῦσε τὸν Θεὸν πάντα στὴν προσευχή της
νὰ σώσῃ ὅλον τὸν λαόν, ἀλλὰ καὶ τὸ παιδί της.

Ἐργάσθηκε γιὰ τὸν Θεόν, προσπάθειες μεγάλες,
κι ἔφερε κόσμο στὸν Χριστὸ στὶς θεϊκὲς ἀγκάλες.

Γι᾿ αὐτὸ τῆς ἐπιδόθηκε τίτλος Ἰσαποστόλου,
ἐργάσθηκε γιὰ τὸν Χριστό, δὲν κάθισε καθόλου.

Πολλὲς ψυχὲς παρέδωσε εἰς τὴν Ὀρθοδοξία,
ποὺ ἤτανε ἀλλόθρησκοι ἄνθρωποι στὴ Ῥωσία.

Ἁγία Ἰσαπόστολε ποὺ ἔχεις παῤῥησία,
γιὰ ὅλο τὸν κόσμο πρέσβευε μὰ καὶ γιὰ τὴν Ῥωσία.

Ἤσουν λαμπρὸ παράδειγμα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ ἔλεγαν τὰ χείλη σου Χριστοῦ διδασκαλία.

Δέηση κάνε στὸν Χριστόν, Νύμφη Χριστοῦ Ἁγία,
νἄμαστε πάντα πρόθυμοι σὲ ἀγαθοεργία.